Шидловський Ігор Віталійович

Посада: завідувач зоологічного музею, докторант кафедри зоології

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): 80322394548

Електронна пошта: ihor.shydlovskyy@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: bioweb.lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль у Academia.edu: lnulviv.academia.edu

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Вивчення і охорона птахів, птахи водно-болотних угідь, збереження біорізноманіття, музейна справа

Публікації

МОНОГРАФІЇ

 1. Gorban I. M., Gorban L. I., Shydlovskij I. V. Zmiany w faunae kregowcow Ukrainskiej czesci zlewni Bugu Zachodniego // Zlewnie rzek Bugu i Narwi. Zasobe wodne i przyrodnicze / Seria: Monografie Wyszej Szkoły Ekologii i Zarządzania pod. red. Dojlido J., Wieprzkowicza B. – Warszawa: Oficyna Wydawnicza WSEiZ w Wаrszawie, 2007. – S. 329-342.
 2. Шацьке поозер’я: характеристика абіотичних і біотичних компонентів екосистем / [ГорбаньІ. М., Горбань Л. І., Головачов О. В. та ін. Шидловський І.В.]; за ред. Й. В. Царика. – Львів: Євро світ, 2008. – 216 с.
 3. Шидловський І. Історія музейної справи та зоологічних музеїв університетів України / І. Шидловський ; ред. Й. Царик. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2012. – 112 с.
 4. Раритети біоти Шацького національного природного парку (поширення, оселища, загрози та збереження) / [Юрчук П. В., Матейчик В. І., Ященко П. Т., Шидловський І. В., Горбань І. М., Пісулінська Н. А. ] / – К.: ЦП КОМПРИНТ, 2014. – 111 с. + 108 додатків.
 5. Фауністичне різноманіття стариць річки Західний Буг / [Царик Й. В., Дикий І. В., СавицькаО. М., Хамар І. С., Назарук К. М., Решетило О. С., Думич О. Я., Шидловський І. В., Горбань І. М., Лєснік В. В., Кусьнеж О. В., Затушевський А. Т. ] / за ред. Царика Й. В. – Львів: СПОЛОМ, 2014. – 124 с. : іл., табл.
 6. Фактори загроз біорізноманіттю заповідних територій Українських Карпат, Розточчя та Західного Полісся [текст]: моногр. / [Й. В. Царик, І. М. Горбань, О. С. Решетило, І. В. Дикий, О. Р. Іванець, В. В. Лєснік, А. Т. Затушевський, К. М. Назарук, І. В. Шидловський, О. С. Костюк, О. В. Кусьнєж, О. І. Горбань, І. С. Хамар]. – [за ред. Й. В. Царика]. – Львів: СПОЛОМ, 2016. – С. 120.
 7. Шацьке Поозер’я. Тваринний світ. Т. 8 : кол. моногр. / А.-Т. В. Башта, В. К. Бігун, М. Г. Білецька [та ін.]; за ред. П. Я. Кілочицького. – Луцьк: Вежа-Друк, 2016. (електрон. опт. диск (CD-ROM). Об’єм даних 486 Мб. http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/11068).

 ПОСІБНИКИ

 1. Хребетні тварини західних областей України. Навчальний посібник для студентів біологічного факультету / Царик Й. В., Яворський І. П., Шидловський І. В., Лєснік В. В., Горбань І. М., Затушевський А. Т. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. – 52 с.
 2. Порадник карпатського лісівника / Чернявський М.В., Парпан В. І., Бродович Р. І., ГаврусевичА. М., Гайда Ю. І., Геник Я. В., Гербут Ф. Ф., Гніденко В. І., Гудима В. Д., Гузь М. М., Дебринюк Ю. М., Делеган І. В., Дикий І. В., Зварич В. І., Каратник І. Р., Кацуляк Ю. Д., Киселюк О. І., Кіш Р. Я., Коржов В. Л., Коцур І. Н., Крамарець В. О., Мельничук С. П., Мусійовський А. І., Парпан Т. В., Перебойчук В. С., Порада Т. М., Попадюк В. Д., Приступа В. М., Рябчук В. П., Тарасенко В. О., Турчак К. О., Угрин А. І., Феннич В. С., Часковський О. Г., Шандрович Н. О., Шидловський І. В., Шпарик Ю. С., Шпільчак М. Б., Шукель І. В., Яцик Р. М. / За ред. В. М. Чернявського. – Івано-Франківськ: Фоліант, 2008. – 368 с.
 3. Природнича музеологія: навч. посібник / О. С. Климишин, І. В. Шидловський. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 208 с.
 4. Навчальна практика з зоології хребетних : навч.-метод. посібник / укладачі: І. В. Шидловський, А. Т. Затушевський, І. В. Дикий, К. М. Назарук, І. С. Хамар, В. В. Лєснік / за ред. д-р біол. наук, проф. Й. В. Царика. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 178 с.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

 1. Навчальна практика з зоології хребетних на базі Шацького біолого-географічного стаціонару ЛНУ імені Івана Франка. Екскурсії : методичні вказівки до навчальної практики та самостійної роботи студентів напрямку підготовки 6.040102 – біологія ⁄ Укл.: І. В.Шидловський, І. В. Дикий, І. С. Хамар, А. Т. Затушевський, К. М. Назарук, В. В. Лєснік. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2012. – 54 с.
 2. Вимірювання хребетних тварин : методичні вказівки до лабораторних занять і організації самостійної роботи для студентів напряму підготовки 6.040102 – біологія та 6.040106 – екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування / Укл.: І.В. Дикий, А. Т. Затушевський, В. В. Лєснік, К. М. Назарук, І. В. Шидловський. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2012. – 40 с.
 3. Хребетні тварини Шацького національного природного парку : методичні вказівки до лабораторних занять і організації самостійної роботи для студентів напряму підготовки 6.040102 – біологія та 6.040106 – екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування / Укл.: І. В. Дикий, А. Т. Затушевський, В. В. Лєснік, К.М. Назарук, Є. Б. Сребродольська, І. С. Хамар, І. В. Шидловський. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2012. – 20 с.

 КАТАЛОГИ

 1. Царик Й. В., Шидловський І. В., Головачов О. В., Лисачук Т. І., Романова X. Й., Паславська Т. М., Єдинак Г. 3., Павлюк Р. С., Вознюк М. Н. Каталог рідкісних та червонокнижних видів тварин колекцій зоологічного музею. – Львів: вид-во ЛНУ ім. І. Франка, 2000. – 59 с.
 2. Шидловський І. В., Головачов О. В., Лисачук Т. І., Романова X. Й. Каталог яєць та гнізд птахів Зоологічного музею ім. Бенедикта Дибовського. – Львів: вид-во ЛНУ ім. І. Франка, 2001. – 63с.
 3. Шидловський І. В., Головачов О. В. Рівнокрилі комахи (Homoptera) з колекції Е.-Ф. Гермара у фондах Зоологічного музею ЛНУ ім. І. Франка (каталог). – Львів: Вид-во ЛНУ ім. І. Франка, 2005. – 87 с.
 4. Каталог колекції прісноводних молюсків проф. В. І. Здуна у фондах Зоологічного музею ЛНУ ім. І. Франка / Укладачі: Шидловський І. В., Гураль Р. І ., Романова Х. Й. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2008. – 58 с.
 5. Каталог колекцій ссавців Зоологічного музею Львівського національного університету імені Івана Франка / уклад.: Затушевський А. Т., Шидловський І. В., Закала О. С. та ін. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 442 с.
 6. Каталог яєць та гнізд птахів Зоологічного музею Львівського національного університету імені Івана Франка / укладачі : Н.А. Пісулінська, І. В. Шидловський, А. Т. Затушевський – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – 142 с.
 7. Каталог орнітологічної колекції Ф. Й. Страутмана Зоологічного музею Львівського національного університету імені Івана Франка // Н. А. Пісулінська, І. В. Шидловський, О. С. Гнатина, А. Т. Затушевський, М. А. Сеник. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 211 с. (Серія “Зоологічні надбання”).
 8. Каталог земноводних Зоологічного музею Львівського національ­ного університету імені Івана Франка / [Затушевський А.Т., Шидловський І. В., Біляк І. Т., Смірнов Н. А., Гнатина О. С.]. Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. – 48 с. – (Серія “Зоологічні надбання”).
 9. Каталог орнітологічної колекції Н. І. Сребродольської Зоологічного музею Львівського національного університету імені Івана Франка / Укл.: Гнатина О. С., Шидловський І. В., Затушевський А.Т., та ін. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 85 с. (Серія “Зоологічні надбання”).

ЗБІРНИКИ ПРАЦЬ

 1. Західно-Українська орнітологічна станція: напрями і результати діяльності (збірник праць) / Ред.: І. Шидловський та ін. – Львів: Євросвіт, 2002. – 90 с.

