Біохімія – ІІ потік

Тип: Нормативний

Кафедра: біохімії

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
448доцент Бродяк І. В.БЛБ 24, БЛБ 23

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання для формування сучасних уявлень про хімічні основи життя, що базуються на знанні хімічної будови і властивостей основних класів біомолекул та їхніх похідних, основних шляхів і механізмів обміну речовин та енергії, особливостей регуляції та інтеграції метаболічних процесів, біохімічних механізмів збереження, передачі та реалізації генетичної інформації.
Матеріал курсу викладено в наступній послідовності: загальні закономірності метаболізму (структура, властивості, класифікація і механізм дії ферментів, шляхи регуляцiї ферментативних процесів, катаболічні й анаболічні процеси, енергетика живих систем), обмін основних класів біомолекул (обмін вуглеводів, ліпідів, білків і амінокислот, нуклеїнових кислот і нуклеотидів), молекулярні механізми збереження, передачі та реалізації генетичної інформації (реплікація, транскрипція, трансляція), біохімія міжклітинних комунікацій, інтеграція метаболізму та його регуляція.

Рекомендована література

  1. Механізми біохімічних реакцій: навч. посіб.: [для студ. вищ. навч. закл.] / [Н. О. Сибірна, Г. Я. Гачкова, О. Г. Стасик та ін.]; за ред. проф. Н. О. Сибірної. Видання третє, доповнене. Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2021. 320 с. Серія «Біологічні Студії».
  2. Функціональна біохімія: підручник: [для студ. вищ. навч. закл.] / [Н. О. Сибірна, Г. Я. Гачкова, І. В. Бродяк, К. А. Сибірна, М. Р. Хохла, М. В. Сабадашка]; за ред. проф. Н. О. Сибірної. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. 644 с. (Серія «Біологічні Студії»).
  3. Остапченко Л. І. та ін. Біохімія. Підручник для студентів ВНЗ. Київ: Київський університет, 2016. 798 с
  4. Біохімія. Підручник для вузів / М. Є. Кучеренко та ін. К.: Либідь, 1995.
  5. Гонський Я. І., Максимчук Т. П. Біохімія людини. Тернопіль: Укрмедкнига, 2001. 736 с.
  6. Губський Ю. Г. Біологічна хімія. Підручник. Київ-Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. 508 с.
  7. Біоорганічна хімія. Практикум: навч. посіб. / Л. І. Остапченко, І. В. Компанець, О. В. Скопенко та ін. К.: ВПЦ “Київський університет”, 2019. 400 с.
  8. Lehninger Principles of Biochemistry. 7th Edition. D. L. Nelson, M. M. Cox. 2016. 1130 р.