Гнатуш Світлана Олексіївна

Посада: завідувач кафедри мікробіології

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): +380 32 239 43 57

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

 • Дослідження адаптацій мікроорганізмів, які перетворюють сполуки сульфуру в природі, до впливу хімічних забруднень як стресових чинників.
 • Розроблення способів очищення забруднених середовищ від полютантів органічної та неорганічної природи за участі мікроорганізмів.
 • Дослідження процесів екзоелектрогензу у прокаріотів та робота з мікробними паливними елементами.
 • Дослідження мікробоценозів породних відвалів вугільних шахт та водойм екологічно небезпечних районів.

Курси

Публікації

 • Лаврик С. В. Фотосинтезувальні пурпурові сіркобактерії роду Chromatium, виділені з озер Яворівське (Львівська обл.) та Сакське (АР Крим) / С. О. Лаврик, Ю. О. Павлова, С. О. Гнатуш // Біологічні студії. – 2010. – Т. 4, № 2. – С. 73–82. Фахове видання.
 • Кушкевич І. Вплив солей важких металів на ріст та швидкість поглинання кисню клітинами зелених сіркобактерій Chlorobium limicola Ya-2002 / І. В. Кушкевич, С. О. Гнатуш // Біологічні студії. – 2010. – Т. 4, № 2. – С. 63–72. Фахове видання.
 • Кушкевич І. В. Пігменти фотосинтезувальних зелених сіркобактерій Chlorobium limicola Ya-2002 за впливу солей важких металів / І. В. Кушкевич, С.О. Гнатуш // Мікробіологія і біотехнологія. – 2010. – Т. 3. – № 11. – С. 61–70. Фахове видання.
 • Кушкевич І. В. Активність каталази та супероксиддисмутази бактерій Desulfovibro desulfuricans Ya-11 за впливу солей важких металів / І. В. Кушкевич, С. О. Гнатуш , Г. В. Мутенко // Вісн. Дніпропетр. ун-ту. Серія : Біологія. Екологія. – 2010. – Вип. 10. – Т. 2. – С. 25–33. Фахове видання.
 • Кушкевич І. В. Аноксигенні фотосинтезувальні пурпурові бактерії / І. В. Кушкевич, С. О. Гнатуш // Біологічні студії. – 2010. – Т. 4. – № 3. – С. 137–154. Фахове видання.
 • Bilyy O. The influence of 3d3 type transition metals on light scattering properties of sulfur cycle bacteria Desulfuromonas acetoxidans / O. Bilyy, O. Vasyliv, S. Hnatush, V. Getman, G. Kotsyumbas // Proc. SPIE. – 2011. – Vol. 8087. – P. 808725–1–6. Фахове видання.
 • Vasyliv O. The influence of different metal ions on light scattering properties of pattern microbial fuel cells’ bacteria Desulfuromonas acetoxidans / O. Vasyliv, O. Bilyy, V. Getman, Ya. Ferensovych, R. Yaremyk, S. Hnatush // Proc. SPIE. – 2011. – Vol. 8112. – P. 81120Z–1–6. Фахове видання.
 • Vasyliv O. The changes of spectroscopic characteristics of sulfur reducing bacteria Desulfuromonas acetoxidans under the influence of different metal ions / O. Vasyliv, O. Bilyy, S. Hnatush, I. Kushkevych, V. Getman // Proc. SPIE. – 2011. – Vol. 8152. – P. 81520B–1–7. Фахове видання.
 • Vasyliv O. M. The influence of heavy metal salts on growth and light scattering characteristics of bacteria Desulfuromonas acetoxidans as model objects for the microbial-anode fuel cells / O. M. Vasyliv, S. O. Hnatush, I. V. Kushkevych, O. I. Bilyy, V. B. Getman // Sepsis. – 2011. – Vol. 4, № 1. – P. 79–83. Фахове видання.
