Фізіологія нервової системи

Тип: Нормативний

Кафедра: фізіології людини і тварин

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
764професор Іскра Р. Я.
764доцент Бичкова  С. В.

Опис курсу

Програма вивчення дисципліни “Фізіологія нервової системи” спеціалізації “Фізіологія людини і тварин” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів спеціальності 091 – Біологія, викладання якої здійснюється у VII семестрі в обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою).

Програма навчальної дисципліни складається з двох змістових модулів:

  1. Центральна нервова система. (доц.Бичкова С.В.)
  2. Функціональна структура автономної нервової системи.  (проф. Іскра Р. Я.)

У першому модулі розглядають теоретичні відомості про будову, характеристики та функціональні особливості центральної нервової системи.

У другому модулі вивчають основні закономірності функціонування автономної нервової систем, а також регуляторні центри вісцеральних функцій.

 

Метою і завданням навчальної дисципліни є формування комплексу знань і компетентностей, що необхідні для розуміння будови та особливостей функціонування центральної та автономної нервової системи, механізмів передавання збудження.

Метою викладання навчальної дисципліни “Фізіологія нервової системи” є формування у студентів уявлення про цілісність нервової системи, її особливе значення у регулюванні всіх процесів життєдіяльності організму та поведінки, ознайомити студентів з фізіологічними механізмами психічних процесів, в основі яких лежить нервова регуляція організму.

Основними цілями вивчення дисципліни є сформувати у студентів систему знань про центральну і периферичну нервову систему, різні відділи головного і спинного мозку центральної нервової системи, аферентний та еферентний відділи периферичної нервової системи, відмінності соматичної нервової системи від автономної, будову рефлекторної дуги соматичної та автономної нервової системи, особливості симпатичного, парасимпатичного та метасимпатичного відділів автономної нервової системи, фізіологічні основи регулювання вісцеральних функцій, основи еволюції нервової системи.

Рекомендована література

Основна література:

  1. Фізіологія людини і тварин (фізіологія нервової, м’язової і сенсорних систем): підручник: [для студ. вищ. навч. закл.] / М. Ю. Клевець, В. В. Манько, М. О. Гальків, та ін. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 312 с. – (Серія “Біологічні Студії”).
  2. Клевець М.Ю., Манько В.В. Фізіологія людини і тварин. Книга 2. Фізіологія вісцеральних систем: Навчальний посібник. – Львів, 2002. – 233 с.
  3. Ганонг В.Ф. Фізіологія людини. Підручник. – Львів: БаК, 2002. – 784 с.
  4. Анатомія та еволюція нервової системи: підручник: [для студ. вищ. навч. закл.] / Н.В. Федірко. – Львів.: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 384 с. – (Серія «Біологічні Студії»).

 

Додаткова література:

  1. Ноздрачев А. Д., Янцев А. В. Автономная передача. СПб., 1995. Нормальная физиология: Курс физиологии функциональных систем / Под ред. К. В. Судакова.М., 1999.

Начала физиологии / Под. ред. А.Д. Ноздрачёва. С.Пб.: Лань, 2001. 1088 с.

Матеріали

Матеріали лекцій розміщені на сайті Moodle https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=4265

Силабус:

Завантажити силабус