Іскра Руслана Ярославівна

Посада: професор кафедри фізіології людини і тварин

Науковий ступінь: доктор біологічних наук

Вчене звання: професор

Електронна пошта: Ruslana.iskra@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Руслана Ярославівна досліджувала фізіологічні та біохімічні механізми регуляції адаптаційних процесів в організмі тварин у критичні періоди онтогенезу, а також розробляла методи підвищення продуктивності, стресостійкості та адаптаційної здатності організму тварин за дії біологічно активних речовин різного походження. Її кандидатська дисертація була присвячена дослідженню інтенсивності лейкоцитопоезу, енергетичного метаболізму, протеолізу і стану антиоксидантної системи в клітинах мієлоїдного ряду кісткового мозку, нейтрофільних гранулоцитах і лімфоцитах периферійної крові свиней в періоді від народження до 10-добового віку та з’ясуванню впливу гідрокортизону і мікроелементів Fe та Se на регуляцію метаболізму в клітинах вказаних популяцій.

Докторська дисертація Іскри Р.Я. присвячена з’ясуванню особливостей біохімічних процесів в організмі тварин за дії Cr(ІІІ) та розробленню способів корекції метаболічних порушень з використанням його мінеральних і органічних сполук. Вона досліджувала біохімічні процеси в організмі щурів, кроликів і свиней за впливу мінеральної та органічних, у т.ч. одержаних з використанням нано- і біотехнологій, сполук Хрому(ІІІ). Її дослідженнями з’ясовані механізми метаболічної дії Cr(III) у тварин залежно від їх фізіологічного стану та різних періодів онтогенезу: вагітності, пологів, лактації та відлучення.

Іскра Р.Я. вивчає фізіологічні особливості та біохімічні процеси в організмі тварин за експериментальних патологічних станів, в т.ч. цукрового діабету та їх корекції цитратами макро- та мікроелементів. Сполуки елементів мають здатність виявляти сприятливий ефект за патогенезу та ускладнень багатьох захворювань. Зокрема, дослідженнями Іскри Р. встановлено, що за умов випоювання цитратів Хрому, Магнію, Цинку і Ванадію виявлено нормалізацію функціонування вуглеводного, ліпідного і білкового обмінів, стану антиоксидантної та імунної систем в організмі щурів з експериментально індукованим діабетом.

З 2021 року є керівником наукового завдання «Дослідити адаптивні та метаболічні процеси в організмі тварин за дії біологічно активних речовин різного походження» (фундаментальні дослідження, 2021-2025 рр.) у програмі наукових досліджень № 43 «Адаптаційні процеси у високопродуктивних сільськогосподарських тварин за впливу екологічних та кліматичних чинників». Зокрема вивчає біохімічні особливості дії сірковмісних синтетичних сполук – естерів сульфокислот S-етил-4-амінобензентіосульфонату, S-аліл-4- амінобензентіосульфонату, S-аліл-4-ацетил-амінобензентіосульфонату на фізіологічні та біохімічні процеси в організмі тварин.

Під її керівництвом захищено 3 кандидатські дисертації та ведеться підготовка однієї докторської і 4 кандидатських дисертацій.

Курси

Публікації

Книги:

 1. Slivinska O. M., Iskra R. Ya. Antioxydant system in rats’ liver and skeletal muscles during experimentally-induced diabetes and its correction with chromium and zinc citrates / in Scientific developments of Ukraine and EU in the area of natural sciences: Collective monograph. Riga: Izdevniecība “Baltija Publishing”. 2020; 2: 649-663. https://doi.org/10.30525/978-9934-588-73-0/2.14
 2. Антоняк Г.Л., Влізло В.В., Іскра Р.Я., Панас Н.С., Коцюмбас І.Я. Кальцій в організмі людини і тварин. Київ: Аграрна наука, 2019. – 246 с.
 3. Trace elements and minerals in Health and Longevity. – av Marco Malavolta, Eugenio Mocchegiani / Iskra R.Y. et al. – Springer, 2018. – 328 s.
 4. Фізіологія сільськогосподарських тварин (практикум) [текст]: видання друге, доопрацьоване. / За ред. А. Й. Мазуркевича, В.О. Трокоза / А. Й. Мазуркевич, В.О. Троком, В. І. Карповський, …Р.Я. Іскра Р.Я. та інші – К.: Центр учбової літератур, 2015. – 240 с.
 5. Хром у живленні тварин: монографія / Р.Я. Іскра, В.В. Влізло, Р.С. Федорук, Г.Л. Антоняк.- К.: Аграрна наука, 2014. – 312 с.
 6. Лабораторні методи досліджень у біології, тваринництві та ветеринарній медицині: довідник / [Влізло В. В., Федорук Р. С., Ратич І. Б….Іскра Р. Я. та ін.]; за ред. В. В. Влізла — Львів: Сполом, 2012. — 764 с.

Статті, що опубліковані у виданнях, які включені у міжнародні бази Scopus, Web of Science :

 1. Kotyk B. І., Iskra R. Ya., Slivinska O.M., Liubas N.M., Pylypets A. Z., Lubenets V. I., Pryimych V. I. Effects of ethylthiosulfanylate and chromium (VI) on the state of pro/antioxidant system in rat liver. Ukrainian Biochemical Journal. 2020; 92(5): 78-86. doi:https://doi.org/10.15407/ubj92.05.078 (Scopus).
 2. Kovalсhuk I.I., Fedoruk R.S., Spivak M.Ya., Romanovyсh M.M., Iskra R.Yа. Laсtobaсillus сasei IMV B-7280 Immunobiotic Strain Influence on the Viability of Honey Bees and the Content of Microelements in the Organism. Microbiological Journal. 2021; 83(2): 42-50. doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj83.02.042 (Scopus).
 3. Fedoruk R. S., Tesarivska U. I., Kovalchuk I. I., Iskra R. J., Tsap M.M., Khrabko M. I., Koleshchuk O. I. The indices of thyroid system and metabolism of rats under the influence of nanocomposition based on iodine and citrate. Ukr.Biochem.J. 2021; 93(3): 92-100. https://doi.org/10.15407/ubj93.03.092(Scopus).
 4. Klymets H. V., Iskra R. J., Svarchevska O. Z. Hematological parameters and protein metabolism in the blood of pregnant rats under the effect of vanadium citrate. Regulatory Mechanisms in Biosystems, 2021. 12(1), 145–152. DOI: https://doi.org/10.15421/022122 (Web of Science). https://medicine.dp.ua/index.php/med/article/view/703
 5. Kotyk B., Iskra R. Effects of Ethylthiosulfanylate and Chromium (VI) on the State of Glutathione Antioxidant System and Oxidative Stress Marker Content in Rat Kidneys //Current Applied Science and Technology. 2021; 21(4). 761-773. (advanced online publication: October-December 2021) https://li01.tci-thaijo.org/index.php/cast/article/view/250795. (Scopus).
 6. Kotyk B., Iskra R. Antioxidant Effect of the Complex Action of Vitamin E and Ethylthiosulfаnylate in the Liver and Kidneys of Rats under Conditions of Chrome(VI)-Induced Oxidative Stress // Biointerface Research in Applied Chemistry. 2022; 12(2). 1405-1420. (advanced online publication) doi: https://biointerfaceresearch.com/?page_id=8308 (Scopus).
 7. Liubas N., Iskra R., Stadnytska N., Monka N., Havryliak V., Lubenets V. Antioxidant activity of thiosulfonate compounds in experiments in vitro and in vivo. //Biointerface Research in Applied Chemistry. 2022; 12(3):3106 – 3116. https://doi.org/10.33263/BRIAC123.31063116 (Scopus).
 8. Sushko O., Iskra R., Ponkalo L. Influence of chromium citrate on oxidative stress in the tissues of muscle and kidney of rats with experimentally induced diabetes. Regulatory Mechanisms in Biosystems. 2019; 10(2): 209–214. doi:https://doi.org/10.15421/021931 (Web of Science).
 9. Sushko O., Klumets G., Iskra R. Carbohydrate metabolism and the state of the pro-antioxidant system in the pancreas of rats with experimentally induced diabetes and the release of vanadium citrate. International Journal Pharmaceutical Sciences and Research. 2018; 9(12): 5382–5387. DOI:13040/IJPSR.0975-8232.9(12).5382-87 (Scopus).
 10. Pylypets A. Z., Iskra R. Ya., Havryliak V. V., Nakonechna A. V., Novikov V. P., Lubenets V. I. Effects of thiosulfonates on the lipid composition of rat tissues. Ukrainian Biochemical Journal. 2017;89(6):56-62. doi: https://doi.org/10.15407/ubj89.06.056 (Scopus).
 11. Iskra R., Vlislo V., Fedoruk R. Biological efficiency of citrates of microelements in animal breeding. Agricultural Science and Practice. 2017; 4(3): 28-34. https://doi.org/10.15407/agrisp4.03.028 (Web of Science).
 12. Iskra R., Vlizlo V., Fedoruk R. Role of chromium (III) in the nutrition of pigs and cattle. Agricultural Science and Practice. 2016; 3(2): 56-62. https://doi.org/10.15407/agrisp3.02.056 (Web of Science)
 13.  Vlizlo V.V.,  Iskra R. Ja. , Maksymovych I. Ja. ,  Lis M. W.,  Niedziółka J. W. Disturbance of antioxidant protection and natural resistance factors in rats with different availabilities of trivalent chromium. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 2014, 38(2), pp. 138-144. doi: 10.3906/VET-1305-44 (Scopus, Web of Science)
 14. Iskra R. Ya., Yanovych V.G. The influence of chromium chloride consumption on lipid peroxidation and activity of the antioxidant defense in rat tissues// Biochemistry (Moscow) Supplement Series B: Biomedical Chemistry. 2013; 7(3): 231–236. doi: 10.1134/S1990750813030062 (Scopus, Web of Science).
 15. Искра Р.Я. Влияние хлорида хрома на перекисное окисление липидов и активность антиоксидантной защиты в тканях крыс / Р. Я. Искра, В. Г. Янович // Биомедицинская химия.  — Т. 58, вып. 4. — С. 418—428. (Scopus).
 16. Іскра Р. Я. Інтенсивність пероксидних процесів і активність антиоксидантних ензимів у тканинах щурів за підвищеного рівня хрому в раціоні / Р. Я. Іскра, В. Г. Янович // Український біохімічний журнал. — 2011. —  Т. 83, № 3. — С. 91—98.  (Scopus).
 17. Іскра Р. Я. Біохімічні механізми дії хрому в організмі людини і тварин / Р. Я. Іскра, В. Г. Янович // Український біохімічний журнал. — 2011. — Т. 83, № 5. — С. 5—12. (Scopus).
 18. Іскра Р. Я. Особливості функціонування системи антиоксидантного захисту в еритроїдних клітинах і тканинах свиней за дії хром хлориду / Р. Я. Іскра, В. В. Влізло // Український біохімічний журнал. — 2013. — Т.85, №3. — С. 96—102. (Scopus).
 19. Антоняк Г.Л., Снітинський В.В., Бабич Н.О., Іскра Р.Я., Бучко О.М. Характеристика окремих ланок енергетичного метаболізму та антиоксидантної системи в мієлоїдних клітинах кісткового мозку і лейкоцитах поросят. Укр. біохім. журн. – 1999. – T. 71, №3. – С.44-50. (Scopus).

