Гачкова Галина Ярославівна

Посада: доцент кафедри біохімії

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): +38 (032) 239-47-88

Електронна пошта: halyna.hachkova@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: orcid.org

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у LinkedIn: www.linkedin.com

Наукові інтереси

Виділення та вивчення біологічно активних речовин природного походження з метою створення на їхній основі препаратів антидіабетичної дії.

Курси

Публікації

Співатор понад 150 науково-методичних публікацій, серед яких – 50 статей (в тому числі у журналах, які індексуються у міжнародних наукометричних базах даних), 82 тез доповідей, двох патентів на корисну модель, розділу у монографії, підручника (ІІІ місце у конкурсі “Найкращий підручник природничого напрямку за 2017-2018 навчальний рік”), 2 навчальних посібників, один з них визнаний, як кращий навчальний посібник із природничих наук Львівського національного університету імені Івана Франка за 2009 рік.

Статті:

 • Hachkova H., Nagalievska М., Soliljak Z., Kanyuka O., Kucharska A.-Z., Sokół-Łętowska A., Belonovskaya E., Buko V., Sybirna N. Medicinal Plants Galega officinalis and Yacon Leaves as Potential Sources of Antidiabetic Drugs // Antioxidants. 2021. – Vol. 10, Is. 9, 1362. (IF – 6,315; Q2).
 • Furtak Kh. Ye., Hachkova H. Ya, Sybirna N. O. The effect of Galega officinalis L. extract of the content the advanced glycation end products and their receptors in rat leukocytes in experimental diabetes mellitus // Studia Biologica. – 2021. – Vol. 15, N. 4. – P. 49–58.
 • Nagalievska M., Sabadashka M., Hachkova H., Sybirna N. Functional activities of neutrophils in diabetic rats are changed by yacon extracts, Clinical Diabetology, 2019; 8(5), 248-253. (IF 0,14).
 • Nagalievska M., Sabadashka M., Hachkova H., Sybirna N. Galega officinalis extract regulate the diabetes mellitus related violations of proliferation, functions and apoptosis of leukocytes, BMC Complementary and Alternative Medicine, 2018, 18(4), 1-13. (IF 2,288).
 • Lupak M., Hachkova H., Khokhla M., Chajka Ya., Skybitska M., Sybirna N. Leukocyte actin cytoskeleton reorganization and redistribution of sialylated membrane glycoconjugates under experimental diabetes mellitus and against the administration of the Galega officinalis extract, Cytol. Genet, 2017, 51(3), 162–172. (IF 0,350).
 • Горбулінська О., Хохла М., Гачкова Г., Міщенко Л., Вільданова Р., Шульга О., Сибірна Н. Вплив якона (Smalanthus sonchifolius Poepp. & Endl.) на клітини крові щурів за ум ов експериментального цукрового діабету, Вісн. Львів. ун-ту. Сер. Біол., 2016, Вип. 71, 31–42.
 • Horbulinska A.V., Khokhla M.R., Hachkova H.Ya., Sybirna N.O. Yacon’s (Smallanthus sonchifolius Poepp. & Endl.) effects on postprandial glucose under experimental diabetes mellitus, Ukr. Biopharm., 2016, 3(44), 63–69.
 • Горбулінська О.B., Хохла М.Р., Зинь А.Р., Гачкова Г.Я., Сибірна Н.О. Розробка способу отримання стабільних субстанцій для функціональних харчових продуктів на основі порошку кореневих бульб якона (Smallanthus sonchifolius Poepp. & Endl.) та дослідження їхньої цукрознижувальної активності у щурів, Біологічні студії/Studia biologica, 2016, 10(2), 33–44.
 • Лупак М. І. , Хохла М. Р., Гачкова Г. Я., Канюка О. П., Климишин Н. І., Чайка Я. П., Скибіцька М. І. , Сибірна Н. О. Безалкалоїдна фракція екстракту козлятника лікарського (Galega officinalis ) попереджає оксидативний стрес в умовах експериментального цукрового діабету, Український біохімічний журнал, 2015, 87(4), 78–86.
 • Khokhla M., Horbulinska O., Hachkova H., Mishchenko L., Shulga O., Vildanova R., Sybirna N. Yacon (Smallanthus sonchifolius (Poepp. & Endl.) H. Robinson) improved erythrocyte resistance to oxidative stress in streptozotocin-induced diabetic rats, Advances in Diabetes and Metabolism, 3(3), 17–25.
 • Kleveta G. Borzecka K., Zdioruk M., Czerkies M., Kuberczyk H., Sybirna N., Sobota A., Kwiatkowska K. LPS induces phosphorylation of actin-regulatory proteins leading to actin reassembly and macrophage motility, Journal of Cellular Biochemistry, 2012, 113, 80 – 92. (IF 3,448).

