Промислова та військова екотоксикологія (англ. мовою)

Тип: Нормативний

Кафедра: екології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932професор Антоняк Г. Л.БЛЕ - 11М

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916БЛЕ - 11Мпрофесор Антоняк Г. Л.

Опис курсу

Мета курсу – набуття знань і умінь, необхідних майбутнім фахівцям-екологам для оцінювання рівня забруднення компонентів навколишнього середовища різними групами екотоксикантів і шкідливого впливу забруднювальних речовин на абіотичні та біотичні складові екосистем; проведення токсикологічних досліджень стану компонентів довкілля, порушених під впливом промислової діяльності та військових дій; характеристики екологічного ризику, зумовленого забрудненням довкілля промисловими відходами й тими, що утворюються під час військової діяльності; відновлення екологічного стану компонентів навколишнього середовища. Отримані знання та навички можуть бути застосовані під час створення екологічних проектів, скерованих на оцінку рівня забруднення довкілля, реалізації заходів щодо ремедіації компонентів навколишнього середовища.

Під час вивчення курсу здобувачі набудуть такі компетентності:

КЗ 5. Здатність спілкуватися іноземною мовою.

КЗ 6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

КС 1. Знання на рівні новітніх досягнень, необхідні для дослідницької та/або інноваційної діяльності у сфері екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування.

КС 2. Здатність застосовувати міждисциплінарні підходи при критичному осмисленні екологічних проблем.

КС 7. Здатність до організації робіт, пов’язаних з оцінкою екологічного стану, захистом довкілля та оптимізацією природокористування, в умовах неповної інформації та суперечливих вимог.

КС 11. Здатність застосовувати міжнародний і вітчизняний досвід в оцінюванні та прогнозуванні проблем навколишнього середовища на основі екологічного законодавства, у плануванні господарської діяльності, відновленні екологічного стану компонентів довкілля, порушених під час військових дій.

КС 12. Здійснювати моніторинг і контроль забруднення стану компонентів довкілля, оцінювати екотоксичність відходів промислової та військової діяльності з додержанням вимог природоохоронного законодавства.

Програмні результати навчання:

ПР01. Знати та розуміти фундаментальні і прикладні аспекти наук про довкілля.

ПР02. Уміти використовувати концептуальні екологічні закономірності у професійній діяльності.

ПР04. Знати правові та етичні норми для оцінки професійної діяльності, розробки та реалізації соціально-значущих екологічних проектів в умовах суперечливих вимог.

ПР07. Уміти спілкуватися іноземною мовою в науковій, виробничій та соціально-суспільній сферах діяльності.

ПР08. Уміти доносити зрозуміло і недвозначно професійні знання, власні обґрунтування і висновки до фахівців і широкого загалу.

ПР10. Демонструвати обізнаність щодо новітніх принципів та методів захисту навколишнього середовища.

ПР11. Уміти використовувати сучасні інформаційні ресурси з питань екології, природокористування та захисту довкілля.

ПР13. Уміти оцінювати потенційний вплив техногенних об’єктів та господарської діяльності на довкілля.

ПР17. Критично осмислювати теорії, принципи, методи і поняття з різних предметних галузей для вирішення практичних задач і проблем.

ПР18. Уміти використовувати сучасні методи обробки та інтерпретації інформації при проведенні інноваційної діяльності.

ПР 21. Уміти оцінювати вплив екотоксичних відходів промислової та військової діяльності на стан компонентів довкілля, застосовувати сучасні методи оцінки та контролю якості навколишнього середовища, планувати і здійснювати заходи з біоремедіації ґрунту і природних вод.

ПР 22. Уміти розробляти спільні міжнародні проекти з додержанням вимог природоохоронного законодавства, скеровані на оцінку, контроль і санацію компонентів довкілля, порушених внаслідок військових дій, використовуючи вітчизняний досвід та знання іноземної мови.

Після вивчення курсу здобувачі будуть

знати:

термінологію (українську та англомовну) в галузі екотоксикології;

основні принципи екотоксикології; основні групи промислових екотоксикантів і токсичних речовин; джерела надходження екотоксикантів у довкілля; шкідливі ефекти токсичних речовин у живих системах; вплив стійких органічних забрудників на організм і довкілля; екотоксичні ефекти металів і металоїдів; вплив військової діяльності на довкілля; екотоксичний вплив відходів промислової та військової діяльності; біомагніфікацію і транспорт екотоксикантів у трофічних ланцюгах; принципи нормування концентрації екотоксикантів у компонентах довкілля; екологічний ризик, зумовлений надходженням відходів промислової та військової діяльності у довкілля; принципи моніторингу та контролю забруднення стану компонентів довкілля; інноваційні методи ремедіації компонентів довкілля, порушених внаслідок техногенної діяльності і військових дій; принципи розробки спільних міжнародних проектів з додержанням вимог природоохоронного законодавства, скерованих на оцінку, контроль і санацію компонентів довкілля.

