Гнатуш Світлана Олексіївна

Посада: завідувач кафедри мікробіології

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): +380 32 239 43 57

Телефон (мобільний): +380979271259

Електронна пошта: svitlana.hnatush@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Scopus: www.scopus.com

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

 • Дослідження адаптацій мікроорганізмів, які перетворюють сполуки сульфуру в природі, до впливу хімічних забруднень як стресових чинників.
 • Розроблення способів очищення забруднених середовищ від полютантів органічної та неорганічної природи за участі мікроорганізмів.
 • Дослідження процесів екзоелектрогензу у прокаріотів та робота з мікробними паливними елементами.
 • Дослідження мікробоценозів породних відвалів вугільних шахт та водойм екологічно небезпечних районів.
 • Дослідження мікробоценозів Антарктики.

Курси

Публікації

 • Moroz O. M. Nitrites oxidation by phototrophic bacteria of Chlorobium, Thiocapsa and Lamprocystis genera under the influence of inorganic pollutants / O. M. Moroz, G. I. Zvir, S. O. Hnatush // Biosyst. Divers. – 2021. − Vol. 29, № 1. – P. 39–46. doi: 10.15421/012106. http://ecology.dp.ua
 • Тарабас О. Використання сульфід- та тіосульфат-іонів пурпуровими несірковими бактеріями Rhodopseudomonas yavorovii / О. В. Тарабаc, С. О. Гнатуш, О. М. Мороз, В. О. Василечко, Г. В. Грищук, Г. І. Звір, С. Я. Комплікевич // Вісн. Дніпропетр. ун-ту. Біол. Екол. Biosyst. Divers. – 2017. – Вип. 25, № 3. С. 181–185. doi: 10.15421/011727. https://ecology.dp.ua
 • Мороз О. М. Сульфідогенна активність сульфатвідновних і сірковідновлювних бактерій за впливу сполук металів / О. М. Мороз, С. О. Гнатуш, О. В. Тарабас, Х. І. Богославець, Г. В. Яворська, Б. М. Борсукевич // Вісн. Дніпропетр. ун-ту. Біол. Екол. Biosyst. Divers. – 2018. − Вип. 26, № 1. С. 3–10. doi: 10.15421/011801. http://ecology.dp.ua
 • Hnatush S. O. Sulfidogenic and metal reducing activities of Desulfuromonas genus bacteria under the influence of copper chloride / S. O. Hnatush, O. M. Moroz, G. V. Yavorska, B. M. Borsukevych // Biosyst. Divers. – 2018. − Vol. 26, № 3. P. 218–226. doi: 10.15421/011833. http://ecology.dp.ua
 • Malovanyy M. Perspective technologies of the treatment of the wastewaters with high content of organic pollutants and ammoniacal nitrogen / M. Malovanyy, O. Moroz, S. Hnatush, O. Maslovska, V. Zhuk, I. Petrushka, V. Nykyforov, A. Sereda // J. Ecol. Eng. – 2019. – Vol. 20, № 2. – P. 8–15. doi: https://doi.org/10.12911/22998993/94917. http://www.jeeng.net
 • Tarabas О. V. The usage of nitrogen compounds by purple non-sulfur bacteria of the Rhodopseudomonas genus / О. V. Tarabas, S. О. Hnatush, О. М. Мoroz // Regul. Mech. Biosyst. – 2019. – Vol. 10, № 1. – P. 79–82. doi: 10.15421/021913. https://medicine.dp.ua/index.php/med
