Царик Йосиф Володимирович

Посада: завідувач кафедри зоології

Науковий ступінь: доктор біологічних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 296-47-94

Електронна пошта: yosyf.tsaryk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

популяційна екологія, екосистемологія, збереження біологічного різноманіття, консортивна організація наземних та водних екосистем.

Публікації

 • Царик Й.В. Інформаційне повідомлення про міжнародну зоологічну конференцію «Фауна України на межі XX-XXI ст. Стан і біорізноманіття екосистем природоохоронних територій», присвячену 220-й річниці від дня народження О. Завадського / Й.В. Царик, К.М. Назарук, О.С. Решетило, І.В. Шидловський // Біологічні Студії / Studia Biologica. – – Т. 13(2). – С. 131–132.
 • Царик Й.В. Видове різноманіття безхребетних (Іnvertebrata) на маршрутах зоологічної практики студентів у Західній Чорногорі (Українські Карпати) / Й.В. Царик, О.С. Решетило, К.М. Назарук, В.В. Лєснік // Біологічні студії / Studia biologica. – 2020. – Т. 14(2). – С. 137–150.
 • Reshetylo, O., Stakh, V., Osiyeva, A.-A., Dykyy, I., Andriyishyn, B., Panchuk, M., & Tsaryk, I.  Mortality of Amphibians on the Roads of Lviv Region (Ukraine): Trend for the Last Decade, Vestnik Zoologii, 53(2), 131-140. doi: https://doi.org/10.2478/vzoo-2019-0013
 • Царик Й.В. Ключові види як осередки формування біорізноманіття / Й.В. Царик, О.С. Решетило, І.Й. Царик // Біологічні Студії / Studia Biologica. – 2019. – Т. 13 (1). – C. 161–168.Biol. Stud. 2019: 13(1); 161–168 DOI:https://doi.org/10.30970/sbi.1301.590
 • Dykyy І. V. Features of chronology and breeding success of Pygoscelis papua and P. adeliae  (Spheniscidae) penguins in the Wilhelm Archipelago (CCAMLR subarea 48.1) / І. V. Dykyy, G. P. Milinevsky, О. L. Savitsky, D. G. Lutsenko, P. B. Khoetsky, M. F. Veselsky, V. M. Smagol, Ye. O. Dykyy, A. О. Dzhulay, J. V. Tsaryk, К. М. Nazaruk, А. Т. Zatushevsky, А. О. Simon, M. А. Telipska // Ukrainian Antarctic Journal. – 2018. – № 1(17). – Р. 130–147.
 • Dykyy I. Features of chronology and breeding success of Pygoscelis papua and Pygoscelis adeliae penguins in the Wilhelm Archipelago (CCAMLR Subarea 48.1) / I.V. Dykyy, G.P. Milinevsky, O.L. Savitsky, D.G. Lutsenko, P.B. Khoetsky, M.F. Veselsky, V.M. Smagol, A.O. Dzhulay, J.V. Tsaryk, K.M. Nazaruk, A.T. Zatushevsky, A.O. Simon, M.A. Telipska // Document CCAMLR № WG-EMM-18/P13 – 17 September 2018. – Р. 1–18. Available from : https://www.ccamlr.org/en/wg-emm-18/p13
 • Царик Й.В. Рецензія. С.П. Гудзь, Т.Б. Перетятко, А.А. Галушка. Вірусологія. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 536 с. – (Серія “Біологічні Студії”) / Й.В. Царик // Біологічні Студії / Studia Biologica. – 2018. – Т. 12(3–4). – С. 165–166.
 • Царик Й.В. Передмова // Кияк В., Кобів Ю., Жиляєв Г, Білонога В, Дмитрах Р., Микітчак Т., Решетило О., Кобів В., Нестерук Ю., Штупун В., Гинда Л. Зміни структури популяцій рідкісних видів високогір’я Українських Карпат і проблеми їх збереженя / за ред. В Кияка. – Львів: Видавництво ННВК «АТБ», 2018. – С. 5-9.
 • Куцериб Т.М. Роль савців-ґрунториїв у ґрунтоутворенні та рослинних сукцесіях у гірських системах (на прикладі Українських Карпат і Прикарпаття) : монографія / Т. Куцериб, Й. Царик. – Львів: ЛДУФК, 2018. – 188 с.
 • Адвентивні види хребетних тварин на території України: методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи студентів спеціальності 091 – Біологія та 014 – Середня освіта / укл. І.В. Дикий, К.М. Назарук, Й.В. Царик. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2018. – 56 с.
 • Навчальна практика з зоології хребетних: навч.-метод. посібник / [І.В. Шидловський, А.Т. Затушевський, І.В. Дикий, К.М. Назарук, І.С. Хамар, В.В. Лєснік] ; за ред. д-ра біол. наук, проф. Й.В. Царика. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 178 с.
 • Царик Й.В., Шидловський І.В., Затушевський А.Т. Професор Бенедикт Дибовський та його спадщина в зоологічній науці // Професор Бенедикт Дибовський – визначний дослідник спільної природної спадщини Польщі, Білорусі та України, Львів, 2018 – С.166-179.
