Сабадашка Марія Володимирівна

Посада: доцент кафедри біохімії

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-47-88

Електронна пошта: mariya.sabadashka@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Scopus: www.scopus.com

Профіль у Web of Science (Publons): www.webofscience.com

Профіль у LinkedIn: www.linkedin.com

Наукові інтереси

Дослідження показників, які характеризують оксидативний та нітративний стрес за різних патологічних станів.

Автор більш ніж 100 наукових праць.

Курси

Вибрані публікації

Розділи у монографії

 1. Nagalievska M. Red wine and yacon as a source of bioactive compounds with antidiabetic and antioxidant potential / M. Nagalievska, M. Sabadashka, N. Sybirna. – Alternative Medicine. Edited by Dr. М. Akram. – IntechOpen : 2020. [Online First].  21 р.
 2. Сабадашка М. В., Сибірна Н. О. Нітровані білки – маркерні молекули за радіаційного ураження та у процесі контролю корекції радіоіндукованих порушень природними фенольними сполуками з виноградного вина // Загальна теорія здоров’я і здоров’я збереження: колективна монографія / За загальною редакцією проф. Ю.Д. Бойчука. – Харків: ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2017. –С. 164-171.

Статті

 1. Nagalievska M. R., Sabadashka M. V., Stasyk O. G., Sybirna N. O. Open science and public engagement for the dissemination of achievements of life sciences: lessons learned from Ivan Franko National University of Lviv. Studia biologica. 2022; 16(4): 69–86. DOI: https://doi.org/10.30970/sbi.1604.693
 2. Sabadashka M. Anti-Diabetic and Antioxidant Activities of Red Wine Concentrate Enriched with Polyphenol Compounds under Experimental Diabetes in Rats / M. Sabadashka, D. Hertsyk, P. Strugała-Danak, A. Dudek, O. Kanyuka, A. Z. Kucharska, L. Kaprelyants, N. Sybirna // Antioxidants. – 2021. – No 10 (1399). – 24 p. (IF: 6,312 ; Q2)
 3. Spryn K. R., Sabadashka M. V., Sybirna N. O. Effects of agmatine and red wine concentrate, enriched with polyphenolic compounds, on L-arginine / Nitrogen oxide system in the brain of rats with experimental diabetes mellitus // Biol. Stud.. 2021. 15(2): 25–34.
 4. Hertsyk D. Yu., Sabadashka M. V., Kaprelyants L. V., Sybirna N. O. Corrective effect of red wine concentrate enriched with natural complex of polyphenols on activity of antioxidant defense enzymes in cardiac muscle under experimental diabetes mellitus // Biol. Stud. 2021; 15(1): 37–48. 
 5. Sabadashka M. Tyrosine nitration as a key event of signal transduction that regulates cell functional state / M. Sabadashka, M. Nagalievska, N. Sybirna // Cell Biology International. – issue “Cell and Metabolic Engineering in Central and Eastern Europe”. – 2021. Vol. 45, Is. 3. 481-497. (IF: 2,571; Q2) 
 6. Nagalievska M. Functional activities of neutrophils in diabetic rats are changed by yacon extracts / M. Nagalievska, M. Sabadashka, H. Hachkova, N. Sybirna // Clinical diabetology. – 2019. – Vol 8, No 5. – 9 p.
 7. Nagalievska M. Galega officinalis extract regulate the diabetes mellitus related violations of proliferation, functions and apoptosis of leukocytes / M. Nagalievska, M. Sabadashka, H. Hachkova, N. Sybirna // BMC Complementary and Alternative Medicine. ‑ 2018. ‑ Vol. 18, No 4. (IF: 2,644; SNIP: 1,213).  
 8. Sabadashka M. Reduction of Radiation-Induced Nitrative Stress in Leucocytes and Kidney Cells of Rats Upon Administration of Polyphenolic Complex Concentrates from Red Wine / M. Sabadashka, N. Sybirna // Cytology and Genetics. – 2016. – Vol. 50, No. 3. – P. 187–195. (IF: 0,294; SNIP: 0,170).
 9. Сабадашка М. Нефропротекторний вплив поліфенольного комплексу з червоного виноградного вина за дії малих доз іонізуючого випромінювання / М. Сабадашка, Н. Сибірна // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. – 2016. – Вип. – С. 413–420.
 10. Сабадашка М. В. Вплив препарату поліфенольного комплексу з червоного виноградного вина на показники системи L–аргінін/NO у крові щурів за малих доз іонізуючого опромінення / М. В. Сабадашка, А. Р. Гнатуш, Л. О. Дацюк, У. В. Старанко, А.М. Федорович, В. Г. Гержикова, А. М. Зотов, Є. А. Сластья, Н. О. Сибірна // Укр. біохім. журн. – – Т. 86, № 1. – С. 117–123.
 11. Дацюк У. В. Вплив поліфенольного комплексу з виноградного вина на активність антиоксидантних ензимів у щурів за низьких доз рентгенівського випромінювання / У. В. Дацюк, М. В. Сабадашка, Л. О. Дацюк, А. Р. Гнатуш, Є. А. Сластья, А. М. Зотов, В. Г. Гержикова, Н. О. Сибірна // Biotechnologia Acta. – 2014. – Т. 7, № 2. – С. 106–113.

