Інноваційні технології в екології

Тип: На вибір студента

Кафедра: екології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент Думич О. Я.БЛЕ - 11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716БЛЕ - 41доцент Думич О. Я.

Опис курсу

Дисципліна «Інноваційні технології  в екології» є дисципліною за вибором зі спеціальності 101 «Екологія» для освітньої програми підготовки бакалавра, яка викладається на 4-му році навчання (7-й семестр) в обсязі 3-х кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Метою вивчення навчальної дисципліни «Інноваційні технології в екології» є формування  знань щодо базових положень про інновації в галузі екології, ознайомлення із основними проблемами довкілля та природокористування і можливими шляхами їх вирішення з використанням ресурсозберігаючих передових інноваційних технологій; розуміння здобувачами екологічної доцільності при вирішенні питань з використання природних об’єктів та ресурсів.

Очікувані результати навчання

Загальні компетентності:

КЗ-1. Знання та розуміння предметної області та професійної діяльності. 

КЗ-3. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

Спеціальні (фахові ) компетентності:

КС-1. Знання та розуміння теоретичних основ екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування. 

КС-2. Здатність до критичного осмислення основних теорій, методів та принципів природничих наук.

КС-5. Здатність до оцінки впливу процесів техногенезу на стан навколишнього середовища та виявлення екологічних ризиків, пов’язаних з виробничою діяльністю.

Програмні результати навчання:

ПР-2. Формулювати основні екологічні закони, правила та принципи охорони довкілля та природокористування.

ПР-3. Розуміти основні концепції, теоретичні та практичні проблеми в галузі природничих наук, що необхідні для аналізу і прийняття рішень в сфері екології, охорони довкілля та оптимального природокористування.

ПР-7. Розв’язувати проблеми у сфері захисту навколишнього середовища із застосуванням загальноприйнятих та/або стандартних підходів та міжнародного і вітчизняного досвіду.

ПР-9. Демонструвати навички оцінювання непередбачуваних екологічних проблем і обдуманого вибору шляхів їх вирішення.

ПР-19. Підвищувати професійний рівень шляхом продовження формальної освіти та самоосвіти.

Після завершення цього курсу здобувачі будуть 

знати: 

 • понятійний апарат природокористування;
 • ресурсний потенціал України;  
 • основні поняття і терміни в галузі інноваційних технологій;
 • важливість використання інноваційних технологій у формуванні сталого розвитку суспільства;
 • види інновацій в екології;
 • ключові чинники інноваційної діяльності;
 • етапи інноваційної стратегії;
 • глобальні проблеми довкілля;
 • імплементація інноваційних технологій для збереження і раціонального використання різних видів ресурсів;
 • міжнародний досвід у царині застосування інновацій у збереженні довкілля та в економічній діяльності;

вміти:

 • аналізувати стан національних природних ресурсів;
 • охарактеризувати загрози нераціонального природокористування;
 • аналізувати вплив різних галузей економіки на стан довкілля;
 • обгрунтувати доцільність втілення еко-інновацій для зменшення антропогенного тиску на довкілля;  
 • застосовувати набуті знання у пошуку інноваційних технологій для вирішення екологічних проблем регіону;
 • знаходити шляхи впровадження еко-інновацій в життя;
 • охарактеризувати старт-апи з екологічного напряму інноваційної діяльності;
 • ефективно використовувати інформацію про нові світові еко-інноваційні проекти стосовно  господарської діяльності країни.
 • брати участь у розробці практичних рекомендацій щодо інноваційних заходів по збереженню довкілля.

Рекомендована література

  1. Бояринова, К., Бичковська, А. Проблеми та перспективи впровадження екологічних інновацій на підприємствах // Підприємство та інновації.  – 2020. –14. – С.19-24.  https://doi.org/10.37320/2415-3583/14.4 
  2. Ілляшенко С.М., Прокопенко О.В. Формування ринку екологічних інновацій: економічні основи управління: Монографія / За ред д.е.н., проф. С..Ілляшенка. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2002. – 250 с. 
  3. Гнатів П.С., Хірівський П.Р., Зинюк О.Д., Корінець Ю.Я., Панас Н.Є.. Природні ресурси України: навчальний посібник. – Л.: Камула, 2019. – 215 с.
  4. Мельник Л.Г. «Зелена» економіка (Досвід ЄС і практика України у світлі ІІІ і ІV промислових революцій). – Суми: ВТД «Університетська книга», 2019. – 463 с.
  5. Зінченко М.Г., Філенко О.М. Екологічні інновації як фактор досягнення сталого розвитку // Інтегровані технології та енергозбереження. – 2020. №4. – С.90-98.
  6. Мальований М.С., Боголюбов В.М., Шаніна Т.П., Шмандій В.М., Сафранов Т.А. Техноекологія: підручник / За ред. М.С.Мальованого. − Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2013. – 424 с.
  7. Микула О.Я., Ступень М. Г., Пересоляк В.Ю. Кадастр природних ресурсів: навчальний посібник. Л.: Новий світ – 2019. – 192 с.
 • Основи екології. Екологічна економіка та управління природокористуванням: Підручник / За заг.ред. д.е.н., проф. Шапочки. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2007. – 759 с. 

Допоміжна 

 1. Данилевич Н.М., Яструбський М.Я., Сидорчук К.А. Екологічні інновації в Україні // Вісник національного університету «Львівська політехніка» / Проблеми економіки та управління.  – 2014. – Вип.1, №799(2). – С. 16-21. 
 2. Стратегія розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030 року, Урядовий кур’єр від 30.07.2019 – № 14.
 3. Allan, B. M., D. G. Nimmo, D. Ierodiaconou, J. VanDerWal, L. P. Koh, and E. G. Ritchie. 2018. Futurecasting ecological research: the rise of technoecology. Ecosphere 9(5):e02163. 10.1002/ecs2.2163 
 4. EPA (Environmental Protection Agency) (2012). Global Anthropogenic Non-CO2 Greenhouse Gas Emissions: 1990–2030. Washington, D.C., United States: Environmental Protection Agency 
 5. Mat Dahan S., Mohd Yusof S. The typologies of eco-innovation / Service and Operation Management: Series 2, 2020. P.81-95.

Інтернет-ресурси

 1. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12#Text – Закон України про охорону довкілля 
 2.  https://www.statista.com/statistics/1187186/global-rare-earths-mine-production/  
 3.  Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/  
 4.  https://www.iea.org/data-and-statistics  
 5.  ttps://www.sustainability.com/globalassets/sustainability.com/thinking/pdfs/2022/gss-sustainability-leaders-2022.pdf  
 6. https://ecoindustry.pro/novyny/proyekt-yes-pidtrymaye-eko-innovaciyi-pidpryyemciv-z-ukrayiny 
 7. https://egscholars.com/2022/08/02/top-10-most-innovative-countries-in-the-world-in-2022/ 

Повний список літератури розміщено на: https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=4980

Силабус: Інноваційні технології в екології

Завантажити силабус