 • Сусуловська С.А., Царик Й.В. Морфологія та хорологія нового для фауни України виду Longidorus intermedius Kozlowska & Seinhorst, 1979 і морфологічні дані українських популяцій Longidorus elongates (De Man, 35. 1876) Thorne & Swanger, 1936 // Біологічні Студії, 2018. Т. 12 / № 2. – С. 53–62 DOI: https://doi.org/10.30970/sbi.1202.552, www.http://publications.lnu.edu.ua/journals/index.php/biology
 • Кагало О. Природоохоронне значення території Центрального Свидовця (Українські Карпати) / Кагало О., Канарський Ю., Микітчак Т, Ковтонюк О., Кобів Ю., Кияк В., Сичак Н., Башта А.-Т., Царик Й., Дикий І, Шидловський І, Решетило О. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Географія. – 2018. – Вип. 70. – С 35-46. DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2018.70.6
 • Царик Й. Колективна монографія, присвячена підсумкам 65-річних досліджень природних і штучних біогеоценозів в умовах степу колективом Комплексної експедиції Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, за редакцією Травлєєва А. П. Біогеоценологічні дослідження лісів степової зони України: монографія. – Дніпро: Вид-во «Свідлер А.Л.», 2016. 203 с. / Й. В. Царик, В. І. Парпан, В. В. Никифоров, І. Й. Царик // Екологія та ноосферологія.- 2017. – Т. 28, № 1-2. – С. 105–109 (Index Copernicus).
 • Царик Й.В. Етологічні зв’язки в консорції // Біологічні Студії, 2017. Т.11 / №2. – С. 137-140. DOI: https://doi.org/10.30970/sbi.1102.556
 • Царик Й.В. Консорція як елементарна одиниця еволюції // Біологічні Студії, 2017. Т.11 / №2. – С. 141-144. https://doi.org/10.30970/sbi.1102.557
 • Фактори загроз біорізноманіттю заповідних територій Українських Карпат, Розточчя та Західного Полісся[текст]: моногр. / [Й. В. Царик, І. М. Горбань, О. С. Решетило, І. В. Дикий, О. Р. Іванець, В. В. Лєснік, А. Т. Затушевський, К. М. Назарук, І. В. Шидловський, О. С. Костюк, О. В. Кусьнєж, О. І. Горбань, І. С. Хамар]. – [за ред. Й. В. Царика]. – Львів: СПОЛОМ, 2016. – С. 120.
 • Екологія тварин : Навчальний посібник. Вид. друге, доп. і перероб. / Гайченко В.А., Царик Й.В. – К. : Компринт, 2016. – 288 с.
 • Царик Й. В. Рецензія на монографію О. В. Романенко, О. М. Арсан, Л. С. Кіпніс, Ю. М. Ситник. Екологічні проблеми київських водойм і прилеглих територій / Й. В. Царик.,І. С. Хамар // Студії / Studia Biologica. – 2016. – Том 10/№2. – С. 221-222. DOI: https://doi.org/10.30970/sbi.1002.457
 • Сачок О.С., Царик Й.В. РОЛЬ КОМАХ У ЗАПИЛЕННІ ТА РОЗПОВСЮДЖЕННІ РЕПРОДУКТИВНИХ ЗАЧАТКІВ ДЕЯКИХ ВИДІВ РОСЛИН ВИСОКОГІР’Я УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ // Biol. Stud. 2016: 10(2); 195–202 • DOI: https://doi.org/10.30970/sbi.1002.480
 • Зоологія хордових: підручник: [для студ. вищ. навч. закл.] / [Й.В. Царик, І.С. Хамар, І.В. Дикий та ін.]; за ред. проф. Й.В. Царика. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2015. – 356 с. – Серія “Біологічні студії”.
 • Царик Й. Очеретянки роду Acrocephalus Naum. у системі консорцій / Й. Царик, О. Гнатина // Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. – 2015. – Вип. 70. – С. 155-161.
 • Тимків І. Експансія пелопея вигнутого Sceliphron curvatum (F. Smith, 1870) у Центральній та Східній Європі / І. Тимків, К. Назарук, І. Шидловський, Й. Царик // Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. – 2015. – Вип. 70. – С. 181-187.
 • Царик Й. Розміщення мурашників (Formicidae) в аграрних оселищах / Царик Й., Царик І., Сушко А. // Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. – 2015. – Вип. 69. – С. 214–219.
 • Царик Й. В. До 95 – річчя професора Костянтина Андрійовича Малиновського / Царик Й. В., Кияк В. Г. // Біологічні Студії / Studia Biologica. – 2015. – Том. 9., №1. – С.233–234.
 • Царик Й. В. Рецензія. Рудько Г. І., Адаменко О. М. Тиск на біосферу реанімація чи шлях на Марс: монографія. Київ, Чернівці : Букрек, 2014. – 336 с. / Царик Й. В., Хамар І. С. // Біологічні Студії / Studia Biologica.– 2015. – Том. 9., №1. – С.229–232.
