Перетятко Тарас Богданович

Посада: доцент кафедри мікробіології

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): +380 32 239 40 53

Наукові інтереси

фізіолого-біохімічні властивості сірко- та сульфатвідновлювальних бактерій; ремедіація водойм, забруднених важкими металами, оксоаніонами хлору й ароматичними сполуками.

Курси

Публікації

 • Гудзь С.П., Перетятко Т.Б., Павлова Ю.О. Загальна вірусологія: навчальний посібник. – Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 264 с.
 • Пат. 44720 Україна, МПК C 02 F 1/70, C 02 F 3/34, C 12 N 1/20. Спосіб очищення води від іонів важких металів мікроорганізмами / Гудзь С. П., Перетятко Т. Б., Галушка А. А., Гнатуш С. О.; заявник і власник патенту Львівський національний університет імені Івана Франка. – № u200904861; заявл. 18.05.09; опубл. 12.10.09, Бюл. № 19.
 • Пат. 55717 Україна, МПК C 12 N 1/20, C 02 F 3/34, C 02 F 11/00. Спосіб очистки стічних вод від іонів міді мікроорганізмами / Гудзь С. П., Перетятко Т. Б., Мороз О. М., Гнатуш С. О.; заявник і власник патенту Львівський національний університет імені Івана Франка. – № u201006383; заявл. 25.05.2010 ; опубл. 27.12.2010, Бюл. № 24.
 • Перетятко Т. Б., Гудзь С.П. Здатність сульфатвідновлювальних бактерій Desulfovibrio desulfuricans ya-11 i Desulfobactersp. використовувати нітрат як акцептор електронів // Біологічні студії. – 2011. – Т. 5, № 2. – С. 51–60.
 • Гудзь С.П., Перетятко Т.Б., Мороз О.М., Гнатуш С.О., Клим І.Р. Регулювання рівня сульфатів, сірководню та важких металів у техногенних водоймах сульфатвіновлювальними бактеріями // Мікробіологічний журнал. – 2011. – Т. 73, № 2. – С. 33–38.
 • Sholyak K., Peretyatko T., Gudz S. Influence of chromium on the quantitative composition of microorganisms in the waste water of industrial companies // Proc. of the V International Young Scientists Conference “Biodiversity. Ecology. Adaptation. Evolution.”, Dedicated to 160 anniversary from the Birth of Professor Frants Kamenskiy. – Odessa, June 13–17, 2011. – P. 234.
 • Якимчук Г., Перетятко Т., Гудзь С. Очищення середовищ, забруднених іонами Cu2+, сірко- та сульфатвідновлювальними бактеріями // Сьома Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів «Молодь і поступ біології». – Львів, ЛНУ імені Івана Франка, 5-8 квітня 2011 р.– С. 244–245.
 • Чайка О., Перетятко Т., Гудзь С. Сульфурредуктазна активність Desulfuromonas acetoxidans // Сьома Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів «Молодь і поступ біології». – Львів, ЛНУ імені Івана Франка, 5-8 квітня 2011 р.– С. 229–230.
 • Чайка О., Перетятко Т., Гудзь С. Сірковідновлювальні бактерії водойм Язівського сіркового родовища // Наук. вісн. Ужгород. ун-ту. Серія біологія. – 2010. – Вип. 28. – C. 52–55.
 • Перетятко Т.Б., Гудзь С.П. Відновлення сполук шестивалентного хрому сульфатвідновлювальнимибактеріями // Біологічні студії. – 2010. – Т. 4, № 2. – С. 53–62.
 • Сембрак Н., Андрієнко В., Перетятко Т. Шляхи детоксикації навколишнього середовища від токсичних сполук Cr6+ за участю сульфатвідновлювальних бактерій // Шоста Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів «Молодь і поступ біології». – Львів, ЛНУ імені Івана Франка, 21-24 вересня 2010 р.– С. 168.
 • Павлюк М., Дорош Л., Перетятко Т. Про здатність сульфатвідновлювальних бактерій Desulfovibrio desulfuricans Ya-11 відновлювати нітрати // Шоста Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів «Молодь і поступ біології». – Львів, ЛНУ імені Івана Франка, 21-24 вересня 2010 р.– С. 165.
 • Перетятко Т.Б., Галушка А.А., Гудзь С.П. Використання металів як кінцевих акцепторів електронів сульфатвідновлювальними бактеріями // Біологічні студії. – 2009. – Т. 3, № 3. – С. 141–158.
 • Перетятко Т.Б., Гудзь С.П. Психрофільні штами сульфатвідновлювальних бактерій // Мікробіологія і біотехнологія. – 2009. – №. 3. – С. 76-82.