 • Segin T. Biochemical indicators of green photosynthetic bacteria Chlorobium limicola response to Cu2+ action / T. Segin, S. Hnatush, O. Maslovska, A. Halushka, Y. Zaritska // Ukr. Biochem. J. – 2020. – Vol. 92 №1. – С. 103–112. http://dx.doi.org/10.15407/ubj92.01.103. http://ukrbiochemjournal.org
 • Hnatush S. Waste water treatment by exoelectrogenic bacteria, which were isolated from technogenically transformed territories /
  S. Hnatush, O. Maslovska, T. Segin, O. Vasyliv, M. Kovalchuk,
  M. Malovanyy // Ecological Questions. – 2020. – Vol. 31, №1. –
  P. 35–44. http://dx.doi.org/10.12775/EQ.2020.005. https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/EQ/index
 • Moroz O. M. Reduction of sulfur and oxidized forms of nitrogen by bacteria of Desulfuromonas sp., isolated from Yavorivske Lake, under the influence of ferrum citrate / O. M. Moroz, S. O. Hnatush, O. D. Maslovska, G. V. Yavorska, B. M. Borsukevych // Biosyst. Divers. – 2020. − Vol. 28, № 1. – P. 53–59. doi: 10.15421/012009. http://ecology.dp.ua
 • Тарабас О. В. Біоремедіація стічних вод за використання фототрофних несіркових бактерій Rhodopseudomonas yavorovii IMB B-7620 / О. В. Тарабас, С. О. Гнатуш, О. М. Мороз, М. М. Ковальчук // Екол. та ноосферол. – 2019. – Т. 30, № 2. − С. 63−67. doi: 10.15421/031911. http://www.uenj.cv.ua
 • Hnatush S. O. Morphological, physiological and biochemical characteristics of metal resistant isolates of bacteria obtained from different Antarctic substrates / S. O. Hnatush, T. B. Peretyatko, O. D. Maslovska, O. M. Moroz, S. Ya. Komplikevych, T. O. Kondratiuk // Ukrainian Antarctic Journal. − – Vol. 1. – P. 82−92. doi: 10.33275/1727-7485.1.2020.381. http://uaj.uac.gov.ua/
 • Звір Г. І. Вплив сполук фосфору на утворення іонів амонію клітинами азотофіксувальних бактерій Аzotobacter chroococcum ВКМ В-1272 / Г. І. Звір, Г. М. Різун, С. О. Гнатуш // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія “Біологія”. – 2020. – Вип. 34. – С.132–140. doi: 10.26565/2075-5457-2020-34-14
 • Moroz O. M. Reduction of sulfate, nitrate, and nitrite ions by Desulfovibrio under the influence of ferrum (III) citrate / O. M. Moroz, S. O. Hnatush, G. V. Yavorska // Біологічні студії/Studia biologica. – 2020. – Vol. 14, № 1. P. 3–22. doi: https://doi.org/10.30970/sbi.1401.607. www.http://publications.lnu.edu.ua/journals/index.php/biology
 • Segin Т. Synthesis of glycogen by Chlorobium limicola IMV K-8 during growth in wastewater / Т. Segin, S. Hnatush, О. Maslovska, S. Komplikevych // Visnyk of Lviv University. Biological series. – 2020. – Vol. 83. – Р. 67–73. http://dx.doi.org/10.30970/vlubs.2020.83.08. http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/biology/index