 • Кушкевич І. Акумуляція іонів важких металів клітинами Chlorobium limicola IMB K-8 та їхні цитоморфологічні зміни за впливу кадмій сульфату / І. Кушкевич, С. Гнатуш, О. Кулачковський // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. біол. – 2011. – Вип. 56. – С. 199–207. Фахове видання.
 • Гудзь С. П. Регулювання рівня сульфатів, сірководню та важких металів у техногенних водоймах сульфатвідновлювальними бактеріями / С. П. Гудзь, Т. Б. Перетятко, О. М. Мороз, С. О. Гнатуш, І. Р. Клим // Мікробіол. журн. – 2011. – Т. 73, № 2. – С. 33–38. Фахове видання.
 • Василів О. М. Вплив сполук феруму та мангану на вміст глутатіону в клітинах сірковідновлювальних бактерій Desulfuromonas acetoxidans / О. М. Василів, С.О. Гнатуш // Біологічні студії. – 2011. – Т. 5, № 1. – С. 5–10. Фахове видання.
 • Кушкевич І. В. Фізіолого-біохімічні характеристики бактерій Thiocapsa sp. Ya-2003 за впливу гідроген сульфіду / І. В. Кушкевич, С.О. Гнатуш // Мікробіологія і біотехнологія. – 2011. – Т. 3, № 11. – С. 61–70. Фахове видання.
 • Kushkevych I. V. Glutathione level of Desulfovibrio desulfuricans ІМV К-6 under the influence of heavy metal salts / I. V. Kushkevych, S. O. Hnatush, H. V. Mutenko // Укр. біохім. журн. – 2011. – Т. 83, № 6. – С. 105–110. Фахове видання.
 • Василів О. М. Вплив солей феруму та мангану на ріст і світлорозсіювальні властивості бактерій Desulfuromonas acetoxidans / О. М. Василів, С. О. Гнатуш, О. І. Білий, В. Б. Гетьман // Вісн. Дніпропетр. ун-ту. Серія : Біологія. Екологія. – 2011. – Т. 2, Вип. 19. – С. 25–33. Фахове видання.
 • Vasyliv O. Effect of transition metal compounds on catalase activity of sulfur- reducing bacteria Desulfuromonas acetoxidans cells / O. Vasyliv, S. Hnatush // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. біол. – 2011. – Вип. 57. – С. 207–215. Фахове видання.
 • Kushkevych I. V. Glutathione level of Desulfovibrio desulfuricans ІМV К-6 under the influence of heavy metal salts / I. V. Kushkevych, S. O. Hnatush, H. V. Mutenko // Укр. біохім. журн. – 2011. – Т. 83, № 6. – С. 105–110.
 • Bilyy O. I. Light scattering spectra of sulfur-reducing bacteria Desulfuromonas acetoxidans under the influence of ions Fe metals / O. I. Bilyy, O. M. Vasyliv, S. O. Hnatush // Proc. SPIE. – 2011. – Vol. 8338. – P. 83381I–1–7.
 • VasylivO. M. The influence of manganeseonlightscatteringproperties of Desulfuromonas acetoxidans bacteria in the process of the irgrowth / O. M. Vasyliv, O. I. Bilyy, S. O. Hnatush // FIO/LSTechnicalDigest. – 2011. –Vol. 10. – P. JWA10–1–2.
 • Vasyliv O. Effect of transition metal compounds on catalase activity of sulfur- reducing bacteria Desulfuromonas acetoxidans cells/ O.Vasyliv, S. Hnatush// Вісн. Львів. ун-ту. Сер. біол. – 2011. – Вип. 57. – С. 207–215.
 • Білий О. І. Вплив важких металів на світлорозсіюючі властивості бактерій циклу сірки Desulfuromonas acetoxidans / О. І. Білий, О. М. Василів, В. Б. Гетьман, С. О. Гнатуш // Sensor Electronic sand Microsystem Technologies. – 2011. – T. 2, № (8)–4. –C. 20–24.
