Бродяк Ірина Володимирівна

Посада: доцент кафедри біохімії

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефони (робочі): (032) 239-47-88, (032) 239-46-58

Телефон (мобільний): iryna.brodyak@lnu.edu.ua

Електронна пошта: iryna_brodyak@yahoo.com

Веб-сторінка: publons.com

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Academia.edu: www2.scopus.com

Наукові інтереси

Сфера наукових інтересів – біохімічна та морфофункціональна характеристика лейкоцитів периферичної крові у нормі та за умов різних патологій.

Автор 130 наукових публікацій, включаючи 47 статей та 73 тез доповідей на конференціях, конгресах, симпозіумах і з’їздах, 2 підручники, 1 монографію, 2 навчально-методичних посібника, 3 навчальних посібника, 2 методичні вказівки.

Здійснює керівництво кандидатською дисертаційною роботою аспірантки кафедри біохімії ІІІ року денної форми навчання Дзидзан О. В. Тема дисертації: “Ефект фітопрепаратів з дерену справжнього (Cornus mas L.) на біохімічні процеси в лейкоцитах крові за експериментального цукрового діабету”.

Курси

Публікації

Статті у фахових виданнях:

 • Sybirna N., Brodyak I., Zdioruk M., Barska M. Sialic acid-containing glycoproteins are the marker molecules that determine the leukocyte functional state under diabetes mellitus. Sepsis. 2011. 4(1): 47–55.
 • Ференц І.В., Бродяк І.В., Люта М.Я., Бурда В.А., Федорович А.М., Сибірна Н.О. Вплив агматину на шляхи метаболізму L–аргініну в еритроцитах крові за умов стрептозотоцинового діабету в щурів. Український біохімічний журнал. 2012. 84(3): 40–47.
 • Сибірна Н.О., Бродяк І.В., Барська М.Л., Вовк О.І. Участь ензиму фосфатидилінозитол-3′-кінази у процесах сприйняття і передачі сигналів через галактозилумісні глікопротеїнові рецептори сегментоядерних лейкоцитів при цукровому діабеті 1 типу. Фізіологічний журнал. 2012. 58(6): 21–34.
 • Sybirna N.O., Brodyak I.V., Barska M.L., Vovk O.I. Participation of Phosphatidylinositol-3′-kinase in Perception and Signal Transduction through Galactosyl-Containing Glycoprotein Receptors of Segmented Leukocytes under Type 1 Diabetes Mellitus. International Journal of Physiology and Pathophysiology. 2013. 4: 213–230.
 • Ferents I., Brodyak І., Lyuta M., Sybirna N. Structural and quantitative changes of carbohydrate chain of erythrocyte membrane glycoproteins in experimental diabetes mellitus after treatment with agmatine. Cytology and Genetics. 2013. 47(4): 252–260. (IF = 0,294)
 • Brodyak I.V., Bila I.I., Overchuk M., Sybirna N.O. Effect of agmatine on actin polymerization in leukocytes of streptozotocin-induced diabetic rats. Studia Biologica. 2014. 8(3–4): 17–30.
 • Ferents I.V., Brodyak I.V., Lyuta M.Ya., Burda V.A., Sybirna N.O. Suppressive effect of agmatine on genetically programmed death of leukocytes in a diabetes model. Cytology and Genetics. 2016. 50(4): 241–250. (IF – 0.379)
 • Бродяк І.В., Біла І.І., Сибірна Н.О. Вплив агматину на динаміку полімеризації актину у WGA-стимульованих лейкоцитах за умов експериментального цукрового діабету. Фізіологічний журнал. 2017. 60(4): 48–55.
 • Brodyak I.V., Bila I.I., Sybirna N.O. The dynamics of actin filament polymerization in activated leukocytes under experimental diabetes mellitus against the background of agmatine administration. Biopolymers and Cell. 2017. 33(6): 403–414. (http://dx.doi.org/10.7124/bc.000964).
 • Brodyak I.V., Bila I.I., Sybirna N.O. Effect of Agmatine on Actin Polymerization Dynamics in WGA-Stimulated Leukocytes under Diabetes Mellitus in Rats. International Journal of Physiology and Pathophysiology. 2018. 9(2): 109–118.
 • Bila I., Dzydzan O., Brodyak I., Sybirna N. Agmatine prevents oxidative-nitrative stress in blood leukocytes under streptozotocin-induced diabetes mellitus. Open Life Sciences. 2019. 14: 299–310. (IF: 0.504) (http://dx.doi.org/10.1515/biol-2019-0033).
 • Strugała P., Dzydzan O., Brodyak I., Kucharska A.Z., Kuropka P., Liuta M., Kaleta-Kuratewicz K., Przewodowska A., Michałowska D., Gabrielska J., Sybirna N. Antidiabetic and Antioxidative Potential of the Blue Congo Variety of Purple Potato Extract in Streptozotocin-Induced Diabetic Rats. Molecules. 2019. 24(17): 3126. (IF: 3.060) (http://dx.doi.org/110.3390/molecules24173126).
 • Dzydzan O., Bila I., Kucharska A.Z., Brodyak I., Sybirna N. Antidiabetic effects of extracts of red and yellow fruits of cornelian cherries (Cornus mas L.) on rats with streptozotocin-induced diabetes mellitus. Food & Function. 2019. 10: 6459–6472. (IF: 3.241) (http://dx.doi.org/10.1039/c9fo00515c).