Патентно-ліцензійна діяльність

Дослідні зразки та патенти на винахід (корисну модель)

 • Горішний М. Б., Гнатуш С. О., Мороз О. М., Левицька О. В., Гудзь С. П. Свідоцтво про депонування консорції бактерій Chlorobium limicola Ya-2002 іPseudomonas spу Депозитарії Інституту мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України з наданням реєстраційного номеру ІМВ К-8 від 2 листопада 2010 року.
 • Пат. 44720 Україна, МПК (2009) C02F 1/70, C02F 3/34, C12N 1/20. Спосіб очищення води від іонів важких металів мікроорганізмами / Гудзь С. П., Перетятко Т. Б., Галушка А. А., Гнатуш С. О. ; заявник і власник Львівський національний університет імені Івана Франка. – № u 200904861 ; заявл. 18.05.2009 ; опубл. 12.10.2009, Бюл. № 19.
 • Пат. 55717 Україна, МПК (2011.01) C12N 1/20, C02F 3/34, C02F 11/00. Спосіб очистки стічних вод від іонів міді мікроорганізмами / Гудзь С. П., Перетятко Т. Б., Мороз О. М., Гнатуш С. О. ; заявник і власник Львівський національний університет імені Івана Франка. – № u201006383 ; заявл. 25.05.2010 ; опубл. 27.12.2010, Бюл. № 24, 2010 р.
 • Пат. 63723 Україна, МПК (2011) C12N 1/20 (2006.01), C08В 37/18 (2006.01). Консорція бактерій Chlorobium limicola Ya-2002 і Pseudomonas sp. – продуцент глікогену / Горішний М. Б., Гнатуш С. О., Мороз О. М., Левицька О. В., Гудзь С. П. ; заявник і власник Львівський національний університет імені Івана Франка. – № u201014885 ; заявл. 13.12.2010 ; опубл. 25.10.2011, Бюл. № 20, 2011 р.
 • Пат. Україна, МПК (2013). Спосіб очистки стічних вод від іонів кадмію мікроорганізмами / Гудзь С. П., Мороз О. М., Гнатуш С. О., Перетятко Т. Б., Василів О. М. ; заявник і власник Львівський національний університет імені Івана Франка. – № u201309505 ; заявл. 29.07.2013.
 • Гудзь С. П., Гнатуш С. О., Мороз О. М., Перетятко Т. Б., Василів О. М. Свідоцтво про депонування штаму бактерій Desulfuromonas acetoxidans Ya-2006 у Депозитарії Інституту мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України з наданням реєстраційного номеру ІМВ В-7384 від 10 квітня 2013 року.
 • Пат. 132187 Україна, МПК H01M 8/00; H01M 8/16; H01M 8/22. Спосіб одержання електричного струму у мікробному паливному елементі / Гнатуш С. О., Тарабас О. В., Василів О. М., Масловська О. Д., Мороз О. М. ; заявник і власник Львівський національний університет імені Івана Франка. − № u201809830 ; заявл. 02.10.2018 ; опубл. 11.02.2019, Бюл. № 3.
 • Свідоцтво про депонування штаму бактерій Arthrobacter 10А_3Т_20 у Депозитарії Інституту мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України з наданням реєстраційного номеру Arthrobacter sp. ІМВ В-7860 від 18 грудня 2019 року / С. О. Гнатуш, Т. Б. Перетятко, О. М. Мороз, О. Д. Масловська.
 • Свідоцтво про депонування штаму бактерій Pseudomonas 5A_1N_20 у Депозитарії Інституту мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України з наданням реєстраційного номеру Pseudomonas sp. ІМВ В-7866 від 18 грудня 2019 року / С. О. Гнатуш, Т. Б. Перетятко, О. М. Мороз, О. Д. Масловська.
 • Свідоцтво про депонування штаму бактерій Psychrobacter sp. 89_1Т у Депозитарії Інституту мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України з наданням реєстраційного номеру Psychrobacter sp. ІМВ В-7865 від 18 грудня 2019 року / С. О. Гнатуш, Т. Б. Перетятко, О. М. Мороз, О. Д. Масловська.
 • Свідоцтво про депонування штаму бактерій Paenibacillus tundrae 5A–101 у Депозитарії Інституту мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України з наданням реєстраційного номеру Paenibacillus tundrae ІМВ В-7915 від 02 грудня 2020 року / С. О. Гнатуш, Т. Б. Перетятко, О. М. Мороз, О. Д. Масловська, С. Я. Комплікевич.
 • Свідоцтво про депонування штаму бактерій Pseudomonas yamanorum 9_102 у Депозитарії Інституту мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України з наданням реєстраційного номеру Pseudomonas yamanorum ІМВ В-7916 від 02 грудня 2020 року / С. О. Гнатуш, О. М. Мороз, Т. Б. Перетятко, О. Д. Масловська, С. Я. Комплікевич.
 • Свідоцтво про депонування штаму бактерій Ochrobactrum rhizosphaerae K3 у Депозитарії Інституту мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України з наданням реєстраційного номеру Ochrobactrum rhizosphaerae ІМВ В-7956 від 23 липня 2021 року / С. О. Гнатуш, О. Д. Масловська, О. М. Мороз, С. Я. Комплікевич.
 • Свідоцтво про депонування штаму бактерій Moorella thermoacetica Nadia-3 у Депозитарії Інституту мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України з наданням реєстраційного номеру Moorella thermoacetica ІМВ В-7957 від 23 липня 2021 року / О. М. Чайка, Т. Б. Перетятко, С. О. Гнатуш.

Монграфії

 • Bilyy O., Vasyliv О., Hnatush S. The Anode Biocatalyst with Simultaneous Transition Metals Pollution Control // Technology and Application Microbial Fuel Cell / Ed. by Chin-Tsan Wang. – Rijeka, Croatia, 2014. – P. 33–56. https://www.intechopen.com/chapters/46938
 • Kuzmishyna–Diakiv S. Microbiota of the Coal Pits Waste Heaps / S. Kuzmishyna–Diakiv, S. Hnatush // Saarbrücken, Germany : OmniScriptum GmbH & Co. KG, Lambert Academic Publishing, 2015. – 56 p.
 • Hnatush S. Sulfur-reducing bacteria Desulfuromonas acetoxidans ІМV В-7384 under the influence of heavy metal ions / S. Hnatush, O. Maslovska // The Development of Natural Sciences. – Riga, Latvia, Izdevnieciba : Baltija Publishing, 2018. – 480 р. / P. 98−122. ISBN 978-9934-571-41-1.