 • Мосула М. З. Генетичний поліморфізм популяцій Gentiana lutea L. (Gentianaceae) з Чорногірського масиву Українських Карпат / Мосула М. З., Конвалюк І. І., Мельник В. М., Дробик Н. М., Царик Й. В., Нестерук Ю. Й., Кунах В. А. // Цитология и генетика. – 2014. – Т. 48. – № 6. С. 33–39. (ISSN 0564-3783 імпакт-фактор – 0.379 (Thomson Reuters))
 •  Куцериб Т., Царик Й. ТРАНСФОРМАЦІЯ ҐРУНТУ ССАВЦЯМИ-ҐРУНТОРИЯМИ В ЕКОСИСТЕМАХ ВЕРХІВ’Я БАСЕЙНУ ДНІСТРА // Biol. Stud. 2014: 8(2); 187–196 • DOI: https://doi.org/10.30970/sbi.0802.352
 • Y. V. Tsaryk РЕЦЕНЗІЯ. Ю.А. Злобин, В.Г. Скляр, А.А. Клименко. Популяции редких видов растений: теоретические основы и методика изучения // Biol. Stud. 2014: 8(1); 259–262 • DOI: https://doi.org/10.30970/sbi.0801.351
 • J. Tsaryk ДЕЯКІ МІРКУВАННЯ ЩОДО СУЧАСНИХ ПІДХОДІВ ДО ВИВЧЕННЯ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОТИЧНОГО РІЗНОМАНІТТЯ // Biol. Stud. 2013: 7(1); 227–234 • DOI: https://doi.org/10.30970/sbi.0701.259
 • V. Solodkyy, J. Tsaryk ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЧНИМИ ЗАГРОЗАМИ У БУКОВИНСЬКИХ КАРПАТАХ // Biol. Stud. 2012: 6(1); 205–210 • DOI: https://doi.org/10.30970/sbi.0601.190
 • Y. V. Tsaryk ПОПУЛЯЦІЙНА ЕКОЛОГІЯ – ЗДОБУТКИ Й ПЕРСПЕКТИВИ // Biol. Stud. 2011: 5(3); 171–182 • DOI: https://doi.org/10.30970/sbi.0503.171
 • V. Solodkyi, Y. Tsaryk, G. Shutak ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ СТВОРЕННЯ НПП „БУКОВИНСЬКІ ГІРСЬКІ ЛІСИ” // Biol. Stud. 2010: 4(2); 121–126 • DOI: https://doi.org/10.30970/sbi.0402.089
 • Y. V. Tsaryk, V. G. Kiyak, Y. Y. Nesteruk СТО ДЕСЯТЬ РОКІВ ПРИРОДНИЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НА ПОЛОНИНІ ПОЖИЖЕВСЬКІЙ (ЧОРНОГОРА, УКРАЇНСЬКІ КАРПАТИ) // Biol. Stud. 2009: 3(2); 149–158 • DOI: https://doi.org/10.30970/sbi.0302.031
 • J. V. Tsaryk, I. J. Tsaryk ТОПІЧНІ ТА ФАБРИЧНІ ЗВ’ЯЗКИ В КОНСОРЦІЇ, ЇХ ЗНАЧЕННЯ У ЗБЕРЕЖЕННІ БІОТИЧНОГО РІЗНОМАНІТТЯ // Biol. Stud. 2008: 2(1); 71–76 • DOI: https://doi.org/10.30970/sbi.0201.015
 • Царик Й. В. Характеристика популяції Poa deylii Chrtek et Jirasea (Poagranitica Br. – Bl. Subsp. Disparilius (e.i. Nyarady) e.i. Nyarady (г. Пожижевська, Українські Карпати / Царик Й. В, Муращак М. // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. – 2007. – Вип. 43. – С. 111–115.
 • Царик Й. В. Перспективи та принципи популяційних досліджень фітоценозів / Царик Й. В. // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. – 2007. – Вип. 43. – С. 27–33.
 • Царик Й. В. Адаптаційна мінливість канадського сомика з озер Світязь і Перемут Шацького національного природного парку /Царик Й. В., Забитівський Ю. М., Матейчик В.І. // Тези доп. наук. конф. „ Сучасні проблеми заповідної справи ”(8–9 вересня 2006 р., смт. Шацьк). – Львів, 2007 р. – С. 19–21.
 • Царик Й. В.Фенологія вівсянки очеретяної (Emberiza schoeniclus) на заході України / Царик Й. В., Пісулінська Н. В., Шидловський І. В. // Мат. ІV Міжнар. наукової конф. ZOOCENOZIS-2007 “Біорізноманіття та роль тварин  в екосистемах” (Дніпропетровськ,  9–12 жовтня 2007 р.). – Дніпропетровськ, 2007. – С. 452–454.
 • Горбань І.М. Сучасний стан видового різноманіття птахів як екологічний індикатор долини Прип’яті / Горбань І. М., Матейчик В. І., Шидловский І. В., Царик Й. В. // Тези доп. наук. конф. „Фактори загрози біотичному різноманіттю : їх індикація та способи зниження негативної дії” (21–23 вересня 2007 р., смт. Шацьк). – Львів, 2007. – С. 64–70.
 • Царик Й.В. Екотопи між лісом та луками як осередки концентрації різноманіття птахів / Царик Й. В., Горбань І. М., Сеник М. А., Закала О. С., Кийко А. О. // Екологія та ноосферологія. – 2006. – Т. 17, № 1–2, – С. 78–85.
 • Стратегія популяцій рослин у природних і антропогеннозмінених екосистемах Карпат ; під ред. М. Голубця i Й. Царика. – Львів : Євросвіт, 2001. –160 с.
 • Структура популяції рідкісних видів рослин ; під ред. К. А. Малиновського. – Київ : Наук. думка, 1999. – 210 с.
 • Дигрессия биологического покрова на контакте лесного и субальпийского поясов в Черногоре ; под ред. К. А. Малиновского. – Київ : Наук. думка, 1984, – 205с.