Праці, що опубліковані у закордонних і фахових виданнях:

 1. Sushko O., Iskra R., Pylypets A. Effect of Vanadium Citrate on the Lipid Composition in the Blood Plasma of Rats with Experimental Diabetes. Scholars International Journal of Biochemistry. 2019; 2(5): 170–175. http://saudijournals.com/sijb/; DOI:10.21276/sijb.2019.2.5.7
 2. Iskra R., Sushko O., Pylypets A., Slivinska O. Effect of chromium citrate on lipid composition in blood plasma of rats with experimental diabetes. Studia Biologica. 2018; 12(3–4): 35–46. DOI: 30970/sbi.1203.578
 3. Сушко О. О., Іскра Р. Я. Вплив цитратів ванадію та хрому на стан про/антиоксидантної системи підшлункової залози щурів із алоксановим цукровим діабетом. Медична та клінічна хімія. 2019; 21(4): 20– DOI: 10.11603/mcch.2410-681X.2019.v.i4.10534
 4. Сушко О. О., Іскра Р. Я. Вплив цитратів ванадію та хрому на антиоксидантну систему в крові щурів із експериментальним діабетом. Вісник ОНУ. Біологія. 2019; Т. 24, 1(44): 106–115. DOI: https://doi.org/10.18524/2077-1746.2019.1(44).167874
 5. Сушко О. О., Іскра Р. Я. Вплив цитрату ванадію на масу тіла, рівень глюкози в крові та антиоксидантний захист у печінці та нирках щурів із алоксановим цукровим діабетом. Вісник проблем біології і медицини. 2019; 2(149): 75– DOI: 10.29254/2077-4214-2019-1-2-149-75-79
 6. Іскра Р. Я., Климець Г. В., Сушко О. О., Понкало Л. І., Сварчевська О. З. Стан прооксидантно-антиоксидантної системи у скелетних м’язах щурів з експериментальним діабетом і за дії цитрату ванадію. Біологія тварин. 2018; 20(3): 30– https://doi.org/10.15407/animbiol20.03.030
 7. Сушко О. О., Іскра Р. Я., Приймич В. І. Вплив цитрату хрому на антиоксидантний захист у печінці щурів з експериментально індукованим діабетом. Біологія тварин. 2018; 20(4): 61– https://doi.org/10.15407/animbiol20.04.061
 8. Slivinska O. M., Iskra R. J. A complex influence of chromium and zinc citrates on antioxidant defense system in rats’ organism with an experimentally induced diabetes mellitus.Медична та клінічна хімія. 2017;19(1):31- 39. DOI: https://doi.org/10.11603/mcch.2410-681X.2017.v0.i1.7678
 9. Іскра Р. Я., Слівінська О. М., Шатинська О. А., Сварчевська О. З., Сеньків О. М., Пилипець А. З. Метаболічні процеси у печінці щурів за екпериментального діабету та вплив цитрату хрому. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.2015;12:161-166. http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/9106
 10. Котик, Р. Іскра, О. Сушко,О. Слівінська, Г. Климець, О. Бучко, А. Пилипець, В. Приймич. Вплив етилтіосульфанілату та хрому (VI) на стан про/антиоксидантної системи в крові щурів. Біологія тварин, 2019; 21(4): 38– 45. https://doi.org/10.15407/animbiol21.04.038
 11. Слівінська О.М., Сеньків О.М., Іскра Р.Я. Антиоксидантна система у скелетних м’язах та крові щурів при гіперглікемії та дії цитрату цинку. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія«Біологія». 2016(26):5-10. http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhb_2016_26_3
 12. Іскра Р.Я., Слівінська О.М. Вплив цитрату хрому на вуглеводний обмін у крові щурів за стрептозотоцин індукованого діабету. Медична хімія. 2014; 3 (60):16-19. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Medkh_2014_16_4_5
 13. Wpływ chromu na niektóre wkaźniki metabolizmu u odsadzonych prosiąt / I. Ya. Maksymowicz, R. Ya. Iskra, V. V. Snityński, N. L. Tsepko // Roczniki Naukowe Zootechniki. — 2005. — Supl., z. 22. — Р. 219—222.
 14. Искра Р. Я. Регуляторное влияние хрома (ІІІ) на углеводный обмен в организме крыс / Р. Я. Искра // Микроэлементы в медицине. —  Т. 13, вып. 1. — С. 29—34.
 15. Іскра Р. Я. Гематологічні та імунологічні показники організму щурів за дії хром хлориду та хром цитрату / Р. Я. Іскра // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія Біологія. —  № 1035, вип. 16. — С. 168—172.
 16. Іскра Р. Я. Вміст глюкози, продуктів перекисного окиснення ліпідів та активність ферментів антиоксидантного захисту у крові поросят за дії хлориду хрому / Р. Я. Іскра // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. — Вип. 54. — С. 101—106.
 17. Іскра Р. Я. Функціональний стан антиоксидантної системи і вуглеводний обмін у крові щурів за дії неорганічної та органічної сполук хрому / Р. Я. Іскра // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. — 2011. — Вип. 57. — С. 47—52.
 18. Іскра Р. Я. Активність дегідрогеназ вуглеводного обміну в організмі щурів за дії хром цитрату / Р. Я. Іскра // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. —2012. — Вип. 60. — С. 283—287.
 19. Іскра Р. Я. Деякі показники ліпідного, білкового та вуглеводного обмінів в організмі свиноматок і поросят за умов згодовування хром хлориду/ Р. Я. Іскра // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. —  Вип. 61. — С. 166—171.
 20. Метаболічні показники крові поросят за умов згодовування їм культуральної рідини дріжджів Saccharomyces cerevisiae, яка містить біокомплекси хрому / Р. Я. Іскра, М. В. Гончар, Г. І. Нечай, І. Я. Максимович // Біотехнологія. — 2011. — Т. 4, № 4. — C. 50—58.
 21. Іскра Р. Я. Функціональний стан системи антиоксидантного захисту в печінці та скелетних м’язах кролів за дії різних доз хрому / Р. Я. Іскра // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. — 2012. — Вип. 60. — С. 4—6.
 22. Іскра Р. Я. Амінотрансферазна та дегідрогеназна активність і вміст гормонів в організмі щурів за дії сполук хрому/ Р. Я. Іскра // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. —  Вип. 63. — С. 13—16.
 23. Іскра Р. Я. Деякі показники антиоксидантного захисту і вуглеводного обміну в тканинах щурів за дії наноцитрату хрому / Р. Я. Іскра // Біологічні Студії. — 2011. — Т. 5, № — С. 49—58.
 24. Іскра Р. Я. Активність антиоксидантної системи в організмі кролика за дії сполук хрому / Р. Я. Іскра // Біологічні Студії. — 2012. — Том 6, № — С. 77—86.
 25. Іскра Р. Я. Особливості функціонування глутатіонової ланки антиоксидантного захисту та ліпідного обміну у вагітних самок щурів за дії хром цитрату / Р. Я. Іскра // Біологічні студії. — 2013. — Том 7, № — С. 71—80.
 26. Іскра Р. Я. Стан імунної системи та вуглеводного обміну в організмі вагітних самок щурів за дії хром цитрату / Р. Я. Іскра // Український журнал клiнiчної та лабораторної медицини. — 2012. — Том 7, № 4. — С. 42—47.
 27. Іскра Р. Я. Мікроелементи тканин внутрішніх органів щурів за дії хлориду і наноцитрату хрому/ Р. Я. Іскра // Медична хімія. — 2011. — Т. 13, № 3(48). — C. 31—35.
 28. Іскра Р. Я. Активність ензимів вуглеводного обміну та глутатіонової системи в крові вагітних самок щурів за дії цитрату нанохрому / Р. Я. Іскра // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. — № 1(16). — С. 59—61.