 СТАТТІ

 1. Бучко В. В., Бокотей А. А., Скильский И. В., Годованец Б. И., Шидловкий И.В. К экологии серощекой поганки на западе Украины // Беркут. – Чернівці, 1995. – Т.4., Вип. 1-2. – С. 25-30.
 2. Шидловский И. В. Вести из регионов (Украина) // Информационные материалы рабочей группы по куликам. – № 9. – 1996. – С. 8-9.
 3. Шидловский И. В. Изученность куликов западной Украины и перспективы работ в регионе // Информационные материалы рабочей группы по куликам. – № 9. – 1996. – С. 14-15.
 4. Шидловский И. В. Новые гнездящиеся птицы орнитологического стационара “Чолгини”, Западная Украина // Русский орнитологический журнал. Экспресс-выпуск, 5:5. – Москва, 1996. – С.
 5. Черничко И. И. Оценка численности и кольцевание куликов. Вести из регионов (1996 г.): Украина / Черничко И. И., Корзюков А. И., Русев И. Т., Шидловский И. В. // Информационные материалы рабочей группы по куликам. – № 10. – 1997. – С. 7-8.
 6. Горбань І. М., Бокотей А. А., Пограничний В. О., Башта Т. В., Когут І. В., Соколов Н. Ю., Бучко В. В., Дзюбенко Н. В., Шидловський І. В., Лисачук Т. І., Козловський Р. С. Гніздова орнітофауна верхньодністровської низовини та її зміни в другій половині XX століття // Наукові записки ДПМ. – Львів, 1998. – Т.14. – С. 83-90.
 7. Гура П. І., Шидловський І. В. Міграції звичайного мартина (Larus ridibundus): динаміка прольоту та результати кільцювання на заході України // Наукові записки ДПМ. – Т. 14. – Львів, 1998. – С. 91-95.
 8. Шидловський І. В., Чорненька О. Б., Сребродольська Є. Б., Когут І. В., ПріяткінаН. В., Гура П. І., Бучко В. В., Лисачук Т. І. Сучасний стан орнітофауни Чолгинського заказника та прилеглих територій // Заповідна справа в Україні. – Чернівці, 1998. – Т. 4., Вип. 1. – С. 65-70.
 9. Shydlovski I., Lysachuk T. Premilinary data on autumn migration of Wood Sandpipper (Tringa glareola) in the Western Ukraine // The Ring, 1998: 20, 1-2. – P. 117-121.
 10. Шидловський І. В. Бенедикт Іванович Дибовський // Орнитологи Украины. Библиографический справочник. – Харьков, 1999. – Вып. 1. – С. 11-13.
 11. Бокотей А. А., Гузій А. І., Бучко В. В., Шидловський І. В., Соколов Н. Ю. Спостереження птахів з нетиповим забарвленням на заході України // Беркут. – Чернівці, 1999. – Т.8 (1)., Вип. – С. 101-104.
 12. Шидловський І. В., Лисачук Т. І., Головачов О. В. Звіт про результати п’ятирічної діяльності ЗУОС: 1995-1999 р. – Львів: Сполом, 1999. – 32 с.
 13. Шидловський І. В. Експансія негоробиних птахів (Non-Passerines) на Розточчі // Природа Розточчя. Біогеоценологічні дослідження: підходи, методики, результати. – смт Івано-Франкове, 1999. – Вип. – С. 143-145.
 14. Шидловський І. В. Орнітофауна заказника “Чолгинський” (результати досліджень) // Природа Розточчя. Біогеоценологічні дослідження: підходи, методики, результати. – смт Івано-Франкове, 1999. – Вип. – С. 147-150.
 15. Шидловський І. В. Літньо-осінні міграції чайки (Vanellus vanellus) на Розточчі // Природа Розточчя. Біогеоценологічні дослідження: підходи, методики, результати. – смт Івано-Франкове, 1999. – Вип. – С. 145-147.
 16. Горбань И. М., Шидловский И. В. Численность гнездящихся куликов на западе Украины // Гнездящиеся кулики Восточной Европы – 2000. – Т. / Под ред. Томкович П. С., ЛебедеваЕ. А. – М.: Союз охраны птиц России, 1999. – С. 93-105.
 17. Meisner W., Remisiewicz M., Szydlowskij I. New wader ringing site in Western Ukraine // WSG Bulletin. V.90., December 1999. – Р. 40-41.
 18. Делеган І. В., Шидловський І. В., Павлюк Р. С. Професор Бенедикт Дибовський // Наук. вісник УДЛТУ. Охорона біорізноманіття: теоретичні та прикладні аспекти. – Львів, 2000. – Вип. 10.3. – С. 11-15.
 19. Павлюк Р., Царик Й., Шидловський І. Бенедикт Дибовський (12.V. 1833 р. – 31. І. 1930 р.) // Праці НТШ. Екологічна комісія. Т. 7: Екологічний збірник – 2. Екологічні проблеми природокористування та біорозмаїття Львівщини. – Львів: НТШ, 2001. – С. 306-308.
 20. Шидловський І. В. Особливості міграції чайки (Vanellus vanellus) на заході України // Вестник зоологии, 35 (5). – К., 2001. – С. 61-67.
 21. Башта А.-Т. В., Шидловський І. В. Колекція рукокрилих (Chiroptera) Зоологічного музею ім. Б.Дибовського Львівського національного університету // Наукові записки Державного природознавчого музею. – Львів, 2001. – Т.16. – С. 41-45.
 22. Шидловський І. В. Зміни гніздового ареалу чайки Vanellus vanellus L. упродовж XX століття // Вісник Львів. ун-ту. Серія біологічна. Вип. 27. – Львів: Вид-во ЛНУ ім. І. Франка, 2001. – С. 142-150.
 23. Trocinska A., Leivits A., Nitecki C., Szydlovsky I. Fild studies of directional preferances of the Reed Warbler (Acrocephalus scirpaceus) and Sedge Warbler (Acrocephalus schoenobaenus) on autumn migration along the Eastern and Southern coast of the Baltic Sea and in Western part of Ukraine // The Ring, 2001 : 23, 1-2. – P. 109-117.
 24. Gorban I., Shydlovskyi I., Khymin M., Prushynskyi M., Gorban L. Avifauna ukrainskiej czesci gornego odcinka doliny Bugu oraz perspektyvy jej ochrony // Korytarz ekologiczny doliny Bugu: Stan – Zagrozenia – Ochrona. – Pod. red. A.Dombrowskiego et. al. – Warszawa, 2002. – S. 197-218.
 25. Caryk J., Horban I., Holovachov O., Szydlowskyj I., Horban L., Dykyy I., Liesnik W., Matejczyk W., Pudlyk J., Senyk M. Ecological factors influencing biodiversity preservation in the Shatsk National Natural Park // Acta Agrofhysica. Lublin, – V. 67 – P. 275-285.
 26. Дубина Я., Великий І., Прушинський М., Шидловський І. Орнітологічний заказник «Чолгинський», обґрунтування його створення та Положення про заказник // Західно-Українська орнітологічна станція: напрями і результати діяльності (Збірник праць) / ред. І. Шидловський та ін. – Львів: Євросвіт, 2002. – С. 7-8.
 27. Шидловський І.В. Історія експедиції «AVOSETTA», організатори та учасники // Західно-Українська орнітологічна станція: напрями і результати діяльності (Збірник праць) / ред. І. Шидловський та ін. – Львів: Євросвіт, 2002. – С. 8-9.
 28. Шидловський І., Лисачук Т., Білонога В. Виникнення ландшафту заказника та його фізико-географічна характеристика // Західно-Українська орнітологічна станція: напрями і результати діяльності (Збірник праць) / ред. І. Шидловський та ін. – Львів: Євросвіт, 2002. – С. 10-15.
 29. Шидловський І., Горбань І., Лисачук Т. Загальна характеристика орнітофауни заказника за даними обліків та відловів, важливі фауністичні знахідки // Західно-Українська орнітологічна станція: напрями і результати діяльності (Збірник праць) / ред. І. Шидловський та ін. – Львів: Євросвіт, 2002. – С. 17-20.
 30. Горбань І., Горбань Л., Шидловський І., Головачов О. Перспективи збереження біологічного різноманіття заказника «Чолгинський» // Західно-Українська орнітологічна станція: напрями і результати діяльності (Збірник праць) / ред. І. Шидловський та ін. – Львів: Євросвіт, 2002. – С. 20-30.
 31. Химин М., Горбань І., Шидловський І., Матейчик В. Історія експедиції «Прип’ять”, організатори та учасники // Західно-Українська орнітологічна станція: напрями і результати діяльності (Збірник праць) / ред. І. Шидловський та ін. – Львів: Євросвіт, 2002. – С. 38-41.
 32. Лисачук Т., Шидловський І., Волкова Ю. Міграції птахів та кільцювання як метод їх досліджень // Західно-Українська орнітологічна станція: напрями і результати діяльності (Збірник праць) / ред. І. Шидловський та ін. – Львів: Євросвіт, 2002. – С. 42-44.
 33. Шидловський І. Деякі аспекти ночівлі жовтих плисок Motacilla flava у час літньо-осінньої міграції // Західно-Українська орнітологічна станція: напрями і результати діяльності (Збірник праць) / ред. І. Шидловський та ін. – Львів: Євросвіт, 2002. – С. 51-52.
 34. Моква Т., Шидловський І., Чорненька О. Інструкція роботи у таборі кільцювання птахів // Західно-Українська орнітологічна станція: напрями і результати діяльності (Збірник праць) / ред. І. Шидловський та ін. – Львів: Євросвіт, 2002. – С. 66-71.
 35. Шидловський І. В. Становлення та раритети Зоологічного музею імені Бенедикта Дибовського // Наукові записки ДПМ. – Львів, 2003. – Т. 18. – С. 17-22.
 36. Шидловський І. В. Міграції коловодника болотяного на заході України // Вісник Дніпропетровського ун-ту. Біологія. Екологія. – Дн.: Вид-во Дніпропетровського ун-ту, 2003. – Т. 2., Вип. 11. – С. 209-213.
 37. Шидловский И. В. Вести из регионов (Украина) // Информационньге материалы рабочей группы по куликам. – Москва, 2003. – № 16. – С. 15.
 38. Шидловський І. В., Лисачук Т. І., Білонога В. М. Динаміка рослинного покриву та орнітофауна природно-техногенних комплексів сірчаних родовищ Прикарпаття // Екологія та ноосферологія. – Дніпропетровськ, 2003. – Т. 14., Вип. 3-4. – С. 48-54.
 39. Zakala O., Shydlovskyy I., Busse P. Variation in body mass ant fat reserve of the Sedge Warbler Acrocephalus schoenobaenus on autumn migration in the L’viv Province (W. Ukraine) // The Ring. – 2004. – 26, 2. – P. 55-69.
 40. 3акала О. С., Горбань І. М., Шидловський І. В. Морфометричний аналіз очеретянок в осінній міграційний період на Волинському Поліссі // Наукові записки ДПМ. – Львів, 2004. – Т. 19. С. 65-70.
 41. Шкаран В. І., Шидловський І. В., Горбань І. М. Історія та результати кільцювання птахів на заході України протягом 1932-1997 рр. // Вісник Львів. ун-ту. Серія біологічна. – Львів: Вид-во ЛНУ, 2004. – Вип. 35. – С. 165-175.
