Метаболізм мікроорганізмів

Тип: Нормативний

Кафедра: мікробіології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932доцент Яворська Г. В., БЛБ - 11М

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916доцент Яворська Г. В.
БЛБ - 11Мдоцент Яворська Г. В.

Опис курсу

“Метаболізм мікроорганізмів” є дисципліною спеціалізації для студентів І курсу магістратури денної форми навчання спеціальності 091 Біологія спеціалізації Мікробіологія. Вона містить лекційний курс, практичні заняття і самостійну роботу студентів із рекомендованою літературою. Предметом вивчення є метаболізм мікроорганізмів, його компоненти і регулювання.  Знання студентів контролюють за якістю виконання контрольних модульних робіт, які включають зміст лекцій та самостійної роботи і роботою на практичних заняттях. Діагностують студентів поточним і підсумковим контролем, який проводять в усній і письмовій формі й оцінюють у 100 балів.

Силабус на платформі Moodle: http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=4251

Дисципліну атестовано Центром електронного навчання (протокол 268 від 31.01.2022).

Рекомендована література

 1. Козлова І. П., Радченко О. С., Степура Л. Г., Кондратюк Т. О. Геохімічна діяльність мікроорганізмів та її прикладні аспекти: Навч. посібник. К.: Наук. думка, 2008. 528 с.
 2. Пиневич А. В. Микробиология. Биология прокариотов: Учебник. в 3 томах. Т. 1-2. (на платформы moodle: http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=998#section-1)
 3. Радченко О. С. Фізіолого-біохімічні властивості мікроорганізмів та методи їх визначення. Навчальний посібник. Київ: ТОВ «Аграр Медіа Груп». 2012. 211 с.
 4. Концевая, И. И. Микробиология: метаболизм бактерий. Практическое руководство для студ. биологич. спец. вузов. Гомельский гос. ун-т им. Ф. Скорины. Чернигов: Десна Полиграф, 2017. 52 с. (на платформі moodle: http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=998#section-1)
 5. Современная микробиология. Прокариоты: В 2-х томах / Под.ред. Й.Ленгнера, Г.Древса, Г.Шлегеля. М.: Мир, 2005.
 6. Марченко М. М., Копильчук Г. П. Біохімія інформаційних молекул. Чернівці: Вид-цтво Рута, 2003. 344 с.
 7. Тоцький В.М. Генетика: Підручник. Одеса: Астропринт, 2002. 712 с. (www.twirpx.com/file/1856518)
 8. Гудзь С. П., Гнатуш С. О., Яворська Г. В., Білінська І. С., Борсукевич Б. М. Практикум з мікробіології. Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2014. 436 с.
 9. Ястремська Л. С., Малиновська І. М. Загальна мікробіологія і вірусологія: навч. Посібник. К.: НАУ, 2017. 232с. (https://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/38706/1/%D0%97%D0%9C%D0%92_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D1%81.1-50%20%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82.pdf) 
 10. Palsson B. O. Systems Biology. Constraint-based Reconstruction and Analysis. Cambridge University Press. 2015. 531 p.
 11. Genetics Meets Metabolomics: from Experiment to Systems Biology. Ed. by Suhre K. Springer. 2012. 318 p.
 12. The Handbook of Metabonomics and Metabolomics. Ed. by Lindon J.C., Nicholson J.K. and Holmes E. Elsevier. 2007. 561 p.

Додаткові ресурси:

http://bigg.ucsd.edu

https://ecocyc.org/

http://www.genome.jp/kegg

http://textbookofbacteriology.net/index.html

Матеріали

Теми практичних занять

розміщені на платформі Moodle : http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=4251