 29. Іскра Р. Я. Фізіолого-біохімічні особливості метаболізму у самців і самок щурів за дії цитрату нанохрому / Р. Я. Іскра // Клінічна та експериментальна патологія. — 2012. — Том XI, № 2 (40). — С. 49—51.
 30. Іскра Р. Я. Гемопоетичні та імунологічні особливості організму поросят за умов згодовування хрому свиноматкам / Р. Я. Іскра // Експериментальна та клінічна фізіологія та біохімія. — 2010. — № 1 (49). — С. 46—50.
 31. Іскра Р. Я. Стан глутатіонової ланки антиоксидантної системи в різних органах і тканинах щурів за дії наноаквацитрату хрому / Р. Я. Іскра // Експериментальна та клінічна фізіологія та біохімія. — 2011. — № 3 (55). — C. 28—33.
 32. Іскра Р. Я. Показники Т- і В-клітинного імунітету в крові кролів за дії сполук хрому / Р. Я. Іскра // Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія. — 2012. — № 2 (58). — C. 53—55.
 33. Іскра Р. Я. Стан процесів перекисного окиснення ліпідів і системи антиоксидантного захисту в тканинах щурів за впливу різних рівнів дієтичного хрому (ІІІ) / Р. Я. Іскра, І. Я. Максимович, О. М. Бучко, Н. О. Салига, О. З. Сварчевська // Експериментальна та клінічна фізіологія та біохімія. — 2013. — № 1 (61). — С. 30—35.
 34. Іскра Р. Я. Стан антиоксидантної системи та вміст білка в крові кролів за дії хлориду хрому та ліпроту / Р. Я. Іскра // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. — 2011. — Т. 160, Ч. 2. — С. 293—297.
 35. Іскра Р. Я. Стан антиоксидантного захисту в тканинах поросят за дії хрому(ІІІ) / Р. Я. Іскра, В. В. Влізло // Біоресурси і природокористування. — 2012. —Т. 4, № 3—4. — С. 72—77.
 36. Іскра Р. Я. Глутатіонова антипероксидна система в крові та тканинах щурів за дії цитрату нанохрому / Р. Я. Іскра, О. З. Сварчевська, І. Я. Максимович // Вісник проблем біології і медицини. — 2012. — Т. 2, № 93, Вип. — С. 32—35.
 37. Іскра Р. Я. Уміст есенціальних мікроелементів у тканинах щурів за дії хлориду та наноцитрату хрому / Р. Я. Іскра // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Біологічні науки. — 2012. — № 2 (227). — С. 60—64.
 38. Іскра Р. Я. Активність NO-синтаз у тканинах кролів за впливу сполук хрому / Р. Я. Іскра // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Біологічні науки. — — № 19 (244). — С. 80—83.
 39. Іскра Р. Я. Вуглеводний та ліпідний обмін в організмі щурів за дії наноаквацитрату хрому / Р. Я. Іскра // Вісник Чернівецького національного університету. Біологічні системи. — — Т. 3, Вип. 2. — С. 17—21.
 40. Іскра Р. Я. Вміст жирних кислот у м’язовій і жировій тканинах свиней за дії хром хлориду / Р. Я. Іскра // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія. — Вип. 32. — С. 168—171.
 41. Іскра Р. Я. Антиоксидантна система та азотистий обмін у крові кроликів за дії хлориду хрому / Р. Я. Іскра // Вісник Дніпропетровського університету. Біологія. Медицина. —  Т. 2, вип. 3,— С. 37—41.
 42. Іскра Р. Я. Антиоксидантний та імунний захист організму кролематок за дії хлориду хрому / Р. Я. Іскра // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. —  № 17 (252). — С. 63—68.
 43. Іскра Р. Я. Вміст хрому, купруму та кобальту в тканинах щурів за дії хром цитрату / Р. Я. Іскра // Вісник Запоріжського національного університету. — — № 2. — С. 78—83.
 44. Іскра Р. Я. Вплив цитрату нанохрому на стан системи антиоксидантного захисту в крові та тканинах вагітних щурів / Р. Я. Іскра // Вісник Одеського національного університету. —  Т. 17, вип. 3 (28). — С. 27—32.
 45. Іскра Р. Я. Білковий обмін у вагітних щурів за дії цитрату нанохрому / Р. Я. Іскра // Медична хімія. —  Т. 14, № 2 (51). — С. 69—71.
 46. Іскра Р. Я. Метаболічний та імунобіологічний вплив хрому за умов введення його до раціону свиноматок і поросят / Р. Я. Іскра // Ветеринарна біотехнологія. Бюллетень. — 2009. — № — С. 121—126.
 47. Іскра Р. Я. Вміст інсуліну і ліпідів у плазмі крові свиней при підвищенні рівня хрому в раціоні / Р. Я. Іскра // Біологія тварин. — — Т. 11, № 1—2. — С. 175—178.
 48. Іскра Р. Я. Вміст білків та ліпідів у крові поросят за підвищеного рівня хрому в раціоні / Р. Я. Іскра // Біологія тварин. —  Т. 12, № 2. — С. 221—224.
 49. Іскра Р. Я. Біологічна роль хрому в організмі тварин / Р. Я. Іскра, В. В. Влізло // Біологія тварин. — 2011. — Т. 13, № 1—2. — С. 31—47.
 50. Іскра Р. Я. Вміст есенціальних мікроелементів у тканинах поросят за дії хлориду хрому // Р. Я. Іскра, В. В. Влізло // Біологія тварин. — 2012. — Т. 14, № 1—2. — С. 113—
 51. Іскра Р. Я. Особливості антиоксидантного захисту та ліпідного обміну в організмі свиноматок і поросят за дії хром цитрату / Р. Я. Іскра, В. В. Влізло // Біологія тварин. — 2013. — Т. 15, № 2. — С. 49— Іскра Р. Я. Імунобіологічний стан організму свиноматок і поросят за дії хром хлориду/ Р. Я. Іскра // Біоресурси і природокористування. — 2012. — Т. 4, № 5—6. — С. 78—84.
 52. Іскра Р. Я. Метаболічні процеси в організмі кроликів за дії хром хлориду / Р. Я. Іскра // Науковий часопис. Біологія. Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. — 2012. — Серія 20, вип. 4. — С. 120—125.
 53. Іскра Р. Я. Метаболічні процеси в організмі щурів за умов дефіциту хрому (ІІІ) в раціоні / Р. Я. Іскра // Біологія і валеологія. Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. — 2011. — Випуск 13. — С. 24—29.
 54. Іскра Р. Я. Показники білкового обміну та імунного статусу в організмі щурів за дії цитрату нанохрому / Р. Я. Іскра // Природничий альманах. Серія: Біологічні науки. Збірник наукових праць Херсонського державного університету. — 2012. — Вип. — С. 136—142.
 55. Іскра Р. Я. Показники неспецифічної та специфічної резистентності організму кроликів за дії хром хлориду / Р.Я. Іскра // Питання біоіндикації та екології. — 2012. — Вип. 17, № 2. — С. 68—73.
 56. Іскра Р. Я. Фізіолого-біохімічні особливості крові свиноматок і новонароджених поросят за впливу цитрату нанохрому / Р. Я. Іскра // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: біологія. — 2011. — № 4 (49). — С. 103—108.
 57. Іскра Р. Я. Супероксиддисмутазна, каталазна та NO-синтазна активність у тканинах щурів за впливу цитрату нанохрому (Cr3+) / Р. Я. Іскра, В. В. Влізло // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: біологія. — 2012. — № 3 (52). — С. 107—
 58. Іскра Р. Я. Перекисне окиснення ліпідів та вміст жирних кислот у печінці свиней за умов згодовування хрому [Електронний ресурс] / Р. Я. Іскра // Наукові доповіді НУБіП. — 4 (16). — Режим доступу до журналу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Nd/2009-4/09ryicfc.pdf
