Молекулярна біологія

Тип: Нормативний

Кафедра: біохімії

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632доцент Сабадашка М. В., ,
632доцент Стасик О. Г., ,
510доцент Сабадашка М. В.БЛБ - 31з

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616доцент Сабадашка М. В.
доцент Сабадашка М. В.
доцент Сабадашка М. В.
доцент Стасик О. Г.
доцент Стасик О. Г.
доцент Стасик О. Г.
56БЛБ - 31здоцент Сабадашка М. В.

Опис курсу

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Молекулярна біологія» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра, викладається в 6 семестрі в обсязі 3,0 кредити (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою).

Програма дисципліни структурована на модулі, до складу яких входять 2 блоки змістових модулів:

 1. Синтез нуклеїнових кислот. Предмет і завдання молекулярної біології. Історичний нарис. Місце молекулярної біології в системі біологічних наук. Клітина – універсальна елементарна структурна одиниця організації живої матерії. Будова та властивості ДНК. Макромолекулярна структура нуклеїнових кислот. Молекулярні основи спадковості. Реплікація ДНК. Організація генетичного матеріалу. Синтез і процесинг РНК. Загальна характеристика транскрипції, її етапи, ферментне забезпечення.

2. Синтез, модифікація, транслокація білків. Трансляція ‑ перехід від нуклеїнових кислот до білків. Фолдинг білків. Молекулярні механізми, які визначають локалізацію та руйнування білків.

Рекомендована література

Основна:

 1. Мещишен І. Ф., Пішак В. П., Григор’єва Н. П. Біомолекули: структура та функції. – Чернівці: Медик, 1999. – 149 с.
 2. Сиволоб А. В. Молекулярна біологія. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2008. – 384 с.
 3. Molecular biology of the cell / Alberts B., Johnson A., Lewis J. [et al.]. ‑ 5th ed. – Abingdon : Garland science, Taylor & Francis Group, LLC, 2008. – 1725 p.
 4. Fundamental Molecular Biology / Allison L. A. – 2nd – Hoboken : John Wiley & Sons, Inc., 2012. – 687 p.

 

Допоміжна

 1. Human Biochemistry and Disease / Litwack G. – Burlington : Academic Press, 2008. – 1273.
 2. Основний інструмент пошуку нуклеотидних посліовностей та поліпептидних послідовностей BLAST ‑ https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi
 3. Офіційний веб-сайт Нобелівської премії ‑ https://www.nobelprize.org/
 4. База даних аналізу поліпептидних послідовностей ExPASy (Expert Protein Analysis System) Translation Tool – Swiss Institute of Bioinformatics ‑ http://web.expasy.org/translate/
 5. База даних аналізу поліпептидних послідовностей EMBOSS Transeq from EBI. http://www.ebi.ac.uk/Tools/st/

База DNA to Protein Translation. http://bio.lundberg.gu.se/edu/translat.html

Матеріали

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються за наступним співвідношенням:

 • практичні/самостійні тощо: 60% семестрової оцінки; максимальна кількість балів – 30, з яких за доповіді на заняттях – 15 балів, за участь у дискусії на заняттях – 5 балів, за виконання самостійних завдань – 10 балів;
 • контрольні заміри (модулі): 40% семестрової оцінки; максимальна кількість балів – 20;
 • відповідь на іспиті: максимальна кількість балів – 50.

Іспит студент отримує на підставі результатів виконання ним усіх видів робіт на практичних заняттях та контрольних замірів впродовж семестру.

Академічна доброчесність. Роботи здобувачів є винятково оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Жодні форми порушення академічної доброчесності (відсутність посилань на використані джерела, фабрикування джерел, списування, втручання у роботу інших аспірантів та ін..) не толеруються. Виявлення ознак академічної недоброчесності в письмовій роботі є підставою для її незарахування викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи обману.

Відвідування занять. Усі студенти відвідають усі лекції та практичні заняття курсу. Студенти мають інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. Студенти зобов’язані дотримуватись усіх строків визначених для виконання письмових робіт, передбачених курсом.

Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти самостійно, буде надана викладачем виключно в освітніх цілях без права її передачі третім особам. Студенти заохочуються до використання також іншої літератури та джерел, яких немає серед рекомендованих.