ШАЛАЙ Ярина Романівна

Посада: доцент кафедри біофізики та біоінформатики

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук

Електронна пошта: Yaryna.Shalay@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Scopus: www.scopus.com

Курси

Публікації

Статті

 1. Finiuk NS, Popovych MV, Shalai YaR, Mandzynets’ SM, Hreniuh VP, Ostapiuk YuV, Obushak MD, Mitina N. E, Zaichenko OS, Stoika RS, Babsky AM. Antineoplastic activity in vitro of 2-amino-5-benzylthiasol derivative in the complex with nanoscale polymeric carriers. Cytology and Genetics, 55 (1): 19–27, 2021 DOI: 10.3103/S0095452721010084
 2. Shalai YaR, Popovych MV, Mandzynets SM, Hreniukh VP, Finiuk NS, Babsky AM Prooxidant and antioxidant processes in lymphoma cells under the action of pyrazolopyrimidine derivative Biol. Stud. 14(4): 15–22, 2020 DOI: https://doi.org/10.30970/sbi.1404.635
 3. Shalai YaR, Popovych MV, Kulachkovskyy OR, Hreniukh VP, Mandzynets SM, Finiuk NS, Babsky AM. Effect of novel 2-amino-5-benzylthiazole derivative on cellular ultrastructure and activity of antioxidant system in lymphoma cells. Біологічні студії /Studia Biologica, 13(1): 51–60, 2019. DOI: https://doi.org/10.30970/sbi.1301.591
 4. Finiuk N, Ivasechko I, Klyuchivska O, Ostapiuk Y, Hreniukh V, Shalai Y, Matiychuk V, Obushak M, Babsky A., Stoika R. Apoptosis induction in human leukemia cells by novel 2-amino-5-benzylthiazole derivatives. Ukr Biochem J. 91(2): 26-36, 2019.
 5. Finiuk N, Klyuchivska O, Ivasechko I, Hreniukh V, Ostapiuk Y, Shalai Ya., Panchuk R, Matiychuk V, Obushak M, Stoika R, Babsky A.Proapoptotic effects of novel thiazole derivative on human glioma cells. Anticancer Drugs. 2019; 30(1): 27-37. doi: 10.1097/CAD
 6. Шалай ЯР, Мандзинець СМ, Фінюк НС, Гренюх ВП, Бабський АМ. Процеси ліпопероксидації та дихання мітохондрій у печінці щура за дії похідних тіазолів in vitro. Stud. Biol. 12(2): 35–44, 2018 https://doi.org/10.30970/sbi.1202.551
 7. Шалай ЯР, Мандзинець СМ, Гренюх ВП, Фінюк НС, БабськийАМ. Вільнорадикальні процеси в клітинах лімфоми NK/Ly і гепатоцитах за дії новосинтезованого похідного тіазолу. Вісн. пробл. біол. мед. 2(143): 234-238, 2018.
 8. Шалай ЯР, Мушкета ПГ, Мандзинець СМ, Гренюх ВП, Бабський АМ. Рівень активності ключових ферментів антиоксидантного захисту у клітинах печінки та лімфоми мишей за дії похідного тіазолу. Експер. клін. фізіол. біохім. 2(82): 38–42, 2018.
 9. Finiuk NS, Ostapiuk YuV, Hreniukh VP, Shalai YaR, Matiychuk VS, Obushak MD, Stoika RS, Babsky AM. Evaluation of antiproliferative activity of pyrazolothiazolopyrimidine derivatives. Ukr Biochem J. 90(2): 25-32, 2018. doi: https://doi.org/10.15407/ubj90.02.025

