Регуляція обміну речовин

Тип: Нормативний

Кафедра: біохімії

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932доцент Сабадашка М. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916

Опис курсу

Курс знайомить студентів з основними закономірностями регулювання та контроль метаболізму. Вивчення дисципліни передбачає ознайомлення особливостями метаболізму вуглеводів, ліпідів, білків, значення ферментних систем у цих процесах. Студенти детально знайомляться з молекулярними механізмами мембранного транспорту та підтримання різноманітності компартментів.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

 1. Механізми та принципи контролю метаболізму;

2. Молекулярні механізми регуляції метаболізму за впливу окремих речовин

Рекомендована література

Основна література:

 1. Функціональна біохімія : підручник: [для студ. вищ. навч. закл.] / [Н.О. Сибірна, Г. Я. Гачкова, І. В. Бродяк, К. А. Сибірна, М. Р. Хохла, М. В. Сабадашка] ; за ред. проф. Н. О. Сибірної. – Львів : ЛНУ іменіІвана Франка, 2018. – 644 с. – (Серія «БіологічніСтудії»).
 2. Biochemistry [5th Edition] / R. A. Harvey, D. R. Ferrier. – Philadelphia, PA : Lippincott Williams & Wilkins, 2011. – 520 p.
 3. Biochemistry [7th Edition] / R. Ferrier. – Pekin, China : Wolters Kluwer, 2017. – 1706 p.
 4. Essential Biochemistry / C. W. Pratt, K. Cornely. – NJ, USA : John Wiley and Sons, Inc., 2004. – 681 p.
 5. Metabolic Regulation: A Human Perspective [3rd Edition] / K. N. Frayn. – New Delhi, India ; AptaraR Inc., 2010. – 371 p.
 6. Essentials of biochemistry [2nd Edition] / P. Naik. – New Delhi, India : Jaypee Brothers Medical Publishers, 2017. – 506 p.
 7. Essential Physiological Biochemistry : An organ-based approach / S. Reed. – Singapore : Markono Pte. Ltd, 2009. – 330 p.
 8. Principles of Biochemistry [5th Edition] / L. A. Moran, H. R. Horton, K. G. Scrimgeour, M. D. Perry. – Glenview, IL : Pearson Education, Inc., 2012. – 786 p.
 9. Principles of Human Physiology [6th Edition] / C. L. Stanfield. – Vivar, Malaysia : Pearson Education Limited, 2017. – 812 p.

 

Додаткова

 1. Ганнонг В.Ф. Фізіологія людини. – Л.: Бак, – 784 с.
 2. Biochemistry [4th Edition] / R. H. Garrett, C. M. Grisham. – Boston, MA : Brooks/Cole, 20 – 1184 p.
 3. Encyclopedia of Cell Biology. Volume 1 Molecular Cell Biology / R. Abradshaw, P. D. Stahl. – Waltham, MA : Academic Press is an imprint of Elsevier, 2016. – 2969 p.
 4. Enzyme Regulation in Metabolic Pathways / Lloyd Wolfinbarger, Jr. – Pondicherry, India : John Wiley & Sons, Inc., 2017. – 177 p.
 5. Enzyme Regulation in Metabolic Pathways / Lloyd Wolfinbarger. Hoboken, NJ : John Wiley & Sons, Inc., 2017. 177 p.
 6. Function and Regulation of Cellular Systems / A. Deutsch, J. Howard, M. Falcke, W. Zimmermann. – Basel, Switzerland : Springer Basel AG, 2004. – 447 p.

Textbook of Biochemistry with Clinical Correlation [5th Edition] / T. M. Devliv. – NY : John Wiley & Sons, Inc., 2002. – 1216 p.

Матеріали

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються за наступним співвідношенням:

 • практичні/самостійні тощо: 30 % семестрової оцінки; максимальна кількість балів – 30;
 • контрольні заміри (модулі): 20 % семестрової оцінки; максимальна кількість балів – 20;
 • за іспит студент отримує 50 балів.

Іспит студент отримує на підставі результатів виконання ним усіх видів робіт на практичних заняттях та контрольних замірів протягом семестру.

Академічна доброчесність. Роботи здобувачів є винятково оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Жодні форми порушення академічної доброчесності (відсутність посилань на використані джерела, фабрикування джерел, списування, втручання у роботу інших студентів та ін.) не толеруються. Виявлення ознак академічної недоброчесності в письмовій роботі є підставою для її незарахування викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи обману.

Відвідання занять. Усі студенти відвідають усі лекції та практичні заняття курсу. Студенти мають інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. Студенти зобов’язані дотримуватись усіх строків визначених для виконання письмових робіт, передбачених курсом.

Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти самостійно, буде надана викладачем виключно в освітніх цілях без права її передачі третім особам. Студенти заохочуються до використання також іншої літератури та джерел, яких немає серед рекомендованих.