Бродяк Ірина Володимирівна

Посада: доцент кафедри біохімії

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефони (робочі): (032) 239-47-88, (032) 239-46-58

Електронна пошта: iryna.brodyak@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: bioweb.lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Scopus: www2.scopus.com

Профіль у Web of Science (Publons): publons.com

Профіль у LinkedIn: www.linkedin.com

Наукові інтереси

Сфера наукових інтересів – біохімічна та морфофункціональна характеристика клітин периферичної крові у нормі та за експериментального цукрового діабету 1 типу на фоні введення екстрактів плодів різних сортів дерену справжнього
(Cornus mas L.).

Автор 158 наукових публікацій, включаючи 56 статей та 89 тез доповідей на конференціях, конгресах, симпозіумах і з’їздах, 2 підручники, 2 монографії, 3 навчально-методичних посібника, 4 навчальних посібника, 2 методичні вказівки.

Здійснює керівництво дисертаційною роботою аспірантки кафедри біохімії ІІ року денної форми навчання Мороз А. Тема дисертації: “Біохімічні ефекти екстрактів плодів дерену справжнього (Cornus mas L.) за експериментального цукрового діабету”.

Захист дисертацій аспірантами: Дзидзан Ольга Володимирівна “Антидіабетичний та антиоксидантний ефекти екстрактів плодів дерену справжнього (Cornus mas L.) за експериментального цукрового діабету”, спеціальність 091 “Біологія”, захист на здобуття наукового ступеня доктора філософії відбувся 14.02.2022 р. на разовій спеціалізованій вченій раді ДФ 35.051.050 у Львівському національному університеті імені Івана Франка (Науковий керівник: Ірина Бродяк)

Курси

Вибрані публікації

Статті у фахових виданнях:

