Метаболізм мікроорганізмів

Тип: Нормативний

Кафедра: мікробіології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932доцент Яворська Г. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916доцент Яворська Г. В.

Опис курсу

Дисципліна «Метаболізм мікроорганізмів» є нормативною дисципліною, яку викладають в І семестрі в обсязі 4 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). Ця дисципліна є необхідною для розуміння функціонування метаболітних систем мікроорганізмів та способів їхнього регулювання з метою аналізування технологічних схем і розроблення нових напрямків практичного використання мікроорганізмів з урахуванням сучасних підходів метаболоміки.

Силабус на платформі Moodle: http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=4251

Дисципліну атестовано Центром електронного навчання (протокол 268 від 31.01.2022).

Рекомендована література

  1. Гудзь С. П., Гнатуш С. О., Яворська Г. В., Білінська І. С., Борсукевич Б. М. Практикум з мікробіології. Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2014. 436 с.
  2. Козлова І. П., Радченко О. С., Степура Л. Г., Кондратюк Т. О. Геохімічна діяльність мікроорганізмів та її прикладні аспекти: Навч. посібник. К.: Наук. думка, 2008. 528 с.
  3. Марченко М. М., Копильчук Г. П. Біохімія інформаційних молекул. Чернівці: Рута, 2003. 344 с.
  4. Механізми біохімічних реакцій : навч. посіб. : [для студ. вищ. навч. закл.] / [Н. О. Сибірна, Г. Я. Гачкова, Г. О. Стасик, І. В. Бродяк, М. Р. Нагалєвська, М. В. Сабадашка, М. Я. Люта, Я. П Чайка, Н. І. Климишин, К. П. Дудок] ; за ред. проф. Н.О. Сибірної. Видання третє, доповнене. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2021. 320 с. Серія «Біологічні Студії».
  5. Мороз О., Гнатуш С., Яворська Г., Богославець Х., Трухим Н.О. Використання бактеріями Desulfuromonas sp. іонів феруму (ІІІ) та мангану (IV) як акцепторів електронів // Вісник Дніпропетровського університету. Біологія, екологія / Vìsn. Dnìpropetr. Unìv. Ser. Bìol. Ekol., 2016. 24 (1). С. 87–95.
  6. Мороз О., Гнатуш С., Яворська Г., Богославець Х., Борсукевич Б. Відновлення сульфат-, нітрат- і нітрит-йонів бактеріями роду Desulfovibrio за впливу сполук феруму (ІІІ), хрому (VI) та мангану (ІV) // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. біол., 2016. Вип. 71. С. 190−205.
  7. Moroz O. M., Hnatush S. O., Yavorska G. V. Reduction of sulfate, nitrate and nitrite ions by Desulfovibrio under the influence of ferrum (III) citrate // Біологічні студії / Studia biologica, 2020. Vol. 14. № 1. P. 3–22. https://doi.org/10.30970/sbi.1401.607
  8. Moroz O. M., Hnatush S. O., Maslovska O. D., Yavorska G. V., Borsukevych B. M. Reduction of sulfur and oxidized forms of nitrogen by bacteria of Desulfuromonas, isolated from Yavorivske Lake, under the influence of ferrum citrate // Biosyst. Divers., 2020. Vol.28. № 1. P. 53–59. https://doi.org/10.15421/012009
  9. Moroz O. M., Hnatush S. O., Yavorska G. V., Zvir G. I. Dissimilatory reduction of sulfate, nitrate and nitrite ions by bacteria Desulfovibrio under the influence of potassium dichromate // Regulatory Mechanisms in Biosystems, 2022. Vol. 13. № 1. Р. 23−37. https://doi.org/10.15421/022204
  10. Moroz O. M., Hnatush S. O., Yavorska H. V., Zvir G. I., Tarabas O. V. Influence of potassium dichromate on the reduction of sulfur, nitrate and nitrite ions by bacteria Desulfuromonas // Regulatory Mechanisms in Biosystems, 2022. Vol. 13. N 2. Р. 153−167. https://doi.org/10.15421/022220
  11. Радченко О. С. Фізіолого-біохімічні властивості мікроорганізмів та методи їх визначення. Навчальний посібник. Київ: ТОВ «Аграр Медіа Груп». 2012. 211 с.
  12. Філімоненко О.Ю. Конспект лекцій з дисципліни «Біохімічні основи мікробного синтезу». Дніпродзержинськ, ДДТУ, 2016. 183 с.
  13. Ястремська Л. С., Малиновська І. М. Загальна мікробіологія і вірусологія: навч. посібник. К.: НАУ, 2017. 232 с.
  14. Genetics Meets Metabolomics: from Experiment to Systems Biology. Ed. by Suhre K. Springer. 2012. 318 p.
  15. Kumar Arora Microorganisms for Sustainability. Lucknow, Uttar Pradesh, India. Springer Nature Singapore Pte Ltd. 2019. 362 р.
  16. Kushkevych Ivan Bacterial Physiology and Biochemistry. Academic Press is an imprint of Elsevier. 2023. 382 р.
  17. Palsson B. O. Systems Biology. Constraint-based Reconstruction and Analysis. Cambridge University Press. 2015. 531 p.
  18. The Handbook of Metabonomics and Metabolomics. Ed. by Lindon J.C., Nicholson J.K. and Holmes E. Elsevier. 561 p.

  Додаткова література:

  1. Bajpai P. Developments and Applications of Enzymes from Thermophilic Microorganisms. Academic Press is an imprint of Elsevier. 2023. 302 р.
  2. Hnatush S. O., Moroz O. M., Yavorska G. V., Borsukevych B. M. Sulfidogenic and metal reducing activities of Desulfuromonas genus bacteria under the influence of copper chloride // Biosystems Diversity, Vol. 26. № 3. P. 218–226. https://doi.org/10.15421/011833
  3. Yuan L, Chu B, Chen S, Li Y, Liu N, Zhu Y, Zhou D. Exopolysaccharides from Bifidobacterium animalis Ameliorate Escherichia coli-Induced IPEC-J2 Cell Damage via Inhibiting Apoptosis and Restoring Autophagy // Microorganisms. 2021. N 9(11). Р. https://doi.org/10.3390/microorganisms9112363
  4. Georg Häcker G. Is there, and should there be, apoptosis in bacteria? // Microbes and Infection, 2013, Vol. 15 (8–9). Р.640-644.
  5. Abbamondi, G.R.; Tommonaro, G. Research Progress and Hopeful Strategies of Application of Quorum Sensing in Food, Agriculture and Nanomedicine // Microorganisms, 2022, 10. Р. 1192. https://doi.org/10.3390/microorganisms10061192
  6. Feist A.M., Herrgård M.J., Thiele I., Reed J.L., Palsson B.О. Reconstruction of biochemical networks in microorganisms // Nat Rev Microbiol., 2009;7(2):129-43. doi: 10.1038/nrmicro1949.
  7. Ye C, Xu N, Chen X, Liu L. [Application of metabolic network model to analyze intracellular metabolism of industrial microorganisms]. Sheng Wu Gong Cheng Xue Bao. 2019;35(10) 1901-1913. doi:10.13345/j.cjb.190257.
  8. Джерела літератури до окремих тем подано у презентаціях до лекцій та/або розміщено на платформі Moodle (https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=4251).

Матеріали

Теми практичних занять

розміщені на платформі Moodle : http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=4251