 59. Іскра Р. Я. Активність ензимів вуглеводного обміну та вміст глюкози в крові свиноматок і поросят за додавання до раціону наноцитрату хрому [Електронний ресурс] / Р. Я. Іскра // Наукові доповіді НУБіП. —  8 (30) — Режим доступу до журналу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Nd/2012_1/12iry.pdf.
 60. Сварчевська О. З. Вплив цитрату хрому на окремі показники білкового метаболізму в крові свиней [Електронний ресурс] / О. З. Сварчевська, Р. Я. Іскра, І. Я. Максимович // Наукові доповіді НУБіП. —  3 (32). — Режим доступу до журналу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Nd/2012_3/12soz.pdf
 61. Максимович І. Я. Особливості антиоксидантного захисту у поросят за умов згодовування їм культуральної рідини дріжджів роду Saccharomyces cerevisiae, що містить біокомплекси хрому / І. Я. Максимович, Р. Я. Іскра, О. З. Сварчевська // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. — 2010. — Вип. 151. — Ч. 1. — С. 185—189.
 62. Іскра Р. Я. Деякі аспекти метаболічного профілю крові поросят раннього постнатального періоду за дії хрому / Р. Я. Іскра, І. Я. Максимович // Науково-технічний бюлетень Інституту біології тварин і ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок. — 2008. — Вип. 9, № 3. — С. 52—
 63. Бучко О. М. Гематологічні показники крові свиней залежно від їх стресочутливості / О. М. Бучко, Р. Я. Іскра, Н. О. Салига // Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С. З. Гжицького. — 2008. —Т. 10, № 3 (38), Част 2. — С. 20—23.
 64. Іскра Р. Я. Особливості метаболізму в організмі поросят за внесення до раціону неорганічної сполуки хрому / Р. Я. Іскра // Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С. З. Гжицького. — 2010. —Т. 12, № 2 (44), част. 3. — С. 78—80.
 65. Деякі аспекти білкового обміну у поросят за умов згодовування їм культуральної рідини дріжджів роду Saccharomyces сerevisiae, яка містить біокомплекси хрому / І. Я. Максимович, Р. Я. Іскра, О. М. Бучко, Н. О. Салига, О. З. Сварчевська // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. Серія Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. — 2010. — Випуск 18. — С. 118—120.
 66. Дія хрому на окремі показники білкового обміну та продуктивність свиней / О. З. Сварчевська, Р. Я. Іскра, І. Я. Максимович, Н. О. Салига, О. М. Бучко // Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С. З. Гжицького. —— Т. 13, № 4 (50), част. 2. — С. 204—208.
 67. Іскра Р. Я. Деякі аспекти білкового обміну в організмі щурів за умов безхромової дієти / Р. Я. Іскра, І. Я. Максимович, О. М. Бучко // Науково-технічний бюлетень Інституту біології тварин і ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок. — — Вип. 12, № 3, 4. — С. 20—23.
 68. Стан системи антиоксидантного захисту поросят за дії добавок хрому до раціону свиноматок / О. З. Сварчевська, Р. Я. Іскра, І. Я. Максимович, О. М. Бучко, Н. О. Салига // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. Серія Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. — 2011. — Випуск 19. — С. 149—151.
 69. Іскра Р. Я. Особливості процесів пероксидного окиснення ліпідів та антиоксидантного захисту організму свиноматок і поросят за внесення до раціону неорганічної сполуки хрому / Р. Я. Іскра // Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С. З. Гжицького. — 2012. — Т. 14, № 2 (52), част. 2. — С. 33—38.
 70. Іскра Р. Я. Метаболічна та імунологічна дія хрому в організмі свиноматок /Р. Я. Іскра // Вісник аграрної науки. — 2012. — № — C. 53—55.
 71. Антоняк Г.Л., Снітинський В.В., Іскра Р.Я., Бабич Н.О. Вплив гідрокортизону на деякі ланки метаболізму в мієлоїдних клітинах і лейкоцитах поросят. Фізіол. журн. – 2000. – T. 46, № 6. – С. 36-44.
 72. Іскра Р.Я., Слівінська О.М. Вплив цитрату хрому на вуглеводний обмін у крові щурів за стрептозотоцин індукованого діабету // Медична хімія. – 2014. – № 3 (60). – Т.16. – С. 16-19.
 73. Іскра Р.Я., Слівінська О.М. Дія хром цитрату на про/антиоксидантний статус підшлункової залози щурів за експериментального цукрового діабету// Вісник Львівського університету імені І.Я.Франка №70, с 25-30
 74. Oksana Slivinska, Oksana Senkiv, Ruslana Iskra. Antioxydant system in rats’ liver and skeletal muscles during experimentally-induced diabetes and its correction with chromium citrate. «British Journal of Science and Education». ­ 2015. ­ №1(7). ­– С. 1119.
 75. Іскра Р.Я., Слівінська О.М., Шатинська О.А.,Сварчевська О.З., Сеньків О.М., Пилипець. Метаболічні процеси у печінці щурів за екпериментального діабету та вплив цитрату хрому // «Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки». ­ ­. С.161-166.
 76. Iskra Ja., Vlizlo V. V., Fedoruk R. S. Role of chromium (III) in nutrition of pig and cattle // Agricultural Science and Practice. ­ 2016. ­  Vol. 3, No. 2. – P. 56-62.
 77. Iskra R. Ya., Slivinska O. M., Klymets H. V. Carbohydrate metabolism in blood and liver of rats with txperimental diabetes and its correction by zinc citrate // The Animal Biology. ­ 2016. ­ Vol. 18, No. 3. ­ P. 46-52.
 78. Sabat M.Y., Iskra R.Y. Activity and kinetic parameters of fructanhydrolase bacteria of ram rumen under the influence of  clinoptilolite// The Animal Biology. ­ 2016. ­ Vol. 18, No. 4. ­ C. 78-85.
 79. Шатинська О., Іскра Р., Пилипець А., Сварчевська О. Вплив магній цитрату на вміст ліпідів у плазмі крові щурів за умов експериментального цукрового діабету Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія Біологічні науки. – 2016. – № 12 (337). – С. 115-119.
 80. Слівінська О.М., Сеньків О.М., Іскра Р.Я. Антиоксидантна система у скелетних м’язах та крові щурів при гіперглікемії та дії цитрату цинку. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Біологія». ­ 2016. ­ С. 5-10.
 81. ІскраР. Я. Вплив цитрату ванадію на глутатіонову систему крові щурів з експериментально індукованим діабетом / І. Я  Іскра, О. О. Сушко, Г. В. Климець, Л. І. Понкало, С. В. Гураль // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. ― 2016. ― Вип. 73. ― С. 144-147.
 82. Шатинська О. А., Іскра Р. Я. Дія цитрату магнію на про/антиоксидантний статус печінки щурів за експериментального діабету // „Біологічні студії / Studia Biologica”. ­ 2016 , Том 10/№2. ­ С. 45–52.
 83. Шатинська О. А., Іскра Р. Я. Корекція цитратом магнію оксидативного стресу в крові щурів з експериментальним діабетом // «Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка» Серія: «Біологія». ­ 2016. ­ Том 1(71). ­ С. 81-83.
 84. Климець Г. В., Слівінська О. М., Іскра Р. Я. Вплив цитрату цинку на вуглеводний обмін в організмі щурів з експериментальним цукровим діабетом // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми фізіології тварин» (23-25 червня, 2016 р., м.Одеса, Україна). ­ 2016. ­ С. 26-29с.
