Екологія людини

Тип: Нормативний

Кафедра: екології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
51Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532професор Антоняк Г. Л.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532професор Антоняк Г. Л.

Опис курсу

Дисципліна «Екологія людини» є нормативною дисципліною зі спеціальності 101 Екологія для освітньої програми з підготовки бакалавра, яка викладається на 3-му році навчання (5-й семестр) в обсязі 4-х кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Мета курсу – формування у майбутнього еколога знань і умінь, необхідних для здійснення аналізу впливу природних і антропогенних чинників та полютантів довкілля на здоров’я людини, визначення шляхів запобігання надходженню забруднювальних речовин в організм та покращення здоров’я, розуміння сучасної демографічної ситуації в Україні і світі, усвідомлення зв’язку між станом навколишнього середовища і здоров’ям, працездатністю й довголіттям людини; прогнозування змін у стані здоров’я населення внаслідок погіршення екологічного стану довкілля, зумовлених урбанізацією, техногенною діяльністю і кліматичними змінами.

Очікувані результати навчання

У процесі навчання здобувачі набудуть такі компетентності:

КЗ-2. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

КЗ-3. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.

КЗ-7. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.

КЗ-13. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

КС-2. Здатність до критичного осмислення основних теорій, методів та принципів природничих наук.

 

Програмні результати навчання

ПР02. Формулювати основні екологічні закони, правила та принципи охорони довкілля та природокористування.

ПР03. Розуміти основні концепції, теоретичні та практичні проблеми в галузі природничих наук, що необхідні для аналізу і прийняття рішень в сфері екології, охорони довкілля та оптимального природокористування.

ПР07. Розв’язувати проблеми у сфері захисту навколишнього середовища із застосуванням загальноприйнятих та/або стандартних підходів та міжнародного і вітчизняного досвіду.

ПР08. Уміти проводити пошук інформації з використанням відповідних джерел для прийняття обґрунтованих рішень.

ПР09. Демонструвати навички оцінювання непередбачуваних екологічних проблем і обдуманого вибору шляхів їх вирішення.

ПР15. Уміти пояснювати соціальні, економічні та політичні наслідки впровадження екологічних проектів.

ПР22. Брати участь у розробці проектів і практичних рекомендацій щодо збереження довкілля із залученням громадськості.

ПР25. Зберігати та примножувати досягнення і цінності суспільства на основі розуміння місця предметної області у загальній системі знань, використовувати різні види та форми рухової активності для ведення здорового способу життя.

 

Після завершення цього курсу здобувачі будуть 

знати: 

місце екології людини в системі наук;

історію розвитку екології людини як науки; 

основні поняття і терміни в галузі екології людини;

соціальні аспекти екології людини;

чинники, які визначають стан здоров’я людини; характер впливу природних екологічних чинників на здоров’я; чинники адаптації організму людини до умов довкілля;

способи потрапляння полютантів довкілля в організм людини; шкідливі наслідки забруднення навколишнього середовища для здоров’я; 

характер впливу основних груп забруднювальних речовин на здоров’я людини;

шкідливі наслідки забруднення атмосферного повітря, питної води, харчової сировини й продуктів харчування;

основні принципи контролю якості продуктів харчування, запобігання потраплянню шкідливих речовин у продукти;

основні принципи прогнозування екологічного стану довкілля;

зв’язок між способом життя і здоров’ям людини; важливість здорового способу життя;

механізми детоксикації шкідливих речовин в організмі.

вміти:

проаналізувати вплив чинників навколишнього середовища на здоров’я людини та демографічну ситуацію у світі, шкідливі наслідки забруднення компонентів довкілля для здоров’я людей; 

охарактеризувати шляхи забруднення атмосферного повітря, питної води і продуктів харчування шкідливими речовинами (органічні ксенобіотики, важкі метали, радіонукліди); 

охарактеризувати способи запобігання надходженню полютантів довкілля в організм людини; охарактеризувати вплив природних екологічних чинників і основних груп забруднювачів на організм людини, внутрішньоклітинні механізми захисту організму;

прогнозувати зміни у стані здоров’я населення внаслідок погіршення екологічного стану довкілля, зумовлених техногенною діяльністю

 

Рекомендована література

 1. Залеський І.І., Клименко М.О. Екологія людини. Підручник. Херсон: Олді-плюс, 2020. 340 с.