Патенти:

 •  Сибірна Н. О., Гачкова Г. Я., Хохла М. Р. “Спосіб одержання безалкалоїдного екстракту з козлятника лікарського з антидіабетичною дією“,  № 96839 від 25.02.15, заявник Львівський національний університет імені Івана Франка.
 • Сибірна Н., Вільданова Р., Шульга О., Щеглова Н., Карпенко О., Хохла М., Гачкова Г., Лупак М. “Спосіб отримання фітопрепарату на основі безалкалоїдної фракції екстракту козлятника лікарського (Galega officinalis L.)“, № 101202 від 25.08.15, заявник Львівський національний університет імені Івана Франка.

Розділ у монографії:

 •  Nagalievska M., Hachkova H., Sybirna N. Galega officinalis L. and Immunological Status in Diabetes Mellitus / Metformin / Ed. By Dr. A. P. Stoian, Dr. M. Rizzo. – London, United Kingdom, IntechOpen, – 2020. – Р. 75-95.

Біографія

Викладацька діяльність:

 • 2003-2008 – асистент кафедри біохімії Львівського національного університету імені Івана Франка
 • З 2008 – доцент кафедри біохімії Львівського національного університету імені Івана Франка

Викладає курси: “Хімія біоорганічна”, “Функціональна біохімія”, “Молекулярні механізми патологічних процесів”, проводить лабораторні заняття з курсів “Хімія біоорганічна” та “Біохімія”.

Наукова діяльність:

 • 2000-2003 – аспірант кафедри біохімії Львівського національного університету імені Івана Франка;
 • 2005 кандидат біологічних наук за спеціальністю 03.00.04 – біохімія;
 • З 2020 року докторант кафедри біохімії;
 • Науковий керівник двох захищених дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.04 – біохімія (Хохла М. Р. “Біохімічні механізми впливу екстракту галеги лікарської на клітини периферичної крові щурів за експериментального цукрового діабету 1 типу” (2013); Лупак М. І.  “Молекулярні механізми антидіабетичної дії екстракту галеги лікарської” (2015).
 • Член спеціалізованої вченої ради К 35.051.14 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальностями: 03.00.02 – біофізика, 03.00.04 – біохімія, 03.00.13 – фізіологія людини і тварин;  Українського біохімічного товариства, наукового товариства клітинної біології, українського товариства клінічної лабораторної діагностики.

Проекти

 • Спільний проект Ф4/017 від Державного фонду фундаментальних досліджень України і Білоруського республіканського фонду фундаментальних досліджень “Молекулярні механізми антидіабетичної дії препаратів рослинного походження” (2013-2014).
 • Індивідуальний ґрант від Західно-Українського центру біомедичних досліджень (West-Ukrainian BioMedical Research Center – WUBMRC) “The study of molecular mechanisms of leukocytes structural and functional state changes under the conditions of experimental diabetes mellitus type 1 and its correction by admission of Galega officinalis extract” (2012).
 • Індивідуальний грант за фінансової підтримки фонду сприяння розвитку науки ім. Й. Мяновського (Варшава, Польща) “The investigation of lipopolysaccharide-induced stimulation of signal pathways” (2009).
 • Проєкт Ф25.5/040 від Державного фонду фундаментальних досліджень Міністерства освіти і науки України “Дослідження ролі синтаз оксиду азоту (NO) у регуляції механізмів автофагії злоякісних пухлинних клітин” (2007–2008).
 • Індивідуальний ґрант від Західно-Українського центру біомедичних досліджень (West-Ukrainian BioMedical Research Center (WUBMRC) “Mechanisms of radiation-induced death of rats peripheral blood lymphocytes measured by comet assaye” (2006).