Вибрані тези доповідей на міжнародних та вітчизняних конференціях

 1. ГерцикД. Антиоксидантна та діабет-коригувальна активності екстракту з виноградних вижимок / Д. Герцик, В. Стецюк, М. Сабадашка, Н. Сибірна // ХX Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, присвячена 90-річчю від дня народження доктора біологічних наук, професора, члена-кореспондента НААН, заслуженого діяча науки і техніки України Макара Івана Арсентійовича, 19 травня 2022 : Біологія тварин. – 2022. – Т. 24, №  – С. 33.
 2. Chala D. Impact of grape pomace extract enriched with natural complex of polyphenols on oxidative-nitrative stress of leukocytes under diabetes mellitus / D. Chala, Sabadashka, O. Karmash, N. Sybirna // “Youth and progress of biology”: XVIII International Scientific Conference for Students and PhD students, October 6–7, 2022: Abstracts. – Lviv, 2022. – P. 16.
 3. Skrynnyk H-Y. Changes in key hematological indicators in rats with experimental diabetes after administration of concentrate of natural polyphenol complex from red grape wine / H-Y. Skrynnyk, Sabadashka, N. Sybirna // “Youth and progress of biology”: XVIII International Scientific Conference for Students and PhD students, October 6–7, 2022: Abstracts. – Lviv, 2022. – P. 17.
 4. Sabadashka M. Diabetes mellitus accompanied by oxidative-nitrative stress development in leukocytes / M. Sabadashka, N. Sybirna // ХIІ Український біохімічний конгрес, 30 вересня – 4 жовтня 2019 р. : матеріали ХIІ Українського біохімічного конгресу. – Медична та клінічна хімія. – 2019. – Т. 21, № 3 (додаток). – С. 128.
 5. Sabadashka M. Evaluation of nitrative stress in rats` leukocytes under experimental diabetes mellitus / M. Sabadashka, N. Sybirna // 7th International Weigl Conference, September 26–29, 2017 : Abstract Book. – Lviv, – P. 32.
 6. Сабадашка М. В. Концентрат природного поліфенольного комплексу з червоного виноградного вина володіє позитивним коригуючим ефектом за умов цукрового діабету 1 типу / М. В. Сабадашка // X Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених та студентів з міжнародною участю «Проблеми формування здорового способу життя у молоді», 29 вересня–1 жовтня 2017 р. : збірник матеріалів. – Одеса, 2017. – С. 203.
 7. Дзидзан О. Вплив агматину на стан системи антиоксидантного захисту і системи L-аргінін/оксид нітрогену в лейкоцитах за умов експериментального цукрового діабету / О. Дзидзан, М. Бугір, М. Сабадашка, Н. Сибірна // Міжнародна наукова конференція “Актуальні проблеми сучасної біохімії”, присвячена до 100-річчя від дня народження професора Бориса Федоровича Сухомлинова, 16–18 листопада 2016 р. : Вісник Львівського університету. Серія біологічна. – – Вип. 73. – Львів, 2016. – С. 358.
 8. Sabadashka M. Functional food products with antioxidant activity based on the natural polyphenolic complex of red wine / M. Sabadashka, N. Sybirna // 6th International Young Scientists Conference „Human – Nutrition – Environment”, April 21−22, 2016: Abstract Book. – Rzeszow, 2016. – 104.
 9. Sabadashka M. The content of 3`-nitrotyrosine modified proteins in rats` leucocytes under experimental diabetes mellitus / Sabadashka, A. Fito, N. Sybirna // International Conference on Advances in Cell Biology and Biotechnology, October 11-13, 2015: Abstract. – Lviv, 2015. – Р.140.
