Загальна цитологія і гістологія

Тип: Нормативний

Кафедра: біофізики та біоінформатики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
14Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
132доцент Генега  А. Б.,
132ШАЛАЙ Я. Р.,

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
132
132ШАЛАЙ Я. Р.
доцент Генега  А. Б.
доцент Генега  А. Б.
ШАЛАЙ Я. Р.

Опис курсу

Мета: ознайомити студентів зі структурою та функціями клітини як одиниці всього живого, розглянути сучасні методи дослідження клітини, на основі електронно-мікроскопічних даних дати порівняльну характеристику мембранних та не мембранних органоїдів цитоплазми клітини, розглянути різні типи поділу клітини, дати навики практичного застосування мікроскопів для вивчення структури основних компонентів клітини, ознайомити з гістологічними методами дослідження тканин тваринних організмів, морфофункціональними та філогенетичними класифікаціями різних типів тканин, їх будовою та процесами гістогенезу та регенерації.

Завдання: студенти повинні опанувати (1) загальні принципи організації клітин; (2) знати фізіологічні та біохімічні процеси, які забезпечують життєдіяльність клітин; (3) порівняльну характеристику мембранних та немембранних органоїдів цитоплазми клітини; (4) характеристики різних поділів клітин; з’ясування (5) особливостей некрозу та апоптозу. Навчити студентів розрізняти  різні типи тканин на гістологічних препаратах.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен:

Знати:

 • Будову та функціональні особливості основних складових частин про- та еукаріотичних клітин;
 • Будову та функції ядра;
 • Особливості будови ендоплазматичного ретукулуму та його функції;
 • Транспортні процеси у комплексі Гольджі;
 • Травну функцію лізосом;
 • Особливості будови та моделі плазматичної мембрани, рибосом, вакуолей, пластид;
 • Різні типи поділів клітини;
 • Патологію та процеси старіння клітини;
 • Морфофункціональну та філогенетичну класифікацію різних типів тканин та їх будову, процеси гістогенезу та регенерації.

Вміти:

 • На основі електронно-мікроскоскопічних фотографій дати характеристику окремих органоїдів еукаріотичної клітини;
 • Ідентифікувати фази мітозу та мейозу;
 • Виготовити постійний цитологічний препарат;
 • Виготовляти гістологічні препарати їх фарбувати різними барвниками та визначати їх типи і різновиди.

Рекомендована література

Основна:

 1. Отчич В. П., Галан М.Б. Гістологія: Навчальний посібник. – Львів. Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2007. – 152 с.
 2. Дзержинський М.Е., Скрипник Н.В, Гарматіна С.М. та інші. Загальна цитологія та гістологія. Частина І: Загальна цитологія: На-вчальний посібник. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2006. – 275 с.
 3. Дзержинський М.Е., Скрипник Н.В, Гарматіна С.М. та інші. Загальна цитологія та гістологія. Частина ІІ: Гістологія: Навчальний посібник. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2011. – 223 с.
 4. Луцик О.Д., Іванова А.Й., Кобак К.С., Чайковський Ю.В. Гістологія людини.- К.: Книга плюс, 2003.- 592 с.
 5. Ченцов Ю.С. Общая цитология. М., 1984

Додаткова:

 1. Волков К.С., Пасечко Н.В. Ультраструктура клітин і тканин. Навчальний посібник-атлас. Тернопіль. 1997.96 с.