Курсова робота за вибором

Тип: На вибір студента

Кафедра: екології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Диференційований залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
6БЛЕ - 31

Опис курсу

Дисципліна «Курсова робота» є одним із видів навчально-наукової роботи здобувача, самостійним науковим дослідженням протягом третього року навчання. Здобувач індивідуально обирає тему, яка узгоджується із завідувачем кафедри та науковим керівником,  відповідно до своїх наукових та професійних інтересів у галузі екології. Курс розроблено таким чином, щоб дати здобувачеві змогу закріпити і удосконалити  теоретичні знання та сформувати  практичні навики і вміння наукових досліджень за обраною тематикою певної галузі екологічної науки.

Метою дисципліни є набуття студентами навичок науково-дослідницької роботи, опанування методів наукових досліджень, вміння обирати оптимальні методи та інструментальні засоби для проведення досліджень, збору та обробки даних.

Цілі: 

 1. Сформувати вміння планувати, виконувати, оформляти та представляти наукові дослідження на відповідному рівні; організувати наукову роботу в експедиційних і лабораторних умовах, вміння використовувати сучасні інформаційні ресурси, методи збирання, обробки та інтерпретації результатів екологічних досліджень.
 2. Сформувати вміння здобувача критично проаналізувати проблему дослідження, збирати і систематизувати літературні джерела,  самостійно розробляти  план і організацію наукової роботи, застосовувати отримані знання при вирішенні практичних завдань, формулювати висновки і рекомендації з предмету  дослідження та обґрунтовувати їх при захисті. 
 3. Сформувати комплекс знань, умінь і навичок для застосування у професійній діяльності у сфері екології, та сталого природокористування. 
 4. Закріпити розуміння норм академічної доброчесності при підготовці курсової роботи, розвинути соціальні навички (soft skills): бажання діяти соціально, відповідально та свідомо; уміння працювати в команді.

Очікувані результати навчання

Загальні компетентності:

КЗ-1. Знання та розуміння предметної області та професійної діяльності.

КЗ-2. Навички використання інформаційних і комунікаційних

технологій.

КЗ-8. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.

Спеціальні компетентності:

КС-2. Здатність до критичного осмислення основних теорій, методів та принципів природничих наук.

КС-10. Здатність до використання сучасних інформаційних ресурсів для екологічних досліджень.

Програмні результати:

ПР-02. Розуміти основні екологічні закони, правила та принципи охорони довкілля та природокористування.

ПР-03. Розуміти основні концепції, теоретичні та практичні проблеми в галузі природничих наук, що необхідні для аналізу і прийняття рішень в сфері екології, охорони довкілля та оптимального природокористування

ПР-08. Уміти проводити пошук інформації з використанням відповідних джерел для прийняття обґрунтованих рішень.

ПР-14. Уміти доносити результати діяльності до професійної аудиторії та широкого загалу, робити презентації та повідомлення. ПР-19. Підвищувати професійний рівень шляхом продовження освіти та самоосвіти.

ПР-21. Уміти обирати оптимальні методи та інструментальні засоби для проведення досліджень, збору та обробки даних.

Після завершення навчальної дисципліни студенти будуть

   знати:

 • алгоритм проведення експерименту у польових і лабораторних умовах;
 • методики роботи із дослідним матеріалом; 
 • новітні методи та інструментальні засоби екологічних досліджень;
 • сучасні принципи і методи оцінювання та захисту навколишнього середовища;
 • способи представлення і викладу результатів наукової роботи;

    вміти

 • обґрунтовувати актуальність теми досліджень та визначати завдання;
 • проводити екологічний моніторинг та оцінювати поточний стан навколишнього середовища;
 • вибирати і застосовувати методику наукової роботи відповідно до об’єкту  та предмету досліджень; 
 • користуватися методами екологічних досліджень з використанням сучасних інформаційних технологій;
 • аналізувати основні концепції, теоретичні та практичні проблеми в галузі природничих наук, що необхідні для прийняття рішень в сфері екології, охорони довкілля та оптимального природокористування;
 • здійснювати інтерпретацію результатів та формулювати логічні висновки і рекомендації на основі спостережень, дослідів, наукового аналізу емпіричних знань;
 • самостійно шукати та аналізувати літературні джерела інформації;
 • доносити до аудиторії і аргументовано захищати своє бачення проблеми дослідження і сформульовані висновки.

Рекомендована література

Основна

 1. Данильян О.Г., Дзьобань О.П. Методологія наукових досліджень: підручник. Харків: Право. 2019. – 368 с.
 2. Джура Н. М., Мамчур З. І. Вступ до екологічної діяльності: навчально-методичний посібник для студентів першого (бакалаврського) рівня спеціальності 101 Екологія. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2020. – 120 с. 
 3. Євтушенко М.Ю., Хижняк М.І. Методологія та організація наукових досліджень [Навчальний посібник]. Київ: Центр учбової літератури. 2021. – 350 с.
 4. Пілюшенко В.Л., Шкрабак І.В., Словенко Е.І. Наукове дослідження: організація, методологія, інформаційне забезпечення: навчальний посібник. – К.: Лібра, 2004. – 344 с.
 5. Begon M., Townsend C.R. Ecology: From Individuals to Ecosystems. United Kingdom, Willey, 2021. 