 • Гудзь С. П. Метаболізм діоксиду карбону в клітинах зелених бактерій / С. П. Гудзь, С. О. Гнатуш, М. Б. Горішний // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. біол. – 2012.– Вип. 59. –С. 12–22.
 • VasylivO. M. Electric current generation by sulfur-reducing bacteria in microbial-anode fuel cell / O. М. Vasyliv, O. І. Bilyу, Ya. P. Ferensovych, S. O. Hnatush// Proc. SPIE. – Vol. 8472. – Р. 84720Z–1–7.
 • Василів О. М. Вплив солей Феруму та Мангану на ріст і світлорозсіювальні властивості бактерій Desulfuromonas acetoxidans / О. М. Василів, С. О. Гнатуш, О. І. Білий, В. Б. Гетьман // Вісн. Дніпропетровськ. ун-ту. Біол. Екол. – 2011. – Т. 19, № 2. – C. 25–33.
 • Гудзь С. П. Нагромадження сполук сірки із різним ступенем окиснення зеленими сірковими бактеріями Chlorobium limicolа ІМВК-8/ С. П. Гудзь, С. О. Гнатуш, М. Б. Горішній // Мікробіологія і біотехнологія. – 2011. – Вип. 4. – С. 82–90.
 • Гнатуш С. Ідентифікація та властивості фотосинтезувальних пурпурових сіркових бактерій роду Thiorhodococcus sp., виділених з озера Сакське (АР Крим) / С. Гнатуш, С. Лаврик, І. Медина // Біологічні студії.– 2012. – Т. 6, № 2. – С. 139–150.
 • Василів О. Зміни розмірного розподілу та відносного вмісту клітин сірковідновлювальних бактерій Desulfuromonas acetoxidans за впливу солей перехідних металів / О. Василів, С. Гнатуш, О. Білий, В. Гетьман, Я. Ференсович // Вісник Львівського ун-ту. Сер. біол. – 2012. – Вип. 60. – С. 249–258.
 • Vasyliv O. М. Application of acetate, lactate, and fumarate as electron donors in microbial fuel cell / O. М. Vasyliv, O. І. Bilyу, Ya. P. Ferensovych, S. O. Hnatush // Proc. SPIE. – 2013. – Vol. 8825. – Р. 88250Q–1–7.
 • Горішний М. Б. Вплив мінерального та органічного живлення на кількісні зміни фотореакційних молекул у клітинах Chlorobium limicolа ІМВ К-8 / М. Б. Горішний, С. П. Гудзь, С. О. Гнатуш // Мікробіологія і біотехнологія. – 2012. – № 3 (19). – С. 65–73.
 • Василів О. М. Зміни активності супероксиддисмутази сірковідновлювальних бактерій Desulfuromonas acetoxidans за впливу сполук перехідних металів / О. М. Василів, С. О. Гнатуш // Мікробіол. журн. – 2013. – Т. 75, № 2. – С. 37–44.
 • Масловська О. Показники системи антиоксидантного захисту клітин Desulfuromonas acetoxidans за впливу ферум (ІІІ) цитрату й аргентум нітрату / О. Д. Масловська, С. О. Гнатуш, О. І. Білий, О. Р. Цап, К. Б. Новіцька // Біологічні студії / Studia biologica. – 2013. – Том 7, № 1. – C. 89–96.
 • Масловська О. Інтенсивність процесів перекисного окиснення ліпідів та показники системи антиоксидантного захисту клітин Desulfuromonas acetoxidansІМВ В-7384 за впливу ферум (ІІІ) цитрату / О. Масловська, С. Гнатуш // Вісник Львівського університету. Сер. біол. – 2014. – Вип. 64. – С. 270–278.
 • Шоляк К. Відновлення хромат- і сульфат-іонів сульфатвідновлювальними бактеріями Desulfomicrobium sp. CrR3 за впливу органічних речовин – забруднювачів навколишнього середовища / К. Шоляк, С. Гнатуш, Т. Перетятко, С. Гудзь // Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. – 2014. – Вип. 65. – С. 266-272.