 85. Климець Г.В., Іскра Р.Я.. Гематологічний профіль крові щурів за умов експерементального алоксан-індукованого діабету. // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання розвитку біології та екології» (3-7 жовтня, 2016 р. м.Вінниця, Україна), ТОВ «Нілан-ЛТД». ­ 2016. ­ С. 417-420с.
 86. Салига Н., Іскра Р. «Вплив L-глутамінової кислоти на деякі біохімічні параметри крові щурів за дії нітрату натрію» // Вісник Київського Національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Проблеми регуляції фізіологічних функцій. – 2016. – Том 1 (20). – С. 74-77.
 87. Iskra R. Ya., Vlislo V.V., Fedoruk R. S. Biological efficiency of citrates of microelements in animal breeding //Agricultural Science and Practice. ­ 2017. ­ Vol. 4, No. 3. ­ P. 28-34.
 88. Понкало Л.І. Вплив цитрату ванадію на гематологічний профіль щурів із алоксаніндукованим діабетом / Л. І. Понкало, Г. В. Климець, Р. Я. Іскра, О. О. Сушко // Фізіологічний журнал. ― 2018. ― Вип.64 (3). ― С.37-42.
 89. Шатинська О. А., Іскра Р. Я., Сварчевська О. З. Активність ензимів вуглеводного обміну у м’язовій тканині щурів з експериментальним цукровим діабетом  за комплексної дії цитратів магнію і хрому. Науковий вісник Чернівецького університету. Біологія (Біологічні системи). ­ 2017. ­ Том 9, Вип. 1. ­ С. 23-27.
 90. Shatynska O. A., Iskra R. Ya., Svarchevska O. Z. The complex effects of the magnesium and chromium citrates on the carbohydrate metabolism in blood of rats with experimental diabetes mellitus. The Animal Biology. ­ 2017. ­ Vol. 19, № 3. ­ Р. 122–127.
 91. Іскра Р.Я. Про вплив цитратів мікроелементів на метаболізм в організмі поросят у період відлучення від свиноматок// Український фермер. ­ 2017. №1(85). – С.152-153.
 92. Климець Г.В., Іскра Р.Я. Вплив цитрату ванадію на білковий обмін у крові щурів з алоксан-індукованим діабетом//Український журнал медицини, біології та спорту. – 2017. – Том 4. – №2. – С. 219-222. http://nbuv.gov.ua/UJRN/ujmbs_2017_2_39
 93. Понкало Л.І. Вплив цитрату ванадію на гематологічні характеристики щурів із алоксаніндукованим діабетом / Л. І. Понкало, Г. В. Климець, Р. Я. Іскра, О.О. Сушко //Фізіологічний журнал. ― 2018. ― Вип.64(3) ― С.37-42. DOI: 10.13040/IJPSR.0975-8232.9(12).5382-87
 94. Іскра Р.Я, Климець Г.В., Сушко О.О., Понкало Л.І., Сварчевська О.З. Стан прооксидантно-антиоксидантної системи в скелетних м’язах щурів з експериментальним діабетом та за дії цитрату ванадію // Біологія тварин. – 2018. – Т.20(3) – С.30-36.
 95. Климець Г., Іскра Р. Вплив цитрату ванадію на активність лактатдегідрогенази в еритроцитах крові та тканинах щурів з експериментальним діабетом // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка «Проблеми регуляції фізіологічних функцій». – 2018. – 1(24) – С.24-27.
 96. Юрків О.Я., Снітинський В.В., Іскра Р.Я., Максимович І.Я. Показники білкового обміну у поросят за дії різних доз хрому // Таврійський Науковий Вісник. – 2008. – Вип.58(2). – С.327-332.
 97. Искра Р.Я., Сливинская А.Н., Климец Г.В. Углеводный обмен в крови и печени крыс с экспериментальным сахарным диабетом и эго коррекция цитратом цинка // Біологія тварин. – 2016. – т. 18. – №3. – С.47-52.
 98. Юрків О.Я., Снітинський В.В., Іскра Р.Я. Максимович І.Я. Показники антиоксидантної системи у поросят за дії різних доз хрому // Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького. – 2008. – т.10. – №3(38). – частина 2. – С. 291-294.
 99. Іскра Р.Я., Слівінська О.М., Климець Г.В. Вуглеводний обмін у крові та печінці щурів з експериментальним цукровим діабетом та його корекція цитратом цинку // Біологія тварин – 2016. – т. 18. – №3. – С. 46-52.
 100. Сушко О.О. Вплив цитрату хрому на стан про/антиоксидантної системи у підшлунковій залозі щурів з експериментальним цукровим діабетом / О.О. Сушко, Р.Я. Іскра // Український журнал медицини, біології та спорту. ̶ ̶  №1 (17). ̶ С. 256-261.
 101. Iskra R. Effect of chromium citrate on lipid composition in blood plasma of rats with experimental diabetes / R. Iskra, O. Sushko, A. Pylypets, O. Slivinska // Studia Biologica. ̶ ̶  №12 (3-4). ̶ P. 35-46.
 102. Sushko O. Carbohydrate metabolism and the state of the pro-antioxidant system in the pancreas of rats with experimentally induced diabetes and the release of vanadium citrate / O. Sushko, G. Klumets, R. Iskra // International journal of pharmaceutical sciences and research. ̶ ̶  №9 (12). ̶ P. 5382-5387.
 103. Сушко О.О. Вплив цитрату хрому на антиоксидантний захист у печінці щурів з експериментально індукованим діабетом / О.О. Сушко, Р.Я. Іскра, В.І. Приймич // Біологія тварин. ̶ ̶  №20 (4). ̶ С. 61-68.
 104. Maksymovych Ya. Lipid peroxidation and enzyme link state of antioxidant defence in piglets at early postnatal period at chromium action / I. Ya. Maksymovych, R. Ya. Iskra // Scientific achievements and the breeding practice: International scientific conference, October 17, 2009: conference materials. — Kraków. ­ 2009. — P. 30—33.
 105. Вплив згодовування добавок хрому на перекисне окиснення ліпідів та систему антиоксидантного захисту у новонароджених поросят / Р. Я. Іскра, В. В. Снітинський, О. Я. Юрків, І. Я. Максимович // Актуальні проблеми годівлі тварин і технології кормів. Присвячується 110-річниці заснування Національного аграрного університету: міжнар. науково-практ. конф., 16-17 жовтня 2008 р.: матеріали конф. — Київ, 2008. — С.49—51
 106. Максимович И. Я. Некоторые аспекты углеводного обмена у поросят при скармливании им культуральной жидкости дрожжей рода Saccharomyces cerevisiae c биокомплексами xpoма / И. Я. Максимович, Р. Я. Искра, В. В. Снитинский // Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства: междунар. науч.-практ. конф., 23-25 июня 2010 г.: сборник научных трудов. — Горки, 2010. — Вып. 13, ч. 1. — С. 164—169.
 107. Состояние иммунной системы организма кроликов под влиянием хлорида хромая / Р. Я. Искра, О. М. Бучко, Н. О. Салига, О. З. Сварчевская, И. Я. Максимович // Современная медицина и фармацевтика: анализ и перспективы развития: VI межд. научно-практ. конф., 20.11.2012 г.: материалы конф. — Москва, — С. 59—61.
 108. Искра Р. Я. Иммунный и гормональный профиль организма при влиянии соединений хрома(ІІІ) / Р. Я. Искра // Физиологические механизмы адаптации и экология человека: II Всероссийская научно-практ. конф. с междунар. участием, 23 октября 2012 г.: материалы конф. — Тюмень, 2012. — С. 135—140.
 109. Искра Р. Я. Белковый и липидный обмены в крови кроликов при действии хлорида хрома / Р. Я. Искра // Актуальные проблемы научной и практической ветеринарной медицины: междунар. научно-практич. конф., 28-29 марта 2013 г: Труды Всероссийского научно-исследовательского института ветеринарной энтомологии и арахнологии. — Тюмень, 2013. — Том 52. — С. 85—87.