 • Peretyatko T., Gudz S., Moroz O. The role of Desulfovibrio desulfuricans, main gydrogen sulfide producers in technogenical reservoirs of Prycarpathian sulfur mining regions, in regulation of hard metals level in environment // 3nd Ukrainian-Polish Weigl Conference “Microbiology in on service for human” Odesa National I.I. Mechnykov University, 14-17 september 2009. – Odesa, 2009. – P. 59-60.
 • Гудзь С., Перетятко Т., Чайка О. Перетворення сполук сірки в техногенних водоймах Прикарпаття (на прикладі озера Яворівське) // ХІІ з’їзд Товариства мікробіологів України. – Ужгород, УНУ, 25-30 травня 2009 р. – С. 108.
 • Бас М., Перетятко Т. Психрофільні штами сульфатвідновлювальних бактерій // П’ята Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів «Молодь і поступ біології». – Львів, ЛНУ імені Івана Франка, 12-15 травня 2009 р. Т.2.– С. 160.
 • Галушка А., Перетятко Т., Гудзь С. Вплив сірководню на Saccharomyces cerevisiae // Мікробіологія і біотехнологія. – 2008. – №. 3. – С. 49-57.
 • Галушка А., Перетятко Т., Гудзь С. Вплив гідроген сульфіду на Escherichia coli // Вісник Львів. ун-ту. Серія біол. – 2008. – Вип. 48. – С. 129–134.
 • Halushka A., Kushkevych I., Peretyatko T., Hnatush S., Gudz S. Bacteria of sulfur cycle: morphological and physiological characteristics, the role in production and utilization of hydrogen sulfide // 2nd Polish-Ukrainian Weigl Conference “Microbiology in the XXI century” Warsawа, 24 – 26 September 2007. – Warsawа, 2007. – P. 100 – 103.
 • Перетятко Т., Гудзь С. АФС-редуктаза Desulfovibrio desulfuricans Ya-11 // Біологічний вісник. – Харків. – 2007. – Т. 11, № 1. – С. 64-66.
 • Перетятко Т., Гнатуш С., Гудзь С. Утворення сульфіду Desulfovibrio desulfuricans Ya-11 за різних умов культивування // Вісник Львів. ун-ту. Серія біол. – 2007. – Вип. 43. – С. 180-184.
 • Галушка А., Перетятко Т., Гудзь С. Бактерії циклу сірки та їх роль у природі // Вісник Львів. ун-ту. Серія біол. – 2007. – Вип. 43. – С. 61-77.
 • Перетятко Т.Б. Екологія сульфатвідновлювальних бактерій водойм Яворівського родовища сірки // Науково-практична конференція молодих учених “Екологічні проблеми сільськогосподарського виробництва”. – Київ, 22-24 травня 2007 р. – С. 86-87.
 • Halushka A., Peretjatko T., Gudz S. About the ability of hydrogen sulfide to cause mutations in Saccharomyces cerevisiae // The young scientists’ and students’ international scientific conference “Modern problems of Microbiology and Biotechnology”. – Odessa, 28-31, May 2007. – P. 15.
 • Перетятко Т.Б., Галушка А.А., Гудзь С.П. Диссимиляционная сульфатредукция в водоемах Прикарпатского месторождения серы // 10-я Пущинской международная школа-конференция молодых ученых “Биология – наука ХХІ века”, посвященная 50-летию Пущинского научного центра РАН. – Пущино, 17-21 апреля 2006 г. – С. 206.
 • Галушка А.А., Перетятко Т.Б., Гудзь С.П. Деякі закономірності сульфатредукції у водоймах сірковидобувних регіонів // Друга Міжнародна конференція студентів та аспірантів «Молодь і поступ біології». – Львів, ЛНУ імені Івана Франка, 21-24 березня 2006 р. – С. 283.
 • Мороз О., Джура Н., Безноско Г, Перетятко Т, Русин І., Цвілинюк О., Кулачковський О., Терек О., Гудзь С. Вплив рослин Carex hirta на мікрофлору нафтозабруднених грунтів // Науковий вісник Ужгородського ун-ту. Серія Біологія. – 2006. – Вип. 19. – С. 149-154.
 • Перетятко Т., Гнатуш С., Гудзь С. Сульфатвідновлювальні бактерії Яворівського сіркового родовища // Мікроб. журнал. – 2006. – Т. 68, № 5. С. 84-91.
 • Перетятко Т., Галушка А., Гнатуш С., Мороз О., Подопригора О., Клим І., Гудзь С. Використання органічних сполук сульфатвідновлювальними бактеріями роду Desulfovibrio // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія. – 2006. – Вип. 18. – С. 157-160.