Патентно-ліцензійна діяльність

Дослідні зразки та патенти на винахід (корисну модель)

 • Горішний М. Б., Гнатуш С. О., Мороз О. М., Левицька О. В., Гудзь С. П. Свідоцтво про депонування консорції бактерій Chlorobium limicola Ya-2002 іPseudomonas spу Депозитарії Інституту мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України з наданням реєстраційного номеру ІМВ К-8 від 2 листопада 2010 року.
 • Пат. 44720 Україна, МПК (2009) C02F 1/70, C02F 3/34, C12N 1/20. Спосіб очищення води від іонів важких металів мікроорганізмами / Гудзь С. П., Перетятко Т. Б., Галушка А. А., Гнатуш С. О. ; заявник і власник Львівський національний університет імені Івана Франка. – № u 200904861 ; заявл. 18.05.2009 ; опубл. 12.10.2009, Бюл. № 19.
 • Пат. 55717 Україна, МПК (2011.01) C12N 1/20, C02F 3/34, C02F 11/00. Спосіб очистки стічних вод від іонів міді мікроорганізмами / Гудзь С. П., Перетятко Т. Б., Мороз О. М., Гнатуш С. О. ; заявник і власник Львівський національний університет імені Івана Франка. – № u201006383 ; заявл. 25.05.2010 ; опубл. 27.12.2010, Бюл. № 24, 2010 р.
 • Пат. 63723 Україна, МПК (2011) C12N 1/20 (2006.01), C08В 37/18 (2006.01). Консорція бактерій Chlorobium limicola Ya-2002 і Pseudomonas sp. – продуцент глікогену / Горішний М. Б., Гнатуш С. О., Мороз О. М., Левицька О. В., Гудзь С. П. ; заявник і власник Львівський національний університет імені Івана Франка. – № u201014885 ; заявл. 13.12.2010 ; опубл. 25.10.2011, Бюл. № 20, 2011 р.
 • Пат. Україна, МПК (2013). Спосіб очистки стічних вод від іонів кадмію мікроорганізмами / Гудзь С. П., Мороз О. М., Гнатуш С. О., Перетятко Т. Б., Василів О. М. ; заявник і власник Львівський національний університет імені Івана Франка. – № u201309505 ; заявл. 29.07.2013.
 • Гудзь С. П., Гнатуш С. О., Мороз О. М., Перетятко Т. Б., Василів О. М. Свідоцтво про депонування штаму бактерій Desulfuromonas acetoxidans Ya-2006 у Депозитарії Інституту мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України з наданням реєстраційного номеру ІМВ В-7384 від 10 квітня 2013 року.

Колективна монграфія

 • Bilyy O., Vasyliv О., Hnatush S. The Anode Biocatalyst with Simultaneous Transition Metals Pollution Control // Technology and Application Microbial Fuel Cell / Ed. by Chin-Tsan Wang. – Rijeka, Croatia, 2014. – P. 33–56.

Підручники, навчальні посібники

 • Яворська Г. В., Гудзь С. П., Гнатуш С. О. Промислова мікробіологія: Навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.]. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 256 с. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (Лист № 1.4/18-Г-2254 від 30 жовтня 2008 р.)
 • Гудзь С. П., Гнатуш С. О., Білінська І. С. Мікробіологія: Підручник: [для студ. вищ. навч. закл.]. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 360 с. Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як підручник для студентів вищих навчальних закладів (Лист № 1.4/18-Г-983 від 30 жовтня 2006 р.)
 • Горішний М. Б., Гудзь С. П., Гнатуш С. О. Бактеріальний фотосинтез: Навч. посіб.: [для студ. вищ. навч. закл.]. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 179 с. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (Лист № 1/11-9769 від 18 жовтня 2011 р.)
 • Гудзь С. П., Гнатуш С. О., Білінська І. С. Мікробіологія: практикум, тести: Навч. посіб.: [для студ. вищ. навч. закл.]. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 228 с. Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів біологічних спеціальностей вищих навчальних закладів (Лист № 1/11-15012 від 26 вересня 2012 р.).
 • Гудзь C. П., Гнатуш С. О., Яворська Г. В., Білінська І. С., Борсукевич Б. М. Практикум з мікробіології: Підручник: [для студ. вищ. навч. закл.]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 436 с.

Біографія

Народилася 20 квітня 1965 р. в смт. Липова Долина Сумської області. Мікробіолог, викладач біології і хімії, кандидат біологічних наук (1996)доцент (2001), професор (2015). Тема дисертації: “Утворення етилового спирту дріжджами та його роль у регуляції ферментів обміну вуглеводів“.Відмінник освіти України (2010).

Закінчила з відзнакою біологічний факультет Львівського університету (1987), аспірантуру (1993). У 1987–1990 рр. – інженер НДЛ, 1993–97 – науковий співробітник, асистент, з 1997 р. – доцент кафедри мікробіології, заступник декана з навчальної та наукової роботи; з 2002 р. – в. о. декана, у 2003-2010 рр. – декан біологічного факультету Львівського університетуту, з 2014 р. – завідувач кафедри мікробіології.

Методичні матеріали

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!