 42. Царик Й. В., Горбань І. М., Горбань Л. І., Дикий І. В., Сребродольська Є. Б., Шидловський І. В. Різноманіття наземних хребетних тварин Шацького національного природного парку // Шацький національний природний парк: Наукові дослідження. 1999-2004 рр. – Світязь, 2004. – С. 106-109.
 43. Царик Й., Горбань І., Горбань Л., Закала О., Лєснік В., Шидловський І., Сребродольська Є., Ємельянова І., Костюк О., Шкаран В., Сеник М. Хребетні в зооценозах Західного Полісся // Природа Західного Полісся та прилеглих територій: 3б. наук. пр. / Відп. ред. Ф. В. Зузук. – Луцьк: РВВ “Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2004. – С. 192-196.
 44. Zakala O., Shydlovskyy I., Busse P. Variation in body mass and fat reserves of the Sedge Warbler Acrocephalus schoenobaenus on autumn migration in the L’viv Province (w UKRAINE) // The Ring, 2004 : 26, 2. – P. 55-69.
 45. Царик Й., Гураль Р., Шидловський І., Яворський І., Федик У. Колекція прісноводних молюсків В. І. Здуна в Зоологічному музеї Львівського національного університету імені Івана Франка // Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. – 2005. – Вип. 40. – С. 111-119.
 46. Шидловський І. В. Вознюк М. Н. // Енциклопедія Львівського університету. Біологічний факультет та Ботанічний сад / Мат-ли до енциклопедії. – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2005. – С. 34-35.
 47. Шидловський І. В. Гіршлер Я. // Енциклопедія Львівського університету. Біологічний факультет та Ботанічний сад / Мат-ли до енциклопедії. – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2005. – С. 42-43.
 48. Шидловський І. В. Горбань І. М. // Енциклопедія Львівського університету. Біологічний факультет та Ботанічний сад / Мат-ли до енциклопедії. – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2005. – С. 48.
 49. Шидловський І. В. Дибовський Б. І. // Енциклопедія Львівського університету. Біологічний факультет та Ботанічний сад / Мат-ли до енциклопедії. – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2005. – С. 58-59.
 50. Шидловський І. В. Черкащанко М. І. // Енциклопедія Львівського університету. Біологічний факультет та Ботанічний сад / Мат-ли до енциклопедії. – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2005. – С. 173.
 51. Шидловський І. В. Зоологічний музей // Енциклопедія Львівського університету. Біологічний факультет та Ботанічний сад / Мат-ли до енциклопедії. – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2005. – С. 73-74.
 52. Шидловський І. В. СПІЛКА МОЛОДИХ ОРНІТОЛОГІВ УКРАЇНИ // Енциклопедія Львівського університету. Біологічний факультет та Ботанічний сад / Мат-ли до енциклопедії. – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2005. – С. 143.
 53. Шидловський И. В. Вести из регионов (Украина) // Информационные материалы рабочей группы по куликам. – Москва, 2005. – №18. – С. 18-19.
 54. Шидловский И. В. Вести из регионов (Украина) // Информационные материалы рабочей группы по куликам. – Москва, 2006. – № 19. – С. 11.
 55. Шидловський І. В., Ґжеґоцький М. Р., Луцик О. Д. Дибовський Бенедикт Тадеуш // Професори Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. 1784-2006. Під ред. Б. С. Зіменковський, М. Р. Ґжеґоцький, О. Д. Луцик. – Львів: Видавничий дім «Наутілус», 2006. – С. 91-92.
 56. Shydlovskyy I., Zatushevskyy A. Summer migration and orientation of the Yellow Wagtail (Motacilla flava) in the Western Ukraine // The Ring, 2006: 28, 1. – P. 80.
 57. Пісулінська Н. А., Шидловський І. В. Результати досліджень заказника «Чолгинський» протягом 1995-2006 рр. // Заповідна справа в Україні. – Канів, 2007. – Т. 13, Вип. 1-2. – С. 97-99.
 58. Шидловський І. В., Горбань І. М. Орнітологічна колекція Н. І. Сребродольської у фондах Зоологічного музею ЛНУ імені І.Франка // Биологический вестник. – Харьков, 2007. – Т. 11, № 1. – С. 38.
 59. Шидловський І. В., Лисачук Т. І. Причини загибелі хижих птахів в Україні // Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. – Львів: вид-во Львівського ун-ту, 2007. – № 45. – С. 139-147.
 60. Яворська Г., Шидловський І. Джерела інфікування, ідентифікація збудників та шляхи запобігання мікробному псуванню постійних фіксованих експонатів зоологічного музею // Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. – Львів: вид-во Львівського ун-ту, 2007. – № 45. – С. 160-168.
 61. Шидловський І. Дибовський Бенедикт Янович / І.В. Шидловський // Енциклопедія Сучасної України. − Т. 7 : «Ґ» – «Д». – К : Поліграфкнига, 2007. – С. 567-568.
 62. Shydlovskyy I. V. Fenetic variability of the Lapwing populations that inhabit Western Ukraine // Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. – Львів: вид-во Львівського ун-ту, 2007. – № 44. – С. 107-110.
 63. Шидловський І.В. Зоологічний музей Львівського університету / І. В. Шидловський // Енциклопедія Сучасної України. – К., 2007. – Т. 7. – С. 567-568.
 64. Башта А.-Т. В., Кучинська І. В., Шидловський І. В. Експансія довгохвостої сови Strix uralensis на територію Українського Розточчя // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія. – Ужгород, 2008. – Вип. 23. – С. 12-16.
 65. Струс Ю. М., Шидловский И. В. Вести из регионов (Украина) // Информационные материалы рабочей группы по куликам. – Москва, 2008. – № 21. – С. 11-12.
 66. Шидловський І. В. Поширення та біологія пісочника великого Charadrius hiaticula в Україні // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія. – Ужгород, 2008. – Вип. 23. – С. 148-152.
 67. Шидловський І. В. Матеріали зі спостережень видів птахів, включених у Червону книгу України, що проведені у 1994-2005 рр. // Знахідки тварин Червоної книги України. – К., 2008. – С. 387-404.
 68. Горбань І. М. Пропозиції до третього видання Червоної книги України: Птахи / І. М. Горбань, І. В. Шидловський, О. С. Гнатина, Н.А. Пісулінська, М.А. Сеник // Біологічні студії. – 2009. – Т.3, №3. – С. 107–122.
 69. Шидловський І. В. Ернст-Фрідріх Гермар і його спадщина сучасній зоологічній науці / І. В. Шидловський // Вісник Львівського ун-ту. Сер. біол. – 2009. – Вип. 51. – С. 132–138.
 70. Шидловський І.В., Пісулінська Н.А. Навчальна практика як елемент моніторингу екосистем природно-заповідного фонду та фахова школа // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Географічні науки. – Луцьк, 2009. – № 1. – С. 237-239.
 71. Shydlovskyy I. V. Antarctic animals in the collection of Zoological Museum of the Ivan Franko National university of Lviv / І. В. Шидловський // Український Антарктичний журнал. – 2009. – №8. – С. 224–
 72. Шидловський І. В. Пісочник великий (зуйок великий) Charadrius hiaticula Linnaeus, 1758 / І. В. Шидловський. // Червона книга України. Тваринний світ. ; за ред. І. А. Акімова – Київ: Глобалконсалтинг, 2009. – С. 447.
 73. Шидловський І. В. Синиця біла Parus cyanus Pallas, 1770 / І. В. Шидловський // Червона книга України. Тваринний світ. ; за ред. І. А. Акімова – Київ: Глобалконсалтинг, 2009. – С. 483.
 74. Затушевський А. Т. Рекомендації з кільцювання птахів в Україні / А. Т. Затушевський, І. В. Шидловський // Праці Західноукраїнського орнітологічного товариства (Troglodytes). – № 1. – Львів, 2010. – С. 59–77.
 75. Шидловський І. Зоологічний музей Львівського університету / І.В. Шидловський // Енциклопедія Сучасної України. − Т. 10 : «З» – «Зор». – К : Поліграфкнига, 2010. – С. 692.
 76. Шидловський І., Затушевський А. З історії Зоологічного музею Львівського національного університету імені Івана Франка // Наукові записки / Львівський історичний музей. – К.: Лазурит Поліграф, 2010. – Вип. 14. – С. 285-298.
 77. Шидловский И.В., Сенык М.А., Струс Ю.М. Вести из регионов (Украина) // Информационные материалы рабочей группы по куликам. – Москва, 2011. – № 24. – С. 15-17.
 78. Шидловський І. ВОЗНЮК Марія Никонівна / І. Шидловський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2-х т. Т. 1: А-К. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 298.
 79. Шидловський І. ГІРШЛЕР (HIRSCHLER) Ян / І. Шидловський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2-х т. Т. 1: А-К. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 347-348.
 80. Шидловський І. ГОРБАНЬ Ігор Миронович / І. Шидловський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2-х т. Т. 1: А-К. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 367.
 81. Шидловський І. ДИБОВСЬКИЙ (DYBOWSKI) Бенедикт Тадеуш / І. Шидловський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2-х т. Т. 1: А-К. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 441.
 82. Шидловський І. ДИКИЙ Ігор Васильович / І. Шидловський, Є. Сребродольська // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2-х т. Т. 1: А-К. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 442.
 83. Шидловський І. ЗДУН Всеволод Ілліч / І. Шидловський, В. Лєснік // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2-х т. Т. 1: А-К. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 530-531.
 84. Шидловський І. ЗООЛОГІЧНИЙ МУЗЕЙ / І. Шидловський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2-х т. Т. 1: А-К. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 539.
 85. Затушевський А. Т. Методи вимірювання птахів / Затушевський А. Т., Шидловський І. В., Пісулінська Н. А. // Troglodytes. Праці ЗУОТ. – 2011. – Вип. 2. – С. 52-65.
 86. Пісулінська Н. А. Підсумки роботи Західно-Української орнітологічної станції / Пісулінська Н. А., Шидловський І. В. // Troglodytes. Праці ЗУОТ. – 2011. – Вип. 2. – С. 159-166.