Тези доповідей

 1. Klymets H., Iskra R. Effect of vanadium citrate on certain indicators of carbohydrate metabolism in kidneys of pregnant female rats. Materials VІ International scientific and рractical conference of teachers and students “Actual aspects of animal biology, veterinary medicine and veterinary-sanitary examination May 6-7, 2021. Dnipro. 73-74s.
 2. Любас Н.М., Іскра Р.Я. Вплив тіосульфонатів на антиоксидантний баланс у нирках щурів. Актуальні аспекти біології тварин, ветеринарної медицини та ветеринарно-санітарної експертизи: матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції викладачів і студентів (м. Дніпро, 6-7 травня 2021 р.). – Дніпро, 2021. – 78-79 с.
 3. Котик Б.І., Іскра Р.Я. Біологічні особливості впливу вітаміну E та етилтіосульфанілату на вміст продуктів пероксидного окиснення ліпідів та активність ензимів системи антиоксидантного захисту у крові щурів за дії Cr(VI). VI Міжнародна науково-практична конференція викладачів і студентів. Актуальні аспекти біології тварин, ветеринарної медицини та ветеринарно-санітарної експертизи. 6-7 травня, Дніпро, С. 84-85.
 4. Kotyk B. I., Iskra R. J, Svarchevska O. Z. Biological features of ethylthiosulfanylate influence on the activity of antioxidant enzymes in rat kidneys under the action of Cr(VI). Materials XV IMBG all-Ukrainian Conference of Young Scientists with international participation. Biopolymers and Cell. 2021. Vol. 37. N 3. Р.198. doi: http://dx.doi.org/10.7124/bc.000A56
 5. Liubas N. М., Iskra R. J Inflence of thiosulfonates on the activity of antioxidant protection enzymes in rat liver. Materials XV IMBG all-Ukrainian Conference of Young Scientists with international participation. Biopolymers and Cell. 2021. Vol. 37. N 3. P. 225. doi: http://dx.doi.org/10.7124/bc.000A56
 6. Любас Н.М., Искра Р.Я., Стадницкая Н.Е., Монька Н.Я., Гавриляк В.В., Лубенец В.И. Антиоксидантная активность тиосульфонатов в опытах in vitro и in vivo. Физико-химическая биология как основа современной медицины: тезисы докладов участников Международной научной конференции, посвященной 75-летию со дня рождения профессора Е. В. Барковского (Минск, 21 мая 2021 г) /под ред. В. В. Хрусталёва, А. Д. Тагановича, Т. А. Хрусталёвой. – Минск: БГМУ, 2021, 175-176 с. https://chemres.bsmu.by/conf2021.htm
 7. Klymets H., Iskra R. The effect of vanadium citrate on the content of separate proteins in the blood plasma of male and female rats. Materials International Conference of Trace Elements and Minerals ICTEM. Online conference 2nd – 6th August 2021; 36th GMS, 7th ISZB, TEMA17 and 13th ISTERH. Aachen, Germany– P.89.
 8. Kotyk B., Iskra R. Effects of chromium(VI) and ethylthiosulfanylate on the glutathione reductase activity and reduced glutathione content in rat liver. Materials International Conference of Trace Elements and Minerals ICTEM. Online conference 2nd – 6th August 2021; 36th GMS, 7th ISZB, TEMA17 and 13th ISTERH. Aachen, Germany– P.59.
 9. Kotyk B., Liubas N., Iskra R. Effect of ethylthiosulfanylate on hematological indicators of rats under the toxic effect of Chromium(VI). Materials The 1st Ukrainian-Polish Scientific forum Agrobioperspectives 29–30 September 2021, Lviv, Ukraine. The Animal Biology. 2021: 23(3):
 10. Klymets H., Iskra R., Zolototska O. The effect of vanadium citrate on platelet characteristics in male and female rats. Materials The 1st Ukrainian-Polish Scientific forum Agrobioperspectives 29–30 September 2021, Lviv, Ukraine. The Animal Biology. 2021: 23(3):54
 11. Sushko O., Iskra R. Effect of vanadium and chromium citrates on lipid composition in the blood plasma of rats with experimental diabetes. Materials The 1st Ukrainian-Polish Scientific forum Agrobioperspectives 29–30 September 2021, Lviv, Ukraine. The Animal Biology. 2021: 23(3):
 12. Protein metabolism and antioxidant system of blood under the action of nanoaquachelate from of chromium citrate / Ya. Iskra, O. M. Buchko, I. Ya. Maksymovych, O. Z. Svarchevska, N. O. Salyha // Biodiversity. Ecology. Adaptation. Evolution: Procedings of the V international young scientists conference, June 13-17, 2011: abstracts. — Odesa. ­ 2011. — P. 142.
 13. The adaptable ability of organism of newborn piglets after adding to the diet of sows chrome (III) nanocompounds / Ya. Iskra, O. Z. Svarchevska, N. O. Salyha, I. Ya. Maksimovich, N. L. Tsepko // Adaptive strategies of living systems: Interdisciplinary Scientific Conference, June 11–16, 2012: abstracts. — Novy Svet, AR Crimea. ­ 2012. — Р. 264.
 14. Вплив сполук хрому на антиоксидантну систему тварин / І. Я. Максимович, Н. О. Салига, Р. Я. Іскра, Н. Л. Цепко // Механізми функціонування фізіологічних систем, 8-11 листопада 2006 р.: матеріали конф. — Львів, 2006. — С. 93—94.
 15. Стан антиоксидантної системи в імунокомпетентних клітинах за умов стресу після застосування сполук хрому / Н. О. Салига, Р. Я. Іскра, І. Я. Максимович, О. З. Сварчевська // IX Український біохімічний з’їзд, 24-27 жовтня 2006 р.: тези допов. — Харків: Український біохімічний журнал. — 2006. — Т.1. — С. 172—173.
 16. Іскра Р. Я. Метаболічні процеси у крові поросят за дії хрому / Р. Я. Іскра // X Український біохімічний з’їзд, 13-17 вересня 2010 р.: тези допов. — Одеса: Український біохімічний журнал. — 2010. —Т. 82, № 4. — С. 180—181.
 17. Іскра Р. Я. Метаболічні процеси в організмі вагітних щурів за дії цитрату нанохрому / Р. Я. Іскра, І. Я. Максимович // Актуальні проблеми біохімії та біотехнології: конф. молодих вчених, 22-23 травня 2012: тези допов. — Київ: Український біохімічний журнал. — 2012. — Т. 84, № 4. — С. 70.
 18. Лесик Я. В. Вікова динаміка окремих імунобіологічних показників крові кролів за різного періоду відлучення від кролематок / Я. В. Лесик, Р. Я. Іскра // XVІІІ з’їзд Українського фізіологічного товариства з міжнар. участю, 20-22 травня 2010 р.: тези допов. — Одеса: Фізіологічний журнал. — 2010. — Т. 56, № 2. — С. 301.
 19. Искра Р. Я. Влияние хлорида хрома на физиолого-биохимические показатели крови поросят раннего возраста / Р. Я. Искра, И. Я. Максимович // Биоэкология и ресурсосбережение: VIII междунар. научно-практ. конф., 21-22 мая 2009 г.: тезисы докладов. — Витебск, 2010. — С. 50—
 20. Искра Р. Я. Углеводный и липидный обмен у поросят под действием хлорида хрома / Р.Я. Искра //Повышение интенсивности и конкурентоспособности отраслей животноводства: междунар. научно-практ. конф., 14-15 сентября 2011 г.: тезисы докладов. — Жодино, 2011. — Ч. 2. — С. 51—52.
 21. Искра Р. Я. Особенности перекисного окисления липидов в организме поросят под влиянием хлорида хрома / Р. Я. Искра // Актуальные проблемы биологии в животноводстве: V междунар. конф., посвященная 50-летию ВНИИФБиП, 14-16 сентября 2010 г.: тезисы докл. — Боровск, 2010. — С. 173—174.
 22. Сабат М., Іскра Р.Я. Інуліназна та леваназна активність у безклітинному екстракті бактерій рубця овець // Тези на конференцію в ЛНУ Франка присвячену 100 річчю від дня народ. Сухомлинова. Вісник Львівського університету. Серія біологічна. ­ Випуск 73. С. 259–260.
