Екологія людини

Тип: Нормативний

Кафедра: екології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Іспит
6Немає

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632професор Антоняк Г. Л.БЛЕ - 31с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616БЛЕ - 31спрофесор Антоняк Г. Л.

Опис курсу

Дисципліна «Екологія людини» є нормативною дисципліною з
спеціальності 101 Екологія для освітньої програми з підготовки
бакалавра, яка викладається на 3-му році навчання (6-й семестр) в
обсязі 3-х кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною
Системою ECTS).

Курс розроблено таким чином, щоб надати студентам необхідні
знання особливостей впливу екологічних чинників на організм
людини та адаптаційних можливостей організму, специфіки
впливу на організм окремих груп забруднювачів навколишнього
середовища (стійкі органічні забруднювачі, важкі метали та ін.),
екологічних аспектів харчування і трудової діяльності людини,
шляхів запобігання надходженню полютантів в організм.

Рекомендована література

1. Соломенко Л. І. Екологія людини: навчальний посібник. – К.:
«Центр учбової літератури», 2016. – 120с.
2. Некос А.Н., Багрова Л.О., Клименко М.О. Екологія людини.
Підручник. – 2-ге вид. – Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2013. – 284 с.
3. Залеський І.І., Клименко М.О. Екологія людини: Підручник. –
2-ге вид. Рівне, 2013. – 385 с.
4. Микитюк О.М., Злотін О.З., Бровдій В.М. та ін. Екологія
людини. Підручник. – Харкiв: ОВС, 2004. – 254 с.
5.Семенюк Н.В. Екологія людини: Навч. посібник. –
Хмельницький: ТУП, 2002. – 356 с.
6.Димань Т.М. Екологія людини. Підручник. – К.: Академія, 2009.
– 376 с.
7.Гончаренко М.С., Бойчук Ю.Д. Екологія людини: Навч.
посібник / За ред.. Н.В.Кочубей. – Суми: ВТД «Університетська
книга», 2005. – 394 с.
8. Крисаченко В.С.Людина і біосфера. Основи екологічної
антропології. Підручник. 1998. – 689 с.
Допоміжна
1. Антоняк Г.Л., Влізло В.В., Іскра Р.Я., Панас Н.Є., Коцюмбас
І.Я. Кальцій в організмі людини і тварин. Монографія. К., 2019.
248 с.
2. Антоняк Г.Л., Влізло В.В. Біохімічна та геохімічна роль йоду.
Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2013. – 392 с.
3. Антоняк Г.Л., Сологуб Л.І., Снітинський В.В., Бабич Н.О.
Залізо в організмі людини і тварин: біохімічні, імунологічні та
екологічні аспекти. Львів, 2006. – 312 с.
4. Сологуб Л.І., Антоняк Г.Л., Бабич Н.О. Хром в організмі
людини і тварин. Біохімічні, імунологічні та екологічні аспекти
Львів: Євросвіт, 2007. – 127 с.
5. Антоняк Г.Л., Важненко О.В., Бовт В.Д., Стефанишин О.М.,
Панас Н.Є. Біологічна роль цинку в організмі людини і тварин.
Біологія тварин. 2011. 13 (1-2), С. 17-31
6. Антоняк Г.Л., Бабич Н.О. Білецька Л.П., Панас Н.Є., Жиліщич
Ю.В. Кадмій в організмі людини і тварин. ІІ. Вплив на
функціональну активність органів і систем. Біологічні студії /
Studia Biologica. 2010. 4 (3), С. 125-146.
7. Антоняк Г.Л., Бабич Н.О., Стефанишин О.М., Коваль Н.К.,
Федяков Р.О. Афлатоксини: Біологічні ефекти та механізми
впливу на організм тварин і людини. Біологія тварин 2009. 11 (1-
2), С. 16-26
8. Соціальна екологія. Навчальний посібник (за ред. Л.П. Царика).
– Тернопіль: Підручники і посібники, 2002. – 208 с.
9. Бачинський Г.О. Основи соціоекології. – К., 1995. – 235с.
10. Червякова Т.Б. Біологія і екологія людини: Конспект лекцій.
Харків: ХДАМГ, 2003. – 31 с.
11. Даценко І.І. Гігієна та екологія людини. Навч. посібник. –
Львів: Афіша, 2000. – 248 с.
12. Хоботова Е.Б. Екологія людини. Еколого-гігієнічні аспекти
харчування людини. Конспект лекцій. – Х.: Харківський
національний автомобільно-дорожній університет, 2009. – 81 с.
Інтернет-ресурси:
1. https://www.tandfonline.com/loi/rhue20
2. https://www.esa.org/human-ecology/
3. https://www.checinternational.org
4. http://www.hunter.cuny.edu/humaneco
5. http://www.ecologyandsociety.org/vol18/iss1/art7/

Силабус:

Завантажити силабус