 87. Гірна А. Я. Матеріали до фауни павуків Передкарпаття за результатами ревізії колекції зоологічного музею Львівського національного університету / Гірна А. Я., Жукавець Є. М., Лєснік В. В., Шидловський І. В. // Наукові основи збереження біотичної різноманітності. – 2011. – Т. 2 (9), № 1. – С. 257-270. – ISSN 2220-3087.
 88. Дикий І. В. Ценотичні зв’язки біоти суходолу островів Західної Антарктики / Дикий І. В., Царик Й. В., Шидловський І. В., Трохимець В. Н., Головачов О. В. // Український антарктичний журнал. – 2011-2012. – № 10-11. – С. 239-256.
 89. Струс Ю. М. Вести из регионов (Западная Украина) / Струс Ю. М., Шидловский И. В. // Информационные материалы рабочей группы по куликам. – Москва, 2012. – № 25. – С. 15-16.
 90. Шидловський І. Зоологічний музей ЛНУ / І. Шидловський, А. Затушевський // Енциклопедія Львова. − Т. 4: Л-М. – Львів : ЛІТОПИС, 2012. – С. 408−409.
 91. Журавчак Р. О. До вивчення фауни проектованого національного природного парку “Нобельський” / Журавчак Р. О., Шидловський І. В. // Заповідна справа в Україні. – 2012. – Т. 18., Вип. 1-2. – С. 42-50.
 92. Фесенко Г. В. Зоогеографічні особливості поширення птахів. Частина 1. Нотогейська і Неогейська суші / Фесенко Г. В., Шидловський І. В. // Біологічні студії / Studia Biologica. – 2012. – Т. 6, № 3. – С. 197–222.
 93. Струс Ю. М. Міграції куликів (Aves: Charadrii) в орнітологічному заказнику “Чолгинський” / Струс Ю. М., Шидловський І. В. // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. – 2013. – Вип. 61. – С. 133-143.
 94. Фесенко Г. В. Зоогеографічні особливості поширення птахів. Частина 2. Палеогейська і Арктогейська суші / Фесенко Г. В., Шидловський І. В. // Біологічні студії / Studia Biologica. – 2013. – Т. 7, № 1. – С. 205-226.
 95. Струс Ю. М., Шидловський І. В. Міграція набережника Actitis hypoleucos (Aves: Charadriiformes) в орнітологічному заказнику “Чолгинський” // Біологічні Студії / Studia Biologica. – 2013. – Том 7, № 2. – С. 139–148.
 96. Шидловський І. В. Методи визначення статі, віку й жирності птахів та їх документування / І. В. Шидловський, А. Т. Затушевський, Н. А. Пісулінська, І. М Горбань // Troglodytes. Праці ЗУОТ. – 2013. – Вип. 4. – С. 60-78.
 97. Шидловський І. В. Анатолію Михайловичу Полуді – 60 // Troglodytes. Праці ЗУОТ. – 2013. – Вип. 4. – С. 145-146.
 98. Шидловський І. Спілка молодих орнітологів України / І. Шидловський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2-х т. − Т. 2: Л-Я. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – С. 458.
 99. Шидловський І. Тинний Нестор Васильович / І. Шидловський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2-х т. − Т. 2: Л-Я. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – С. 520.
 100. Шидловський І. Черкащенко Микола Іванович / І. Шидловський // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2-х т. − Т. 2: Л-Я. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – С. 646-647.
 101. Шидловська І. Хто такі чайки? / І. Шидловська, І. Шидловський / Колосок. Науково-популярний природничий журнал для дітей. – 2014. – № 5. – С. 26-31.
 102. Шидловська І. Аборигени Австралії / І. Шидловська, І. Шидловський / Колосок. Науково-популярний природничий журнал для дітей. – 2014. – № 7. – С. 34-43.
 103. Holovachov O. Whole-drawer imaging of entomological collections: benefits, limitations and alternative applications / Holovachov, A. Zatushevskyy, I. Shydlovsky // Journal of Conservation and Museum Studies. – 2014. – Vol. 12(1), Art. 9. – P. 1-13.
 104. Шидловський І. В. 2012 – Рік музеїв в Україні / І. В. Шидловський, А. Т. Затушевський // Зоологічні колекції та музеї : збірник наукових праць / за ред. І. Загороднюка ; Національний науково-природознавчий музей НАН України. – Київ, 2014. – С. 10-15.
 105. Загороднюк І. В. Акроніми назв найбільших зоологічних колекцій України при позначеннях зразків / І. В. Загороднюк, І. В. Шидловський // Зоологічні колекції та музеї : збірник наукових праць / за ред. І. Загороднюка ; Національний науково-природознавчий музей НАН України. – Київ, 2014. – С. 33-43.
 106. Шидловський І. В. Публікації каталогів зоологічних колекцій України / І. В. Шидловський, І. С. Хамар // Зоологічні колекції та музеї : збірник наукових праць / за ред. І. Загороднюка ; Національний науково-природознавчий музей НАН України. – Київ, 2014. – С. 151-154.
 107. Климишин О. С. Історія становлення природничих музеїв / О. С. Климишин, І.В.Шидловський // Наукові записки Державного природознавчого музею. – 2014. – Вип. 30. – С. 23-30.
 108. Гнатів П. С. Історія й багатство колекцій Зоологічного музею Львівського національного аграрного університету та його перспектива в популяризації екологічних знань / П. С. Гнатів, І. В. Шидловський, А. Т. Затушевський // Наукові записки Державного природознавчого музею. – 2014. – Вип. 30. – С. 51-58.
 109. Струс Ю. Вплив зміни біотопів у пункті міграційної зупинки «Заказник Чолгинський» на видовий склад і чисельність куликів / Струс Ю., Шидловський І. // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. – 2015. – Вип. 69. – С. 129-139.
 110. Тимків І. Експансія пелопея вигнутого Sceliphron curvatum (F. Smith, 1870) у Центральній та Східній Європі / І. Тимків, К. Назарук, І. Шидловський, Й. Царик // Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. – 2015. – Вип. 70. – С. 181-187.
 111. Шидловський І. Іменні колекції Зоологічного музею Львівського Університету / Шидловський І., Затушевський А., Тимків І., Комарницький І., Савицька О. // Музеї Львова: події, колекції, люди : мат-ли наук.-практ. конф., Львів, 30-31 жовтня 2014 р. – Львів: Апріорі, 2015. – С. 13-37.
 112. Струс Ю. Стан гніздових популяцій лучних видів куликів на Львівщині упродовж 2009-2014 рр. та рекомендації щодо їх охорони / Ю. Струс, І. Шидловський // Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. – 2016. – Вип. 72. – С. 168-179.
 113. Shydlovskyy I., Kuzyo H. Anthropogenic or ecological trap: what is causing the population decline of the Lapwing Vanellus vanellus in Western Ukraine? // The RING. – 2016. – Vol. 38. – P. 43-55.
 114. Фесенко Г. В. Знахідки нових видів птахів і ревізія складу регіональної фауни / Фесенко Г. В., Шидловський І. В. // Troglodytes. Праці Західноукраїнського орнітологічного товариства. – 2016. – Вип. 7. – С. 21-28.
 115. Шидловський І. В. Хранилище скарбів природи. Хроніка найстарішого Зоологічного музею України / Шидловський І. В., Затушевський А. Т. // Зелені Карпати. – 2016. – Вип. 1-4. – С. 113-120.
 116. Zatushevskyy A. Representativeness of the Mammalian Collection of the Zoological Museum of Lviv University / Zatushevskyy A., Shydlovskyy I., Tymkiv I. // Proceedings of the Theriological School. – 2016. – Vol. 14. – P. 41–48.
 117. Шидловський І.В., Журавчак Р.О. Результати роботи Західно-Української орнітологічної станції протягом 2016 року // Troglodytes. Праці Західноукраїнського орнітологічного товариства. – 2016. – Вип. 7. – С. 103-111.
 118. Shirokaya, A.A., Sitnikova, T. Ya., Kijashko, P.V., Shydlovskyy, I.V., Prozorova, L.A. & Yamamuro, M. A review of the Lake Baikal limpets, family Acroloxidae Thiele, 1931 (Mollusca: Pulmonata: Hygrophila), based on type specimens, with keys to the genera // Archiv für Molluskenkunde. – 2017. – Heft 146 (1). – S. 9-64. (Impact Factor:077)
 119. Tymkiv I. Collection of Bumblebees (Hymenoptera, Apidae, Bombus Latreille, 1802) in Zoological Museum of Ivan Franko National University of Lviv // I. Tymkiv, I. Shydlovskyy, K. Nazaruk, A. Zatushevskyy // Visnyk of the Lviv University. Series Biology. – 2018. – Issue 77. – P. 124-128.
 120. Кагало О. Природоохоронне значення території Центрального Свидовця (Українські Карпати) / Кагало О., Канарський Ю., Микітчак Т., Ковтонюк О., Кобів Ю., Кияк В., Сичак Н., Башта А.-Т., Царик Й., Дикий І., Шидловський І., Решетило О. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Географія. – 2018. – Вип. 70. – С. 35-46.
 121. Тимків І. Матеріали до 4-го видання Червоної книги України. Тваринний світ / Тимків І., Шидловський І., Назарук К., Затушевський А. // Серія: «Conservation Biology in Ukraine». – Вип. 7, Т. 2. – Київ, 2018. – С. 322–325.
 122. Шидловський І. Професор Бенедикт Дибовський та його спадщина в зоологічній науці // Шидловський І., Затушевський А., Царик Й. / Зб. статей наук. конф. “Професор Бенедикт Дибовський – визначний дослідник спільної природної спадщини Польщі, Білорусі та України”, Львів, 10-12 травня 2018 р. – Львів: Компанія “Імперіал”, 2018. – С. – 168-181.
 123. Anistratenko V. Karl E. von Baer’s collection of Caspian Sea molluscs stored in the Zoological Museum of Lviv University, Ukraine. Part 1. Catalogue and general description / Anistratenko, Anistratenko O., Shydlovskyy I. // Archiv für Molluskenkunde International Journal of Malacology. – 2018. – Vol. 147 (2). – P. 223-236.
 124. Струс Ю. М. Лучні кулики в басейні Верхньої Прип’яті: просторове розміщення і динаміка чисельності / Струс Ю. М., Шидловський І. В., Горбань І. М. // Бранта. Збірник наукових праць Азово-Чорноморської орнітологічної станції. – 2018. – Вип. 21. – С. 51-69.
 125. Shydlovskyy I. Bats (Chiroptera) in the collection of the Zoological Museum of Lviv University, Ukraine / Shydlovskyy I., Zatushevsky A., Kusnezh O. // Theriologia Ukrainica. – 2018. – Vol. 16.  – P. 85-90.

