Сталий розвиток та екоосвітня діяльність

Тип: Нормативний

Кафедра: екології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
95Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932доцент Думич О. Я.БЛЕ - 11М

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
932БЛЕ - 11Мдоцент Думич О. Я.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни “Сталий розвиток та екоосвітня діяльність” є  вивчення студентами цілей і основних принципів сталого розвитку суспільства у 21 столітті, ознайомлення  з підходами і способами переходу до сталого розвитку у світовій практиці і в Україні, формування базових знань з проблем взаємодії людини і довкілля згідно з принципами сталого розвитку на глобальному, регіональному і локальному рівнях та підготовка кадрів до професійної діяльності на засадах сталого розвитку, сприяння системному аналізу та вмінню використовувати національний і світовий  досвід в екології і освітній діяльності, формування у магістрів вмінь і навичок до освітньо-виховної роботи з учнями та студентами у векторі сталого розвитку з метою формування екологічно свідомих особистостей українського суспільства.

Очікувані результати навчанн

Загальні компетентності:

КЗ-1.Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

КЗ-6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

КЗ 7. Здатність мотивувати людей та рухатись до спільної мети.

Спеціальні (фахові компетентності): 

КС-1. Знання на рівні новітніх досягнень, необхідні для дослідницької та/або інноваційної діяльності у сфері екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування.

КС-2. Здатність застосовувати міждисциплінарні підходи при критичному осмисленні екологічних проблем.

КС-5. Здатність доводити до фахівців та нефахівців, знання та власні висновки.

Програмні результати навчання (професійні знання, вміння та навички):

ПР-1. Знати та розуміти фундаментальні і прикладні аспекти наук про довкілля. 

ПР-3. Знати на рівні новітніх досягнень основні концепції природознавства, сталого розвитку і методології наукового пізнання. 

ПР-4. Знати правові та етичні норми для оцінки професійної діяльності, розробки та реалізації соціально-значущих екологічних проектів в умовах суперечливих вимог.

ПР 5. Демонструвати здатність до організації колективної діяльності та реалізації комплексних природоохоронних проектів з урахуванням наявних ресурсів та часових обмежень.

ПР-8. Уміти доносити зрозуміло і недвозначно професійні знання, власні обґрунтування і висновки до фахівців і широкого загалу.

ПР11. Уміти використовувати сучасні інформаційні ресурси з питань екології, природокористування та захисту довкілля.
Після завершення цього курсу здобувач буде

знати: 

 • основні поняття, концепцію та шляхи реалізації сталого розвитку; 
 • екологічні проблеми і взаємозв’язок з загальними проблемами розвитку суспільства;    
 • методи оцінки  еколого-соціально-економічно збалансованого розвитку суспільства;
 • умови і механізми забезпечення сталого розвитку країн;  
 • завдання спеціалістів-екологів у вирішенні сучасних екологічних проблем; 
 • екологічні наслідки поглиблення глобальних проблем на планеті;
 • основні засади світової стратегії освіти для сталого розвитку;
 • моделі освіти для сталого розвитку;
 • приклади міжнародної співпраці в галузі освіти для сталого розвитку.

вміти:

 • аналізувати соціально-економічний та екологічний стан регіону та реалізовувати концепції сталого розвитку на регіональному і локальному рівнях; 
 • здійснювати пошук даних та застосовувати отримані знання для аналізу екологічних наслідків глобальних проблем людства; 
 • визначати напрями  сталого розвитку на регіональному і локальному рівнях; 
 • застосовувати  принципи і концепції сталого розвитку у виробничій і  соціально-культурній діяльності;
 • впроваджувати в практику екоосвітньої діяльності педагогічні інновації та науковий досвід; 
 • формувати звички соціально відповідальної поведінки у повсякденному житті для збереження довкілля загалом й адаптації до умов проживання на певній території.