Нагороди

 • Стипендіат конкурсу молодих вчених Львівської обласної держадміністрації (2006).

Методичні матеріали

Підручник:

 • Функціональна біохімія : підручник : [для студ. вищ. навч. закл.] / [Н.О. Сибірна, Г.Я. Гачкова, І.В. Бродяк та ін.]; за ред. проф. Н.О. Сибірної. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2018. – 644 с.

Посібники з Грифом Міністерства науки і освіти України:

 • Механізми біохімічних реакцій: навчальний посібник з грифом МОН України / Сибірна Н. ., Чайка Я. П., Климишин Н. І., Старикович Л. С., Клевета Г. Я., Дудок К. П.; за редакцією проф. Сибірної Н. О. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 315 с.
 • Механізми біохімічних реакцій: навчальний посібник з грифом МОН України / Сибірна Н. ., Чайка Я. П., Климишин Н. І., Старикович Л. С., Клевета Г. Я., Дудок К. П.; за редакцією проф. Сибірної Н. О. – Видання друге, доповнене.  – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 320 с.

Навчальні посібники:

 • Великий практикум з біохімії: Імунохімічні методи аналізу: навчальний посібник для організації лабораторних занять студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальностями «Біологія», «Біотехнологія» /  Г.Я. Гачкова, Н. О. Сибірна. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2023. – 128 с.
 • Великий практикум з біохімії: Ферментативні методи аналізу. Частина І: навчальний посібник для організації лабораторних занять студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальностями «Біологія», «Біотехнологія» / Н.І. Климишин, О. Г. Стасик, Г. Я. Гачкова, М. В. Сабадашка, Н. О. Сибірна. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2018. – 72 с.
 • Великий практикум з біохімії: Ферментативні методи аналізу. Частина IІ: навчальний посібник для організації лабораторних занять студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальностями “Біологія”, “Біотехнологія” / Н. І. Климишин, О. Г. Стасик, Г. Я. Гачкова, М. В. Сабадашка, Н. О. Сибірна. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2018. – 84 с.
 • Гачкова Г. Я., Хохла М. Р., Сибірна Н. О. Функціональна біохімія. Біохімія м’язового скорочення: навч.-метод. посіб. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – 44 с.
 • Хохла М. Р., Гачкова Г. Я., Сибірна Н. О. Функціональна біохімія. Біохімія нервової системи: навч.-метод. посіб. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – 60 с.
 • Хохла М. Р., Гачкова Г. Я., Сибірна Н. О. Функціональна біохімія. Біохімія міжклітинного матриксу: навч.-метод. посіб. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – 52 с.
 • Гачкова Г. Я., Сабадашка М. В., Хохла М. Р., Сибірна Н. О. Функціональна біохімія. Біохімія нирки: навч.-метод. посіб. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – 64 с.
 • Гачкова Г. Я., Хохла М. Р., Сибірна Н. О. Функціональна біохімія. Біохімія печінки: навч.-метод. посіб. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – 60 с.

Методичні вказівки:

 • Методичні вказівки з номенклатурних курсів “Біохімія”, “Хімія біоорганічна”, “Радіобіологія”, “Молекулярна біологія”, які читаються викладачами кафедри біохімії, для організації самостійної роботи студентів напрямів підготовки: Біологія – 6.040102; Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування – 6.040106; Мікро- і наноелектроніка – 6.050801 / Н.О. Сибірна, І.В. Бродяк, Г.Я. Клевета, Я.П. Чайка, Н.І. Климишин, К.П. Дудок, О.Г. Стасик – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2013. – 116 с.

Підвищення кваліфікації:

 1. “Вдосконалення викладацької майстерності” Львівський національний університет імені Івана Франка (6 кредитів ЄКТС) 01.10.2020 – 23.01.2021.
 2. Курс “Цифрові інструменти Google для освіти” (базовий рівень) (1 кредит ECTS) 05.09-18.09.2022.

 

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!