ТЕЗИ

 1. Шидловський І. В. Біологія гніздування чайки на Волинському Поліссі // Орнітофауна західних областей України та проблеми її охорони / Мат-ли доп. 5 наради орнітологів та аматорів орнітолог. руху Західної України. – Луцьк, 1990. – С. 45-46.
 2. Шидловський І. В. Зальоти жовтих і білих чапель у Волинській області // Мат-ли доп. 5 наради орнітологів та аматорів орнітолог. руху Західної України. – Луцьк, 1990. – С. 83.
 3. Шидловский Й. В., Горбань И. М. Заметки о сне белых и черных аистов // Аисты: распространение, экология, охрана / Мат-лы 1 и 2 Всесоюз. совещ. рабочей группы по аистам. – Минск, 1990. С. 236-237.
 4. Шидловський І. В., Горбань І. М. До біології великого кульона на Шацькому Поозер’ї // Проблеми вивчення та охорони птахів / Мат-ли 6 наради орнітол. Зах. України, 1-3 лютого 1995 р. – Чернівці-Дрогобич, 1995. – С. 138-139.
 5. Gorban I. M., Shydlovskiy I. V. The changes in dissemination and numbers of Charadriiformes in the Western Ukraine // International Conference and 13th Meeting of the European Bird Census Council. Bird Numbers 1995, 25-30 September 1995, Parnu, Estonia. – P. 21.
 6. Мартинюк І. Я., Шидловський І. В. Внутрішньопопуляційний розподіл лучної очеретянки за результатами кластерного аналізу довжини крила пролітних птахів // Мат-ли другої конф. Спілки молодих орнітологів України. Канів, 1996 р. – Чернівці, 1996. – С. 114-116.
 7. Прушинський М. С., Шидловський І. В. До прольоту звичайного канюка на заході України // Мат-ли 2 конф. СМОУ, 4-7 квітня 1996 р., м. Канів. – Чернівці, 1996. – С. 151-154.
 8. Шидловський І. В. Чайка як модельно-проблемний вид взаємовідносин людини з птахами // Мат-ли конф. 7-9 квітня 1995 р., м. Ніжин. – Київ, 1996. С. 207-209.
 9. Шидловський І. В., Горбань І. М., Матейчик В. І. Проліт малого лебедя в Шацькому національному парку // Мат-ли конф. 7-9 квітня 1995 р., м. Ніжин. – Київ, 1996. – С. 210-212.
 10. Шидловський І. В., Прушинський М. С. Матеріали до вивчення видимої весняної міграції чайки на Волині // Мат-ли 2 конф. СМОУ, 4-7 квітня 1996 р., м. Канів. – Чернівці, 1996. – С. 208-210.
 11. Шидловский И. В. Об изменчивости ооморфологических показателей чибиса (Vanellus vanellus) на территории Малого и Волынского Полесья // Актуальные проблемы оологии. Мат-лы 2 Междунар. конф. стран СНГ. – Липецк, 1998. – С. 47-48.
 12. Shydlovskyy I. Number, distribution and reproduction success of the White Stork in the Volyn’ Region // Bocian bialy Ciconia ciconia stan I perspectywy banan’, 4-5 wrzesnia 1998, Bromierzyk. – S. 15-16.
 13. Шидловський І. В. Біотопічний розподіл гніздової популяції чайки Vanellus vanellus на заході України // Екологічні аспекти охорони птахів / Мат-ли 7 наради орнітол. Зах. України, 4-7 лютого 1999 р., м. Івано-Франківськ. – Львів, 1999. – С. 104-105.
 14. Trocinska A., Leivits A., Nitecki C., Szydlovsky I. Directional preferances of Reed Warbler (Acrocephalus scirpaceus) on autumn migration along the Eastern and Southern coast of the Baltic Sea ans in Western part of Ukraine // The Ring, 1999 : 21, 1. – P. 163.
 15. Trocinska A., Leivits A., Nitecki C., Szydlovsky I. Directional preferances of Sedge Warbler (Acrocephalus schoenobaenus) on autumn migration along the Eastern and Southern coast of the Baltic Sea ans in Western part of Ukraine // The Ring, 1999:21, 1. – P. 164.
 16. Lysachuk T., Szydlovskyj I. The characteristic of migration and morphology of two species of Warblers Acrocephalus scirpaceus and palustris // The Ring, 1999: 21,1. – P. 151.
 17. Шидловський І. В. Орнітологічний заказник «Чолгинський»: сучасний стан та перспективи // Проблеми і перспективи розвитку природоохоронних об’єктів на Розточчі / Мат-ли Міжнар. наук.-практ. конф., с. Шкло, 6-7 липня 2000 р. – Львів: Логос, 2000. – С. 73-75.
 18. Царик Й. В., Іванець О. Р., Яворський І. П., Шидловський І. В., Дикий І. В., Горбань І. М., Сребродольська Є. Б. Сучасний стан деяких зооценозів Розточчя // Проблеми і перспективи розвитку природоохоронних об’єктів на Розточчі / Мат-ли Міжнар. наук.-практ. конф., с. Шкло, 6-7 липня 2000 р. – Львів: Логос, 2000. – С. 185-190.
 19. Шидловський І. В. Біотопічний розподіл гніздової популяції чайки Vanellus vanellus на заході України // Наукові основи збереження біотичної різноманітності / Мат-ли 1 наук. конф. молодих учених м. Львова, 24 листопада 1998 р. – Львів, 2000. – Вип. 1. – С. 105-107.
 20. Шидловский И. В., Павлюк Р. С., Романова X. И., Вознюк М. Н. Байкальские сборы Б.И. Дыбовского в коллекциях Зоологического музея Львовского госуниверситета // Моллюски. Проблеми систематики, экологии и филогении / Четвертое (тринадцатое) совещ. по изуч. моллюсков (наземных, пресноводных и морских), Россия, Санкт-Петербург, 27-29 октября 1998 г. – С.-П., 2000. – С. 150-152.
 21. Шидловский И. В. Галстучник – новый гнездящийся вид куликов Украины // Изучение куликов Восточной Европы и Северной Азии на рубеже столетий / Мат-лы IV и V совещ. по вопросам изуч. и охраны куликов. Ред. А.О. Шубин, П.С. Томкович. М.: Типограф. Россельхозакадемии, 2002. – С. 116.
 22. Caryk J., Horban I., Horban L., Dykyyy I., Szydlowskyj I., Liesnik W., Matejczyk W., Pudlyk J., Senyk M. Wplyw czynnikow ekologicznych na stan i zachowanie zroznicowania biologicznego Szackiego Parku Narodowego // Polsko-Ukrainsko-Bialoruskan Konferencja “Srodowisko przyrodnicze Polesia – stan aktualny i zmiany”, Lublin-Szack-Brzesc, 17-21 czerwca 2002 r. – S. 15-16.
 23. Горбань І. М., Горбань Л. І., Прушинський М. С., Химин М. В., Шидловський І. В. Рідкісні негоробині птахи долини верхньої течії Західного Бугу // Пріоритети орнітологічних досліджень / Мат-ли і тези доп. VIII наук. конф. орнітологів зах. України, присвяч. пам’яті Г. Бельке, 10-13 квітня 2003 р., м. Кам’янець-Подільський. – Львів-Кам.-Подільський, 2003. – С. 31-38.
 24. Шкаран В. І., Шидловський І. В. Передміграційні скупчення та особливості весняного й осіннього прольоту білого лелеки Сісопіа сісопіа у Західноукраїнському Поліссі // Пріоритети орнітологічних досліджень / Мат-ли і тези доп. VIII наук. конф. орнітологів зах. України, присвяч. пам’яті Г. Бельке, 10-13 квітня 2003 р., м. Кам’янець-Подільський. – Львів Кам.-Подільський, 2003. – С. 188-190.
 25. Шидловський І. В. Характеристика представників ряду Falconiformes Шацького національного природного парку // Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку / Мат-ли наук. конф. (Львівський нац. університет ім. І. Франка та Шацький НПП, 16-18 вересня 2005 р., смт. Шацьк. – Львів: СПОЛОМ, 2005. – С. 72-74.
 26. Шидловський І. В. Фенетична мінливість чайок, що населяють західну Україну // ІІІ Міжнародна наукова конференція ZOOCENOZIS-2005 “Біорізноманіття та роль зооценозу в природних і антропогенних екосистемах, м. Дніпропетровськ, 4-6 жовтня 2005 року. – Днепропетровск: изд-во ДНУ, 2005. – С. 449-451.
 27. Шидловський І. В., Шкаран. В. І. Гніздування золотомушки жовточубої (Regulus regulus) у Шацькому національному природному парку // Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку / Мат-ли наук. конф. (Львівський нац. університет ім. І. Франка та Шацький НПП, 16-18 вересня 2005 р., смт. Шацьк. – Львів: СПОЛОМ, 2005. – С. 79-80.
 28. Shydlovskyy I., Zatushevskyy A. Summer migration and orientation of the Yellow Wagtail (Motacilla flava) in the Western Ukraine // The Ring, 2006: 28, 1. – P. 80.
 29. Горбань И. М., Струс Ю. М., Шидловский И. В. Редкие кулики орнитологического заказника «Чолгинский» во Львовской области // Достижения в изучении куликов Северной Евразии: тезисы докл. VII  Международ. совещ. по вопросам изуч. куликов, г. Мичуринск, 5-8 февр. 2007 г. – Мичуринск: МГПИ, 2007. – 22-23.
 30. Горбань І. М., Кийко А. О., Горбань Л. І., Матейчик В. І., Шидловський І. В. Про популяційні тенденції та ареали птахів України, що знаходяться під впливом змін клімату // Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку / Мат-ли наук. конф. «Фактори загрози біотичному різноманіттю: їх індикація та способи зниження негативної дії», смт. Шацьк, 21-23 вересня 2007 р. – Львів: Сполом, 2007. – С. 61-64.
 31. Горбань І. М., Матейчик І. В., Шидловський І. В., Царик Й. В. Сучасний стан видового різноманіття птахів, як екологічний індикатор долини Прип’яті // Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку / Мат-ли наук. конф. «Фактори загрози біотичному різноманіттю: їх індикація та способи зниження негативної дії», смт. Шацьк, 21-23 вересня 2007 р. – Львів: Сполом, 2007. – С. 64-71.
 32. Затушевський А. Т., Шидловський І. В. Історія комплектування колекції ссавців Зоологічного музею Львівського національного університету ім. Івана Франка // Мат-ли круглого столу «Проблеми і перспективи розвитку музеїв вищих навчальних закладів України». Київ, 23-24 листопада 2007 р. – Київ, 2007. – С. 20-21.
 33. Царик Й. В., Пісулінська Н. В., Шидловський І. В. Фенологія вівсянки очеретяної (Emberiza schoeniclus) на заході України // Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах / Мат-ли IV Міжнар. наук. конф. – Дніпропетровськ: Вид-во ДНУ, 2007. – С. 452-454.
 34. Шидловський І. В. Матеріали до вивчення орнітологічної колекції професора Ф. Й. Страутмана Зоологічного музею ЛНУ ім. І. Франка // Известия Музейного фонда им. А. А. Браунера / Междунар. науч. совещ. 18-20 сентября 2007 г., Одесса «Актуальные вопросы крмплектирования и сохранения зоологических коллекций». – Одесса, 2007. – № 2-3, Т. 4. – С. 51-52.
 35. Шидловський І. В. Історія створення та розвитку Зоологічного музею Львівського національного університету ім. І. Франка // Мат-ли круглого столу «Проблеми і перспективи розвитку музеїв вищих навчальних закладів України». Київ, 23-24 листопада 2007 р. – Київ, 2007. – С. 84-86.
 36. Шидловский И. В., Горбань И. М., Матейчик В. И. Изменения численности чибиса (Vanellus vanellus ) на западе Украины в последние 30 лет // Достижения в изучении куликов Северной Евразии: тезисы докл. VII  Международ. совещ. по вопросам изуч. куликов, г. Мичуринск, 5-8 февр. 2007 г. – Мичуринск: МГПИ, 2007. – 85-86.
 37. Яворська Г., Шидловський І. Джерела інфікування та ідентифікація збудників мікробного псування постійних фіксованих експонатів зоологічного музею // Известия Музейного фонда им. А.А. Браунера / Междунар. науч. совещ. 18-20 сентября 2007 г., Одесса «Актуальные вопросы крмплектирования и сохранения зоологических коллекций». – Одесса, 2007. – № 2-3, Т. 4. – С. 69.
 38. Shydlovskyy I. V., Pisulinska N. A. The results of the bird fauna study on the territory of Cholginski reserve during autumn migration (1995-2006) // Programme and abstract 9-th SEEN Workshop. – Conference Hotel of Jagiellonian University, Cracow, Poland, 5-8 july 2007. – Cracow, 2007. – P.13-14.
 39. Горбань І. М., Матейчик В. І., Шидловський І. В. Екологічна проблема озера Люб’язь // Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку / Мат-ли наук. конф. 11-14 вересня 2008 р., смт Шацьк. – Львів: Сполом, 2008. – С. 30-32.