Рекомендована література

 1. Антоняк Г. Л., Думич О. Я. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Нанотехнології в екологічних дослідженнях», що викладається в межах ОПП магістерського рівня вищої освіти  для здобувачів спеціальності 101 «Екологія». 30 с.
 2. Висоцька О. Є. Освіта для сталого розвитку: Науково-методичний посібник. – Дніпропетровськ, 2011.  200 с.
 3. Думич О.Я., Антоняк Г.Л., Данилик Р.М. Сталий розвиток та екоосвітня діяльність Частина 1. Сталий розвиток / Методичні вказівки до практичних занять студентів спеціальності 101  «Екологія».   38 с.
 4. Кононенко О.Ю. Актуальні проблеми сталого розвитку: навчально-методичний посібник / О.Ю. Кононенко. К.: ДП «Прінт сервіс», 2016.  109 с. 
 5. Зелений пакет : посіб. для вчителя. – ОБСЄ, Регіональний екологічний центр для Центральної та Східної Європи, 2010. 256 с.
 6. Методи оцінки екологічних втрат: Монографія / За ред. д.е.н. Л.Г. Мельника та к.е.н. О.І. Корінцевої. – Суми: ВТД „Університетська книга”, 2004.  288 с.
 7. Національна парадигма сталого розвитку України / за заг. ред. Б. Є. Патона. – К. : ДУ«Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України», 2012.  72 с.
 8. Основи стійкого розвитку: Навчальний посібник / За заг. ред. проф. Л.Г.Мельника. – Суми: “Університетська книга”, 2005.  654 с.
 9. Основи стійкого розвитку: Практикум / За заг. ред. Л.Г.Мельника та О.І. Корінцевої. – Суми: “Університетська книга”, 2005. – 358 с.
 10. Пометун О. Інтерактивні технології навчання: теорія, практика, досвід / О. Пометун, Л. Пироженко. – К. : А.П.Н., 2002. 
 11. Стратегія сталого розвитку // За ред. В.М.Боголюбова. К. 2008.  264 с.: 
 12. Adamowicz, M. Green Deal, Green Growth and Green Economy as a Means of Support for Attaining the Sustainable Development Goals. Sustainability 2022, 14, 5901. https:// doi.org/10.3390/su14105901  
 13. Cavender-Bares JM, Nelson E, Meireles JE, Lasky JR, Miteva DA, Nowak DJ, et al. (2022) The hidden value of trees: Quantifying the ecosystem services of tree lineages and their major threats across the contiguous US. PLOS Sustain Transform 1(4): e0000010. https://doi.org/10.1371/journal.pstr.0000010
 14. Kulkarni S, Hof A, Ambrósio G, Edelenbosch O, Köberle AC, van Rijn J, et al. (2022) Investment needs to achieve SDGs: An overview. PLOS Sustain Transform 1(7): e0000020. https://doi.org/10.1371/journal.pstr.0000020
 15. Andreoni V (2021) Estimating the European CO2 emissions change due to COVID-19 restrictions. Sci Total Environ 769:145115. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.145115   

Допоміжна

 1. Боголюбов В.М. Формування змісту освіти в інтересах сталого розвитку суспільства / Високоякісна, доступна, випереджальна освіта [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://blogs.lb.ua/kiev_2025/121320_visokoyakisna_dostupna_viperedzh.html. 
 2. Голубець М. А. Розвиток «сталий» чи «збалансований»? / М. А. Голубець // Український географічний журнал. – 2006. – № 2.  С. 66–69. 
 3. Екологічні аспекти виконання цілей сталого розвитку / З. Мамчур, Н. Джура, О. Думич, М. Чуба, Ю. Драч, І. Подан // Матеріали Міжнародного наукового симпозіуму SDEV‘2018 «Сталий розвиток – стан та перспективи» (28 лютого – 3 березня 2018 року, Львів-Славське, Україна). – Львів, 2018. – С. 55 – 59. Пометун О. Уроки для сталого розвитку : навч. посіб. для учнів 8 класу загальноосвітніх шкіл / О. Пометун, Л. Пилипчатіна, І. Сущенко. – Вид. 2-ге, випр. і доповн. – Д. : Ліра, 2013. – 116 с. 
 4. Пометун О. Уроки для сталого розвитку: Як організувати позакласну роботу учнів основної школи : метод. посіб. для класних керівників 5−7 класів загальноосвітніх навчальних закладів / О. Пометун, І. Сушенко, О. Топузов. – К. : Освіта, 2011. 
 5. Проект Стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки, 2011.  144с.

Інтернет-ресурси: 

 1. Sustainable development – http://blogs.worldwatch.org/sustainabilitypossible/
 2. Sustainable development report 2022. From Crisis to Sustainable Development: the SDGs as Roadmap to 2030 and Beyond. 508 p. https://irp.cdn-website.com/be6d1d56/files/uploaded/UNSDSN%20SDR22%20WEB%20V6%20290522.pdf  
 3. Освіта для сталого розвитку в дії  http://www.esd.org.ua/node/892
 4. Концепція регіональної системи освіти для сталого  розвитку

http://dea.gov.ua/chapter/koncepciya_regional4noi_sistemi_osviti_dlya_stalogo_rozvitku

Повний список літератури розміщено на : http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=1450

Силабус:

Завантажити силабус