Мороз Оксана Михайлівна

Посада: асистент кафедри мікробіології

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук

Електронна пошта: oksana.moroz@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: bioweb.lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Scopus: www.scopus.com

Профіль у Web of Science (Publons): www.researcherid.com

Профіль у Academia.edu: www.academia.edu

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Профіль у LinkedIn: www.linkedin.com

Наукові інтереси

Фізіолого-біохімічні адаптації бактерій, які забезпечують перетворенння сполук сульфуру у природі, до впливу органічних та неорганічних забруднювачів. Дослідження біотехнологічного потенціалу мікроорганізмів, виділених із антропогенно забруднених середовищ, з метою створення на їх основі ефективних технологій, спрямованих на захист довкілля та отримання нових джерел енергії.

Курси

Публікації

254 опубліковані наукові праці, з них 66 статей, 176 тез доповідей на з’їздах і конференціях, 8 свідоцтв авторського права України про депонування штамів бактерій, 4 патенти України на корисну модель.

Вибрані наукові публікації:

 1. Мороз О. М. Використання бактеріями Desulfuromonas sp. йонів феруму (ІІІ) і мангану (IV) як акцепторів електронів / О. М. Мороз, С. О. Гнатуш, Х. І. Богославець, Г. В. Яворська, Н. В. Трухим // Вісн. Дніпропетр. ун-ту. Біол. Екол. – 2016. − Вип. 24, № 1. – С. 87−95. doi: 10.15421/011610.
 2. Diakiv S. V. Sulfur reducing bacteria from coal pits waste heaps of Chervonograd mining region / S. V. Diakiv, S. O. Hnatush, O. M. Moroz, O. Ya. Prypin, O. R. Kulachkovskyi, V. Ye. Bodnaruk // Біологічні Студії / Studia Biologica. – 2016. – Т. 10, № 2. – С. 63–76. doi: 10.30970/sbi.1002.453.
 3. Тарабас О. В. Використання сульфід- та тіосульфат-іонів пурпуровими несірковими бактеріями Rhodopseudomonas yavorovii / О. В. Тарабаc, С. О. Гнатуш, О. М. Мороз, В. О. Василечко, Г. В. Грищук, Г. І. Звір, С. Я. Комплікевич // Вісн. Дніпропетр. ун-ту. Біол. Екол. – 2017. – Вип. 25, № 3. – С. 181–185. doi: 10.15421/011727.
 4. Мороз О. М. Вплив калій біхромату на дисиміляційне відновлення йонів сульфату і нітрату бактеріями Desulfovibrio / О. М. Мороз, С. О. Гнатуш, Х. І. Богославець, Т. М. Грицунь, Б. М. Борсукевич // Екол. та ноосферол. – 2017. – Т. 28, № 1−2. − С. 84−95. doi: 10.15421/031708.
 5. Дяків С. В. Сульфідогенна активність Desulfuromusasp. СВ30 за впливу сполук хрому, купруму і феруму / С. В. Дяків, С. О. Гнатуш, В. В. Бабенко, О. М. Мороз // Біологічні Студії / Studia Biologica. – 2017. – Т. 11, № 2. – С. 53−66. doi: 10.30970/sbi.1102.530.
 6. Мороз О. М. Сульфідогенна активність сульфатвідновних і сірковідновних бактерій за впливу сполук металів / О. М. Мороз, С. О. Гнатуш, О. В. Тарабас, Х. І. Богославець, Г. В. Яворська, Б. М. Борсукевич // Вісн. Дніпропетр. ун-ту. Біол. Екол. – 2018. − Вип. 26, № 1. – С. 3–10. doi: 10.15421/011801.
 7. Hnatush S. O. Sulfidogenic and metal reducing activities of Desulfuromonas genus bacteria under the influence of copper chloride / S. O. Hnatush, O. M. Moroz, G. V. Yavorska, B. M. Borsukevych // Biosyst. Divers. – 2018. − Vol. 26, № 3. – P. 218–226. doi: 10.15421/011833.
 8. Тарабас О. В. Пігменти Rhodopseudomonas yavorovii ІМВ В-7620 / О. В. Тарабас, С. O. Гнатуш, A. A. Галушка, О. M. Mороз // Мікробіол. і біотехнол. – 2018. – № 1 (41). – С. 57−65. doi: 10.18524/2307-4663.2018.1(41).120468.
 9. Tarabas О. V. The usage of nitrogen compounds by purple non-sulfur bacteria of the Rhodopseudomonas genus / О. V. Tarabas, S. О. Hnatush, О. М. Мoroz // Mech. Biosyst. – 2019. – Vol. 10, № 1. – P. 79–82. doi: 10.15421/021913.
 10. Тарабас О. В. Біоремедіація стічних вод за використання фототрофних несіркових бактерій Rhodopseudomonas yavorovii IMB B-7620 / О. В. Тарабас, С. О. Гнатуш, О. М. Мороз, М. М. Ковальчук // Екол. та ноосферол. – 2019. – Т. 30, № 2. − С. 63−67. doi:10.15421/031911.
 11. Moroz O. M. Reduction of sulfate, nitrate, and nitrite ions by Desulfovibrio under the influence of ferrum (III) citrate / O. M. Moroz, S. O. Hnatush, G. V. Yavorska // Біологічні студії/Studia biologica. – 2020. – Vol. 14, № 1. – P. 3–22. doi: https://doi.org/10.30970/sbi.1401.607.
 12. Moroz O. M. Reduction of sulfur and oxidized forms of nitrogen by bacteria of Desulfuromonas, isolated from Yavorivske Lake, under the influence of ferrum citrate / O. M. Moroz, S. O. Hnatush, O. D. Maslovska, G. V. Yavorska, B. M. Borsukevych // Biosyst. Divers. – 2020. − Vol. 28, № 1. – P. 53–59. doi: 10.15421/012009.
 13. Hnatush S. O. Morphological, physiological and biochemical characteristics of metal resistant isolates of bacteria obtained from different Antarctic substrates / S. O. Hnatush, T. B. Peretyatko, O. D. Maslovska, O. M. Moroz, S. Ya. Komplikevych, T. O. Kondratiuk // Ukrainian Antarctic Journal. – 2020. – Vol. 1. – P. 82−92. doi:10.33275/1727-7485.1.2020.381.
 14. Свідоцтво про депонування штаму бактерій Rhodopseudomonas yavorovii Ya-2016 у Депозитарії Інституту мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України з наданням реєстраційного номеру ІМВ В-7620 від 1 серпня 2017 року / О. В. Тарабас, С. О. Гнатуш, О. М. Мороз, Б. О. Осташ.
 15. Свідоцтво про депонування штаму бактерій Arthrobacter 10А_3Т_20 у Депозитарії Інституту мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України з наданням реєстраційного номеру Arthrobacter sp. ІМВ В-7860 від 18 грудня 2019 року / С. О. Гнатуш, Т. Б. Перетятко, О. М. Мороз, О. Д. Масловська.
 16. Свідоцтво про депонування штаму бактерій Pseudomonas 5A_1N_20 у Депозитарії Інституту мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України з наданням реєстраційного номеру Pseudomonas sp. ІМВ В-7866 від 18 грудня 2019 року / С. О. Гнатуш, Т. Б. Перетятко, О. М. Мороз, О. Д. Масловська.
 17. Свідоцтво про депонування штаму бактерій Psychrobacter 89_1Т у Депозитарії Інституту мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України з наданням реєстраційного номеру Psychrobacter sp. ІМВ В-7865 від 18 грудня 2019 року / С. О. Гнатуш, Т. Б. Перетятко, О. М. Мороз, О. Д. Масловська.
 18. Свідоцтво про депонування штаму бактерій Paenibacillus tundrae 5A–101 у Депозитарії Інституту мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України з наданням реєстраційного номеру Paenibacillus tundrae ІМВ В-7915 від 02 грудня 2020 року / С. О. Гнатуш, Т. Б. Перетятко, О. М. Мороз, О. Д. Масловська, С. Я. Комплікевич.
 19. Свідоцтво про депонування штаму бактерій Pseudomonas yamanorum 9_102 у Депозитарії Інституту мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України з наданням реєстраційного номеру Pseudomonas yamanorum ІМВ В-7916 від 02 грудня 2020 року / С. О. Гнатуш, О. М. Мороз, Т. Б. Перетятко, О. Д. Масловська, С. Я. Комплікевич.
 20. Пат. 132187 Україна, МПК H01M 8/00; H01M 8/16; H01M 8/22. Спосіб одержання електричного струму у мікробному паливному елементі / Гнатуш С. О., Тарабас О. В., Василів О. М., Масловська О. Д., Мороз О. М. ; заявник і власник Львівський національний університет імені Івана Франка. − № u201809830 ; заявл. 02.10.2018 ; опубл. 11.02.2019, Бюл. № 3.

