Микієвич Іоланта Михайлівна

Посада: доцент кафедри фізіології та екології рослин

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук

Вчене звання: , доцент

Профіль у Google Scholar:

Наукові інтереси

адаптивні реакції рослин на дію несприятливих чинників середовища, фіторемедіація забруднених ґрунтів.

   Член Укр. т-ва фізіологів рослин.

Публікації

Близько 40 наукових праць, зокр.:

 • Баранов В. Визначення токсичності дії важких металів та кислотності на рослини ріпаку як факторів впливу субстратів ґрунту породних відвалів / В. Баранов, С. Бешлей, С. Ващук, С. Безносюк, І. Микієвич, З. Фецко // Біологічні студії. – 2011. – Т. 5., №1, – С. 17-24.
 • Буньо Л. Активність мікрофлори нафтозабрудненого ґрунту у ризосферній зоні рослин Сarex hirta l. / Л. В. Буньо, О.М. Цвілинюк, І.М. Микієвич, О.І. Величко, О.І. Терек // Біологічні студії. – 2010. – Т. 4, № 3, – С. 55-62.
 • Кияк Н.  Вплив абіотичних стресових факторів на інтенсивність ПОЛ і активність супероксиддисмутази у пагонах водного моху Fontinalis antipyretica Hedw. / Н. Кияк, І. Микієвич // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. 2010. Вип. 53. С. 181-187.
 • Кияк Н.  Вплив свинцю на стан прооксидантно-антиоксидантної рівноваги у пагонах водного моху Fontinalis antipyretica Hedw. / Н. Кияк, І. Микієвич // Вісник Львівського університетуу. Серія біологічна. 2009. Вип. 50. С. 157-163.
 • Воробець Н. Сумісна дія свинцю і селену на проростання та ріст соняшника / Н. Воробець, І. Микієвич // Вісник Львівського національного університету Сер. Біологічна 2000. – № 26. – С. 159-165.
 • Воробець Н. Нагромадження свинцю рослинами соняшника та квасолі залежно від його вмісту в поживному розчині / Н. Воробець, І. Микієвич,Н. Романюк, О. Терек // Вісник УжДУ, Сер. Біологія. 2000. – № 8. – С. 65-68.
 • Микієвич І. Локалізація свинцю у тканинах кореня соняшника і модифікація селеном його токсичної дії / І. Микієвич, Н. Воробець, Н. Калинович // Актуальні проблеми медицини, біології, ветеринарії і сільського господарства. Серія медицина і біологія. 2001. – Вип. 5. – С. 77-81.
 • Воробець Н. Вміст аскорбінової, дегідроаскорбінової, дикетогулонової кислот у проростках соняшника за дії йонів свинцю / Н. Воробець, І. Микієвич // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. 2001. – Вип. 27. – С. 244-252.
 • Воробець Н. Функціонування аскорбатпероксидази та монодегідроаскорбатредуктази у проростках соняшника за дії надлишкових кількостей свинцю  / Н. Воробець, І. Микієвич  // Наукові записки. Серія Біологія. Тернопільський педуніверситет імені Володимира Гнатюка. – 2003. – 1 (20). – С. 81-85.
 • Mykiyevych І. The effect of lead on early stages c.v. bean growth / I. Mykiyevych, N. Vorobets // Federation of European Societies of Plant Physiology 12 th FESPP Congress Budapest, Hungary, August 21-25, 2000. P. 181.

Методичні роботи:

 • Романюк Н.Д., Цвілинюк О.М., Микієвич І.М. ,Терек О.І. Фізіологія рослин. Навчальний посібник для студентів біологічного факультету. Львів. Вид-во «Піраміда». 2005. – 160 с.

Біографія

Дата народження: 19 квітня 1974 року, м. Львів.

Закінчила з відзнакою Львівський університет (1997). Після закінчення навчання поступила до аспірантури при кафедрі фізіології та екології рослин. З 1999 р. почала працювати на посаді інженера кафедри, а з 2002 року – асистента. У 2003 році захистила кандидатську дисертацію на тему: “Роль аскорбінової кислоти та ферментів її метаболізму в адаптації рослин до токсичної дії іонів свинцю”. З 2010 року – доцент кафедри. З жовтня 2010 р. – заступник декана біологічного факультету з навчально-методичної роботи.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!