 23. Sushko O. Aсtiviti of antioxidant deferense enzymens in rats blood with experementaly induced diabetes under influence of vanadium citrate. Тези / O. Sushko, R.Iskra, L. Ponkalo // The Animal Biology ― 2016. ―Т. 18, №  ― С. 191.
 24. Климець Г.В., Іскра Р.Я.. Вплив цитрату ванадію на деякі біохімічні показники крові щурів з експериментальним діабетом // Біологія тварин. – 2016. – Том 18. – №4. – С.155.
 25. Шатинська О.А., Іскра Р.Я. Корекція порушень вуглеводного обміну в м’язовій тканині щурів з експериментальним цукровим діабетом за комплексної дії цитратів магнію і хрому // Біологія тварин. – 2016. – Том 18. – №4. – С.205.
 26. Iskra R., Kaplunenko V., Fedoruk R., Sushko O., Klymets H. Еffect of vanadium citrate on oxidative stress in the blood of rats with experimentally induced diabetes // Trace Elem. Med. Biol., TEMA-16, ISTERH 2017 and NTES 2017 Meeting Saint-Petersburg, Russia, 26-29 June. ­ 2017. – Vol. 41S1. – P. 70.
 27. Vlizlo V., Iskra R., Suchko О., Slivinska O.M., Niedziółka J. Metabolism of piglets blood at feeding of cultural liquid of the yeast saccharomyces cerevisiae containing chromium biocomplexes// Międzynarodowa Konferencja Naukowa Biotechnologia i Dobrostan w Naukach o Zwierzętach. Kraków. ­ 22-23 czerwca 2017 r.­ 127 s.
 28. Sushko О. The effect of vanadium citrate on carbohydrate metabolism and antioxidant protection in pancreas of rats with experimentally induced diabetes // Olga Sushko, Galina Klymets, Ruslana Iskra. 33. Joint Annual Meeting of the German Society for Mineral and Trace Elements (GMS) with Zinc-UK. Zinc and other Transition Metals in Health and disease (Aachen, Germany, 28-30.09.2017). Book of Abstracts. ­ 45.
 29. Iskra R. Influence of Zinc Citrate on Oxidative and Nitrative Stress in rats’ organism with experimentally induced diabetes mellitus // Ruslana Iskra Oksana Slivinska. 33. Joint Annual Meeting of the German Society for Mineral and Trace Elements (GMS) with Zinc-UK. Zinc and other Transition Metals in Health and disease (Aachen, Germany, 28-30.09.2017). Book of Abstracts, P. 55
 30. Kotyk B., Iskra R. Toxic effect of different concentrations of potassium bihromate on biochemical parameters of blood of rats. Central and Eastern European Conference on Health and the Environment, (Krakow 2018, June 10-14). Book of Abstracts. P ­17.
 31. Iskra R., Shatynska O. Some aspects of carbohydrate metabolism in the blood of rats with experimental diabetes and under complex action of magnesium and chromium citrates Central and Eastern European Conference on Health and the Environment, (Krakow 2018, June 10-14). Book of Abstracts. P-11.
 32. Шатинська О., Іскра Р. Профілактика ускладнень цукрового діабету при використанні цитрату магнію отриманого за аквананотехнологією: Матеріали ІІ Всеукраїнської науково‐практичної інтернет‐конференції з міжнародною участю «Нанотехнології у фармації та медицині» (19‐20 квіт., 2018 р., м. Харків). ­ Харків, 2018. ­ С. 94-95.
 33. Шатинська О. А., Іскра Р. Я. Вплив цитрату магнію на вміст магнію у тканинах нирок і печінки щурів з експериментальним цукровим діабетом: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 80-річчю з дня народження доктора фармацевтичних наук, професора О. М. Гайдукевича «Синтез і аналіз біологічно активних речовин і лікарських субстанцій» (12-13 квіт., 2018 р., м. Харків). Харків: НФаУ. ­ 2018. ­ С. 130.
 34. Шатинська О. А., Іскра Р. Я., Сварчевська О. З. Сполуки цитратів магнію і хрому як засоби для профілактики цукрового діабету: Матеріали ХVІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених «Молоді вчені у вирішенні актуальних проблем біології, тваринництва та ветеринарної медицини» присвяченої доктору біологічних наук, професору Головачу Василю Миколайовичу (8–9 груд., 2017 р., м. Львів). Біологія тварин. ­ 2017. ­ Т. 19, № 4. ­ С. 161.
 35. Шатинська О. А. Вплив магнію цитрату на вуглеводний обмін та антиоксидантну систему захисту в підшлунковій залозі щурів з алоксаніндукованим цукровим діабетом: Матеріали конференції молодих учених «Актуальні проблеми біохімії та біотехнології – 2016» (26-27 трав., 2016 р., м. Київ). Ukr. Biochem. J. ­ 2016. ­ Т. 88, № 4. ­ С. 85.
 36. Шатинська О. А., Пилипець А. З. Вплив цитратів магнію та хрому на вміст ліпідів у плазмі крові щурів за умов гіперглікемії: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми сучасної біології, тваринництва та ветеринарної медицини» (29–30 верес., 2016 р., м. Львів). ­ Львів, 2016. ­ С. 203.
 37. Шатинська О. А., Іскра Р. Я. Корекція порушень вуглеводного обміну у м’язовій тканині щурів з експериментальним цукровим діабетом за комплексної дії цитратів магнію і хрому: Матеріали ХV Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених «Молоді вчені у вирішенні актуальних проблем біології, тваринництва та ветеринарної медицини» (8–9 груд. 2016 р., м. Львів). Біологія тварин. ­ 2016. ­ Т. 18, № 4. ­ С. 203.
 38. Слівінська О. М., Шатинська О. А., Іскра Р. Я. Оксидативно-нітративний стрес у щурів з експериментально-індукованим діабетом та його корекція цитратом хрому: Матеріали конференції-конкурсу молодих учених «Актуальні проблеми біохімії та біотехнології – 2015» (23-24 квіт., 2015 р., м. Київ). Київ. ­ 2015. ­ С. 59.
 39. Шатинська О. А., Іскра Р. Я., Слівінська О. М. Вплив цитрату магнію на прооксидантно-антиоксидантну систему крові щурів з експериментальним діабетом: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми сучасної біології, тваринництва та ветеринарної медицини», присвяченої 55-річчю Інституту біології тварин НААН (2–3 жовт., 2015 р., м. Львів). Біологія тварин. ­ 2015. ­ Т.17, № 3. ­ С. 219.
 40. Шатинська О. А., Іскра Р. Я. Дія цитрату магнію на метаболічні процеси в клітинах м’язової тканини щурів з експериментальним діабетом: Матеріали XIV Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених «Молоді вчені у вирішенні актуальних проблем біології, тваринництва та ветеринарної медицини», присвяченої 100-річчю від дня народження  доктора біологічних наук, професора Скородинського Зеновія Павловича (3–4 груд., 2015 р., м. Львів). Біологія тварин. ­ 2015, ­ Т. 17, № 4. ­ С. 212.
 41. Іскра Р.Я., Понкало Л.І., Сушко О.О., Слівінська О.М., Шатинська О.А. Вплив цитратів ванадію, цинку та магнію на стан прооксидантної системи підшлункової залози щурів за експериментального цукрового діабету// “Бабенківські читання”, Івано-Франківський національний медичний університет. ­ 2017, ­ С. 49.
 42. Іскра Р.Я. Метаболічні процеси у крові поросят за дії хрому // Укр. біохім. журн. – 2010. – т. 82. – №4 (додаток 1). – С.180-181.
 43. Климець Г.В., Іскра Р.Я. Активність ензимів вуглеводного обміну в підшлунковій залозі вагітних самок щурів за впливу цитрату ванадію // Актуальні Питання Сучасної Мікроелементології. ­ ­ 38c.
 44. Сушко О.О., Іскра Р.Я. Вплив цитрату хрому на пероксидне окиснення ліпідів у скелетних м’язах щурів з експериментально-індукованим діабетом // Актуальні Питання Сучасної Мікроелементології. – 2018. – С.43-45.
 45. Iskra R., Kaplunenko V., Fedoruk R., Sushko O., Klymets H. Effect of vanadium citrate on oxidative stress in the blood of rats with experimentally induced diabetes // Journal of Trace Elements in Medicine and Biology 41S. – 2017.