 • Brodyak I. V., Chaban М. O., Moroz A. A., Kucharska A. Z., Sybirna, N. O. The effect of extracts of fruits of different cultivars of Cornus mas L. on plasma lipid profile in experimental diabetes mellitus. Studia Biologica, 2023; 17(1): 35–48. (https://doi.org/10.30970/sbi.1701.704)
 • Kuchurka О. М., Chaban М. O., Dzydzan O. V., Brodyak I. V., Sybirna, N. O. Leukocytes in type 1 diabetes mellitus: the changes they undergo and induce. Studia Biologica, 2022; 16(1): 47–66. (https://doi.org/10.30970/sbi.1601.674)
 • Dzydzan O., Brodyak I., Strugała-Danak P., Strach A., Kucharska A. Z., Gabrielska J., Sybirna N. Biological Activity of Extracts of Red and Yellow Fruits of Cornus mas L. — An In Vitro Evaluation of Antioxidant Activity, Inhibitory Activity against α-Glucosidase, Acetylcholinesterase, and Binding Capacity to Human Serum Albumin. Molecules 2022, 27, 2244. (IF: 4.927, Q2) (https://doi.org/10.3390/molecules27072244).
 • Seniv M.B., Dzydzan O.V., Brodyak I.V., Kucharska A.Z., Sybirna N.O. Antioxidant effect of extract of yellow fruits of cornelian cherry (Cornus mas L.) in rats’ leukocytes under streptozotocin-induced diabetes mellitus. Studia Biologica. 2021: 15(1); 15–26. (https://doi.org/10.30970/sbi.1501.645).
 • Dzydzan O., Brodyak I., Sokół-Łętowska A., Kucharska A. Z., Sybirna N. Loganic Acid, an Iridoid Glycoside Extracted from Cornus mas L. Fruits, Reduces of Carbonyl/Oxidative Stress Biomarkers in Plasma and Restores Antioxidant Balance in Leukocytes of Rats with Streptozotocin-Induced Diabetes Mellitus. Life. 2020. 10(12), 349. (IF: 2.991) (https://doi.org/10.3390/life10120349).
 • Dzydzan O., Bila I., Kucharska A.Z., Brodyak I., Sybirna N. Antidiabetic effects of extracts of red and yellow fruits of cornelian cherries (Cornus mas L.) on rats with streptozotocin-induced diabetes mellitus. Food & Function. 2019. 10: 6459–6472. (IF: 4.171) (http://dx.doi.org/10.1039/c9fo00515c).
 • Strugała P., Dzydzan O., Brodyak I., Kucharska A.Z., Kuropka P., Liuta M., Kaleta-Kuratewicz K., Przewodowska A., Michałowska D., Gabrielska J., Sybirna N. Antidiabetic and Antioxidative Potential of the Blue Congo Variety of Purple Potato Extract in Streptozotocin-Induced Diabetic Rats. Molecules. 2019. 24(17): 3126. (IF: 3.060) (http://dx.doi.org/110.3390/molecules24173126).
 • Bila I., Dzydzan O., Brodyak I., Sybirna N. Agmatine prevents oxidative-nitrative stress in blood leukocytes under streptozotocin-induced diabetes mellitus. Open Life Sciences. 2019. 14: 299–310. (IF: 0.504) (http://dx.doi.org/10.1515/biol-2019-0033).
 • Brodyak I.V., Bila I.I., Sybirna N.O. Effect of Agmatine on Actin Polymerization Dynamics in WGA-Stimulated Leukocytes under Diabetes Mellitus in Rats. International Journal of Physiology and Pathophysiology. 2018. 9(2): 109–118.
 • Brodyak I.V., Bila I.I., Sybirna N.O. The dynamics of actin filament polymerization in activated leukocytes under experimental diabetes mellitus against the background of agmatine administration. Biopolymers and Cell. 2017. 33(6): 403–414. (http://dx.doi.org/10.7124/bc.000964).
 • Бродяк І.В., Біла І.І., Сибірна Н.О. Вплив агматину на динаміку полімеризації актину у WGA-стимульованих лейкоцитах за умов експериментального цукрового діабету. Фізіологічний журнал. 2017. 60(4): 48–55.
 • Ferents I.V., Brodyak I.V., Lyuta M.Ya., Burda V.A., Sybirna N.O. Suppressive effect of agmatine on genetically programmed death of leukocytes in a diabetes model. Cytology and Genetics. 2016. 50(4): 241–250. (IF – 0.379)
 • Brodyak I.V., Bila I.I., Overchuk M., Sybirna N.O. Effect of agmatine on actin polymerization in leukocytes of streptozotocin-induced diabetic rats. Studia Biologica. 2014. 8(3–4): 17–30.
 • Ferents I., Brodyak І., Lyuta M., Sybirna N. Structural and quantitative changes of carbohydrate chain of erythrocyte membrane glycoproteins in experimental diabetes mellitus after treatment with agmatine. Cytology and Genetics. 2013. 47(4): 252–260. (IF = 0,294)
 • Sybirna N.O., Brodyak I.V., Barska M.L., Vovk O.I. Participation of Phosphatidylinositol-3′-kinase in Perception and Signal Transduction through Galactosyl-Containing Glycoprotein Receptors of Segmented Leukocytes under Type 1 Diabetes Mellitus. International Journal of Physiology and Pathophysiology. 2013. 4: 213–230.
 • Сибірна Н.О., Бродяк І.В., Барська М.Л., Вовк О.І. Участь ензиму фосфатидилінозитол-3′-кінази у процесах сприйняття і передачі сигналів через галактозилумісні глікопротеїнові рецептори сегментоядерних лейкоцитів при цукровому діабеті 1 типу. Фізіологічний журнал. 2012. 58(6): 21–34.
 • Ференц І.В., Бродяк І.В., Люта М.Я., Бурда В.А., Федорович А.М., Сибірна Н.О. Вплив агматину на шляхи метаболізму L–аргініну в еритроцитах крові за умов стрептозотоцинового діабету в щурів. Український біохімічний журнал. 2012. 84(3): 40–47.
 • Sybirna N., Brodyak I., Zdioruk M., Barska M. Sialic acid-containing glycoproteins are the marker molecules that determine the leukocyte functional state under diabetes mellitus. Sepsis. 2011. 4(1): 47–55.