Біографія

Народилася 7 грудня 1966 р. в м. Рудки Самбірського району Львівської області. Біолог, викладач біології і хімії, кандидат біологічних наук (2003). Тема дисертації: “Окислювальна конверсія етанолу в ацетальдегід клітинами метилотрофних дріжджів” (03.00.20 – біотехнологія).

У 1989 році закінчила біологічний факультет Львівського університету. У 1989–1992 рр. – інженер НДЛ, 1992−2005 рр. − молодший науковий співробітник, 2005–2009 рр. – науковий співробітник, 2010–2020 рр. – старший та провідний науковий співробітник НДЧ, відповідальний виконавець науково-дослідних тем кафедри мікробіології. У 2020 році − старший науковий співробітник НДЧ, провідний фахівець міждисциплінарної навчальної лабораторії віртуальних методів у біології та асистент кафедри мікробіології. У 2021 році − провідний науковий співробітник та асистент кафедри мікробіології.

Проекти

Відповідальний виконавець НДР кафедри мікробіології:

 1. “Мікробіологічні перетворення сполук сірки у водоймах сірковидобувних регіонів та їх регулювання”.
 2. “Біогенез сірководню у техногенних водоймах сірковидобувних регіонів та механізми його регулювання з метою ремедіації довкілля”.
 3. “Роль бактерій циклу сірки у регулюванні рівня сірководню та важких металів у водних середовищах”.
 4. “Функціонування мікробоценозів антропогенно змінених територій”.
 5. “Функціонування мікробоценозів техногенно змінених територій та їхня участь у трансформації сполук важких металів і сульфуру”.
 6. “Фізіолого-біохімічні властивості антарктичних металорезистентних технологічно перспективних штамів мікроорганізмів”.
 7. “Метаболічна активність, фізіолого-біохімічна та молекулярно-генетична характеристика антарктичних металорезистентних штамів мікроорганізмів”.
 8. “Адаптації мікроорганізмів, які перетворюють сполуки сульфуру у природі, до впливу хімічних забруднень як стресових чинників”.
 9. “Моделювання та прогнозування впливу хімічних забруднень на мікроорганізми, які перетворюють сполуки сульфуру”.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!