 10. Сабадашка М. В. Природний поліфенольний комплекс з виноградного вина володіє протекторною дією за радіоіндукованого нітративного стресу / М. В. Сабадашка, Н. О. Сибірна // Конференція-конкурс молодих учених «Актуальні проблеми біохімії та біотехнології», 23-24 квітня 2015 р. : збірник тез. – Київ, 2015. – С. 58.
 11. Сабадашка М. Нефропротекторний ефект концентрату природного поліфенольного комплексу з червоного виноградного вина за радіоіндукованого оксидативного стресу / М. Сабадашка, Н. Сибірна // VI з`їзд Українського біофізичного товариства, 28-30 травня, 2015 р. : матеріали з`їзду. – Луцьк, 2015. – С. 74.
 12. Сабадашка М. Природний поліфенольний комплекс із червоного виноградного вина долає прояви оксидативно-нітративного стресу / М. Сабадашка, Н. Сибірна // ХІ Міжн. наук. конф. студентів та аспірантів “Молодь і поступ біології”, 20-23 квітня 2015 р.: збірник тез. – Львів, 2015. – С. 6–7.
 13. Сабадашка М. Дослідження впливу природного поліфенольного комплексу з виноградного вина на показники радіоіндукованого оксидативно–нітративного стресу / М. Сабадашка, Н. Сибірна // 4–й з’їзд Українського товариства клітинної біології з міжнародним представництвом, 17–20 вересня 2014 р. : збірник тез. – Ужгород, 2014. – С. 61.
 14. Сабадашка М. Коригуюча дія концентрату поліфенольного комплексу з виноградного вина за радіоіндукованого нітративного стресу / М. Сабадашка, Н. Сибірна // Міжнародна наукова конференція, “Механізми функціонування фізіологічних систем”, приурочена до 70–ліття біологічного факультету та 230–ліття фізіології у Львівському університеті, 15–17 жовтня 2014 р. : збірник тез. – Львів, 2014. – С. 75.
 15. Сабадашка М. Коригуючий вплив концентрату природного поліфенольного комплексу з виноградного вина за радіоіндукованого нітративного стресу / Сабадашка М., Сибірна Н. // ХІ Український біохімічний конгрес, 6–10 жовтня 2014 року, Київ : Український біохімічний журнал. – Т. 86, № 5, додаток 1. – Київ, 2014. – С. 201–202.
 16. Sabadashka M. V. Natural polyphenolic complex of grape effects on radioinduced nitrative stress in rats aorta / M. V. Sabadashka, V. R. Drel, L. O. Datsyuk, U. V. Staranko, A. M. Fedorovych, N.O. Sybirna // VII Lviv-Lublin conference of Experimental and Clinical Biochemistry, May 23–24, 2013 : Abstract. – Lviv, 2013. – P. 156.
 17. Sybirna N. Protective effect of natural polyphenol complex of red wine under radioinduced oxidative-nitrative stress / N. Sybirna, Sabadashka, U. Staranko, V. Drel, L. Datsyuk // 38th FEBS Congress “Mechanisms in Biology”, July 6–11, 2013: Abstract. – St. Petersburg (Russia), 2013. – FEBS Journal. – 2013. – Vol. 280 (Suppl. 1). – P. 231.
 18. Сабадашка М. Корекція природним поліфенольним комплексом винограду радіо індукованих змін окисно-відновного гомеостазу у тканині нирки / М. Сабадашка, У. Старанко, Л. Дацюк, Н. Сибірна // Конференція молодих вчених, присвячена 20-річчю Національної академії медичних наук України, 5 березня 2013 р. : тези (Київ). – Журнал НАМН України. – – Т. 19 (додаток). – С. 118–119.

