Микієвич Іоланта Михайлівна

Посада: доцент кафедри фізіології та екології рослин, доцент кафедри фізіології та екології рослин

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 2394283, (032) 2394334

Електронна пошта: iolanta.mykiyevych@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Адаптивні реакції рослин на дію несприятливих чинників середовища

Фіторемедіація забруднених ґрунтів.

Вторинні метаболіти рослин.

Вибрані публікації

Буньо Л., Пацула О., Микієвич І. та ін. Використання енергетичних рослин для фіторемедіації техноземів // Фітотехнологія з виробництва біомаси для відновлення земель, забруднених та порушених внаслідок військової діяльності: практичний порадник / Укл. Підліснюк В., Стефановська Т. – К.: НУБіП України, 2016. С. 38 – 42.

Гузар О. Вплив сольового забруднення хвостосховища на накопичення Карбону у субстраті та в рослинах Salix viminalis L. / О. Гузар, Л. Буньо, І. Микієвич // Сборник статей XIV Междунар. заочн. научно-практ. конф. «Развитие науки в XXI веке», г. Харьков, 16 июня 2016 г. – Х.: научно-информ. центр «Знание», 2016. – С. 38-42.

V. Dmytruk, N. V. Vasyliv, I. V. Derkach, I. M. Mykiyevych, N.D. Romanyuk (2016) Effects of seed priming with growth regulator Biolan on salt tolerance of Pisum sativum L. // Biol. Stud. /Studia Biologica. – 2016: 10(3–4); 107–118. DOI: https://doi.org/10.30970/sbi.1003.497

Баранов В. Визначення токсичності дії важких металів та кислотності на рослини ріпаку як факторів впливу субстратів ґрунту породних відвалів / В. Баранов, С. Бешлей, С. Ващук, С. Безносюк, І. Микієвич, З. Фецко // Біологічні студії. – 2011. – Т. 5., №1, – С. 17-24.

Буньо Л. Активність мікрофлори нафтозабрудненого ґрунту у ризосферній зоні рослин Сarex hirta l. / Л. В. Буньо, О.М. Цвілинюк, І.М. Микієвич, О.І. Величко, О.І. Терек // Біологічні студії. – 2010. – Т. 4, № 3, – С. 55-62.

Терек О.І., Романюк Н.Д. Микієвич І.М. Підготовка фахівців фізіологів рослин у Львівському національному університеті імені Івана Франка Матеріали науково-методичного семінару  «Фізіологія рослин в системі сучасних біологічних знань та наук» Харків, 2013.– С.60-61.

Пацула О.І. Протекторна роль іонів феруму в рослин Brassica juncea L. за дії плюмбум ацетату / О. І. Пацула, О. Р. Гаранджа, О. С. Філяк, І. М. Микієвич // Біологічні студії. 2013. – т. 7, № 3. – С. 169-178. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bist_2013_7_3_17

В. Баранов, С. Бешлей, С. Ващук, C. Безносюк, І. Микієвич, З. Фецко Визначення токсичності дії важких металів і кислотності на рослини ріпаку як факторів впливу субстратів ґрунту породних відвалів // Biol. Stud. 2011: 5(1); 17–24. DOI: https://doi.org/10.30970/sbi.0501.126

Кияк Н.  Вплив абіотичних стресових факторів на інтенсивність ПОЛ і активність супероксиддисмутази у пагонах водного моху Fontinalis antipyretica Hedw. / Н. Кияк, І. Микієвич // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. 2010. Вип. 53. С. 181-187.

Бешлей С. Змінa субстратів відвалів породи червоноградського гірничопромислового району при заростанні куничником наземним (Calamagrostis epigeios (L.) Roth.) / С. Бешлей, В. Баранов, І. Микієвич // Біологічні студії. – 2010. – 4, № 2. – С. 75-82.

В. І. Баранов, М. Я. Гавриляк, І. М. Микієвич, З. М. Фецко. Динаміка вимивання елементів добрив з ґрунтів різного типу при дощуванні  // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. Ґжицького. – 2010. – Т. 12, № 2(4). – С. 145-149. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvlnu_2010_12_2%284%29__31

Кияк Н.  Вплив свинцю на стан прооксидантно-антиоксидантної рівноваги у пагонах водного моху Fontinalis antipyretica Hedw. / Н. Кияк, І. Микієвич // Вісник Львівського університетуу. Серія біологічна. 2009. Вип. 50. С. 157-163.

Воробець Н. Сумісна дія свинцю і селену на проростання та ріст соняшника / Н. Воробець, І. Микієвич // Вісник Львівського національного університету Сер. Біологічна 2000. – № 26. – С. 159-165.

Воробець Н. Нагромадження свинцю рослинами соняшника та квасолі залежно від його вмісту в поживному розчині / Н. Воробець, І. Микієвич,Н. Романюк, О. Терек // Вісник УжДУ, Сер. Біологія. 2000. – № 8. – С. 65-68.

Микієвич І. Локалізація свинцю у тканинах кореня соняшника і модифікація селеном його токсичної дії / І. Микієвич, Н. Воробець, Н. Калинович // Актуальні проблеми медицини, біології, ветеринарії і сільського господарства. Серія медицина і біологія. 2001. – Вип. 5. – С. 77-81.

Воробець Н. Вміст аскорбінової, дегідроаскорбінової, дикетогулонової кислот у проростках соняшника за дії йонів свинцю / Н. Воробець, І. Микієвич // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. 2001. – Вип. 27. – С. 244-252.

Воробець Н. Функціонування аскорбатпероксидази та монодегідроаскорбатредуктази у проростках соняшника за дії надлишкових кількостей свинцю  / Н. Воробець, І. Микієвич  // Наукові записки. Серія Біологія. Тернопільський педуніверситет імені Володимира Гнатюка. – 2003. – 1 (20). – С. 81-85.

Mykiyevych І. The effect of lead on early stages c.v. bean growth / I. Mykiyevych, N. Vorobets // Federation of European Societies of Plant Physiology 12 th FESPP Congress Budapest, Hungary, August 21-25, 2000. P. 181

Біографія

Закінчила з відзнакою Львівський університет (1997).

Після закінчення навчання поступила до аспірантури при кафедрі фізіології та екології рослин.

З 1999 р. почала працювати на посаді інженера кафедри, а з 2002 року – асистента.

У 2003 році захистила кандидатську дисертацію на тему: “Роль аскорбінової кислоти та ферментів її метаболізму в адаптації рослин до токсичної дії іонів свинцю”.

З 2010 року – доцент кафедри.

 

Методичні матеріали

Методичні роботи:

  • Романюк Н.Д., Цвілинюк О.М., Микієвич І.М. ,Терек О.І. Фізіологія рослин. Навчальний посібник для студентів біологічного факультету. Львів. Вид-во «Піраміда». 2005. – 160 с.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!