Методи дослідження мікроорганізмів

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: мікробіології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
548доцент Яворська Г. В.БЛБ - 33с

Опис курсу

“Методи дослідження мікроорганізмів” є вибірковою дисципліною студентів ІІІ курсу  освітної програми 091 “Біологія”, які спеціалізуються на кафедрі мікробіології. Вона містить лекційний курс і самостійну роботу студентів із рекомендованою літературою. На вивчення дисципліни передбачено два змістових модулі. Предметом вивчення навчальної дисципліни є обладнання мікробіологічної лабораторії та методи досліджень мікроорганізмів. Завданнями є сформувати у студентів систему знань щодо принципів організації мікробіологічних досліджень, фізико-хімічних, біохімічних та мікробіологічних методів дослідження мікроорганізмів і систему вмінь щодо виконання, оформлення та представлення мікробіологічного експерименту. Знання студентів контролюють за якістю виконання контрольних модульних робіт, які містять зміст лекцій і самостійної роботи. Діагностують студентів поточним контролем, який проводять в усній і письмовій формі й оцінюють у 100 балів.

Силабус на платформі Moodle: http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=1131

Рекомендована література

  1. Гудзь C., Гнатуш С., Яворська Г. В., Білінська І. С., Борсукевич Б. М. Практикум з мікробіології. – Л.: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2014. 456 с.
  2. Гудзь C., Гнатуш С., Білінська І. Мікробіологія: практикум, тести. Л.: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2012. 228 с.
  3. Манько В., Гальків М., Клевець М. Основи техніки лабораторних робіт у фізіологічних дослідженнях. Навчальний посібник. Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2005. 135 с.
  4. Механізми біохімічних реакцій: навчальний посібник / за ред.проф. Сибірної Н.О. Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2009. 316 с.
  5. Сергійчук М. Г. Будова бактеріальної клітини та методи її дослідження. Київ: Фітосоціоцентр, 2001. 232 с.
  6. Методы исследований и организация эксперимента / Под ред. К. П. Власова. Харьков: Изд-во «Гуманитарный центр», 2002. 255 с.
  7. Ковальчук В.В., Моїсєєв Л. М. Основи наукових досліджень: навчальний посібник. 5-е вид. К.: Видавничий дім «Професіонал», 2008. 240 с.
  8. Теппер Е. З. и др. Практикум по микробиологии. М.: Изд-во Колос, 1993. 175 с.

9. Нетрусов А. И., Егорова М. А., Захарчук Л. М. Практикум по микробиологии. М.: Академія, 2005. 608 с.