Горбулінська Світлана Михайлівна

Посада: доцент кафедри генетики та біотехнології

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент

Телефони (робочі): (032) 239-47-68, (032) 239-44-75

Електронна пошта: svitlana.horbulinska@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Публікації

 1. Баранов В.І. Вплив підживлення золовідходами Добротвірської ТЕС на ріст, вміст пігментів фотосинтезу у рослин ріпаку за росту на піщаних ґрунтах Волині та відвалах породи вугільних шахт і їхні генотоксикологічні властивості / Баранов В.І., Боднар Л.С., Баня А.Р., Ващук С.П., Горбулінська С.М. // Матеріали наукової конференції «Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку» 8 – 11 вересня 2011 року. – Львів «Сполом». – 2011. – С. 21-22.
 2. Горбулінська С.М. Формування знань з біології у старшокласників загальноосвітньої профільної школи / С.М. Горбулінська // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: зб. наук. праць. – Умань : 2011. – С. 58-64.
 3. Горбатюк О.І., Горбулінська С.М. Інноваційні технології навчання генетики та біотехнології старшокласників профільної школи / О.І. Горбатюк, С.М. Горбулінська // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: зб. наук. праць / ред. кол. : Побірченко Н.С. (гол. ред.) та ін. – Умань : ПП Жовтий О.О., 2012. – Випуск 42. – С. 68–74.
 4. Горбулінська С.М. Практична спрямованість навчання генетики у загальноосвітній  школі / С.М. Горбулінська // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. –2013. – № 10 (269). – С. 107 – 114.
 5. Горбулінська С.М. Самостійна робота як засіб формування знань з генетики у школярів загальноосвітньої профільної школи / С.М. Горбулінська // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: зб. наук. праць – Умань : ПП Жовтий О.О., 2013. – Випуск 45. – С. 76 – 82.
 6. Черник Я.І., Максимів Д.В., Матійців Н.П., Боднар Л.С., Горбулінська С.М., Голуб Н.Я. Біологія індивідуального розвитку тварин / Я.І. Черник, Д.В. Максимів, Н.П. Матійців та ін. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 168 с. – (Серія “Біологічні Студії”).
 7. Голуб Н.Я., Горбулінська С.М.  Біотехнологія:  методичні вказівки для семінарських занять та самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.040102 – Біологія Львів: видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 40 с.
 8. Горбулінська С. М. Педагогічні умови формування знань з генетики у старшокласників профільної загальноосвітньої школи / С.М. Горбулінська // Проблеми підготовки сучасного вчителя: зб. наук. праць / ред. кол. : Побірченко Н.С. (гол. ред.) та ін. – Умань : ФОП Жовтий О.О., 2014. – Випуск 9. – Частина 2.  – С. 20 – 26.
 9. Боднар І. Порівняльна характеристика харчових ароматизаторів різних виробників щодо мутагенної активності / І. Боднар, О. Ільков, С. Горбулінська, Л. Боднар // Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. – Львів, 2014. – Вип. 64. – С. 193 – 199.
 10. Горбулінська С. Проблемне навчання як засіб формування знань з генетики та біотехнології у профільній загальноосвітній школі / С. Горбулінська, Л. Боднар // Проблеми підготовки сучасного вчителя: зб. наук. праць / ред. кол. : Побірченко Н.С. (гол. ред.) та ін. – Умань : ФОП Жовтий О.О., 2015. – Випуск 11. – С. 165 – 172.
 11. Горбулінська С. Науково-дослідна діяльність як засіб формування професійної мобільності студентів / С. Горбулінська // Інтеграція вищої освіти і науки: теоретичний та науково – методичний часопис – Київ, 2015. – № 3. – С. 56 – 61.
 12. Казан Н. Технологія продуктивного навчання генетики та біотехнології у профільній загальноосвітній школі / Н. Казан, С. Горбулінська // XI Міжнар. наук. конф. студентів та аспірантів “Молодь і поступ в біології“: зб. тез. – Львів. – 2015. – С. 179-180.
 13. Щербакова О. В. Характеристика фенотипових змін та генетичний аналіз нейродегенеративної мутації 3,5,8 Drosophila melanogaster / О. В. Щербакова, Л. С. Боднар, С. М. Горбулінська, Я. І. Черник // Вісник Харківського університету імені В. Н. Каразіна. Серія Біологія – 2016. – Вип. 19, №26. – С.85 – 90.