Біографія

Народився 4 вересня 1946 р. у с. Руда Колтівська, Золочівського району, Львівської області у сім’ї селянина. Початкову освіту здобув у своєму селі. 8 класів закінчив у селі Колтів, а 11 – в с. Сасів у 1964 році. В 1965 році поступив до Львівського державного університету імені Івана Франка (ЛДУ) на біологічний факультет. В 1970 році після закінчення університету був прийнятий професором К. А. Малиновським на роботу в Державний природознавчий музей НАН України і скерований у відділ зоології на посаду молодшого співробітника. У 1971 році поступив до аспірантури у Державний природознавчий музей НАН України (пізніше Львівське відділення інституту ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України) за спеціальністю “ботаніка”, яку у 1974 році успішно закінчив. У 1977 році захистив кандидатську дисертацію на тему “Накопичення і розклад підстилки в біогеоценозах високогір’я Українських Карпат” за спеціальністю 03.00.16 – біогеоценологія. Після закінчення аспірантури працював на посадах інженера, старшого інженера, провідного інженера, а з 1978 року – молодшого наукового співробітника. На посаду старшого наукового співробітника був переведений у 1980 році. В 1991 році захистив докторську дисертацію за спеціальністю 03.00.16 – екологія. З 1988 року очолив відділ популяційної екології Львівського відділення Інституту ботаніки імені М. Г. Холодного НАН України (зараз Інститут екології Карпат). З 1992 до 1997 року виконував обов’язки заступника директора з наукової роботи Інституту екології Карпат НАН України. З 1998 року очолив кафедру зоології Львівського національного університету імені Івана Франка.
Основні напрямки наукової діяльності пов’язані з вивченням процесів накопичення й розкладу мертвих рослинних решток, структури автотрофних блоків біогеоценозів, консортивної їх організації, структури й функціонування консорцій рослин і тварин, змін зооценозів, дегресивних змін біоценотичного покриву в умовах антропопресії та популяційної організації видів. Були опрацьовані проблема стратегії популяцій, типи їх внутрішньопопуляційного різноманіття, проведений популяційно-консортивний аналіз автотрофних блоків тощо.

