Сабадашка Марія Володимирівна

Посада: доцент кафедри біохімії

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук

Телефон (робочий): (032) 239-47-88

Електронна пошта: mariya.sabadashka@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Дослідження показників, які характеризують оксидативний та нітративний стрес за різних патологічних станів.

Автор більш ніж 60 наукових праць.

Курси

Вибрані публікації

Статті

 1. Sabadashka M. Tyrosine nitration as a key event of signal transduction that regulates functional state of the cell / M. Sabadashka, M. Nagalievska, N. Sybirna // Cell Biol. Int. – 2020. Online ahead of print.
 2. Nagalievska M. Functional activities of neutrophils in diabetic rats are changed by yacon extracts / M. Nagalievska, M. Sabadashka, H. Hachkova, N. Sybirna // Clinical diabetology. – 2019. – Vol 8, No 5. – 9 p.
 3. Nagalievska M. Galega officinalis extract regulate the diabetes mellitus related violations of proliferation, functions and apoptosis of leukocytes / M. Nagalievska, M. Sabadashka, H. Hachkova, N. Sybirna // BMC Complementary and Alternative Medicine. ‑ 2018. ‑ Vol. 18, No 4. (IF: 2,644; SNIP: 1,213).  
 4. Sabadashka M. Reduction of Radiation-Induced Nitrative Stress in Leucocytes and Kidney Cells of Rats Upon Administration of Polyphenolic Complex Concentrates from Red Wine / M. Sabadashka, N. Sybirna // Cytology and Genetics. – 2016. – Vol. 50, No. 3. – P. 187–195. (IF: 0,294; SNIP: 0,170).
 5. Сабадашка М. Нефропротекторний вплив поліфенольного комплексу з червоного виноградного вина за дії малих доз іонізуючого випромінювання / М. Сабадашка, Н. Сибірна // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. – 2016. – Вип. – С. 413–420.
 6. Сабадашка М. В. Вплив препарату поліфенольного комплексу з червоного виноградного вина на показники системи L–аргінін/NO у крові щурів за малих доз іонізуючого опромінення / М. В. Сабадашка, А. Р. Гнатуш, Л. О. Дацюк, У. В. Старанко, А.М. Федорович, В. Г. Гержикова, А. М. Зотов, Є. А. Сластья, Н. О. Сибірна // Укр. біохім. журн. – – Т. 86, № 1. – С. 117–123.
 7. Дацюк У. В. Вплив поліфенольного комплексу з виноградного вина на активність антиоксидантних ензимів у щурів за низьких доз рентгенівського випромінювання / У. В. Дацюк, М. В. Сабадашка, Л. О. Дацюк, А. Р. Гнатуш, Є. А. Сластья, А. М. Зотов, В. Г. Гержикова, Н. О. Сибірна // Biotechnologia Acta. – 2014. – Т. 7, № 2. – С. 106–113.