 • Галушка А., Перетятко Т. Продуктивність утворення сульфід-іону сульфатредукувальними бактеріями // ІХ Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих учених. – Тернопіль, 21-22 квітня 2005 р. – с. 216.
 • Перетятко Т.Б., Гудзь С.П., Гнатуш С.О., Мороз О.М., Галушка А.А. Дисиміляційна сульфатредукція і утворення сірководню бактеріями, виділеними з водойм сіркових родовищ // Перша Міжнародна конференція студентів та аспірантів «Молодь і поступ біології». – Львів, ЛНУ імені Івана Франка, 11-14 березня 2005 р. – С. 171.
 • Гудзь C., Гнатуш С., Перетятко Т., Паляниця Б., Коструба М., Подопригора О., Клим І. Динаміка змін титру сульфатвідновлювальних бактерій та вмісту сульфатів і сірководню у водах кар’єру Яворівського сіркового родовища в процесі його затоплення // Вісник Львів. ун-ту. Серія біол. – 2004. – Вип. 37. – С. 185-189.
 • Мороз О., Кулачковський О., Русин І., Гудзь С., Гнатуш С., Перетятко Т., Паляниця Б., Кутько І. Біогенез гліоксисом та деградативна інактивація ізоцитратліази і каталази у рех1 та рех1ts мутантів Hansenula polymorpha // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія біологія. – 2004. – Вип. 14. – С. 148-153.
 • Паляниця Б.Ю., Перетятко Т.Б., Гудзь С.П., Гнатуш С.О., Яворська Г.В., Звір Г.І., Мороз О.М. Утворення сірководню клітинами культур сульфатредукувальних бактерій та його окиснення сіркоокиснюючими бактеріями // ІІІ (Х) з’їзд Товариства мікробіологів України. – Одеса, ОНУ імені І.І. Мечнікова, 15-17 вересня 2004 р. – С. 228.
 • Перетятко Т.Б., Паляниця Б.Ю., Гудзь С.П., Гнатуш С.О., Мороз О.М., Кулачковський О.Р. Морфо-фізіологічні характеристики нових сіркоокиснюючих та сульфатредукувальних бактерій // ІІІ (Х) з’їзд Товариства мікробіологів України. – Одеса, ОНУ імені І.І. Мечнікова, 15-17 вересня 2004 р. – С. 229.
 • Palianytsia B.Y., Peretiatko T.B.,Moroz O.M., Kulachkovsky O.R. Identification of sulfate reducing and sulfur oxidizing bacteria from Yavorivsk sulfur deposite waters // Proc. of the 7-th International Scientific and Practical Conference ”Science and Education 2004”- Dnipropetrovsk: Science and Education, 2004.-V.56.- P.27-28.
 • Паляниця Б.Ю., Перетятко Т.Б., Мороз О.М., Кулачковський О.Р., Гудзь С.П., Гнатуш С.О. Морфофізіологічні особливості клітин культур сіркометаболізуючих бактерій // 1-й (Установчий) Український конгрес по клітинній біології (з міжнародним представництвом), Львів (Україна). – 25-28 квітня, 2004. – С. 262.
 • Palianytsia B., Peretiatko T., Gudz S., Kulachkovsky O., Moroz O. Microbodies development and inactivation of main peroxisomes and glyoxysomes matrix enzymes in pex1 and pex1ts mutants of Hansenula polymorpha // Тези міжнар. конф., присвяченої 120-річчю з дня народження Р. Вейгля “Мікроорганізми у патогенезі та їхня стійкість до лікарських препаратів”. – Львів (Україна), 11-14 вересня, 2003. – С. 76.
 • Мороз О., Гудзь С., Кулачковський О., Русин І., Перетятко Т., Паляниця Б., Кутько І. Роль кодованої геном РЕХ1 АТФ-ази, задіяної в біогенезі пероксисом у метилотрофних дріжджів Hansenula polymorpha, у селективній автофагійній деградативній інактивації основних ферментів пероксисомного матриксу // Вісник Львів. ун-ту. Серія біол. – 2003. – Вип. 32. – С. 37-55.

Біографія

Народився 30 серпня 1981р. у м. Львів. Біолог, мікробіолог, кандидат біологічних наук (2007). Тема дисертації: “Екологічне значення сульфатвідновлювальних бактерій штучних водойм (на прикладі Яворівського родовища сірки)”.

Закінчив з відзнакою біологічний факультет Львівського університету (2003), аспірантуру (2006). У 2006–09 рр. – асистент, з 2009 р. – доцент кафедри мікробіології Львівського університету.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!