Іванець Олег Романович

Посада: доцент кафедри зоології

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-42-85

Електронна пошта: oleh.ivanets@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

зоопланктон водойм різноманітного типу заходу України.

Публікації

 1. Іванець О.Р. Таксономічний склад роду Polyarthra (Rotifera: Monogononta) та його морфо-екологічна характеристика в умовах Українського Розточчя // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені  Володимира Гнатюка.  Серія: Біологія. Спеціальний випуск: Гідроекологія. – 2015. – № 3-4 (64). С. 267 – 270.
  2.    Іванець О.Р. Колекції Б. Дибовського та М. Гроховського у сучасних дослідженнях гіллястовусих раків (Cladocera) Галичини та прилеглих теренів // Мат-ли Міжнар. наук. конф. «Внесок натуралістів-аматорів у вивчення біологічного різноманіття», присвяченої 200-річчю від дня народження Людвіга Вагнера, 14 – 16 травня 2015 р., м. Берегово. С. 313 – 319.
  3.    Іванець О.Р. Колекції гіллястовусих раків (Cladocera) Б. Дибовського і М. Гроховського у фондах Зоологічного музею Львівського університету та перспективи їх подальших досліджень // «Природничі музеї та їх роль в освіті і науці». М-ли міжнар. конф. 27 – 30 жовтня 2015 р. Київ. С. 84 – 87.
  4.    Іванець О.Р. Гідробіологічні дослідження А. Вежейського на теренах Карпат // Мат-ли наукової конференції, присвяченої 60-річчю Високогірного біологічного стаціонару Львівського національного університету імені Івана Франка «Історичні і сучасні аспекти вивчення біоти Карпат» (27-30 липня 2015 року). С. 78- 80.
  5.    Іванець О.Р. Таксономічна структура та еколого-морфологічна характеристика роду Chydorus (Cladocera: Anomopoda) водойм Українського Розточчя // ”Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку”. М-ли наук. конф. 10 – 13 вересня 2015 р. Львів: Сполом, 2015. С. 31 – 34.
  6.    Іванець О.Р. Дослідження біорізноманітності НПП «Сколівські Бескиди». Навчальний посібник (Співавтори: Башта А.В., Гончаренко В. І.,  Канарський Ю. В., Микітчак Т. І., Приндак В.П.).   Львів: ЛОЦЕНТУМ, 2015. 88 с.
  7.    Іванець О.Р. Фітофільні зоопланктоценози водойм Українського Розточчя / О. Р. Іванець // Scientific Journal «ScienceRise». Біологічні науки. DOI: 10.15587/2313-8416.2014.27831. 2014, №3/1(3), С. 27 – 31.
  8.    Іванець О.Р. Фауна гіллястовусих раків (Crustacea, Cladocera) Українського Розточчя / Іванець О. Р. // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. біол. − 2013. − Вип. 63. − С. 110–117.
  9.    Іванець О.Р. Таксономічна структура кладоцероценозів Українського Розточчя / Іванець О. Р. // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. біол. − 2014. − Вип. 64. − С. 260–269.
  10.    Іванець О.Р. Еколого-морфологічна характеристика роду Daphnia O.F. Müller, 1785 (Crustacea, Cladocera) Українського Розточчя / Іванець О. Р. // Біологічні студії / Studia Biologica. − 2014. − Т. 8. − № 2. − С. 169 – 186.
  11.    Іванець О.Р. А. Вежейський – фундатор ротаторіологічних досліджень на теренах Галичини / Іванець О. Р. // Мат-ли першої Міжнар. наук.-практ. конф. «Регіональні аспекти флористичних і фауністичних досліджень», Хотин, 10−12 квітня 2014 р. – Чернівці, 2014 – С. 352–355.
  12.    Іванець О.Р. Гіллястовусі раки (Arthropoda, Cladocera) оз. Свитязь / Іванець. О. Р. // Національні природні парки – минуле, сьогодення, майбутнє : мат-ли Міжнар. наук.-практ. конф. до 30-річчя створення Шацького національного природного парку, Світязь, 23–25 квітня 2014 р. – К.: ЦП «Компринт», 2014. – С. 355–360.
  13.    Іванець О.Р. Банк латентних яєць гіллястовусих раків (Crustacea, Cladocera) в системі моніторингу водних екосистем Полісся / Іванець. О. Р. // Природа Полісся: дослідження та охорона : мат-ли міжнар. наук.-практ. конф., Сарни, 4−6 липня 2014 р. – Сарни, 2014. − С. 470–473.
  14.    Іванець О.Р. Хижі гіллястовусі (Cladocera) водойм Українського Розточчя / Іванець. О. Р. // Мат-ли наук. конфер. «Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку», 11−14 вересня 2014 р. – Львів: СПОЛОМ, 2014. – С. 30−31.