Тези доповідей на міжнародних та вітчизняних конференціях

 1. Sabadashka M. Diabetes mellitus accompanied by oxidative-nitrative stress development in leukocytes / M. Sabadashka, N. Sybirna // ХIІ Український біохімічний конгрес, 30 вересня – 4 жовтня 2019 р. : матеріали ХIІ Українського біохімічного конгресу. – Медична та клінічна хімія. – 2019. – Т. 21, № 3 (додаток). – С. 128.
 2. Sabadashka M. Evaluation of nitrative stress in rats` leukocytes under experimental diabetes mellitus / M. Sabadashka, N. Sybirna // 7th International Weigl Conference, September 26–29, 2017 : Abstract Book. – Lviv, – P. 32.
 3. Сабадашка М. В. Концентрат природного поліфенольного комплексу з червоного виноградного вина володіє позитивним коригуючим ефектом за умов цукрового діабету 1 типу / М. В. Сабадашка // X Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених та студентів з міжнародною участю «Проблеми формування здорового способу життя у молоді», 29 вересня–1 жовтня 2017 р. : збірник матеріалів. – Одеса, 2017. – С. 203.
 4. Дзидзан О. Вплив агматину на стан системи антиоксидантного захисту і системи L-аргінін/оксид нітрогену в лейкоцитах за умов експериментального цукрового діабету / О. Дзидзан, М. Бугір, М. Сабадашка, Н. Сибірна // Міжнародна наукова конференція “Актуальні проблеми сучасної біохімії”, присвячена до 100-річчя від дня народження професора Бориса Федоровича Сухомлинова, 16–18 листопада 2016 р. : Вісник Львівського університету. Серія біологічна. – – Вип. 73. – Львів, 2016. – С. 358.
 5. Sabadashka M. Functional food products with antioxidant activity based on the natural polyphenolic complex of red wine / M. Sabadashka, N. Sybirna // 6th International Young Scientists Conference „Human – Nutrition – Environment”, April 21−22, 2016: Abstract Book. – Rzeszow, 2016. – 104.
 6. Sabadashka M. The content of 3`-nitrotyrosine modified proteins in rats` leucocytes under experimental diabetes mellitus / Sabadashka, A. Fito, N. Sybirna // International Conference on Advances in Cell Biology and Biotechnology, October 11-13, 2015: Abstract. – Lviv, 2015. – Р.140.
 7. Сабадашка М. В. Природний поліфенольний комплекс з виноградного вина володіє протекторною дією за радіоіндукованого нітративного стресу / М. В. Сабадашка, Н. О. Сибірна // Конференція-конкурс молодих учених «Актуальні проблеми біохімії та біотехнології», 23-24 квітня 2015 р. : збірник тез. – Київ, 2015. – С. 58.
 8. Сабадашка М. Нефропротекторний ефект концентрату природного поліфенольного комплексу з червоного виноградного вина за радіоіндукованого оксидативного стресу / М. Сабадашка, Н. Сибірна // VI з`їзд Українського біофізичного товариства, 28-30 травня, 2015 р. : матеріали з`їзду. – Луцьк, 2015. – С. 74.
 9. Сабадашка М. Природний поліфенольний комплекс із червоного виноградного вина долає прояви оксидативно-нітративного стресу / М. Сабадашка, Н. Сибірна // ХІ Міжн. наук. конф. студентів та аспірантів “Молодь і поступ біології”, 20-23 квітня 2015 р.: збірник тез. – Львів, 2015. – С. 6–7.
 10. Сабадашка М. Дослідження впливу природного поліфенольного комплексу з виноградного вина на показники радіоіндукованого оксидативно–нітративного стресу / М. Сабадашка, Н. Сибірна // 4–й з’їзд Українського товариства клітинної біології з міжнародним представництвом, 17–20 вересня 2014 р. : збірник тез. – Ужгород, 2014. – С. 61.
 11. Сабадашка М. Коригуюча дія концентрату поліфенольного комплексу з виноградного вина за радіоіндукованого нітративного стресу / М. Сабадашка, Н. Сибірна // Міжнародна наукова конференція, “Механізми функціонування фізіологічних систем”, приурочена до 70–ліття біологічного факультету та 230–ліття фізіології у Львівському університеті, 15–17 жовтня 2014 р. : збірник тез. – Львів, 2014. – С. 75.
 12. Сабадашка М. Коригуючий вплив концентрату природного поліфенольного комплексу з виноградного вина за радіоіндукованого нітративного стресу / Сабадашка М., Сибірна Н. // ХІ Український біохімічний конгрес, 6–10 жовтня 2014 року, Київ : Український біохімічний журнал. – Т. 86, № 5, додаток 1. – Київ, 2014. – С. 201–202.
 13. Sabadashka M. V. Natural polyphenolic complex of grape effects on radioinduced nitrative stress in rats aorta / M. V. Sabadashka, V. R. Drel, L. O. Datsyuk, U. V. Staranko, A. M. Fedorovych, N.O. Sybirna // VII Lviv-Lublin conference of Experimental and Clinical Biochemistry, May 23–24, 2013 : Abstract. – Lviv, 2013. – P. 156.
 14. Sybirna N. Protective effect of natural polyphenol complex of red wine under radioinduced oxidative-nitrative stress / N. Sybirna, Sabadashka, U. Staranko, V. Drel, L. Datsyuk // 38th FEBS Congress “Mechanisms in Biology”, July 6–11, 2013: Abstract. – St. Petersburg (Russia), 2013. – FEBS Journal. – 2013. – Vol. 280 (Suppl. 1). – P. 231.
 15. Сабадашка М. Корекція природним поліфенольним комплексом винограду радіо індукованих змін окисно-відновного гомеостазу у тканині нирки / М. Сабадашка, У. Старанко, Л. Дацюк, Н. Сибірна // Конференція молодих вчених, присвячена 20-річчю Національної академії медичних наук України, 5 березня 2013 р. : тези (Київ). – Журнал НАМН України. – – Т. 19 (додаток). – С. 118–119.