Допоміжна

 1. Андрусевич А. та ін. Європейський зелений курс. Можливості та загрози для України. Аналітичний документ. Ресурсно-аналітичний центр «Суспільство і довкілля. 2020. – 74 с.
 2. Антоняк Г.Л., Мамчур З.І. Біохімічна екологія. Ч.1. Гриби та грибоподібні організми. Львів. 2022. – 308 с.
 3. Антоняк Г. Л., Мамчур З.І.  Мікобіота в екосистемах: роль і збереження. Львів. 2021. – 392 c. 
 4. Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод / О.М. Арсан, О.А. Давидов, Т.М. Дьяченко та їн.; за ред. В.Д.Романенка. – НАН України. Інститут гідробіології. – К.: ЛОГОС, 2006. – 408 с. 
 5. Борецька І. Ю., Джура Н. М., Романюк О. І. Фіторемедіація техногенно забруднених ґрунтів з використанням енергетичних культур // Екологічні науки, 2021, №6 (39). С. 72 – 76.  DOI https://doi.org/10.32846/2306-9716/2021.eco.6-39.11
 6. Dzhura N., Boretska I., Podan I. Impact of oil pollution and humates on the growth of Poaceae // Journal Environmental problems, 2022 Volume 7, Number 2 : pp.62 – 70 DOI: https://doi.org/10.23939/ep2022.02.062
 7. Посібник із захисту гірських екосистем. Вплив гірськолижних курортів на довкілля, Київ, 2021. – 246 с. 
 8. Приклади оформлення бібліографічного опису у списку використаних джерел з урахуванням Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015  (режим доступу до сайту: https://msu.edu.ua/library/wp-content/uploads/2019/02/pryklady-oformlennja-bibliohrafichnoho-opysu-zhidno-dstu-8302.pdf)
 9. П’ятницька-Позднякова І.С.  Основи наукових досліджень у вищій школі: навчальний посібник. – К.: Центр навч. Літер., 2003. – 116 с. 
 10. Смарагдова мережа в Україні / Колектив авторів під ред. Проценка Л.Д. Київ: Хімджест, 2011. – 192 с. 
 11. Стратегія біорізноманіття ЄС до 2030 року: Повернення природи у наше життя. Звернення Комісії до Європейського Парламенту, Ради, Європейського Економічно-Соціального Комітету та Комітету Регіонів / пер. з англ. О. Осипенко; ред. та адапт. А. Куземко та ін. Чернівці: Друк Арт, 2020. – 36 с.
 12. Стратегія розвитку Львівської області на період 2021-2027 років. URL: https://loda.gov.ua/upload/users_files/22/upload/948_Strategija.pdf
 13. Паламарчук М.М., Закорчевна Н.Б. Водний фонд України: Довідниковий посібник. / К.: Ніка-Центр, 2006. 320 с. 27.
 14. Штойко П. І. Концепції природознавства : навч. посіб. / П. І. Штойко. — Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2011. – 456 с.
 15. Dobson, R. and Morgan, A.J. (2021). Putting Water Strategy into Context. WWF. Режим доступу: https://wwfint.awsassets.panda.org/downloads/wwf_embedding_context_into_strategy_hr.pdf
 16. Menatalla Ahmed1 , Musthafa O. Mavukkandy  , Adewale Giwa , Maria Elektorowicz, Evina Katsou, Olfa Khelifi. Vincenzo Naddeo 5 and Shadi W. Hasan. Recent developments in hazardous pollutants removal from wastewater and water reuse within a circular economy // Clean Water (2022) 5:12 ; https://doi.org/10.1038/s41545-022-00154-5 
 17. Pietiäinen H. et al. Climate change reshuffles northern species within their nichesNature Climate Change. 2022. DOI – 10.1038/s41558-022-01381-x

Інтернет-ресурси: 

 1. Нормативно-правова база України URL: http://zakon3.rada.gov.ua/  
 2. Державна служба статистики України URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ 
 3. Звіти Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України: https://mepr.gov.ua/timeline/Zviti.html
 4. ЗАКОН УКРАЇНИ Про Стратегію сталого розвитку України до 2030 року (проект) https://ips.ligazakon.net/document/JH6YF00A
 5. Стале управління водними ресурсами. Режим доступу: https://mepr.gov.ua/timeline/Ohorona-vod.html
 6. ВОДНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/213/95-%D0%B2%D1%80#Text
 7. Державне агентство водних ресурсів України: https://www.davr.gov.ua/basejnovi-upravlinnya-vodnih-resursiv 
 8. https://www.unwater.org/publications/un-world-water-development-report-2022/
 9. https://www.oecd.org/cfe/regionaldevelopment/OECD-Principles-on-Water-Governance-ukrainian.pdf 
 10. https://www.epa.gov/risk/ecological-risk-assessment
 11. https://www.eea.europa.eu/publications/GH-07-97-595-EN-C2

Повний список літератури розміщено на:

 https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=5006

Силабус: Курсова робота за вибором

Завантажити силабус