Біографія

Дата народження: 19 вересня 1989 року (с. Іванівці, Львівської обл.).

У 2006 р. закінчила Жидачівську гімназію імені Омеляна Партицького.

У 2011 р. закінчила кафедру біохімії біологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. Освіта вища, спеціальність Біохімік. Викладач біології і хімії.

З листопада 2011 р. по листопад 2014 р. – аспірант кафедри біохімії (стаціонарна форма), спеціальність 03.00.04 – біохімія.

У листопаді 2014 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

З цього ж року працює молодшим науковим співробітником кафедри біохімії Львівського університету імені Івана Франка, а з вересня 2015 року – доцентом кафедри біохімії (за сумісництвом).

Член товариства клітинної біології, українського біохімічного товариства.

Проекти

 1. Проєкт у рамках програми Європейського Союзу з досліджень та інновацій «Горизонт 2020» «Діяльність, що забезпечує відповідальність у наукових дослідженнях та впровадження інновацій у біологічних науках» (RESponsible research and innovation grounding practices in BIOSciences (RESBIOS)) (№ 872146), що виконується у 2020 – 2022 рр.
 2. Відповідальний виконавець держбюджетної теми Бх-47Ф “БІОХІМІЧНІ МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ, ДІАГНОСТИКА ТА КОРЕКЦІЯ ДІАБЕТІНДУКОВАНОГО ОКСИДАТИВНО-НІТРАТИВНОГО СТРЕСУ” (2017-2020 р., номер державної реєстрації: 0117U001225)
 3. Індивідуальний ґрант від Західно-Українського центру біомедичних досліджень (West-Ukrainian BioMedical Research Center (WUBMRC)) у 2015 р. “PROTEIN NITRATION AND PHOSPHORYLATION INFLUENCES FUNCTIONAL STATE OF LEUCOCYTES AT DIABETES“.

Нагороди

 1. Стипендіат Кабінету Міністрів України (стипендія для молодих вчених) у 2022 – 2024 рр.
 2. Стипендіат Кабінету Міністрів України (стипендія для молодих вчених) у 2019 – 2020 рр.
 3. У 2016 р. здобула премію Львівської обласної державної адміністрації і Львівської обласної ради для працівників наукових установ Національної академії наук України, вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації Львівської області.

Методичні матеріали

Підручник

Функціональна біохімія : підручник : [для студ. вищ. навч. закл.] / [Н. О. Сибірна, Г. Я. Гачкова, І. В. Бродяк, К. А. Сибірна, М. Р. Хохла, М. В. Сабадашка] ; за ред. проф. Н. О. Сибірної. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 644 с. – (Серія «Біологічні Студії»).

