Великий практикум з біохімії

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: біохімії

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
7128доцент Нагалєвська М. Р.
доцент Сабадашка М. В.
880доцент Стасик О. Г.

Опис курсу

Навчальна дисципліна «Великий практикум з біохімії» передбачає поглиблене ознайомлення студентів з класичними методами дослідження системи крові; біохімічними методами аналізу вільнорадикальних процесів в організмі та сучасними методами молекулярної біології та генетичної інженерії. Особливістю курсу є те, що студенти самостійно (але під контролем викладача чи лаборанта) виконують весь цикл експериментальних робіт (від розрахунків і приготування реагентів до інтерпретації отриманих результатів та оформлення їх у формі протоколів).

Метою вивчення дисципліни «Великий практикум з біохімії» є розвинути навики практичної роботи та ознайомити студентів із широким спектром біохімічних та молекулярно-біологічних методів дослідження, які використовуються у різних галузях експериментальної біології, санітарно-епідеміологічних, мікробіологічних та медичних лабораторіях, та наукових лабораторіях; навчити критично аналізувати та фахово інтерпретувати отримані результати досліджень.

Рекомендована література

Змістовний модуль 1. Методи дослідження системи крові

Базова

 1. Бродяк І.В., Люта М. Я., Сибірна Н.О. Великий практикуму з біохімії. Методи дослідження системи крові. Частина ІІІ: навчальний посібник для студентів біологічного факультету. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2020. – 108 с
 2. Великий практикуму з біохімії. Методи дослідження системи крові. Частина ІV: навчальний посібник для студентів біологічного факультету / М.Р. Нагалєвська, І. В. Бродяк, Н. О. Сибірна – Львів:Львівський національний університет імені Івана Франка, 2019. – 104 с.
 3. Великий практикум з біохімії: Ферментативні методи аналізу. Частина І: навчальний посібник для організації лабораторних занять студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальностями «Біологія», «Біотехнологія» / Н. І. Климишин, О. Г. Стасик, Г. Я. Гачкова, М. В. Сабадашка, Н. О. Сибірна. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2018. – 72 с.
 4. Великий практикум з біохімії: Ферментативні методи аналізу. Частина IІ: навчальний посібник для організації лабораторних занять студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальностями «Біологія», «Біотехнологія» / Н. І. Климишин, О. Г. Стасик, Г. Я. Гачкова, М. В. Сабадашка, Н. О. Сибірна. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2018. – 84 с.
 5. Великий практикуму з біохімії. Методи дослідження системи крові. Частина І: навчальний посібник для студентів біологічного факультету / І. В. Бродяк, Н. О. Сибірна – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2018. – 108 с.
 6. Великий практикуму з біохімії. Методи дослідження системи крові. Частина ІІ: навчальний посібник для студентів біологічного факультету / І. В. Бродяк, Н. О. Сибірна – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2018. – 104 с

Допоміжна

 1. Біохімічний склад рідин організму та їх клініко-діагностичне значення / за ред. проф. О. Я. Склярова – Київ: Здоров’я, 2004. – 191 с.
 2. Біохімічні показники в нормі і при патології / за ред. проф. О. Я. Склярова – Київ: Медицина, 2007. – 283 с.
 3. Лаповець Л. Є., Луцик Б. Д. Посібник з лабораторної імунології. – Львів. – 2002. – 173 с.
 4. Скок М. В. Основи імунології. – Київ: Фітосоціоцентр, 2002. – 152 с.
 5. Старикович Л. С. Климишин Н. І., Великий М. М. Ферментативні методи аналізу. Навчальний посібник. Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 100с.
 6. Хімія білка : підручник : [для студ. вищ. навч. закл.] / [Н. О. Сибірна, М. В. Гончар, І. В. Бродяк, О. Г. Стасик, М. Л. Барська]; за ред. проф. Н. О. Сибірної. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010.– 393 с.
 7. Виговстка Я. І. Геморагічні захворювання. Медична література. – Львів: ВАТ “Бібльос”, 1998. – 240 с.