Розділ у монографії

 1. Сабадашка М. В., Сибірна Н. О. Нітровані білки – маркерні молекули за радіаційного ураження та у процесі контролю корекції радіоіндукованих порушень природними фенольними сполуками з виноградного вина // Загальна теорія здоров’я і здоров’я збереження: колективна монографія / За загальною редакцією проф. Ю.Д. Бойчука. – Харків: ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2017. –С. 164-171.

Біографія

Дата народження: 19 вересня 1989 року (с. Іванівці, Львівської обл.).

У 2006 р. закінчила Жидачівську гімназію імені Омеляна Партицького.

У 2011 р. закінчила кафедру біохімії біологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. Освіта вища, спеціальність Біохімік. Викладач біології і хімії.

З листопада 2011 р. по листопад 2014 р. – аспірант кафедри біохімії (стаціонарна форма), спеціальність 03.00.04 – біохімія.

У листопаді 2014 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

З цього ж року працює молодшим науковим співробітником кафедри біохімії Львівського університету імені Івана Франка, а з вересня 2015 року – доцентом кафедри біохімії (за сумісництвом).

Член товариства клітинної біології, українського біохімічного товариства.

Проекти

 1. Індивідуальний ґрант від Західно-Українського центру біомедичних досліджень (West-Ukrainian BioMedical Research Center (WUBMRC)) у 2015 р. “PROTEIN NITRATION AND PHOSPHORYLATION INFLUENCES FUNCTIONAL STATE OF LEUCOCYTES AT DIABETES“.
 2. Відповідальний виконавець держбюджетної теми Бх-47Ф “БІОХІМІЧНІ МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ, ДІАГНОСТИКА ТА КОРЕКЦІЯ ДІАБЕТІНДУКОВАНОГО ОКСИДАТИВНО-НІТРАТИВНОГО СТРЕСУ” (2017-2020 р., номер державної реєстрації: 0117U001225)
 3. Проєкт у рамках програми Європейського Союзу з досліджень та інновацій «Горизонт 2020» «Діяльність, що забезпечує відповідальність у наукових дослідженнях та впровадження інновацій у біологічних науках» (RESponsible research and innovation grounding practices in BIOSciences (RESBIOS)) (№ 872146), що виконується у 2020 – 2022 рр.

Нагороди

 1. У 2016 р. здобула премію Львівської обласної державної адміністрації і Львівської обласної ради для працівників наукових установ Національної академії наук України, вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації Львівської області.
 2. Стипендіат Кабінету Міністрів України (стипендія для молодих вчених) у 2019 – 2020 рр.

Методичні матеріали

Підручник

Функціональна біохімія : підручник : [для студ. вищ. навч. закл.] / [Н. О. Сибірна, Г. Я. Гачкова, І. В. Бродяк, К. А. Сибірна, М. Р. Хохла, М. В. Сабадашка] ; за ред. проф. Н. О. Сибірної. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 644 с. – (Серія «Біологічні Студії»).

Навчальні посібники

 1. Великий практикум з біохімії: Ферментативні методи аналізу. Частина І: навчальний посібник для організації лабораторних занять студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальностями «Біологія», «Біотехнологія» / Н.І. Климишин, О. Г. Стасик, Г. Я. Гачкова,М. В. Сабадашка, Н. О. Сибірна. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2018. – 72 с.
 2. Функціональна біохімія. Клітинні основи процесу запалення: навчально-методичний посібник для організації самостійної роботи студентів спеціальностей 7.04010205 – Біохімія, 8.04010205 – Біохімія та 8.04010213 – Лабораторна діагностика біологічних систем / Сабадашка М. В., Сибірна К. А., Сибірна Н. О. // Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Ів. Франка, 2015. – 112 с. (38 сторінок Сабадашки М. В.)
 3. Функціональна біохімія. Молекулярні основи процесу запалення: навчально-методичний посібник для організації самостійної роботи студентів спеціальностей 7.04010205 – Біохімія, 8.04010205 – Біохімія та 8.04010213 – Лабораторна діагностика біологічних систем / Сабадашка М. В., Сибірна К. А., Сибірна Н. О. // Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Ів. Франка, 2015. – 104 с. (35 сторінок Сабадашки М. В.)
 4. Функціональна біохімія. Біохімія нирки: навчально-методичний посібник для організації самостійної роботи студентів спеціальностей 7.04010205 – Біохімія, 8.04010205 – Біохімія та 8.04010213 – Лабораторна діагностика біологічних систем / Гачкова Г. Я., Сабадашка М. В., Хохла М. Р., Сибірна Н. О. // Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Ів. Франка, 2015. – 64 с. (16 сторінок Сабадашки М. В.)

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!