Перелік захищених кандидатських та докторських дисертацій під керівництвом доктора біологічних наук
професора Царика Йосифа Володимировича

Кандидатські роботи
До початку праці на біологічному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка
1. Сичак Н.М. Alchemilla L. (Rosaceae) у флорі Українських Карпат: таксономія, хорологічні, екологічні, ценотичні особливості та охорона. Спеціальність – ботаніка (03.00.01), Київ, 1996 рік.
Під час праці на біологічному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка
2. Цайтлер М.Й. Відновлення рослинного покриву і зміни структури ценопопуляцій трав’яних рослин на нафто забруднених територіях Бориславського нафтового родовища. Спеціальність – екологія (03.00.16), Дніпропетровськ, 2001 рік.
3. Шидловський І.В. Чайка (Vanellus Vanellus L.) на заході України: біологія, динаміка чисельності, біотопічний розподіл. Спеціальність – зоологія (03.00.08), Київ, 2005 рік.
4. Головачов О.В. Морфологія і філогенія ґрунтових та прісноводних нематод підряду Leptolamina Lorenzen, 1981. Спеціальність – зоологія (03.00.08), Київ, 2005 рік.
5. Микітчак Т.І. Структурна організація й збереження зоомікроценозів водних екосистем Чорногори (Українські Карпати). Спеціальність – екологія (03.0016), Дніпропетровськ, 2005 рік.
6. Закала О.С. Очеретянки роду Acrocephalus Naum.: біологія та міграції на заході України. Спеціальність – зоологія (03.00.08), Київ, 2008 рік.
7. Кобів В.М. Популяційна організація Symphytum Cordatum Waldst. Et Kit. Ex Willd. в Українських Карпатах і на суміжних рівнинних територіях. Спеціальність – екологія (03.00.16), Дніпропетровськ, 2010 рік.
8. Куцериб Т.М. Трансформаційна роль риючих ссавців у екосистемах верхів’я басейну Дністра. Спеціальність – екологія (03.00.16), Київ, 2011 рік.
9. Кречківська Г.В. Екосистеми відвалів Бориславського озокеритового родовища: характеристика, біота, рекультивація. Спеціальність – екологія (03.00.16), Дніпропетровськ, 2012 рік.
10. Попельницька О.В. Аутекологічні особливості та популяційна організація хвостатих земноводних у природних та антропогенно-змінених екосистемах високогір’я Чорногори (Українські Карпати). Спеціальність – екологія (03.00.16), Львів, 2013 рік.
11. Кушинська М.Є. Комахи-запилювачі в консортивній структурі рослин роду Gentiana L. у високогір’ї Карпат. Спеціальність – екологія (03.00.16), Київ, 2013.
12. Струс Ю.М. Біотопний розподіл, гніздування, міграції та охорона куликів (Charadrii) на північному заході України. Спеціальність – зоологія (03.00.08), Київ, 2014 рік.
Докторські роботи
1. Рудишн М.П. Екологія популяцій гризунів західного регіону України. Спеціальність – екологія (03.00.16). Дніпропетровськ, 1998 рік.
2. Жиляєв Г.Г. Життєздатність популяцій трав’яних багаторічників. Спеціальність – екологія (03.00.16), Дніпропетровськ, 2001 рік.
3. Манівчук Г.В. Механізми відновлення саморегуляції, підвищення продуктивності, охорони та раціонального використання лучних агробіогеоценозів Українських Карпат. Спеціальність – екологія (03.00.16), Київ, 2007.
4. Кияк В.Г. Малі популяції рідкісних видів рослин високогір’я Українських Карпат: структура, стратегія і життєздатність. Спеціальність – екологія (03.00.16), Дніпропетровськ, 2009 рік.
5. Солодкий В.Д. Наукові основи оптимізації використання біоресурсів екосистем Буковинських Карпат у контексті Карпатської конвенції. Спеціальність – екологія (03.00.16), Київ, 2011 рік.
6. Кобів Ю.Й. Популяції рідкісних видів рослин Українських Карпат: структура, динаміка, збереження. Спеціальність – ботаніка (03.00.05), Київ, 2014 рік.