Підручники, навчальні посібники

 • Яворська Г. В., Гудзь С. П., Гнатуш С. О. Промислова мікробіологія: Навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.]. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 256 с. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (Лист № 1.4/18-Г-2254 від 30 жовтня 2008 р.)
 • Гудзь С. П., Гнатуш С. О., Білінська І. С. Мікробіологія: Підручник: [для студ. вищ. навч. закл.]. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 360 с. Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як підручник для студентів вищих навчальних закладів (Лист № 1.4/18-Г-983 від 30 жовтня 2006 р.)
 • Горішний М. Б., Гудзь С. П., Гнатуш С. О. Бактеріальний фотосинтез: Навч. посіб.: [для студ. вищ. навч. закл.]. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 179 с. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (Лист № 1/11-9769 від 18 жовтня 2011 р.)
 • Гудзь С. П., Гнатуш С. О., Білінська І. С. Мікробіологія: практикум, тести: Навч. посіб.: [для студ. вищ. навч. закл.]. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 228 с. Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів біологічних спеціальностей вищих навчальних закладів (Лист № 1/11-15012 від 26 вересня 2012 р.).
 • Гудзь C. П., Гнатуш С. О., Яворська Г. В., Білінська І. С., Борсукевич Б. М. Практикум з мікробіології: Підручник: [для студ. вищ. навч. закл.]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 436 с.
 • Санітарна мікробіологія : підручник : [для студ. вищ. навч. закл.] / С. П. Гудзь, С. О. Гнатуш, Г. І. Звір. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 348 с.
 • Гнатуш С. О. Навчальний посібник для учнів очно-дистанційної школи Львівської обласної Малої академії наук. Біологія 10−11 класи / С. О. Гнатуш, Н. А. Кулецька. – Львів : Львівська обласна Мала академія наук учнівської молоді, 2016. – 144 с.

Біографія

Народилася 20 квітня 1965 р. в смт. Липова Долина Сумської області. Мікробіолог, викладач біології і хімії, кандидат біологічних наук (1996)доцент (2001), професор (2015). Тема дисертації: “Утворення етилового спирту дріжджами та його роль у регуляції ферментів обміну вуглеводів“.Відмінник освіти України (2010).

Закінчила з відзнакою біологічний факультет Львівського університету (1987), аспірантуру (1993). У 1987–1990 рр. – інженер НДЛ, 1993–97 – науковий співробітник, асистент, з 1997 р. – доцент кафедри мікробіології, заступник декана з навчальної та наукової роботи; з 2002 р. – в. о. декана, у 2003-2010 рр. – декан біологічного факультету Львівського університету, з 2014 р. – завідувач кафедри мікробіології.

Проекти

Науковий керівник держбюджетної теми Бм-14Ф “Моделювання та прогнозування впливу хімічних забруднень на мікроорганізми, які перетворюють сполуки сульфуру”. № держреєстрації: 0121U109616. Термін виконання: 01.04.21–31.12.23.

Науковий керівник науково-дослідної теми в межах робочого часу викладачів “Адаптації мікроорганізмів, які перетворюють сполуки сульфуру у природі, до впливу хімічних забруднень як стресових чинників”. № держреєстрації: 0120U101771. Термін виконання: 01.01.20–31.12.24.

Науковий керівник теми Н/01-2020 “Метаболічна активність, фізіолого-біохімічна та молекулярно-генетична характеристика антарктичних металорезистентних штамів мікроорганізмів” за Договором № Н/01-2020 з Державною установою Національний антарктичний науковий центр МОН України від 21 вересня 2020 р. № держреєстрації: 0120U104350. Термін виконання: 21.09.20–21.12.20.

Науковий керівник теми Н/02-2021 “Мікробіота наземних рослинних угруповань морської Антарктики” за Договором № Н/02-2021 з Державною установою Національний антарктичний науковий центр МОН України від 05 липня 2021 р. № держреєстрації: 0121U112291. Термін виконання: 05.07.21–21.12.21.

Науковий керівник держбюджетної теми Бм-25Ф “Функціонування мікробоценозів техногенно змінених територій та їхня участь у трансформації сполук важких металів і сульфуру”. № держреєстрації: 0116U001534. Термін виконання: 01.02.16–31.12.18.

Методичні матеріали

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!