Мамчур Оксана Василівна

Посада: доцент кафедри фізіології та екології рослин

Науковий ступінь: кандидат сільськогосподарських наук

Телефон (робочий): (032) 2394334

Електронна пошта: oksana.mamchur@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

метаболізм культурних рослин,  фізіолого-біохімічні механізми регулювання росту та розвитку рослин за впливу фізіологічно активних речовин.

Публікації

Автор близько 50 наукових публікацій, в т.ч. 20 статей, методичні рекомендації, навчальний посібник,  3 патенти.

 • Мамчур О.В Структурні та функціональні особливості формування врожаю кукурудзи за дії зеастимуліну та емістиму С в умовах Західного Лісостепу / Мамчур О.В., Терек О.І., Микієвич І.М. // Передгірне та гірське землеробство і тваринництво. –  2007. – вип. 49. С. 89-93.
 • Мамчур О.В. Формування продуктивності кукурудзи за дії регуляторів росту в умовах Західного Лісостепу / Мамчур О.В., Терек О.І. // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Наукове забезпечення інноваційного розвитку аграрного виробництва в карпатському регіоні».- Оброшино, 2007.- С. 117 – 125.
 • Федак В.В. Роль фізіологічно активних речовин у ліпідному обміні рослин / Федак В.В., Мамчур О.В., Рівіс Й.Ф. // Основи біологічного рослинництва в сучасному землеробстві. – Умань : Уманське комунальне видавничо-поліграфічне підприємство, 2011. – С. 46-50.
 • Федак В. В. Аніонні жирні кислоти в зерні кукурудзи в період його дозрівання / В. В. Федак, О. В. Мамчур, Й. Ф. Рівіс // Вісник Львівського національного університету. – 2014. – Вип. 64. – С. 305–312.
 • Мамчур О.В. Роль фізіологічно активних речовин в онтогенезі рослин кукурудзи / О.В. Мамчур // Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Гжицького, 2014. – Т. 15, № 3 (57). – Ч. 3. – С. 109-119.
 • Федак В.В. Динамика содержания жирных кислот общих липидов в зерне кукурузы в период его созревания / В.В. Федак, О.В. Мамчур, И.Ф. Ривис // Земледелие и селекция в Беларуси. – Сб. науч. тр. – 2014. – Вып. 50. – С. 262-269.
 • Качмар О.И. Формирование плодородия серых лесных почв под влиянием основных звеньев земледелия / О.И. Качмар, О.В. Вавринович, В.Я. Иванюк, О.В. Мамчур // Земледелие и селекция в Беларуси. – Сб. науч. тр. – 2014. – Вып. 50. – С. 107-115.
 • В. В. Федак Зв’язок між накопиченням жирних кислот і врожайністю та якістю зернових культур у посівах / Федак В. В., Мамчур О. В., Рівіс Й. Ф. // Міжвідомчий тематичний науковий збірник “Передгірне та гірське землеробство і тваринництво”. – 2016. – Випуск 59. – С. 167-173.
 • Федак В. Нагромадження незамінних жирних кислот у зерні жита озимого за обробки мікродобривом та регулятором росту / Федак В., Мамчур О. // Біологічні студії / Studia Biologica. – Т.11, № 3-4. – 2017. – С. 19-20.https://doi.org/10.30970/sbi.1103.563

Підручники/навчальні посібники

            Нормування антропогенного навантаження на природне середовище. Практичні  заняття і організація самостійної роботи студентів. Для  спеціальності 101-екологія. Укл. Мамчур О.В. Львів : Видавництво Львівського національного університету імені Івана Франка, 2018. – 96 с (навчальний посібник).

 

Патенти:

 1. Патент 80016 Україна МПК A01C 21/00, A01N 25/00 Спосіб підвищення врожайності зеленої маси кукурудзи / Мамчур О. В., Федак В. В., Ривіс Й. Ф.; заявник і власник: Львівський національний університет імені Івана Франка; Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН України. – № u 201213311; заявл. 22.11.2012; опубл. 27.05.2013, бюл. № 10/2013.
 2. Патент  80363, Україна, МПКA01G 7/00 Спосібпрогнозуванняврожай-ностітабіологічноїцінностізерновихкультур в посівах / Федак В.В., Ривіс Й.Ф. Мамчур О. В.; заявник і власник: Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН України, Львівський національний університет імені Івана Франка. – № u 201213750; заявл. 03.12.2012; опубл. 13.05.2013, бюл. № 9/2013
 3. Патент 140570 Україна МПК A01C 21/00, С05С 1/00 Спосіб регулювання виносу основних елементів живлення сегетальною рослинністю в короткоротаційних сівозмінах О.Й. Качмар, О.В. Вавринович, О.В. Мамчур, заявник і власник: Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН України (UA), Львівський національний університет імені Івана Франка (UA), № u 201906231; заявл. 04.06.2019; опубл 10.03.2020, бюл. № 5/2020.

Біографія

Дата народження: 24 березня 1978 року, м. Львів.

Закінчила з відзнакою хім. ф-т Львів. ун-ту (1999), аспірантуру при кафедрі фізіології рослин (2002).

з 2002 – інженер кафедри фізіології та екології рослин.

2008-2012 – асистент кафедри фізіології та екології рослин (за сумісництвом). У 2010 захистила кандидатську дисертацію на тему «Фізіологічні основи продуктивності кукурудзи за впливу регуляторів росту рослин».

2012-2020 – викладач відділення екології Природничого коледжу, за сумісництвом. Викладач вищої категорії. Викладач-методист.

2017-2020 – доцент кафедри фізіології та екології рослин (за сумісництвом).

 

Проекти

тема 0116U001355, 08.00.01.01Ф «Розробити теоретичні підходи управління забур’яненістю посівів сільськогосподарських культуру системах екологічно безпечного землеробства»,  відділ рослинництва Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН України,

тема 0117U000893 в межах робочого часу викладачів “Використання енергетичних рослин для фіторемедіації техноземів” кафедра фізіології та екології рослин.

Методичні матеріали

Нормування антропогенного навантаження на природне середовище. Практичні  заняття і організація самостійної роботи студентів. Для  спеціальності 101-екологія. Укл. Мамчур О.В. Львів : Видавництво Львівського національного університету імені Івана Франка, 2018. – 96 с (навчальний посібник).

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!