Підручник з Грифом Міністерства науки і освіти України:

 • Хімія білка : підручник : [для студ. вищ. навч. закл.] / [Н. О. Сибірна, М. В. Гончар, І. В. Бродяк, О. Г. Стасик, М. Л. Барська] ; за ред. проф. Н. О. Сибірної. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. – 393 с.

Підручник:

 • Функціональна біохімія : підручник : [для студ. вищ. навч. закл.] / [Н.О. Сибірна, Г.Я. Гачкова, І.В. Бродяк та ін.]; за ред. проф. Н.О. Сибірної. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2018. – 644 с.

Монографія:

 • Основи глікобіології: монографія [Н.О. Сибірна, А.І. Шевцова, Г.О. Ушакова, І.В. Бродяк, І.Ю. Письменецька]; за ред. проф. Н. О. Сибірної. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 492 с.

Навчальні посібники:

 • Бродяк І.В., Сибірна Н.О. Великий практикуму з біохімії. Методи дослідження системи крові. Частина І: навчальний посібник для студентів біологічного факультету. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2018. – 108 с.
 • Бродяк І.В., Сибірна Н.О. Великий практикуму з біохімії. Методи дослідження системи крові. Частина ІІ: навчальний посібник для студентів біологічного факультету. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2018. – 104 с.
 • Нагалєвська М.Р., Бродяк І.В., Сибірна Н.О. Великий практикуму з біохімії. Методи дослідження системи крові. Частина ІV: навчальний посібник для студентів біологічного факультету. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2019. – 104 с.

Навчально-методичні посібники:

 • Бродяк І.В., Сибірна Н.О. Функціональна біохімія. Біохімія крові: навч.-метод. посіб. – Ч. 1. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – 60 с.
 • Бродяк І.В., Сибірна Н.О. Функціональна біохімія. Біохімія крові: навч.-метод. посіб. – Ч. 2. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2016. – 96 с.

Методичні вказівки:

 • Методичні вказівки з номенклатурних курсів “Біохімія”, “Хімія біоорганічна”, “Радіобіологія”, “Молекулярна біологія”, які читаються викладачами кафедри біохімії, для організації самостійної роботи студентів напрямів підготовки: Біологія – 6.040102; Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування – 6.040106; Мікро- і наноелектроніка – 6.050801 / Н.О. Сибірна, І.В. Бродяк, Г.Я. Клевета, Я.П. Чайка, Н.І. Климишин, К.П. Дудок, О.Г. Стасик – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2013. – 116 с.
 • Метаболізм кетонових тіл: методичні вказівки до лабораторних занять і організації самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.040102 – Біологія та 0704 – Біологія для спеціальностей 7.04010205 – Біохімія та 8.04010205 – Біохімія / І. В. Бродяк, І. І. Магіровська, Н. О. Сибірна – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2012. – 44 с.

Біографія

Дата народження: 27 травня 1981 року (с. Ощів, Горохівського району, Волинської області, Україна).

В 2003 році закінчила кафедру біохімії біологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. В 2003–2006 р.р. навчалася стаціонарно в аспірантурі при кафедрі біохімії Львівського університету. Кандидат біологічних наук, рік захисту дисертації – 2006, спеціальність 03.00.11 – цитологія, клітинна біологія, гістологія.

У 2006–2010 р.р. працювала асистентом кафедри біохімії Львівського університету, а з 2011 р. – доцентом кафедри. У 2012 р. отримала вчене звання – доцент кафедри біохімії.

Викладає лекційні курси: “Біохімія” для студентів 2 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 091 – Біологія; “Біохімія крові”, “Хімія білка”, “Глікобіологія” для студентів ІІІ і ІV курсів денної та заочної форми навчання, проводить лабораторний практикум з Хімії біоорганічної і Біохімії. Керує виконанням курсових, дипломних і магістерських (кваліфікаційних) робіт.

Член наукового Товариства клітинної біології; Українського біохімічного товариства, Українського товариства клінічної лабораторної діагностики.