 40. Сребродольська Є. Б., Рибалко М. В., Горбань І. М., Шидловський І. В. Харчування вухатої сови (Asio otus) та болотяної сови (Asio flammeus) в осінньо-зимовий період в урболандшафтах Прикарпаття // Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку / Мат-ли наук. конф. 11-14 вересня 2008 р., смт Шацьк. – Львів: Сполом, 2008. – С. 113-114.
 41. Шидловський І. В. Про деякі зміни орнітоценозів Шацького національного природного парку // Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку / Мат-ли наук. конф. 11-14 вересня 2008 р., смт Шацьк. – Львів: Сполом, 2008. – С. 132-133.
 42. Шидловський І. В., Затушевський А. Т. Сучасна експозиція в Зоологічному музеї: вимоги, правила і практика // Сучасний музей. Наукова й експозиційна діяльність. Мат-ли наук. конф., присвяч. 145-й річниці заснування Крайового музею в Чернівцях (15 травня 2008 р.) / Ред. О. П. Затуловська, І. А. Піддубник, І. В. Сільський. – Чернівці: ДрукАрт, 2008. – С. 22-25.
 43. Затушевський А. Т., Шидловський І. В. Колекція ссавців зоологічного музею Львівського національного університету імені Івана Франка // Природнича музеологія: теорія та практика / Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (17 – 18 вересня 2009 року, м. Кам’янець-Подільський). – Львів- Кам’янець-Подільський, 2009. – С. 121-122.
 44. Шидловський І. В. Стійкість гніздових угруповань водно-болотяних птахів до різноманітних факторів впливу // Збереження та відтворення біорізноманіття природно-заповідних териоорій. Мат-ли міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 10-річчю Рівненського природного заповідника (м. Сарни, 11-13 червня 2009 р.) / Ред.кол. Будз М. Д. та ін. – Рівне: ВАТ «Рівненська друкарня», 2009. – С. 626-632.
 45. Шидловський І. В. Зоологічні музеї університетів України // Природнича музеологія: теорія та практика / Мат-ли Всеукр. наук.-практ. конф, 17-18 вересня 2009 р., м. Кам’янець-Подільський. – Львів-Кам’янець-Подільський, 2009. – С. 18-32.
 46. Шидловський І. В., Дикий І. В. Антарктичні види тварин у колекціях Зоологічного музею ЛНУ ім. І. Франка // ІІІ Міжнар. Полярний рік 2007-2008: результати та перспективи / IV MAK 2009, IV Міжнар. Антарктична конф., м. Київ, 12-14 травня 2009 р. – Київ, 2009. – С. 139-149.
 47. Гнатина O., Шидловський I. Кільцювання птахів в польовому орнітологічному таборі “Avosetta” (Західно-Українська орнітологічна станція, 1995-2009). – Xth SEEN workshop. – 2009. – 2 p. // http://www.seen-net.eu/index.php?id=169 (англ.).
 48. Івашків І. Статева та вікова структура зграй вусатих синиць в час осінньої міграції в заказнику «Чолгинський» / І. Івашків, І. Шидловський // VI Міжнар. конф. студентів і аспірантів «Молодь і поступ біології»: збірник тез, 21-24 вересня 2010 року, м. Львів. – Львів, 2010. – С. 125.
 49. Струс Ю. Міграція брижача (Philomachus pugnax) в орнітологічному заказнику “Чолгинський» / Ю. Струс, І. Шидловський // VI Міжнар. конф. студентів і аспірантів «Молодь і поступ біології»: збірник тез, 21-24 вересня 2010 року, м. Львів. – Львів, 2010. – С. 134–135.
 50. Шидловський І. В. Спостереження червонокнижних тварин у Шацькому НПП у 2010 році / І. В. Шидловський // Праці наук. конф. «Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку», 2-5 вересня 2010 року, Шацьк, 2010. – Львів: Сполом, 2010. – С. 110–111.
 51. Дикий І. В., Царик Й. В., Шидловський І. В. Ценотичні зв’язки біоти суходолу островів Західної Антарктики // Антарктика і глобальні системи землі: нові виклики та перспективи / Тези V Міжнар. Антарктичної конф., Київ, 17-19 травня 2011 р. – Київ, 2011. – С. 203-205.
 52. Шидловський І. В. Роль і статус вузівських природничих музеїв у суспільстві // Університетські музеї: європейський досвід та українська практика / Тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф., 6-7 жовтня 2011 р. – К., 2011. – С. 66.
 53. Шидловський І. В., Горбань І. М., Матейчик В. І. Зміни орнітофауни Шацького НПП упродовж останніх 25 років // Мат-ли наук. конф. «Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку», 8-11 вересня 2011 р., смт Шацьк. – Львів: Сполом, 2011. – С. 111-112.
 54. Шидловський І. В. Роль і статус вузівських природничих музеїв у суспільстві / Шидловський І.В. // Міжнар. наук.-практ. конфер. «Університетські музеї: європейський досвід та українська практика» : збірка праць. (6-7 жовтня 2011 року. м. Київ). – Ніжин, 2012. – С. 405-413.
 55. Шидловський І. В. Стан і перспективи розвитку зоологічних музеїв університетів України / Шидловський І. В. // ІІ Міжнар. наук.-практ. конфер. ІСОМ України «Сучасні аспекти природничої музеології» : матеріали конфер. (11-14 вересня 2012 року). – К., 2012. – С. 23-25.
 56. Шидловський І. В. Про зниження чисельності чайки (Vanellus vanellus L.) на заході України / Шидловський І. В. // Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку : матеріали наук. конф. (Шацьк, 6-9 вересня 2012 року). – Львів: Сполом, 2012. – С. 88-91.
 57. Шидловський І. В. Особливості гніздування синиці білої Parus cyanus Pallas, 1770 на заході України // Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку : матеріали наук. конф. (Шацьк, 12-15 вересня 2013 року). – Львів: Сполом, 2013. – С. 93-94.
 58. Затушевський А. Т., Шидловський І. В., Бокотей А. А. Життєвий шлях і науковий доробок професора Федора Йогановича Страутмана // Наукові читання пам’яті професора Ф.Й. Страутмана: матеріали читань (7 березня 2013 р., м. Львів). – Львів: Малий видавничий центр біологічного факультету ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – С. 5-8.
 59. Тузяк Г. О. Жовта плиска як індикатор змін пасовищних біотопів / Г. О. Тузяк, І.В. Шидловський // П’ята Міжнар. студ. наук.-практ. конф. «Захист навколишнього середовища. Збалансоване природокористування», Львів, 2012. – Львів, 2012. – С. 118-120.
 60. Тузяк Г. О. Зміни орнітофауни заказника «Чолгинський» під впливом сукцесій / Г. О. Тузяк, І.В. Шидловський // Підсумкова наук.-практ. конф. ІІ туру Всеукр. конкурсу студ. наук. робіт за галуззю науки «Екологія та екологічна безпека» : зб. тез, 13-14 березня 2013 р., Донецьк. – Донецьк, 2013. – С. 47.
 61. Шидловський І. В. Антропогенна чи екологічна пастка?: причини зниження чисельності чайки (Vanellus vanellus L.) / І. В. Шидловський // Національні природні парки – минуле, сьогодення, майбутнє. Мат-ли Міжнар. наук.-практ. конф. до 30-річчя створення Шацького національного природного парку (Світязь, 23-25 квітня 2014 року). – К.: ЦП «Компринт», 2014. – С. 184-189.
 62. Гринюк П. Особливості гніздобудування ластівки берегової (Riparia riparia L.) на території Малого Полісся / П. Гринюк, І. Шидловський // Х Міжнар. конф. студентів і аспірантів «Молодь і поступ біології»: збірник тез, 8-11 квітня 2014 року, м. Львів. – Львів: СПОЛОМ, 2014. – С. 147.
 63. Комарницький І. Живлення боривітра звичайного (Falco tinnunculus L.) протягом гніздового сезону у місті Львові / І. Комарницький, І. Горбань, І. Шидловський // Х Міжнар. конф. студентів і аспірантів «Молодь і поступ біології»: збірник тез, 8-11 квітня 2014 року, м. Львів. – Львів: СПОЛОМ, 2014. – С. 150-151.
 64. Скирпан М. Зимівлі щевриків (Anthus spp.) на території Українського Розточчя / М. Скирпан, І. Горбань, І. Шидловський, М. Сеник // Х Міжнар. конф. студентів і аспірантів «Молодь і поступ біології»: збірник тез, 8-11 квітня 2014 року, м. Львів. – Львів: СПОЛОМ, 2014. – С. 156-157.
 65. Шидловський І. Дослідник Далекого Сходу – Михайло Янковський / І. Шидловський, А. Затушевський, Й. Царик // Вклад натуралістів-аматорів у вивчення біологічного різноманіття / Мат-ли Міжнар. наук. конф., присвяч. 200-річчю від дня нарожд. Людвіга Вагнера. 14-16 Травня 2015 р., Берегово, Україна. – Берегово, 2015. – С. 646-649.
 66. Zatushevskyy A. Adam Ulanowski – unrecognized naturalist / Zatushevskyy, I.Shydlovskyy // Contribution of Amateur naturalists into biological diversity studies. Proceed. Intern. Scien. Conf. devoted to the 200-th anniversary of Lajos Vagner’s birthday, May 14-16, 2015, Beregszasz, Ukraine. – Beregszasz, 2015. – P. 108-110.
 67. Shydlovskyy I. Jan Kalinowski – outstanding naturalist of Far East and South America / Shydlovskyy, A. Zatushevskyy // Contribution of Amateur naturalists into biological diversity studies. Proceed. Intern. Scien. Conf. devoted to the 200-th anniversary of Lajos Vagner’s birthday, May 14-16, 2015, Beregszasz, Ukraine. – Beregszasz, 2015. – P. 93-95.
 68. Тимків І. Рід Bombus , 1802 у колекції Зоологічного музею Львівського національного університету ім. Івана Франка / І. Тимків, І. Шидловський // Природничі музеї: роль в освіті та науці : Матеріали IV Міжнародної наукової конференції / Національний науково-природничий музей НАН України ; за ред. І. Загороднюка. – Київ, 2015. – Ч. 2. – С. 67-68.
 69. Shydlovskyy I. Private collections in the Zoological museum of Lviv University / Shydlovskyy, A. Zatushevskyy // Природничі музеї: роль в освіті та науці : Матеріали IV Міжнародної наукової конференції / Національний науково-природничий музей НАН України ; за ред. І. Загороднюка. – Київ, 2015. – Ч. 2. – С. 76-78.
 70. Комарницький І. Роль музейних колекцій у дослідженнях рідкісних видів денних хижих птахів / І. Комарницький, І. Шидловський // Природничі музеї: роль в освіті та науці : Матеріали IV Міжнародної наукової конференції / Національний науково-природничий музей НАН України ; за ред. І. Загороднюка. – Київ, 2015. – Ч. 2. – С. 87-88.
 71. Шидловський І. В. Особливості та проблеми функціонування університетських музеїв / Шидловський І. В., Гнатина О. С. // Всеукраїнський Музейний Форум. Матеріали науково-практичної конференції; за ред. Л. О. ГРІФФЕНА. – Переяслав-Хмельницький, 2017. − С. 343-346.
 72. Шидловський І. В. Зміна чисельності куликів в долині річки Прип᾿ять в межах НПП «Прип᾿ять-Стохід» / Шидловський І. В., Струс Ю. М., Матейчик В. І. // Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку та інших природоохоронних територій : матеріали наук. конф. (Шацьк, 7-10 вересня 2017 року). – Львів: Сполом, 2017. – С. 121-123.
 73. Шидловський І. Життєвий шлях і науковий доробок Бенедикта Дибовського / Шидловський І., Затушевський А. // ХІV Міжнар. конф. студентів і аспірантів «Молодь і поступ біології» : збірник тез, 10–12 квітня 2018р., м. Львів. – Львів, 2018. – С. 35-43.
 74. Худоба С. Формування каталогу колекції плазунів Зоологічного музею Львівського національного університету імені Івана Франка / Худоба С., Царик Й., Шидловський І., Затушевський А., Назарук К. // ХІV Міжнар. конф. студентів і аспірантів «Молодь і поступ біології» : збірник тез, 10–12 квітня 2018р., м. Львів. – Львів, 2018. – С. 204.
 75. Шидловський І. Поселення припутнів (Columba palumbus L.) на території Шацького біолого-географічного стаціонару Львівського національного університету імені Івана Франка / Шидловський І., Назарук К. // Мат-ли наук. конфер. «Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку та інших природоохоронних територій», 13-16 вересня 2018 р., Шацьк. – Львів, 2018. – C. 109–111.

