Хімія білка та глікобіологія

Тип: Нормативний

Кафедра: біохімії

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
548доцент Бродяк І. В.

Опис курсу

Курс сформовано таким чином, щоб забезпечити студентів необхідними знаннями про хімічну будову і властивості протеїнів і протеїдів як високомолекулярних сполук, які є основною частиною органічних речовин, що містяться в клітині, визначають особливості обміну речовин, структуру і функції кожної клітини.
В курсі розглянуто основні положення сучасної білкової хімії з урахуван-ням біохімічних і молекулярних особливостей просторової організації білкових молекул, їхнього фолдингу, посттрансляційних модифікацій, внутрішньоклітинної деградації. Детально висвітлено будову та функції глікокон’югатів, схарактеризовано білки, що специфічно зв’язують глікани, основні етапи глікозилювання і деградації глікокон’югатів, а також сучасний стан досліджень глікокон’югатів. Схарактеризовано зв’язок структури індивідуальних білків з їхніми біологічними функціями, процеси міжмолекулярної координації білків у нормі та за певних патологій. Висвітлено науково-теоретичні положення хімії білка та глікобіології для набуття навичок дослідження властивостей амінокислот, пептидів і білків, а також для формування вмінь користуватися спеціальними комп’ютерними програмами, довідковою і науковою літературою.
Курс розроблено з урахуванням можливості набуття компетентності з пи-тань сучасної хімії білка та глікобіології, їхнього фундаментального і прик-ладного значення для вирішення завдань біохімії, молекулярної і клітинної біології.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Дубінін С. І., Пілюгін В.О., Ваценко А.В., Улановська-Циба Н.А., Передерій Н.О. Сучасні проблеми молекулярної біології. Підручник. Полтава, 2016. 395 с.
 2. Механізми біохімічних реакцій: навч. посіб.: [для студ. вищ. навч. закл.] / [Н.О. Сибірна, Г.Я. Гачкова, О.Г. Стасик та ін.]; за ред. проф.
  Н.О. Сибірної. Видання третє, доповнене. Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2021. 320 с. (Серія “Біологічні Студії”).
 3. Основи глікобіології: монографія [Н.О. Сибірна, А.І. Шевцова, Г.О. Ушакова, І.В. Бродяк, І.Ю. Письменецька]; за ред. проф. Н. О. Сибірної. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. 492 с. (Серія “Біологічні Студії”).
 4. Столяр О. Молекулярна біологія: навч. посіб. Київ: КНТ, 2015. 226 с.
 5. Функціональна біохімія: підручник: [для студ. вищ. навч. закл.] /
  [Н.О. Сибірна, Г.Я. Гачкова, І.В. Бродяк та ін.]; за ред. проф. Сибірної Н.О. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. 644с. (Серія “Біологічні Студії”).
 6. Хімія білка: підручник: [для студ. вищ. навч. закл.] / [Н.О. Сибірна, М.В. Гончар, І.В. Бродяк, О.Г. Стасик, М.Л. Барська]; за ред. проф. Н.О. Сибірної. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. 393 с. (Серія “Біологічні Студії”).

Додаткова література:

 1. Brodyak I., Sybirna N. The structure of leukocyte sialic acid-containing membrane glycoconjugates is a differential indicator of the development of diabetic complications. Chapter 4 in Fundamentals of Glycosylation. Book edited by Alok Raghav and Jamal Ahmad (88 p.) IntechOpen, London, United Kingdom, 2022. P. 57–75. DOI: http://dx.doi.org/10.5772/intechopen.97199. ISBN 978-1-83969-135-5. eBook (PDF) ISBN 978-1-83969-136-2
 2. Kozlowski L.P. Proteome-pI: proteome isoelectric point database. Nucleic Acids Research. 2017. 45 (D1): D1112–D1116.
 3. Backman L. Protein Chemistry. 2020. Walter de Gruyter GmbH, Berlin/Boston. 236 р. (https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/9783110566185/html#contents)
 4. Лисиця А. Біохімія. Практикум: навч. посіб. Суми: Університетська книга, 2019. 240 с.
 5. Найкращі пошукові системи та електронні бібліотеки. https://studway.com.ua/poshukovi-sistemi/
 6. Пошукові системи наукової інформації. http://library2.stu.cn.ua/na_dopomogu_naukovcyu/poshukovi_sistemi_naukovoi_informacii/