 1. Семенова О.І., Бублієнко Н.О. Екологія людини : конспект лекцій для здобувачів освіт. ступ. Бакалавр спец. 101 «Екологія». Київ: НУХТ, 2020. 74 с. 
 2. Микитюк О. М., Злотін О. З., Бровдій В. М. Екологія людини. Вид-во: OVS Press, 2019.
 3. Плаксієнко І.Л. Екологія людини: особистісна складова. Полтава, 2018. 212 с.
 4. Василенко І.А., Трус І.М., Півоваров О.А., Фролова Л.А. Екологія людини: Підручник. Дніпро: Акцент ПП, 2017. 183 с
 5. Хом’як І.В., Демчук Н.С., Мостіпака Т.П. Короткий курс соціоекології. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Соціоекологія та екологічна етика». Житомир: вид-во ЖДУ імені Івана Франка, 2019. 95 с.
 6. Фекета І. Ю. Екологія людини. Методичні матеріали для студентів географічного факультету. Ужгород: УжНУ «Говерла», 2020. 48 с.
 7. Кожемяк М. А. Екологія людини: методичні вказівки до практичних робіт для студентів ІІІ курсу факультету хімії та фармації. Одеса, 2019. 43c.
 8. Загальна теорія здоров’я та здоров’язбереження : колективна монографія / заг. ред. Ю.Д. Бойчука. Харків: Вид-во. Рожко С.Г., 2017. 488 с.
 9. Соломенко Л.І. Екологія людини: навч. посіб. К. : «Центр учбової літератури», 2016. 120с.
 10. Козлов А.В. Екологія людини. Харчування. (on-line). 2018: https://stud.com.ua/121285/ekologiya/ekologiya_lyudini_harchuvannya
 11. Гребняк М. П. Щудро М.П. Медична екологія: навч. посібник. Під ред. М.П. Гребняка. Дніпропетровськ: Акцент, 2016. 484 с.
 12. Хаєцький Г. С. Екологія людини: Курс лекцій для студентів географічних спеціальностей педагогічних університетів. Вінниця: ФОП «Корзун Д.Ю.», 2014. 306 с.
 13. Залеський І.І., Клименко М.О. Екологія людини: Підручник. –  2-ге вид. Рівне, 2013. – 385 с.
 14. Некос А.Н., Багрова Л.О., Клименко М.О. Екологія людини: підручник [для студ. вищ. навч. закл.]. 2-ге вид. Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. 284 с.

16.Димань Т.М. Екологія людини. Підручник. – К.: Академія, 2009. – 376 с.

 

Допоміжна

 1. Антоняк Г.Л., Влізло В.В., Іскра Р.Я. та ін. Кальцій в організмі людини і тварин. Монографія. К., 2019. 248 с.
 2. Антоняк Г.Л., Влізло В.В. Біохімічна та геохімічна роль йоду. Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2013. 392 с.
 3. Антоняк Г.Л., Сологуб Л.І., Снітинський В.В., Бабич Н.О. Залізо в організмі людини і тварин: біохімічні, імунологічні та екологічні аспекти. Львів, 2006. 312 с.
 4. Сологуб Л.І., Антоняк Г.Л., Бабич Н.О. Хром в організмі людини і тварин. Біохімічні, імунологічні та екологічні аспекти

Львів: Євросвіт, 2007. 127 с.

 1. Антоняк Г.Л., Важненко О.В., Бовт В.Д., Стефанишин О.М., Панас Н.Є. Біологічна роль цинку в організмі людини і тварин. Біологія тварин. 2011. 13 (1-2), С. 17-31
 2. Антоняк Г.Л., Бабич Н.О. Білецька Л.П. та ін Кадмій в організмі людини і тварин. ІІ. Вплив на функціональну активність органів і систем. Біологічні студії / Studia Biologica. 2010. 4 (3), С. 125-146.

7.Антоняк Г.Л., Бабич Н.О., Білецька Л.П., Панас Н.Є. Кадмій в організмі людини і тварин: ІІІ. Вплив на репродуктивну систему. Біологічні студії. 2011. Т. 5, № 2. С. 141–152.

 1. Антоняк Г.Л., Бабич Н.О., Стефанишин О.М. та ін. Афлатоксини: Біологічні ефекти та механізми впливу на організм тварин і людини. Біологія тварин 2009. 11 (1-2), С. 16-26
 2. Соціальна екологія. Навчальний посібник (за ред. Л.П. Царика). – Тернопіль: Підручники і посібники, 2002. – 208 с.

12.Гончаренко М.С., Бойчук Ю.Д. Екологія людини: Навч. посібник / За ред. Н.В.Кочубей. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2005. – 394 с.

 1. Шемберко Т.В., Шемберко М.М. Житло в гармонії з природою. Крок у науку. 2015. №1. С. 40–55.
 2. Микитюк О.М., Злотін О.З., Бровдій В.М. та ін. Екологія людини. Підручник. – Харкiв: ОВС, 2004. – 254 с.
 3. Крисаченко В.С. Людина і біосфера. Основи екологічної антропології: Підручник. 1998. 689 с.

 

Інтернет-ресурси:

 1. https://www.tandfonline.com/loi/rhue20
 2. https://www.esa.org/human-ecology/
 1. https://www.checinternational.org
 2. http://www.hunter.cuny.edu/humaneco

5. http://www.ecologyandsociety.org/vol18/iss1/art7/

Силабус: Екологія людини

Завантажити силабус

Силабус: Екологія людини (2021)

Завантажити силабус