 

Змістовний модуль 2. Методи ензиматичного аналізу

Базова

 1. Біохімічний склад рідин організму та їх клініко-діагностичне значення / за ред. проф. О. Я. Склярова – Київ: Здоров’я, 2004. – 191 с.
 2. Біохімічні показники в нормі і при патології / за ред. проф. О. Я. Склярова – Київ: Медицина, 2007. – 283 с.
 3. Лаповець Л. Є., Луцик Б. Д. Посібник з лабораторної імунології. – Львів. – 2002. – 173 с.
 4. Скок М. В. Основи імунології. – Київ: Фітосоціоцентр, 2002. – 152 с.
 5. Старикович Л. С. Климишин Н. І., Великий М. М. Ферментативні методи аналізу. Навчальний посібник. Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 100с.
 6. Хімія білка : підручник : [для студ. вищ. навч. закл.] / [Н. О. Сибірна, М. В. Гончар, І. В. Бродяк, О. Г. Стасик, М. Л. Барська]; за ред. проф. Н. О. Сибірної. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010.– 393 с.

 

Допоміжна

 1. Виговстка Я. І. Геморагічні захворювання. Медична література. – Львів: ВАТ “Бібльос”, 1998. – 240 с.
 2. Лаповець Л. Є., Луцик Б. Д. Посібник з лабораторної імунології. – Львів. – 2002. – 173 с.

 

Змістовний модуль 3. Конструювання та аналіз штамів метилотрофних дріжджів Ogataea polymorpha, здатних продукувати гетерологічні білки

Базова

 1. Green M. R., Sambrook J. Molecular cloning: a laboratory manual / J. Sambrook, E. Fritsch, T. Maniatis – [4th ed.]. – Cold Spring Harbor Laboratory. – 2012. – 2028 p.
 2. Escherichia coli, Plasmids, and Bacteriophages / Current Protocols in Molecular Biology. – 2021.

https://currentprotocols.onlinelibrary.wiley.com/doi/toc/10.1002/(ISSN)1934-3647.EscherichiacoliPlasmidsandBacteriophages

 1. Escherichia coli – Recent Advances on Physiology, Pathogenesis and Biotechnological Applications / Edited by Amidou Samie. – InTech Open. – 2017. https://www.intechopen.com/books/5493. https://doi.org/10.5772/63146
 2. Löbs AK, Schwartz C, Wheeldon I. Genome and metabolic engineering in non-conventional yeasts: Current advances and applications. Synth Syst Biotechnol. 2017 Aug 31;2(3):198-207. doi: 10.1016/j.synbio.2017.08.002.

5.         Non-conventional Yeasts: from Basic Research to Application / Edited by Andriy Sibirny. – Springer Nature, Switzerland AG. – 2019. https://doi.org/10.1007/978-3-030-21110-3

Матеріали

Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою. Максимальна кількість балів при оцінюванні знань студентів з дисципліни, яка завершується заліком, становить 100 балів.

За підготовку до роботи, її характеристику та розкриття принципу методу, ходу роботи оцінка складає 20 балів.

За методичність виконання лабораторної роботи оцінка складає 10 балів.

За захист виконаної лабораторної роботи та інтерпретацію отриманих клінічних показників крові оцінка складає 20 балів.

За підсумковий звіт – 10 балів.

Оскільки великий практикум не враховує відпрацювання пропущених лабораторних занять в кінці семестру поточного навчального року, тому за відвідування занять з великого спеціалізованого практикуму оцінюється у 1 бал за кожну аудиторну годину (разом: 0,5 бал помножити на кількість аудиторних годин (8 годин) і помножити на кількість навчальних тижнів (10 тижнів) в сумі отримаємо 40 балів).

Рейтингова оцінка студента перед підсумковим контролем визначається шляхом сумування балів за всі види робіт (виводиться середня оцінка, максимально студент може набрати 60 балів) та відвідування лабораторних занять – 40 балів (разом 100 балів).

Академічна доброчесність. Роботи здобувачів є винятково оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Жодні форми порушення академічної доброчесності (відсутність посилань на використані джерела, фабрикування джерел, списування, втручання у роботу інших аспірантів та ін.) не толеруються. Виявлення ознак академічної недоброчесності в письмовій роботі є підставою для її незарахування викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи обману.

Відвідування занять. Усі студенти відвідують усі лабораторні заняття курсу. Студенти мають інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. Студенти зобов’язані дотримуватись усіх строків визначених для виконання письмових робіт, передбачених курсом.

Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти самостійно, буде надана викладачем виключно в освітніх цілях без права її передачі третім особам. Студенти заохочуються до використання також іншої літератури та джерел, яких немає серед рекомендованих.