  15.    Іванець О.Р. Морфологічні характеристики екологічних груп коловерток (Rotifera, Rotatoria) як основа адаптацій до факторів середовища / О.Р. Іванець.  // ”Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку”. М-ли наук. конф. 12 – 15 вересня 2013 р. Львів: Сполом, 2013. С. 28 – 32.
  16.    Іванець О.Р. Гарпактикоїди (Copepoda, Harpacticoida) як об’єкти моніторингу гідроекосистем / О.Р. Іванець. // Наукові читання пам’яті професора Ф.Й. Страутмана. 7 березня 2013 року. Львів 2013. С. 26 – 27
  17.    Іванець О.Р. ”Гідрологія. Методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи студентів Природничого коледжу спеціальності Прикладна екологія”. / О.Р. Іванець. Львів: ЛНУ ім. І. Франка. 2013, 24 с.
  18.    Іванець О.Р. ”Зоологія безхребетних. Методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи студентів біологічного факультету”. / О.Р. Іванець.  Львів: ЛНУ ім. І. Франка. 2013, 84 с.
  19.    Іванець О.Р. Вільноживучі Copepoda (Crustacea, Arthropoda) прісноводних екосистем: перспективи та стратегія досліджень / О.Р. Іванець // ”Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку”. М-ли наук. конф. 6-9 вересня 2012 р. Львів: Сполом, 2012. С. 24 – 28.
  20.    Ivanets O.R. Zooplankton of the water vegetation in the ponds of west forest-steppe of Ukraine / Ivanets O. R. // ВісникЛьвів. ун-ту. Cер. біол. – 2011. – Вип. 56. – С. 148–156
  21.    Іванець О.Р. Тести з протозоології та зоології безхребетних: навчально-методичний посібник / О. Р. Іванець . – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 144 с.
  22.    Царик Й. В. Польовий практикум із зоології. Ч. 1.: Безхребетні тварини прісних водойм : навч.-метод. посібник / Й. В. Царик, О. Р. Іванець. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 236 с.
  23.    Іванець О.Р. Латентні стадії у життєвому циклі гіллястовусих раків (Cladocera) та актуальні проблеми їх вивчення / О. Р. Іванець // Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку : м-ли наук. конф. (8–11 вересня 2011 р.). – Львів, 2011. – С. 33–34.
  24.    Іванець О.Р. Різноманітність фауни зоопланктону водойм хребта Чорногора (Українські Карпати). / Іванець О. Р. // Наукові основи збереження біотичної різноманітності. Тематичний збірник. – 2004. – Вип. 5. – Львів, 2004 – С. 238–240.
  25.    Terek J. K poznaniu protisto-, mikro-, makrofauny a ekologickych podmienok vo Svidoveckych jazerach (Ukraina) / Terek J., Kovalcuk A., Kovalcuk N.,Ivanets O.R.   Manko P., Kosko J. // Acta facultatis studiorum humanitatis et naturae universitatis presoviensis. Prirodne vedy. Biologia-ekologia. – 2004. – Rocnik XL. – P.184–195.
  26.    Kosko J. Prispevok k poznaniu rybtokov Zakarpatskey oblasti Ukrajiny. / Kosko J., Balazs P., Kovalcuk A., Ivanets O. R., Manko P., Terek J. // Actafacultatisstudiorumhumanitatisetnaturaeuniversitatispresoviensis. Prirodnevedy. Biologia-ekologia. – 2004. – RocnikXL. – P.138–152.
  27.    Іванець О.Р. Рачковий планктон боліт Чорногори та Сколівських Бескидів / Іванець О. Р.,Микітчак Т. І. // Болотні екосистеми регіону Східних Карпат в межах України. – Ужгород : Ліра, 2006. – С. 78–90.
  28.    Іванець О.Р. Зоопланктон водойм Шацьких озер / Іванець О. Р., Думич О. Я. // Шацьке поозер’я : характеристика абіотичних і біотичних компонентів екосистем. – Львів : Євросвіт. 2008. – С. 127–134.
  29.    Іванець О.Р. Гірські водойми в стратегії збереження біологічного та ландшафтного різноманіття Українських Карпат / Іванець О. Р. // Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Сер. Біологія. – 2008. – Вип. XII. – С. 140–141.
  30.    Іванець О.Р. Екотони в системі моніторингу прісноводних екосистем / Іванець О. Р. // Стан і біорізноманіття екосистем Iацького національного природного парку : мат-ли Наук. конф., 11–14 вересня 2008 р. – Львів, 2008. – С. 73–75.
  31.    Іванець О.Р. Фауністична характеристика та вертикальний розподіл зоопланктону як основа контролю екологічного стану водних об’єктів / Іванець О. Р. // Еколого-фауністичні особливості водних та наземних екосистем : мат-ли наук. конф., присвяченої 100-річчю від дня народження професора В.І. Здуна ( 12–13 лютого 2008 р., Львів). – Львів 2008. – С. 78–79.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!