Працює в галузі біохімії та молекулярної біології лейкоцитів периферичної крові у нормі та за умов різних патологій, зокрема цукрового діабету 1 типу. Автор 130 наукових публікацій, включаючи 47 статей та 73 тез доповідей на конференціях, конгресах, симпозіумах і з’їздах, 2 підручники, 1 монографію, 2 навчально-методичних посібника, 3 навчальних посібника, 2 методичні вказівки.Проекти

Гранти:

 • № 4281 від Українського науково-технологічного центру “Розробка тест-системи для дослідження молекулярних механізмів агрегаційної здатності лейкоцитів за умов діабету”. Термін виконання роботи: 01.09.2008 – 31.08.2010.
 • Ф25.5/040 від державного фонду фундаментальних досліджень: “Дослідження впливу оксиду азоту (NO) на процеси апоптозу та автофагії злоякісних пухлинних клітин за умови дефіциту основного субстрату NO-синтаз”. Термін виконання роботи: 2007 – 2009 рр.
 • Індивідуальний грант від Західно-Українського біомедичного наукового центру (West-Ukrainian BioMedical Research Center) “Дослідження структури вуглеводних детермінант глікопротеїнових рецепторів лейкоцитів за умов цукрового діабету 1-го типу”. Термін виконання роботи: 15.09.2007 – 04.09.2008.
 • Грант від Західно-Українського Біомедичного Товариства (WUBMRC) на 2011–2012 рр. на тему „Evaluation of the effect of arginine deprivation-based enzymotherapy on human leukemic cells.” Виконавці: доц. Бродяк І. В., асп. Чень О. І.
 • Індивідуальний ґрант написання наукового рукопису на тему “#228 The effect of the iridoid – loganic acid from the Cornus mas L. fruits on plasma markers of oxidation stress in streptozotocin-induced diabetic rats” за підтримки ПЗБЗ в Україні (the United States Department of Defense, Defense Threat Reduction Agency (DTRA), and Cooperative Biological Engagement Program (CBEP)). Програма підтримує представлення авторських досліджень на міжнародній конференції/симпозіумі та підтримує навчання грантовому / науковому написанню рукопису, а після подання у редакцію фахового міжнародного журналу здійснює фінансову підтримку публікації. Термін виконання: 01.06.2019-31.03.2020.

Методичні матеріали

Підручник:

 • Функціональна біохімія: підручник : [для студ. вищ. навч. закл.] / [Н.О. Сибірна, Г.Я. Гачкова, І.В. Бродяк, К.А. Сибірна, М.Р. Хохла (Нагалєвська), М.В. Сабадашка]; за ред. проф. Н.О. Сибірної. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2018. – 644 с.

Підручник з Грифом Міністерства науки і освіти України:

 • Хімія білка : підручник : [для студ. вищ. навч. закл.] / [Н. О. Сибірна, М. В. Гончар, І. В. Бродяк, О. Г. Стасик, М. Л. Барська] ; за ред. проф. Н. О. Сибірної. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. – 393 с.

Навчальні посібники:

 • Бродяк І.В., Сибірна Н.О. Великий практикуму з біохімії. Методи дослідження системи крові. Частина І: навчальний посібник для студентів біологічного факультету. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2018. – 108 с.
 • Бродяк І.В., Сибірна Н.О. Великий практикуму з біохімії. Методи дослідження системи крові. Частина ІІ: навчальний посібник для студентів біологічного факультету. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2018. – 104 с.
 • Нагалєвська М.Р., Бродяк І.В., Сибірна Н.О. Великий практикуму з біохімії. Методи дослідження системи крові. Частина ІV: навчальний посібник для студентів біологічного факультету. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2019. – 104 с.

Навчально-методичні посібники:

 • Бродяк І.В., Сибірна Н.О. Функціональна біохімія. Біохімія крові: навч.-метод. посіб. – Ч. 1. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – 60 с.
 • Бродяк І.В., Сибірна Н.О. Функціональна біохімія. Біохімія крові: навч.-метод. посіб. – Ч. 2. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2016. – 96 с.

Методичні вказівки:

 • Методичні вказівки з номенклатурних курсів “Біохімія”, “Хімія біоорганічна”, “Радіобіологія”, “Молекулярна біологія”, які читаються викладачами кафедри біохімії, для організації самостійної роботи студентів напрямів підготовки: Біологія – 6.040102; Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування – 6.040106; Мікро- і наноелектроніка – 6.050801 / Н.О. Сибірна, І.В. Бродяк, Г.Я. Клевета, Я.П. Чайка, Н.І. Климишин, К.П. Дудок, О.Г. Стасик – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2013. – 116 с.
 • Метаболізм кетонових тіл: методичні вказівки до лабораторних занять і організації самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.040102 – Біологія та 0704 – Біологія для спеціальностей 7.04010205 – Біохімія та 8.04010205 – Біохімія / І. В. Бродяк, І. І. Магіровська, Н. О. Сибірна – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2012. – 44 с.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!