Біохімія (для спеціальності 162 Біотехнології та біоінженерія)

Тип: Нормативний

Кафедра: біохімії

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
364доцент Бродяк І. В.БЛТ 11

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
364БЛТ 11доцент Бродяк І. В.

Опис курсу

Дисципліна “Біохімія” є нормативною дисципліною з циклу професійної та практичної підготовки зі спеціальності 162 “Біотехнології та біоінженерія” для освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів, яка викладається на ІІ році навчання у 3 семестрі в обсязі 6,0 кредитів (2 змістових модуля).

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання для формування сучасних уявлень про хімічні основи життя, що базуються на знанні хімічної будови і властивостей основних класів біомолекул та їхніх похідних, основних способів і механізмів обміну речовин та енергії, особливостей регуляції та інтеграції метаболічних процесів, біохімічних механізмів збереження, передачі та реалізації генетичної інформації.

Матеріал курсу згруповано в дві частини. У першій частині “Структура біомолекул і біокаталіз” навчальний матеріал буде розглядатися в такій послідовності: будова й реакційна здатність біоорганічних сполук; амінокислоти, пептиди і білки; будова, властивості, класифікація і механізм дії ферментів; класифікація та біологічне значення вітамінів, коферментні форми вітамінів. Друга частина “Метаболізм і біоенергетика” включає такі теми: загальні закономірності метаболізму, катаболічні й анаболічні процеси, енергетика живих систем; обмін основних класів біомолекул (хімія та обмін вуглеводів, білків і амінокислот, ліпідів, нуклеотидів, нуклеїнових кислот, біосинтез ДНК (реплікація), біосинтез РНК (транскрипція), біохімія інтеграції метаболізму та його регуляція, гормони і біосигналювання.

Метою вивчення навчальної дисципліни “Біохімія” є:

 • ознайомлення студентів зі структурною організацією, властивостями та метаболізмом (анаболізм і катаболізм) біоорганічних сполук, принципами оцінки хімічних властивостей та перетворень біоорганічних речовин у процесі життєдіяльності організму, принципами молекулярної логіки живого стану;
 • виховання навичок за допомогою хімічних, фізико-хімічних і фізичних методів ідентифікувати та характеризувати основні класи біомолекул (білки, вуглеводи, ліпіди, нуклеїнові кислоти, вітаміни, гормони), досліджувати їхню роль в обміні речовин;
 • застосовувати знання, отримані під час вивчення біохімії, для постановки і проведення експериментальної роботи, а також використовувати ці знання у разі вивчення інших біологічних дисциплін.

Навчальна дисципліна складається з таких змістових модулів:

 1. Структурна організація та біологічні властивості основних біоорганічних речовин.
 2. Метаболізм основних біоорганічних молекул і молекулярні механізми передачі генетичної інформації.

Рекомендована література

 1. Механізми біохімічних реакцій: навч. посіб.: [для студ. вищ. навч. закл.] / [Н. О. Сибірна, Г. Я. Гачкова, О. Г. Стасик та ін.]; за ред. проф. Н. О. Сибірної. Видання третє, доповнене. Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2021. 320 с. Серія «Біологічні Студії».
 2. Функціональна біохімія: підручник: [для студ. вищ. навч. закл.] / [Н. О. Сибірна, Г. Я. Гачкова, І. В. Бродяк, К. А. Сибірна, М. Р. Хохла, М. В. Сабадашка]; за ред. проф. Н. О. Сибірної. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. 644 с. (Серія «Біологічні Студії»).
 3. Остапченко Л. І. та ін. Біохімія. Підручник для студентів ВНЗ. Київ: Київський університет, 2016. 798 с
 4. Гонський Я. І., Максимчук Т. П. Біохімія людини. Тернопіль: Укрмедкнига, 2001. 736 с.
 5. Губський Ю. Г. Біологічна хімія. Підручник. Київ-Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. 508 с.
 6. Біоорганічна хімія. Практикум: навч. посіб. / Л. І. Остапченко, І. В. Компанець, О. В. Скопенко та ін. К.: ВПЦ “Київський університет”, 2019. 400 с.
 7. Lehninger Principles of Biochemistry. 7th D. L. Nelson, M. M. Cox. 2016. 1130 р.