 ЗАМІТКИ

 1. Шидловський І. В. Перше спостереження рудохвостої кропив’янки на Україні // Беркут. – Т. 2. – Чернівці, 1993. – С. 53.
 2. Шидловський І. В. Стан вивченості куликів на заході України та перспективи // Інформ. мат-ли Зах. відділ. УОТ та Львів. клубу орнітол. – Дрогобич, 1994. – Вип. 6. – С. 38-40.
 3. Шидловський І. В. Про діяльність робочої групи “AVOSETTA” у 1995 році // Інформ. мат-ли Зах. відділ. УОТ. – Дрогобич, 1995. – Вип.7. – С. 37-38.
 4. Шидловський І. В. Експедиція “Прип’ять-95″(б) // Інформ. мат-ли Зах. відділ. УОТ. – Дрогобич, 1995. – Вип. 7. – С. 36-37.
 5. Шидловський І. В. Що і чим кільцювати // Орішок. Інформ. мат-ли 3В УОТ. – Дрогобич, 1997. – Вип.8. – С. 28-31.
 6. Шидловський І. В. Експедиція “Прип’ять-96” // Орішок. Інформ. мат-ли 3В УОТ. – Дрогобич, 1997. – Вип. 8. – С. 33-34.
 7. Шидловський І. В. Результати дворічної роботи пункту кільцювання птахів “АVOSЕТТА” // Орішок. Інформ. мат-ли 3В УОТ. – Дрогобич, 1997. – Вип. – С. 34-35.
 8. Реуков О. Ю., Дикий І. В., Шидловський І. В. Нові знахідки мамонта на Львівщині // Вісник зоології. – Київ, 1999. – Т. 33, Вип. 6. – С. 82.
 9. Шидловський І. В. Перше спостереження індійської очеретянки на заході України // Вісник зоології. – Київ, 1999. – Т. 33, Вип. 6. – С. 38.
 10. Делеган І. В., Шидловський І. В., Павлюк Р. С., Заочная Т., Бженк Г. Професор Бенедикт Дибовський // Освіта лісівнича (березень 2001), №5-6 (276-277). – Львів, 2001. – С. 5.
 11. Делеган І. В., Шидловський І. В., Павлюк Р. С., Заочная Т., Бженк Г. Професор Бенедикт Дибовський (продовження) // Освіта лісівнича (червень 2001), № 11-12 (282-283). – Львів, 2001. – С. 7.
 12. Шидловський І., Закала О. Результати природоохоронних дій Товариства. Що загрожує птахам? // ІВА Бюллетень. УТОП. – 2002 . – С.3-4.
 13. Шидловський І. В., Полуда А. М., Матейчик В. І., Химин М. В., Годек А. Біла синиця (Parus cyanus)новий гніздовий вид фауни України // Вестник зоологии, 36 (1). – К., 2002. – С. 96.
 14. Korniushin A., Shydlovskyy I. On the type collection of Benedict and Wladislaw Dybowski in Zoological Museum of Lviv National University (Ukraine) // News from Museums / Unitas Malacologica Newslatter. – Number 19, January 2003. – P. 6.
 15. Лисачук Т. І., Шидловський І. В. Мертві та ослаблені хижі птахи // Інформаційні матеріали Західного відділення Українського орнітологічного товариства. Плотик. – Дрогобич: музей «Дрогобиччина», 2005. – С. 33-35.
 16. Сеник М. А., Шидловський І. В. Звіт Львівського Клубу Орнітологів (відділення Українського орнітологічного товариства охорони птахів) про роботу в 2001 році // Інформаційні матеріали Західного відділення Українського орнітологічного товариства. Плотик. – Дрогобич: музей «Дрогобиччина», 2005. – С. 17-18.
 17. Горбань І. М. 90 років з дня народження Сребродольської Наталії Іллівни / Горбань І. М., Гнатина О. С., Шидловський І. В. // Troglodytes. Праці Західноукраїнського орнітологічного товариства. – 2016. – Вип. 7. – С. 250-251.
 18. Шидловський І. В. 70 років з дня народження Колоденського Віктора Петровича / Шидловський І. В., Кийко А. О. // Troglodytes. Праці Західноукраїнського орнітологічного товариства. – 2016. – Вип. 7. – С. 252-253.
 19. Кузьо Г. О., Шидловський І. В. Нетипові розміщення гнізд припутня Columba palumbus на заході України // // Troglodytes. Праці Західноукраїнського орнітологічного товариства. – 2016. – Вип. 7. – С. 73-75.

Біографія

Народився 8 жовтня 1971 року в місті Любомль Волинської області. Протягом 1978-1986 рр. навчався у Любомльській середній школі № 1. У 1986 р. поступив і до 1990 р. навчався у Шацькому лісовому технікумі за спеціальністю “лісове господарство” і спеціалізацією “мисливствознавство”. Навчаючись у технікумі був членом Дружини охорони природи і позаштатним співробітником Шацького національного природного парку; неодноразово приймав участь у рейдах рибінспекції в нерестовий період і приймав участь у зборі наукового матеріалу з орнітології. У 1989 році був обраний спочатку скарбником Волинського клубу орнітологів, а пізніше – куратором цього ж клубу.

З 1990 по 1992 р. служив у лавах Радянської Армії. Відразу після армії вступив до Львівського державного університету імені Івана Франка (тепер – національного), де навчався до 1997 року. Під час навчання в університеті, у 1994 році при створенні Спілки молодих орнітологів України (СМОУ) був обраний одним із заступників Голови СМОУ. У 1994 р. приймав участь у роботах Комітету охорони орлів (Польща) з дослідження беркутів у Західних Бескидах. З того ж року став членом Комітету охорони орлів.

У 1995 році виконував обов’язки секретаря Західноукраїнської орнітофауністичної комісії (ОФК), тепер є її експертом. У тому ж році, при співпраці з Гданським університетом (Польща), зокрема з Групою з вивчення водно-болотяних птахів, організував і зараз є одним із керівників польового орнітологічного табору “AVOSETTA”, який працює щороку у серпні неподалік м. Яворів. З 1999 р. на базі Зоологічного музею спільно з колегами був організатором Західно-Української орнітологічної станції (ЗУОС) з чотирма відділеннями (у Львові, Шацьку, Луцьку та у с. Голосків Хмельницької обл.), тепер є Головою правління її. Станцією ведуться дослідження міграцій та орієнтації птахів західної України методом відлову і кільцювання, у результаті – закільцьовано понад 35 000 птахів більше ніж 100 видів, проведено понад 500 дослідів з орієнтації. На території, де ведуться наукові дослідження, при співпраці з Державним управлінням екології та природних ресурсів у Львівській області створено орнітологічний заказник місцевого значення “Чолгинський”. Неодноразово виступав експертом з питань наукової експертизи територій, що пропонуються для включення у склад природно-заповідного фонду України.