Тези

 1. Мітек ДВ, Кузьма МВ, Шалай ЯР, Мандзинець СМ, Попович МВ, Гренюх ВП, Бабський АМ. Вплив ловців активних форм Оксигену на супероксиддисмутазну активність клітин лімфоми за дії похідного тіазолу. Молодь і поступ біології: Збірник тез ХV Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів. Львів, 2019; 136
 2. Шалай ЯР, Мандзинець СМ,Фінюк НС, Гренюх ВП, Остап’юк ЮВ, Обушак МД, Стойка РС, Бабський АМ. Роль прооксидантних та антиоксидантних систем за хіміотерапії пухлинних клітин похідними тіазолу. Матеріали XX Конгресу Українського фізіологічного товариства. Київ, 2019; 52
 3. Шалай Я., Мітек Д., Кузьма М., Мандзинець С., Гренюх В., Бабський А. Зміни первинних і вторинних продуктів ліпопероксидації у клітинах лімфоми NK/Ly та гепатоцитах за дії похідного тіазолу. Молодь і поступ біології: Збірник тез ХIV Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів, Львів, 10–12 квітня 2018 р. – Львів, 2018.
 4. Шалай Я., Мушкета П. , Мандзинець С. , Гренюх В. , Бабський А. Зміни вмісту супероксидного радикалу у лімфомі nk/ly та печінці мишей за дії похідного тіазолу. Молодь і поступ біології: Збірник тез ХIV Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів, Львів, 10–12 квітня 2018 р. – Львів, 2018.
 5. Бабський АМ, Фінюк НС, Шалай ЯР, Гренюх ВП, Мандзинець СМ, Остап’юк ЮВ, Обушак МД, Стойка РС. Механізми цитотоксичної дії похідних тіазолу на ракові клітини. Матеріали Тематичного VІІ з’їзду Українського біофізичного товариства. Київ, 2018; 78.
 6. Шалай ЯР, Мандзинець СМ, Попович МВ, Гренюх ВП, Бабський АМ. Вплив похідного тіазолу на про- та антиоксидантні процеси в клітинах лімфоми Немет-Келнера. Матеріали Тематичного VІІ з’їзду Українського біофізичного товариства. Київ, 2018; 51.
 7. Гренюх В., Шалай Я., Мандзинець С., , Бабський А. Дихання ізольованих мітохондрій лімфоми NK/Ly за дії новосинтезованого похідного тіазолу. Шевченківська весна: досягнення біологічної науки/BioScience Advances»: збірник тез XVI Міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчених (м. Київ, 24-27 квітня 2018 р.) [Текст]. – Київ, 2018. – С. 14-16.
 8. Кузьма МВ, Мітек ДВ, Шалай ЯР, Гренюх ВП. Вміст первинних і вторинних продуктів пероксидного окиснення ліпідів у клітинах печінки миші за дії похідного тіазолу. «Біологія: від молекули до біосфери». Тези доповідей XІІI Міжнародної конференції молодих учених. Харків, 2018; 39-40.
 9. Кузьма МВ, Мітек ДВ, Шалай ЯР, Мандзинець СМ, Попович МВ, Тимофєєв ОО, Гренюх ВП, Бабський АМ. Ефект похідного 5-бензил-2-амінотіазолу на про- та антиоксидантний стан клітин печінки здорових мишей та мишей-пухлиноносіїв лімфоми. Молодь і поступ біології: Збірник тез ХV Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів, Львів, 2019; 33.
 10. Мітек ДВ, Кузьма МВ, Шалай ЯР, Гренюх ВП. Зміни активності каталази та супероксиддисмутази у клітинах лімфоми за дії похідного тіазолу. «Біологія: від молекули до біосфери». Тези доповідей XІІI Міжнародної конференції молодих учених. Харків, 2018; 41-2.
 11. Мушкета П., Шалай Я., Мандзинець С., Гренюх В., Бабський А. Активність каталази та супероксиддисмутази у клітинах лімфоми NK/Ly та печінки миші за дії похідного тіазолу. Шевченківська весна: досягнення біологічної науки/BioScience Advances»: збірник тез XVI Міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчених (м. Київ, 24-27 квітня 2018 р.) [Текст]. – Київ, 2018. – С. 41-42.
 12. Finiuk N., Ostapiuk Yu., Hreniukh V., ShalaiYa, Matiychuk V., Obushak M., Stoika R., Babsky A. Antiproliferative activity of pyrazolothiazolopyrimidine derivatives. RECOOP 13-th annual scientific conference, Zagreb, Croatia, April 13, 2018. – Zagreb, 2018. – P. 56.
 13. Finiuk N., Ostapiuk Yu., Hreniukh V., ShalaiYa, Matiychuk V., Obushak M., Babsky A., Stoika R. Apoptosis induction in human leukemia cells by novel 2-amino-5-benzylthiazole derivatives. RECOOP 9-th annual project review meeting, Bratislava, Slovak Republic, October 11-14, 2018. – Bratislava, 2018. – P. 66.
 14. Шалай Я. Р.Вплив новосинтезованого похідного тіазолу на процеси пероксидного окиснення ліпідів в клітинах лімфоми NK\Ly / Я. Шалай // Збірник тез IV Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук», Одеса, 2017. – С. 44-46.
 15. Шалай Я. Р. Дослідження процесів пероксидного окиснення ліпідів в клітинах лімфомиNK\Ly / Я. Шалай, П. Мушкета, В. Гренюх, С. Мандзинець, А. Бабський // Молодь і поступ біології: Збірник тез ХIIІ Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів, Львів, 25–27 квітня 2017 р. – Львів, 2017. – С. 19–20.
 16. Shalai Ya.Effect of thethiazole derivative on the content of TBA-positive products in liver cells / Ya. Shalai, S. Mandzynets, V. Hreniukh, A. Babsky // 3rd Kyiv International Symposium on Smooth Muscle Physiology, Biophysics and Pharmacology, Kyiv-Lutsk, 17-22 September, 2017. – Kyiv-Lutsk, 2017. – P. 66.

Біографія

Народилася 9 липня 1993 року у м. Львів.

Закінчила Львівську загальноосвітню школу №41

З 2010 по 2015 р. навчалась на кафедрі біофізики та біоінформатики біологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

У 2014 році отримала Відзнаку Вченої ради Університету «За відмінне навчання, дбайливе ставлення до української мови, популяризацію української культури та за активну громадянську позицію.»

З 2015 по 2018 р. – аспірантка кафедри біофізики та біоінформатики

З січня 2019 року – молодший науковий співробітник НДЧ

3 жовтня 2019 року захистила дисертацію на тему «Роль вільнорадикальних процесів у антинеопластичній активності похідних тіазолу»

З вересня 2020 року на посаді  доцента кафедри біофізики та біоінформатики.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!