Наукова біографія

Навчання: з 1998 року по 2003 рік навчалася на кафедрі біохімії біологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка (Магістр біології. Біохімік. Викладач біології та хімії).

З 2003 року по 2006 рік навчалася стаціонарно в аспірантурі на кафедрі біохімії біологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

У 2006 р. захистила кандидатську дисертацію на тему “Біохімічні та функціональні характеристики імунокомпетентних клітин крові за умов цукрового діабету 1-го типу” за спеціальність 03.00.11 – цитологія, клітинна біологія, гістологія.

Професійна діяльність: 2006-2010 – асистент кафедри біохімії біологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка; з 2011 – доцент кафедри біохімії біологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. У 2012 р. отримала вчене звання – доцент кафедри біохімії.

Педагогічна діяльність: викладає навчальні дисципліни “Біохімія” для студентів ІІ курсу денної форми навчання; “Біохімія крові”, “Хімія білка”, “Глікобіологія” для студентів ІІІ і ІV курсів денної та заочної форми навчання, “Проблемні питання сучасної біології” для магістрів біологічного факультету заочної форми навчання, проводить лабораторний практикум з “Хімії біоорганічної” і “Біохімії”.

Науковий керівник: курсових і кваліфікаційних (бакалаврських, магістерських) робіт студентів денної і заочної форм навчання; кандидатської дисертаційної роботи аспірантки кафедри біохімії ІV року денної форми навчання (09.2017–09.2021).

Член Українського біохімічного товариства, Bceyкpaїнcької гpoмaдcької організації “Укpaїнcькe товариство клітинної біології”.

Проекти

Гранти:

 • № 4281 від Українського науково-технологічного центру “Розробка тест-системи для дослідження молекулярних механізмів агрегаційної здатності лейкоцитів за умов діабету”. Термін виконання роботи: 01.09.2008 – 31.08.2010.
 • Ф25.5/040 від державного фонду фундаментальних досліджень: “Дослідження впливу оксиду азоту (NO) на процеси апоптозу та автофагії злоякісних пухлинних клітин за умови дефіциту основного субстрату NO-синтаз”. Термін виконання роботи: 2007 – 2009 рр.
 • Індивідуальний грант від Західно-Українського біомедичного наукового центру (West-Ukrainian BioMedical Research Center) “Дослідження структури вуглеводних детермінант глікопротеїнових рецепторів лейкоцитів за умов цукрового діабету 1-го типу”. Термін виконання роботи: 15.09.2007 – 04.09.2008.
 • Грант від Західно-Українського Біомедичного Товариства (WUBMRC) на 2011–2012 рр. на тему „Evaluation of the effect of arginine deprivation-based enzymotherapy on human leukemic cells.” Виконавці: доц. Бродяк І. В., асп. Чень О. І.
 • Індивідуальний ґрант написання наукового рукопису на тему “#228 The effect of the iridoid – loganic acid from the Cornus mas L. fruits on plasma markers of oxidation stress in streptozotocin-induced diabetic rats” за підтримки ПЗБЗ в Україні (the United States Department of Defense, Defense Threat Reduction Agency (DTRA), and Cooperative Biological Engagement Program (CBEP)). Програма підтримує представлення авторських досліджень на міжнародній конференції/симпозіумі та підтримує навчання грантовому / науковому написанню рукопису, а після подання у редакцію фахового міжнародного журналу здійснює фінансову підтримку публікації. Термін виконання: 01.06.2019-31.03.2020.