Приймав участь у проекті Українського товариства охорони птахів «Important Birds Areas» – Bird Life International – 1996-2000 рр.; у проекті по дослідженню та охороні деркача (Crex crex) в Україні – 2000-2001 рр.

У 1999-2000 р. участь у Міжнародному польсько-українсько-білоруському проекті “Екологічний коридор долини Західного Бугу: стан, загрози, збереження”, що підтримувався IUCN (№75668/Ukraine (підпроект “Фауністичні дослідження”), Wetlands International – 1998-2000).

З 1997 по 2005 р. пошукувач кафедри зоології на здобуття звання кандидата біологічних наук, яке захистив у Києві, в Інституті зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України, за спеціальністю 03.00.08 – зоологія. Тема дисертації: Чайка (Vanellus vanellus L.) на заході України: біологія, динаміка чисельності, біотопічний розподіл.

У 2005-2007 роках – стипендіат Кабінету Міністрів України.

З січня 2014 року – доцент кафедри зоології Львівського Університету.

Керуючи станцією організував її роботу так, що на сьогодні, ЗУОС виконала наступні проекти: Wader Wetland Inland (спільно з NABU Німеччина), SE European Bird Migration Network, “Tringa glareola 2000” (спільно з Гданським університетом та Гданською орнітологічною станцією), “Bluethroat feather” (спільно зі Шведськими орнітологами), Проект “Чолгині – 98” № 1050 за підтримки Екологічного фонду Львівської обласної державної адміністрації в 1998 р. (керівник проекту), проект “Avosetta – Summer Camp” – OEK/KNIP/MOU 9901 за підтримки Office of the Agricultural Counselor, Royal Netherlands Embassy в 1999 р. (керівник проекту), проект “Avosetta – 99” № 701 за підтримки Цільового фонду навколишнього природного середовища Львівської обласної державної адміністрації в 1999 р. (керівник проекту), проект “To conserve the nature” – OEK/KNIP 0221 за підтримки Office of the Agricultural Counselor, Royal Netherlands Embassy в 2002 р. (керівник проекту), KNIP-grant: “Моніторинг, охорона та збереження фауни орнітологічного заказника “Чолгинський”, Office of the Counselor for Agriculture, Nature and Food Quality, The Embassy of the Kingdom of the Netherlands in Ukraine у 2008 р. (керівник проекту). Участь у проекті: Responsible Forest Management for Sustainable Development – Model Forest Areas in Romania and Bulgaria and Building Capa city in the Ukraine (WWF/IKEA Project Stage 2), підпроект: Development of a web-site to support Forest Certification and High Conservation Value Forests identification in Ukraine, WWF International, Danube-Carpathian Programme протягом 2008-2009 рр.

На четвертому курсі університету був прийнятий на роботу до Зоологічного музею ЛДУ імені І. Франка на посаду лаборанта, а відразу після закінчення ВУЗу був прийнятий до цього ж музею на посаду завідувача. За час роботи у музеї закінчив впорядкування його експозицій і розпочав переінвентаризацію та повну каталогізацію фондів, оскільки від 1784 р. (від часу заснування Кабінету натуральної історії, а пізніше – Зоологічного музею), жодного каталогу фондів не було опубліковано. Таким чином на сьогодні опубліковані: «Каталог рідкісних та червонокнижних видів тварин Зоомузею» (2000 р.; 59 с.), «Каталог яєць та гнізд птахів колекцій Зоологічного музею ім. Б. Дибовського» (2001 р.; 63 с.), «Рівнокрилі комахи (Homoptera) з колекції Е.-Ф. Гермара у фондах Зоологічного музею ЛНУ ім. І. Франка (каталог)» (2005 р.; 87 с.), «Каталог колекції прісноводних молюсків проф. В. І. Здуна у фондах Зоологічного музею ЛНУ ім. І. Франка» (2008 р.; 58 с.), «Каталог колекцій ссавців Зоологічного музею Львівського національного університету імені Івана Франка» (2010 р.; 442 с.), подано до друку «Каталог яєць та гнізд птахів Зоологічного музею Львівського національного університету імені Івана Франка / укладачі : Н. А. Пісулінська, І. В. Шидловський, А. Т. Затушевський – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – 142 с.».

За добросовісну роботу на посаді завідувача у липні 2001 року був нагороджений австрійською стипендією, а в жовтні – отримав ректорську подяку. 10 жовтня 2008 року, за успіхи у роботі, отримав ще одну подяку Ректора Львівського університету. У травні 2011 року, за сумлінну працю та вагомий внесок у розвиток музейної справи, отримав почесну грамоту Голови Львівської обласної державної адміністрації та грамоту Управління культури облдержадміністрації.

У 2012 році подав запит у товариство Прихильників Львівського університету на фінансування макетування монографії «Історія музейної справи та зоологічних музеїв університетів України», яка була опублікована  у тому ж році за кошти Природничої секції ІСОМ Україна.

У травні 2012 року став переможцем конкурсу кращих музейних працівників Львова у номінації «Розвиток музею навчального закладу».

Протягом 2012-2019 років – заступник декана біологічного факультету з наукової роботи.

Разом зі співробітниками кафедри працюю по науково-дослідних темах кафедри та в межах фінансування музею, як об’єкта, що належить до національного надбання «Наукові фонди та музейна експозиція Зоологічного музею Львівського національного університету імені Івана Франка» Н/6 – 2005. Результати наукових досліджень доповідалися на міжнародних конференціях в Україні, Польщі, Німеччині, Росії.

Автор понад 225 публікацій у вітчизняних та зарубіжних виданнях з питань видового складу, поширення та стану популяцій птахів на заході України, охорони птахів, історії зоологічних музеїв України та їх колекцій, нарисів про важливі музейні персоналії. Автор і адміністратор сайту Зоологічного музею ЛНУ імені Івана Франка (http://zoomus.lviv.ua/).

Член Українського орнітологічного товариства ім. Кеслера, Західноукраїнського орнітологічного товариства, Західно-Української орнітологічної станції, Комітету охорони орлів (Польща).

Одружений, маю трьох дітей.

Нагороди

10.10.2001 та 08.10.2008 роках – Подяки Ректора Львівського національного університету імені Івана Франка.

У травні 2011 року, за сумлінну працю та вагомий внесок у розвиток музейної справи – почесна грамота голови Львівської обласної державної адміністрації та грамота Управління культури облдержадміністрації.

У травні 2012 року переможець конкурсу кращих музейних працівників Львова у номінації «Розвиток музею навчального закладу» – премія Міського голови Львова.

У травні 2017 року, за підготовку переможця ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт з зоології та ботаніки – Подяка Департаменту освіти і науки Львівської облдержадміністрації.

У квітні 2018 року, за сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди Міжнародного дня птахів (Дня орнітолога) – Подяка Голови Львівської обласної державної адміністрації.

У травні 2019 року, за високий професіоналізм, вагомий внесок у розвиток музейної справи, розробку тематичних музейних уроків, програм, перезентацій для дітей – Подяка Голови Львівської обласної державної адміністрації.

Методичні матеріали

ПОСІБНИКИ

 1. Хребетні тварини західних областей України. Навчальний посібник для студентів біологічного факультету / Царик Й. В., Яворський І. П., Шидловський І. В., Лєснік В. В., Горбань І. М., Затушевський А. Т. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. – 52 с.
 2. Порадник карпатського лісівника / Чернявський М.В., Парпан В. І., Бродович Р. І., ГаврусевичА. М., Гайда Ю. І., Геник Я. В., Гербут Ф. Ф., Гніденко В. І., Гудима В. Д., Гузь М. М., Дебринюк Ю. М., Делеган І. В., Дикий І. В., Зварич В. І., Каратник І. Р., Кацуляк Ю. Д., Киселюк О. І., Кіш Р. Я., Коржов В. Л., Коцур І. Н., Крамарець В. О., Мельничук С. П., Мусійовський А. І., Парпан Т. В., Перебойчук В. С., Порада Т. М., Попадюк В. Д., Приступа В. М., Рябчук В. П., Тарасенко В. О., Турчак К. О., Угрин А. І., Феннич В. С., Часковський О. Г., Шандрович Н. О., Шидловський І. В., Шпарик Ю. С., Шпільчак М. Б., Шукель І. В., Яцик Р. М. / За ред. В. М. Чернявського. – Івано-Франківськ: Фоліант, 2008. – 368 с.
 3. Природнича музеологія: навч. посібник / О. С. Климишин, І. В. Шидловський. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 208 с.
 4. Навчальна практика з зоології хребетних : навч.-метод. посібник / укладачі: І. В. Шидловський, А. Т. Затушевський, І. В. Дикий, К. М. Назарук, І. С. Хамар, В. В. Лєснік / за ред. д-р біол. наук, проф. Й. В. Царика. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 178 с.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

 1. Навчальна практика з зоології хребетних на базі Шацького біолого-географічного стаціонару ЛНУ імені Івана Франка. Екскурсії : методичні вказівки до навчальної практики та самостійної роботи студентів напрямку підготовки 6.040102 – біологія ⁄ Укл.: І. В.Шидловський, І. В. Дикий, І. С. Хамар, А. Т. Затушевський, К. М. Назарук, В. В. Лєснік. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2012. – 54 с.
 2. Вимірювання хребетних тварин : методичні вказівки до лабораторних занять і організації самостійної роботи для студентів напряму підготовки 6.040102 – біологія та 6.040106 – екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування / Укл.: І.В. Дикий, А. Т. Затушевський, В. В. Лєснік, К. М. Назарук, І. В. Шидловський. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2012. – 40 с.
 3. Хребетні тварини Шацького національного природного парку : методичні вказівки до лабораторних занять і організації самостійної роботи для студентів напряму підготовки 6.040102 – біологія та 6.040106 – екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування / Укл.: І. В. Дикий, А. Т. Затушевський, В. В. Лєснік, К. М. Назарук, Є. Б. Сребродольська, І. С. Хамар, І. В. Шидловський. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2012. – 20 с.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!