Цитологія мікроорганізмів

Тип: Нормативний

Кафедра: мікробіології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632доцент Перетятко Т. Б.

Опис курсу

«Цитологія мікроорганізмів» є дисципліною зі спеціальності 091 Біологія для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, яку викладають у 6 семестрі для студентів денної форми навчання в обсязі 3 кредити (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Метою вивчення дисципліни «Цитологія мікроорганізмів» є ознайомлення здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти з будовою, методами дослідження клітин прокаріотів та еукаріотичних мікроорганізмів. Основними цілями дисципліни є сформувати в здобувачів цілісну систему знань про будову клітини різних мікроорганізмів: еубакетрій та архей, плісеневих грибів та дріжджів; способів їхнього розмноження та особливостей клітинних циклів.

Після завершення цього курсу студент буде:

 • знати хімічний склад мікробної клітини; механізми транспортування речовин у клітини мікроорганізмів; структуру і хімічну будову клітинної стінки еубактерій та архей, поверхневі структури бактерійної клітини, будову і функції цитоплазматичної мембрани, внутрішньоклітинних мембранних структур клітин прокаріотів, рибосоми, включень; генетичний апарат бактерій, закономірності росту і розмноження прокаріотичної клітини, процеси спороутворення у бактерій; клітинні цикли бактерій; будову клітин еукаріотичних мікроорганізмів, типи диференціації клітин дріжджів і плісеневих грибів і дріжджів, способи їхнього розмноження, життєві цикли;
 • вміти використовувати різні методи для дослідження будови клітин мікроорганізмів; порівнювати особливості будови клітин про- та еукаріотичних мікроорганізмів; диференціювати морфологічні структури бактерій (ендо– і екзоспори, цисти, гетероцисти, акінети, морфологічно-диференційовані структури актиноміцетів); розрізняти моно–, ди– та поліморфний клітинні цикли; серед різноманітності біологічних об’єктів, виявляти представників, що належать до прокаріот та одноклітинних еукаріотичних мікроорганізмів; порівнювати особливості будови клітинної стінки еу- (грампозитивних, грамнегативних) та архебактерій; визначити структурні і біохімічні зміни у клітинах грибів і дріжджів, пов’язані зі старінням та зміною умов навколишнього середовища.

Курс розроблено так, щоб сформувати у здобувачів такі компетентності:

 • здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;
 • здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел;
 • здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями;
 • здатність демонструвати базові теоретичні знання в галузі біологічних наук та на межі предметних галузей;
 • здатність до аналізу будови, функцій, процесів життєдіяльності живих організмів

та досягнути програмних результатів:

 • спілкуватися усно і письмово з професійних питань з вико­ ристанням наукових термінів, прийнятих у фаховому середовищі, державною та іноземною мовами;
 • знати та розуміти основні терміни, концепції, теорії і закони в галузі біологічних наук і на межі предметних галузей;
 • демонструвати знання будови, процесів життєдіяльності та функцій живих організмів, розуміти механізми регуляції фізіологічних функцій для підтримання гомеостазу біологічних систем;
 • аналізувати інформацію про різноманіття живих організмів.

Силабус:

Завантажити силабус