Нагороди

Курс “Вдосконалення викладацької майстерності

побудований за модульною структурою та має на меті вдосконалення викладацької майстерності, шляхом впровадження методів активного навчання, розвитку навичок змішаного навчання і використання інформаційних технологій.

https://lnu.edu.ua/kurs-dlia-vykladachiv-universytetu/

Brodiak_LNU_2023.pdf

Методичні матеріали

Монографії:

 • Brodyak I., Sybirna N. The structure of leukocyte sialic acid-containing membrane glycoconjugates is a differential indicator of the development of diabetic complications. Chapter 4 in Fundamentals of Glycosylation. Book edited by Alok Raghav and Jamal Ahmad (88 p.) IntechOpen, London, United Kingdom, 2022. P. 57–75. ISBN 978-1-83969-135-5. eBook (PDF) ISBN 978-1-83969-136-2 (http://dx.doi.org/10.5772/intechopen.97199)
 • Основи глікобіології : монографія [Н.О. Сибірна, А.І. Шевцова, Г.О. Ушакова, І.В. Бродяк, І.Ю. Письменецька]; за ред. проф. Н. О. Сибірної. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. 492 с.

Підручник:

 • Функціональна біохімія: підручник : [для студ. вищ. навч. закл.] / [Н.О. Сибірна, Г.Я. Гачкова, І.В. Бродяк, К.А. Сибірна, М.Р. Хохла (Нагалєвська), М.В. Сабадашка]; за ред. проф. Н.О. Сибірної. Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2018. 644 с.

Підручник з Грифом Міністерства науки і освіти України:

 • Хімія білка : підручник : [для студ. вищ. навч. закл.] / [Н. О. Сибірна, М. В. Гончар, І. В. Бродяк, О. Г. Стасик, М. Л. Барська] ; за ред. проф. Н. О. Сибірної. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. – 393 с.

Навчальні посібники:

 • Бродяк І.В., Сибірна Н.О. Великий практикуму з біохімії. Методи дослідження системи крові. Частина І: навчальний посібник для студентів біологічного факультету. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2018. – 108 с.
 • Бродяк І.В., Сибірна Н.О. Великий практикуму з біохімії. Методи дослідження системи крові. Частина ІІ: навчальний посібник для студентів біологічного факультету. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2018. – 104 с.
 • Нагалєвська М.Р., Бродяк І.В., Сибірна Н.О. Великий практикуму з біохімії. Методи дослідження системи крові. Частина ІV: навчальний посібник для студентів біологічного факультету. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2019. – 104 с.
 • Бродяк І.В., Люта М. Я., Сибірна Н.О. Великий практикуму з біохімії. Методи дослідження системи крові. Частина ІІІ: навчальний посібник для студентів біологічного факультету. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2020. – 108 с.

Навчально-методичні посібники:

 • Механізми біохімічних реакцій : навч.-методич. посіб. : [для студ. вищ. навч. закл.] / [Н. О. Сибірна, Г. Я. Гачкова, Г. О. Стасик, І. В. Бродяк, М. Р. Нагалєвська, М. В. Сабадашка, М. Я. Люта, Я. П Чайка, Н. І. Климишин, К. П. Дудок] ; за ред. проф. Н.О. Сибірної. Видання третє, доповнене та перероблене. Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2021. 320 с.
 • Бродяк І.В., Сибірна Н.О. Функціональна біохімія. Біохімія крові: навч.-метод. посіб. Ч. 1. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. 60 с.
 • Бродяк І.В., Сибірна Н.О. Функціональна біохімія. Біохімія крові: навч.-метод. посіб. Ч. 2. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2016. 96 с.

Методичні вказівки:

 • Методичні вказівки з номенклатурних курсів “Біохімія”, “Хімія біоорганічна”, “Радіобіологія”, “Молекулярна біологія”, які читаються викладачами кафедри біохімії, для організації самостійної роботи студентів напрямів підготовки: Біологія – 6.040102; Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування – 6.040106; Мікро- і наноелектроніка – 6.050801 / Н.О. Сибірна, І.В. Бродяк, Г.Я. Клевета, Я.П. Чайка, Н.І. Климишин, К.П. Дудок, О.Г. Стасик – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2013. – 116 с.
 • Метаболізм кетонових тіл: методичні вказівки до лабораторних занять і організації самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.040102 – Біологія та 0704 – Біологія для спеціальностей 7.04010205 – Біохімія та 8.04010205 – Біохімія / І. В. Бродяк, І. І. Магіровська, Н. О. Сибірна – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2012. – 44 с.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!