Неоплазія

Тип: Нормативний

Кафедра: фізіології людини і тварин

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932професор Бабський А. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916

Опис курсу

варіативної навчальної дисципліни “Неоплазія” для освітньо-професійної програми підготовки магістра по спеціальності 091 Біологія.

 

Предметом вивчення   навчальної дисципліни є вивчення  функціонування тканинних новоутворень у людини і тварин. Предмет «Неоплазія» має зв’язки з фізіологією людини і тварин, біохімією, біофізикою, генетикою, фармакологічною фізіологією, основами патологічних процесів.

Програма навчальної  дисципліни складається з таких змістових модулів:

 1. Основні питання неоплазматичних перетворень.
 2. Способи і механізми контролю і лікування раку.

Метою викладання навчальної дисципліни “Неоплазія” є   ознайомлення студентів з основними проблемами фізіології новоутворень, зокрема механізмами злоякісних онкологічних трасформацій, порушеннями клітинного циклу, сигнальними механізмами, що контролюють поділ клітин, типами ракових захворювань, особливостями фізіології неоплазми та функціональної ролі апоптозу і некрозу в нормі і заумов ракової патології, сучасними експериментальними методами посліджень ракових пухлин.

 

Основними завданнями вивчення дисципліни “Неоплазія” є:

 • Поглиблення розуміння механізмів, що призводять до втрати контролю над поділом клітин у дорослому віці, а відтак до новоутворень.
 • Формування уявлень про роль генетичних, екологічних, географічних, харчових та ін. чинників в онкологічних трансформаціях.

 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати: закони причини виникнення онкологічних трансформацій, особливості фізіології та біохімії неоплазм, роль апоптозу у нормальних фізіологічних процесах та при лікуванні раку, роль мітохондрій у гіпоксійній тканині новоутворень.

вміти: використовувати отримані знання у розумінні фізіологічних та метаболічних механізмів неплазматичних перетоврень.

 

На лекції навчальної дисципліни відводиться 32 год, а практичні заняття – 16 год.

 

Рекомендована література

 1. The Basic Science of Oncology / Eds. IF Tannock, RP Hill, RG Bristow, L Harrington. NY: McGraw-Hill Companies, Inc., 2004.
 2. Внутренние болезни: в 10 кн. Кн.8: Онкология.1996
 3. Галайчук ІЙ. Клінічна онкологія. Ч.1. 2003
 4. Кобляков ВА. Биохимия опухолевой клетки. Москва: Знание. 1989
 5. Кривчик АА Патофизиолигические аспекты опухолевого роста. Минск. 1987
 6. Черкас В. Рак. Анатомо-функціональні особливості онкопатології. Львів: Укр. дзвін. 2004.
 7. Онкологія. Під ред. Білинського. 2004
 8. Фильченков АА, Стойка РС. Апоптоз и рак. Киев: Морион. 1999.
 9. Типовий навчальний план по спеціальності „Онкологія”. Укл. Орач РІ. ЛМУ ім. Д.Галицького. 2002
 10. Чаклин АВ. Проблема века. Москва: Знание. 1990
 11. What do you need to know about cancer? Scientific American. Special Issue. September, 1996.