Методичні рекомендації

 1. Іскра Р.Я., Слівінська О.М., Сушко О.О., Климець Г.В., Котик Б.І., Любас Н.М. Застосування цитратів мінеральних елементів у біології та медицині: методичні рекомендації. – Львів, 2020. – 26 с.
 2. Седіло Г.М. Аквацитрат йоду у свинарстві: метаболічна, репродуктивна і продуктивна дія: методичні рекомендації. /Седіло Г.М., Вовк С.О., Гунчак Р.В., Каплінський В.В., Гунчак А.В., Іскра Р.Я., Каплуненко В.Г., Пащенко А.Г. – Львів, 2019. -­ 36 с.
 3. Іскра Р. Я. Живлення тварин та фізіолого-біохімічні процеси в організмі за дії цитратів мікроелементів: методичні рекомендації. / Р. Я. Іскра, О. М. Слівінська, О. А. Шатинська, Н. О. Салига, О. З. Сварчевська, О. М. Бучко, А. З. Пилипець, О. М. Сеньків, Н. І. Приймич – Львів, 2016. – 27 с.
 4. Іскра Р.Я. Методи оцінки системи антиоксидант захисту організму тварин за дії сполук хрому: методичні рекомендації.  / Р.Я. Іскра. – Львів, 2011. – 35 с.
 5. Снітинський В.В. Промислова технологія вирощування свиней: методичні рекомендації. / Снітинський В.В., Іскра Р.Я., Микитин Ю.В., Максимович І.Я. – Львів, 2006. – 40 с.

Патенти

 1. Пат. 29235 Україна, МПК (2006) А23К 1/18 А23К 1/22 А23L 1/305 Спосіб підвищення продуктивності та стресостійкості поросят / Снітинський В. В., Іскра Р. Я., Максимович І. Я; власник Інститут біології тварин УААН — № U 2007 08993; заявл. 06.08.2007; опубл. 10.01.2008. Бюлет. № 1.
 2. Пат. 45491 Україна, МПК (2009) А23К 1/18 А23К 1/22 А23L 1/305 Спосіб підвищення збереженості новонароджених поросят / Юрків О. Я., Снітинський В. В., Іскра Р. Я., Максимович І. Я; власник Інститут біології тварин УААН — № U 2009 06115; заявл. 15.06.2009; опубл. 10.11.2009. Бюлет. № 21.
 3. Пат. 66202 Україна, МПК (2011.01) А23К 1/00 А23L 1/00 Спосіб корекції антиоксидантного та імунного статусу організму новонароджених поросят / Іскра Р. Я.; власник Інститут біології тварин НААН — № U 2011 07457; заявл. 14.06.2011; опубл. 26.12.2011. Бюлет. № 24.
 4. Пат. 73866 Україна, МПК А23К 1/18 (2006.01) А23К 1/22 (2006.01) А23L 1/305 (2006.01) Спосіб корекції метаболізму в організмі тварин у період вагітності/ Іскра Р. Я.; власник Інститут біології тварин НААН — № U 2012 03603; заявл. 26.03.2012; опубл. 10.10.2012. Бюлет. №
 5. Пат. 75010 Україна, МПК А23К 1/18 (2006.01) Спосіб корекції вуглеводного обміну та антиоксидантного захисту в організмі тварин / Влізло В. В., Іскра Р. Я.; власник Інститут біології тварин НААН — № U 2012 00902; заявл. 30.01.2012; опубл. 26.11.2012. Бюлет. № 22.
 6. Пат. 122791, Україна, МПК (2017.01) A61K 35/00, A61K 33/30 (2006.01), A61K 47/00, A61Р 3/10 (2006.01) Спосіб профілактики та лікування цукрового діабету за використання цитратів магнію та хрому / Шатинська О. А., Іскра Р. Я., Слівінська О. М.; заявл. 31.07.2017, опубл. 25.01.2018, Бюл. № 2. 5с.
 7. Пат. 121254, Україна, МПК A61K 33/00, A61Р 3/10 (2006.01) Спосіб профілактики цукрового діабету при комплексному використанні цитратів хрому та цинку / Слівінська О. М., Іскра Р. Я., Шатинська О. А.; заявл. 261.06.2017, опубл. 27.11.2017, Бюл. № 22. 5с.

Біографія

Народилася 4 січня 1970 р. у м. Львів.

Освіта та професійна діяльність

Після закінчення Львівського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю “фізіологія людини і тварин” з 1993 року працює в Інституті біології тварин НААН.

У 1999 році захистила кандидатську дисертацію “Гормонально-субстратні механізми регуляції вуглеводного обміну та антиоксидантної системи в мієлоїдних клітинах і лейкоцитах свиней раннього віку” за спеціальністю “біохімія”.

З 2000 по 2010 рр. працювала на посаді вченого секретаря Інституту.

Звання старшого наукового співробітника отримала у 2002 році.

З 2011 по 2013 рік навчалася в докторантурі Інституту біології тварин НААН. У вересні 2013 р. дотерміново завершила навчання і успішно захистила докторську дисертацію “Біохімічні процеси в організмі тварин за дії різних сполук хрому(ІІІ)” за спеціальністю “біохімія”, біологічні науки. З того часу працює на посаді завідувача лабораторії біохімії адаптації та онтогенезу тварин та є керівником наукової тематики цієї лабораторії.

З 2014 по 2019 рр. – заступник директор з наукової роботи Інституту біології тварин НААН.
З 2019 по 2021 рр. – завідувач лабораторії біохімії адаптації та онтогенезу тварин Інституту біології тварин НААН та професор кафедри (за суміщенням) фізіології людини і тварин у Львівському національному університеті імені Івана Франка.
Наказом МОН № 735 від 29 червня 2021 р. Іскрі Р.Я. – присвоєно звання професора за спеціальністю 091 – Біологія.

У зв’язку з проходження по конкурсу з вересня 2021 року працює на посаді професора кафедри фізіології людини і тварин у Львівському національному університеті імені Івана Франка.

Проекти

Іскра Р.Я. у 2016-2020 рр. була  керівником завдань у державній програмі наукових досліджень 35.00.01.02 Ф, ДР 0116U001407 «Вивчити біологічні особливості дії цитратів мікроелементів в різні періоди онтогенезу тварин» та 35.00.02.04 Ф, ДР 0116U001413 «Вивчити фізіолого-біохімічні
механізми дії біологічно активних речовин на метаболічні процеси в організмі тварин».
У 2016-2020 рр. – член Координаційно-методичної ради ПНД 35 «Фізіологія і біохімія живлення, високої резистентності та продуктивності тварин» та Координаційно-методичної ради ПНД 28 «Створення і використання нано- і біотехнологічних матеріалів та засобів у тваринництві».
З 2021 року є керівником завдання у державній програмі наукових досліджень №43 «Дослідити адаптивні та метаболічні процеси в організмі тварин за дії біологічно активних речовин різного походження»
(фундаментальні дослідження).
Є член Кординаційно-методичної ради ПНД 43 «Адаптаційні процеси у високопродуктивних сільськогосподарських тварин за впливу екологічних та кліматичних чинників».

Нагороди

Іскрі Р.Я. Указом Президента України №4/2020 було присуджено Державну премію України в галузі науки і техніки 2019 року за роботу «Створення нових мінеральних сполук і поліфункціональних наноматеріалів та їх використання у тваринництві та ветеринарній медицині».

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!