Навчальні посібники

 1. Механізми біохімічних реакцій : навч.-методич. посіб. : [для студ. вищ. навч. закл.] / [Н. О. Сибірна, Г. Я. Гачкова, Г. О. Стасик, І. В. Бродяк, М. Р. Нагалєвська, М. В. Сабадашка, М. Я. Люта, Я. П Чайка, Н. І. Климишин, К. П. Дудок] ; за ред. проф. Н.О. Сибірної. – Видання третє, доповнене та перероблене. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 202 – 320 с.
 2. Великий практикум з біохімії: Ферментативні методи аналізу. Частина І: навчальний посібник для організації лабораторних занять студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальностями «Біологія», «Біотехнологія» / Н.І. Климишин, О. Г. Стасик, Г. Я. Гачкова,М. В. Сабадашка, Н. О. Сибірна. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2018. – 72 с.
 3. Великий практикум з біохімії: Ферментативні методи аналізу. Частина IІ: навчальний посібник для організації лабораторних занять студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальностями “Біологія”, “Біотехнологія” / Н. І. Климишин, О. Г. Стасик, Г. Я. Гачкова, М. В. Сабадашка, Н. О. Сибірна. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2018. – 84 с.
 4. Функціональна біохімія. Клітинні основи процесу запалення: навчально-методичний посібник для організації самостійної роботи студентів спеціальностей 7.04010205 – Біохімія, 8.04010205 – Біохімія та 8.04010213 – Лабораторна діагностика біологічних систем / Сабадашка М. В., Сибірна К. А., Сибірна Н. О. // Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Ів. Франка, 2015. – 112 с. (38 сторінок Сабадашки М. В.)
 5. Функціональна біохімія. Молекулярні основи процесу запалення: навчально-методичний посібник для організації самостійної роботи студентів спеціальностей 7.04010205 – Біохімія, 8.04010205 – Біохімія та 8.04010213 – Лабораторна діагностика біологічних систем / Сабадашка М. В., Сибірна К. А., Сибірна Н. О. // Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Ів. Франка, 2015. – 104 с. (35 сторінок Сабадашки М. В.)
 6. Функціональна біохімія. Біохімія нирки: навчально-методичний посібник для організації самостійної роботи студентів спеціальностей 7.04010205 – Біохімія, 8.04010205 – Біохімія та 8.04010213 – Лабораторна діагностика біологічних систем / Гачкова Г. Я., Сабадашка М. В., Хохла М. Р., Сибірна Н. О. // Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Ів. Франка, 2015. – 64 с. (16 сторінок Сабадашки М. В.)

Підвищення кваліфікації та стажування:

 1. З 17 по 25 квітня 2016 р. проходила закордонне стажування на базі Жешівського університету (м. Жешів, Польща) у відділі Біотехнології та Мікробіології.
 2. З 28 червня по 12 липня 2021 р. проходила закордонне стажування на базі Жешівського університету (м. Жешів, Польща) у відділі Біотехнології та Мікробіології.
 3. «Вдосконалення викладацької майстерності» Львівський національний університет імені Івана Франка (6 кредитів ЄКТС) 06.04 – 09.06.2023;
 4. Курс «English-language Academic Communication in the Cross-cultural Context» Львівський національний університет імені Івана Франка (6 кредитів ЄКТС) 17.05 – 20.05.2023;
 5. Курс «Проєктна діяльність» Львівський національний університет імені Івана Франка (0,5 кредитів ЄКТС) 17.01 -14.02.2023;
 6. Курс “Цифрові інструменти Google для освіти” (базовий рівень) (1 кредит ECTS) 05.09-18.09.2022
 7. Курси «Діджитал-інструменти для дистанційного навчання» Національного центру «Мала академія наук України» (0,5 кредита ЄКТС) 19.04-01.05. 2021.
 8. «Вдосконалення викладацької майстерності» Львівський національний університет імені Івана Франка (6 кредитів ЄКТС) 01.10.2020 – 23.01.2021.
 9. «Курс англійської мови на рівні В2» у Лінгвістично-освітньому центрі Національного університету «Львівська політехніка» (2,8 кредита ЄКТС) 24.09-31.12.2020.

Сертифікат ОД 02071010/0020-21 про підтвердження володіння англійською мовою відповідно до Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти (CEFR) – Рівень В2 (01.03.2021)

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!