 14. Боднар І. В. Виявлення змін на хромосомному рівні в еукаріотичних організмів за дії синтетичних ароматизаторів продуктів харчування та корегування їх за допомогою вітамінних хіміопревентерів/ І. В. Боднар, О. С. Зубко, О. В. Щербакова, С. М. Горбулінська, Л. С. Боднар // Фактори експериментальної еволюції організмів: зб. наук. праць. – К: 2016. – Т. 18. – С. 67 – 71.
 15. Ковальчик М. Принцип науковості у формуванні змісту біологічної освіти / М. Ковальчик, С. Горбулінська // XІII Міжнар. наук. конф. студентів та аспірантів “Молодь і поступ в біології“: зб. тез. – Львів: СПОЛОМ, 2017. – C. 107 – 108.
 16. Братусь Н. Розв’язування генетичних задач один із засобів формування практичної спрямованості навчання / Н. Братусь, С. Горбулінська // XІII Міжнар. наук. конф. студентів та аспірантів “Молодь і поступ в біології“: зб. тез. – Львів: СПОЛОМ, 2017. – C.100.
 17. Горбулінська С. Модульно-рейтингова технологія навчання біології в практиці профільної загальноосвітньої школи / С. Горбулінська, Л. Боднар // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: зб. наук. праць / ред. кол. : Безлюдний О.І. (гол. ред.) та ін. – Умань : ФОП Жовтий О.О., 2017. – Випуск 56. – С. 63 – 71.
 18. Боднар І. Доцільність використання вітамінних хіміопревентерів для корегування індукції хромосомних аберацій синтетичним харчовим ароматизатором «Карамель» / І. В.Боднар, С.М.Горбулінська, Л.С. Боднар // Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. – Львів, 2017. – Вип. 76. – С. 54–61.
 19. Горбулінська С. Педагогічні умови формування мотивації навчальної діяльності школярів на уроках біології / С. Горбулінська, Л. Боднар, О. Щербакова // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: зб. наук. праць / ред. кол. : Безлюдний О.І. (гол. ред.) та ін. – Умань : ФОП Жовтий О.О., 2018. – Випуск 58. – С. 104 – 111.
 20. Голуб Н. Я.. Методичні вказівки щодо оформлення курсових і кваліфікаційних (магістерських) робіт для студентів кафедри генетики та біотехнології / Н. Я. Голуб, С. М. Горбулінська, О. В. Щербакова. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2018. – 40 с.
 21. Горбулінська С.М., Колісник Я,І. Педагогічна (асистентська) практика:  методичні рекомендації для студентів біологічного факультету другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 091– Біологія. – Львів: видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 36с.
 22. Горбулінська С. Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках біології у загально-освітній середній школі / С. Горбулінська, Л. Боднар // Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи: зб. наук. праць / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини; голов. ред. С.В. Совгіра – Умань : Візаві, 2019. – Випуск 1 – С. 41–49.
 23. Бурило В. Використання технології проблемного навчання на уроках генетики у профільній загальноосвітній школі / В. Бурило, С. Горбулінська // XV Міжнар. наук. конф. студ. та аспір. “Молодь і поступ біології“; зб. тез. – Львів: СПОЛОМ, 2019. – C. 17.

Біографія

Працює на кафедрі з 1998 року, захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю – «Теорія та методика навчання (біологія)» – 13.00.02. Читає загальні курси «Біологія індивідуального розвитку», «Педагогіка і психологія вищої школи», «Майстерність педагогічної діяльності», «Методика викладання фахових дисциплін у вищій школі», проводить семінарські заняття з загальних курсів «Педагогіка та психологія вищої школи», «Майстерність педагогічної діяльності», практичні заняття з «Біології індивідуального розвитку», методист педагогічної практики магістрів та бакалаврів кафедри генетики та біотехнології. Науковий керівник теми за № державної реєстрації 0114U004242, термін виконання 01.01.2013 – 31.12.2018рр.) «Методичні підходи до формування знань з генетики та біотехнології у профільній загальноосвітній школі з використанням новітніх технологій навчання». Є автором і співавтором 44 друкованих праць. Галузі наукових інтересів – біологія індивідуального розвитку організмів, педагогіка та психологія вищої школи, методика викладання фахових дисциплін у вищій школі, інновації педагогічної діяльності.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!