Біохімія процесу запалення

Тип: На вибір студента

Кафедра: біохімії

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
910доцент Сабадашка М. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
910

Опис курсу

У сучасній теоретичній імунології та клінічній практиці проблема запалення залишається однією з основних. Хоча, на сьогодні нагромаджено велику кількість експериментальних відомостей про перебіг процесу запалення на різних рівнях організації організму, розуміння молекулярно-клітинних основ цього процесу ще не є досконалим. Відкритим залишаються також питання еволюційного, патологічного і загальнобіологічного аспекту запалення.

Запалення – типовий патологічний процес, що розвивається у разі ушкодження тканин і супроводжується порушенням кровообігу, зміною складу крові та стану клітин сполучної тканини та судин.

Навчальна дисципліна “Біохімія процесу запалення” передбачає знайомство студентів із сучасними уявленнями щодо особливостей залучення різних типів клітин у запальну реакцію, основних груп медіаторів запалення, їхньої ролі у ініціації, регуляції перебігу та пригніченні запалення, визначенні його етіології, патогенезу. Приділено увагу також значенню процесу запалення для організму людини, його біохімічні та клінічні характеристики, особливості перебігу у разі патологій. Навчити студентів методології визначення функціонального стану клітин, залучених у запальну реакцію у крові та периферичних тканинах. Дисципліна “Біохімія процесу запалення” необхідна для розуміння принципів імунологічних методів дослідження, які є основою багатьох методів мікроаналізу для розробки високочутливих та високоспецифічних аналізів вмісту медіаторів запалення. Ці методи застосовуються у лабораторній практиці науково-дослідних та медичних установ, а також вони є необхідними для розвитку сучасної імунобіотехнології.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

 1. Молекулярні та клітинні механізми запальної реакції.

2. Значення запалення для організму.

Рекомендована література

Основна

 1. Функціональна біохімія : підручник : [для студ. вищ. навч. закл.] / [Н. О. Сибірна, Г. Я. Гачкова, І. В. Бродяк та ін.] ; за ред. проф. Н. О. Сибірної. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 644 с. – (Серія «Біологічні Студії»).
 2. Регеда М.С., Бойчук Т.С., Бондаренко Ю.І., Регеда М.М. Запалення – типовий патологічний процес. Вид.друге, доп. та перер. Львів, 2013. 148 с.
 3. Abbas A.K., Lichtman A.H. Basic immunology: functions and disorders of the immune system / Second ed. Elsevier Health Sciences, 2004. 323 p.
 4. Granger D.N., Senchenkova E. Inflammation and the Microcirculation / Morgan & Claypool Publishers, 2010. 98 p.
 5. Janeway Jr.C.A., Travers P., Walport M., Shlomchik M. Immunobiology : the immune system in health and disease. 5th ed. / New York: Garland Science, 2001. 884 p.
 6. Kumar V., Abbas A.K., Aster J.C. Robbins basic pаthology. 9th / Elsevier Inc, 2012. 928 p.
 7. Paul W.E. Fundamental immunology. 6th ed. / Lippincott Williams & Wilkins, 2003. 1646 p.

 

Додаткова

 1. Березнякова А. І., Кузнецова В.М., Філімонова Н.І., Березнякова М.Є., Тищенко І.Ю. Патологічна фізіологія: Підруч. для студ. вищ. фармац. навч. закл. і фармац. ф-тів вищ. мед. навч. закладів. Х.: Вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2003. 424 с.
 2. Драннік Г.М., Прилуцький О.С., Бажора Ю.І., Кресюн Н.В., Годзієва І.М., Чоп`як В.В., Мазепа М.А., Казимирчук В.Є., Коваль О.А. Клінічна імунологя та алергологія: Підручник / за ред. проф. Дранніка Г.М. К.: Здоров`я, 2006. 888 с.
 3. Основи глікобіології : монографія. За ред. проф. Н.О. Сибірної. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. 300 с.
 4. Сибірна Н.О., Гончар М.В., Бродяк І.В., Стасик О.Г., Барська М.Л. Хімія білка: підручник: [для студ. вищ. навч. закл.] / за ред. проф. Н.О. Сибірної. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2010. 393 с. – (Серія «Біологічні студії»).
 5. Cruse J.M., Lewis R.E. Atlas of immunology. Second ed. / CRC Press, 2004. 793 p.
 6. Klinger M.H.F. Platelets and inflammation // Anat Embryol. 1997. Vol. 196. P. 1–11.
 7. O`Gorman M.R.G., Donnenberg A.D. Handbook of Human Immunology. Second ed. / CRC Press, 2008. 623 p.
 8. Rich R.R., Fleisher T.A., Shearer W.T., Schroeder Jr.H.W., Frew A.J., Weyand C.M. Clinical Immunology. Principles and Practice. Third Ed. / Elsevier Limited, 2008. 1530 p.
 9. Virella G. Medical immunology. 6th ed. / CRC Press, 2007. 480 p.

Wood P. Understanding Immunology. Second ed. / Pearson Education Limited, 2006. 315 p.

Матеріали

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються за наступним співвідношенням:

 • практичні/самостійні тощо: 60% семестрової оцінки; максимальна кількість балів – 60, з яких 10 балів максимально за підготовку реферату, 30 балів за оформлення презентації та 20 балів за оформлення словника термінів;
 • контрольні заміри (модуль): 40% семестрової оцінки; максимальна кількість балів за два модулі – 40.

Залік студент отримує на підставі результатів виконання ним усіх видів робіт на практичних заняттях та контрольних замірів впродовж семестру.

Академічна доброчесність. Роботи здобувачів є винятково оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Жодні форми порушення академічної доброчесності (відсутність посилань на використані джерела, фабрикування джерел, списування, втручання у роботу інших аспірантів та ін..) не толеруються. Виявлення ознак академічної недоброчесності в письмовій роботі є підставою для її незарахування викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи обману.

Відвідання занять. Усі студенти відвідають усі лекції та практичні заняття курсу. Студенти мають інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. Студенти зобов’язані дотримуватись усіх строків визначених для виконання письмових робіт, передбачених курсом.

Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти самостійно, буде надана викладачем виключно в освітніх цілях без права її передачі третім особам. Студенти заохочуються до використання також іншої літератури та джерел, яких немає серед рекомендованих.