Методичні матеріали

 • Адвентивні види хребетних тварин на території України: методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи студентів спеціальності 091 – Біологія та 014 – Середня освіта / укл. І.В. Дикий, К.М. Назарук, Й.В. Царик. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2018. – 56 с.
 • Навчальна практика з зоології хребетних: навч.-метод. посібник / [І.В. Шидловський, А.Т. Затушевський, І.В. Дикий, К.М. Назарук, І.С. Хамар, В.В. Лєснік] ; за ред. д-ра біол. наук, проф. Й.В. Царика. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 178 с.
 • Екологія тварин : Навчальний посібник. Видання друге, доповнене і перероблене. Гайченко В.А., Царик Й.В., К.: Компринт, 2016. – 288 с.

В основу навчального посібника покладені курси лекцій, прочитані авторами для студентів факультетів екології та біотехнологій НУБіП України та біологічного факультету ЛНУ . Розглядаються фундаментальні проблеми екології тварин як важливої складової загальної екології. Викладені основні механізми і закономірності стійкого існування угруповань тварин та їх зв’язки в екосистемах. Висвітлені закономірності відповіді тварин і їх угруповань на мінливі умови абіотичного і біотичного середовища існування, а також особливості структури і динаміки популяцій тварин.

 •  Зоологія хордових : підручник : [для студ. вищ. навч. заклад.] / [Й.В. Царик, І.В. Дикий та ін.] ; за ред. Й.В. Царика. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2015. – 356 с. – Серія «Біологічні Студії».
ISBN 978-966-613-752-7 (серія), ISBN 978-617-10-0081-0. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (Лист №1/11-19381 від 11.12.2013 р.)
В основу підручника покладені курси лекцій, прочитані авторами для студентів біологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. Послідовно описані підтипи і класи типу Хордові. Характеристика класу містить системи (поділ на ряди і родини). їхні морфологічні та екологічні особливості. роль у біоценозах, значення для людини, походження та еволюцію представників хордових тварин. Лаконічно висвітлені загальні характеристики, поширення та короткий перелік видів головних рядів кожного класу хордових. Окремо виділено представників, що належать до фауни України.
 • Етологія: методичні вказівки до семінарських занять і  організації самостійної роботи для студентів напряму підготовки 6.040102 – Біологія; спеціальностей 8.04010207 – Зоологія і 7.04010207 – Зоологія / Укл.: Й.В.Царик, Т.І.Копко. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2014. – 64 с.
 • Керування популяціями: методичні вказівки до лабораторних занять і  організації самостійної роботи для студентів напряму підготовки 6.040102 – Біологія; спеціальність 8.04010207 – Зоологія / Укл.: Й.В.Царик, Т.І.Копко. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2013. – 32 с.
 • Екологія тварин : навчальний посібник / Гайченко В.А., Царик Й.В. – Херсон : Олді-плюс, Київ : Ліра-К, 2012.  – 232 с.
 • Екологія : методичні вказівки до лабораторних занять і  організації самостійної роботи для студентів напряму підготовки 6.040102 – біологія / Укл.: Й.В.Царик, О.С.Сачок. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2012. – 28 с.
 • Польовий практикум із зоології. Ч.1. : Безхребетні тварини прісних водойм: навч.-метод. посібник / Й.В.Царик, О.Р.Іванець. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2011. – 236 с.
 • Популяційна екологія. Керування популяціями: навчальний посібник/ Царик Й.В. – Львів : Видавничий  центр ЛНУ ім. І. Франка, 2005. – 100с.
 • Хребетні тварини західних областей України / Укл.: Й.В. Царик, І.П. Яворський, І.В. Шидловський та ін. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. – 52 с

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!