вміти:

застосовувати англомовну термінологію в галузі екотоксикології та екологічного ризику; оцінювати й характеризувати екотоксичність забрудників довкілля; характеризувати основні джерела екологічного ризику; оцінювати екологічний ризик токсичних речовин для екосистем і здоров’я людей; здійснювати токсикологічний моніторинг компонентів навколишнього середовища; використовувати сучасні методи визначення концентрації токсичних речовин у компонентах навколишнього природного середовища; аналізувати та розробляти різні підходи до управління ризиком, зумовленим забрудненням довкілля полютантами промислового походження, інформувати громадськість про екологічний ризик; оцінити рівень забруднення довкілля внаслідок військової діяльності; оцінити екологічний ризик забруднювальних речовин, що утворюються під час бойових дій; оцінювати екотоксичність відходів промислової та військової діяльності, їх вплив на стан компонентів довкілля; застосовувати міжнародний і вітчизняний досвід в оцінюванні та прогнозуванні проблем навколишнього середовища на основі екологічного законодавства; застосовувати сучасні методи оцінки якості довкілля, планувати, організовувати й здійснювати заходи з біоремедіації розробити проект, скерований на оцінку забруднення довкілля екотоксичними речовинами;розробляти проекти й пропозиції щодо покращення стану компонентів довкілля, забруднених екотоксичними речовинами з додержанням вимог природоохоронного законодавства.

Рекомендована література

 1. D’Mello J.P.F. A Handbook of Environmental Toxicology: Human Disorders and Ecotoxicology. CABI, 2020. 675 p.
 2. Dong M.H. An Introduction to Environmental Toxicology. 5th Edition Independently publ., 2022. 514 p.
 3. Gupta R.C. Handbook of Toxicology of Chemical Warfare Agents, Third Edition. Elsevier Inc., 2020. 1284 p.
 4. Bjørklund G., Antonyak H., Polishchuk A., Semenova Y., Lesiv M., Lysiuk R., Peana M. Effect of methylmercury on fetal neurobehavioral development: an overview of the possible mechanisms of toxicity and the neuroprotective effect of phytochemicals. Archives of Toxicology, September 2022. https://doi.org/10.1007/s00204-022-03366-3
 5. Mishra A., Oliinyk P., Lysiuk R., Lenchyk L., Rathoded S.S.S., Antonyak H., Darmohray R., Dub N., Antoniv O., Tsal O., Upyr T. Flavonoids and stilbenoids as a promising arsenal for the management of chronic arsenic toxicity. Environmental Toxicology and Pharmacology. September 2022, 103970. https://doi.org/10.1016/j.etap.2022.103970
 6. Lysiuk R., Oliynyk P., Antonyak H., Voronenko D. Development of Phyto-Antidotes Against Adverse Chemical Agents. Chapter 12. Poisonous Plants and Phytochemicals in Drug Discovery. Mtewa A.G., Egbuna C., Rao G.M.N. (Eds). John Wiley & Sons, Inc., 2021. P. 249–268.
 7. Bjørklund G., Oliinyk P., Lysiuk R., Rahaman S., Antonyak H., Lozynska I., Lenchyk L., Peana M. Arsenic intoxication: general aspects and chelating agents. Archives of Toxicology. 2020. 94(6): 1879–1897.
 8. Antonyak H., Mamchur Z., Polishchuk A., Lesiv M., Hoivanovych N. Environmental impact of road transport. In: Krynski, A., Tebug, G. K., Voloshanska, S. (Eds.). Sustainable Development and Human Health, Czestochowa: Publishing House of Polonia University “Educator”, 2020. – P. 61–74.
 9. Hoivanovych N., Antonyak H., Kossak H., Krupinska E. Monitoring quality of well waters in Sambir region by physical and chemical indicators. Chapter 8. In: State of Environment and Human Health. Krynski A., Tebug G.K., Voloshanska S. (Eds.). Czestochowa: Publishing House of Polonia University “Educator”, 2019. P. 91–100.
 10. Antonyak H., Lesiv M., Panas N., Yanyshyn S. Levels of heavy metals in several rivers of the Western Bug and Dniester basins in the Lviv Region (Western Ukraine). Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej. 2019. Vol. 35, N 4. P. 11–18.
 11. Hoivanovych N., Pavlyshak Y., Antonyak H. Influence of anthropogenic load in the city of Stryi on the functional state of photosynthetic apparatus of plants-indicators. Acta Carpathica. 2019. Vol. 31-32. P. 52–59.
 12. Brusseau M., Pepper I., Gerba C. Environmental and Pollution Science. 3rd Edition. Acad. Press, 2019. 656 p.
 13. Landis W.G., Sofield R.M., Yu M.H. Introduction to Environmental Toxicology: Molecular Substructures to Ecological Landscapes. 5th Edition. CRC Press, 2018. 470 p.
 14. Spellman F.R. The Science of Environmental Pollution. 3rd Edition. Boca Raton, CRC Press, 2017. 469 p.
 15. Newman M.C. Ecotoxicology: The History and Present Directions. In: Jørgensen S.E., Fath B.D. (Eds.). Ecotoxicology. Vol. [2] of Encyclopedia of Ecology, 5 vols. Oxford: Elsevier, 2008. P. 1195–1201.

 

 

 1. Gagne F. Biochemical Ecotoxicology: Principles and Methods. Acad. Press, 2014. 282 p.

Internet resources:

https://www.journals.elsevier.com/ecotoxicology-and-environmental-safety

https://www.journals.elsevier.com/current-opinion-in-toxicology

https://www.nature.com/subjects/ecotoxicology

https://www.thebts.org/careers/industrial-toxicology/

https://www.imedpub.com/scholarly/ecotoxicology-journals-articles-ppts-list.php

https://guides.lib.berkeley.edu/publichealth/envirohealth/orgs

Силабус:

Завантажити силабус