Мороз Оксана Михайлівна

Посада: провідний науковий співробітник кафедри мікробіології

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук

Електронна пошта: oksana.moroz@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: bioweb.lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Scopus: www.scopus.com

Профіль у Web of Science (Publons): www.researcherid.com

Профіль у Academia.edu: www.academia.edu

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Профіль у LinkedIn: www.linkedin.com

Наукові інтереси

Фізіолого-біохімічні адаптації бактерій, які забезпечують перетворенння сполук сульфуру у природі, до впливу органічних та неорганічних забруднювачів. Дослідження біотехнологічного потенціалу мікроорганізмів, виділених із антропогенно забруднених середовищ, з метою створення на їх основі ефективних технологій, спрямованих на захист довкілля та отримання нових джерел енергії.

Курси

Публікації

263 опубліковані наукові праці, з них 67 статей, 183 тези доповідей на з’їздах і конференціях, 9 свідоцтв авторського права України про депонування штамів бактерій, 4 патенти України на корисну модель.

Вибрані наукові публікації:

 1. Мороз О. М. Використання бактеріями Desulfuromonas sp. йонів феруму (ІІІ) і мангану (IV) як акцепторів електронів / О. М. Мороз, С. О. Гнатуш, Х. І. Богославець, Г. В. Яворська, Н. В. Трухим // Вісн. Дніпропетр. ун-ту. Біол. Екол. – 2016. − Вип. 24, № 1. – С. 87−95. doi: 10.15421/011610.
 2. Diakiv S. V. Sulfur reducing bacteria from coal pits waste heaps of Chervonograd mining region / S. V. Diakiv, S. O. Hnatush, O. M. Moroz, O. Ya. Prypin, O. R. Kulachkovskyi, V. Ye. Bodnaruk // Біологічні Студії / Studia Biologica. – 2016. – Т. 10, № 2. – С. 63–76. doi: 10.30970/sbi.1002.453.
 3. Тарабас О. В. Використання сульфід- та тіосульфат-іонів пурпуровими несірковими бактеріями Rhodopseudomonas yavorovii / О. В. Тарабаc, С. О. Гнатуш, О. М. Мороз, В. О. Василечко, Г. В. Грищук, Г. І. Звір, С. Я. Комплікевич // Вісн. Дніпропетр. ун-ту. Біол. Екол. – 2017. – Вип. 25, № 3. – С. 181–185. doi: 10.15421/011727.
 4. Мороз О. М. Вплив калій біхромату на дисиміляційне відновлення йонів сульфату і нітрату бактеріями Desulfovibrio / О. М. Мороз, С. О. Гнатуш, Х. І. Богославець, Т. М. Грицунь, Б. М. Борсукевич // Екол. та ноосферол. – 2017. – Т. 28, № 1−2. − С. 84−95. doi: 10.15421/031708.
 5. Дяків С. В. Сульфідогенна активність Desulfuromusasp. СВ30 за впливу сполук хрому, купруму і феруму / С. В. Дяків, С. О. Гнатуш, В. В. Бабенко, О. М. Мороз // Біологічні Студії / Studia Biologica. – 2017. – Т. 11, № 2. – С. 53−66. doi: 10.30970/sbi.1102.530.
 6. Мороз О. М. Сульфідогенна активність сульфатвідновних і сірковідновних бактерій за впливу сполук металів / О. М. Мороз, С. О. Гнатуш, О. В. Тарабас, Х. І. Богославець, Г. В. Яворська, Б. М. Борсукевич // Вісн. Дніпропетр. ун-ту. Біол. Екол. – 2018. − Вип. 26, № 1. – С. 3–10. doi: 10.15421/011801.
 7. Hnatush S. O. Sulfidogenic and metal reducing activities of Desulfuromonas genus bacteria under the influence of copper chloride / S. O. Hnatush, O. M. Moroz, G. V. Yavorska, B. M. Borsukevych // Biosyst. Divers. – 2018. − Vol. 26, № 3. – P. 218–226. doi: 10.15421/011833.
 8. Тарабас О. В. Пігменти Rhodopseudomonas yavorovii ІМВ В-7620 / О. В. Тарабас, С. O. Гнатуш, A. A. Галушка, О. M. Mороз // Мікробіол. і біотехнол. – 2018. – № 1 (41). – С. 57−65. doi: 10.18524/2307-4663.2018.1(41).120468.
 9. Tarabas О. V. The usage of nitrogen compounds by purple non-sulfur bacteria of the Rhodopseudomonas genus / О. V. Tarabas, S. О. Hnatush, О. М. Мoroz // Mech. Biosyst. – 2019. – Vol. 10, № 1. – P. 79–82. doi: 10.15421/021913.
 10. Тарабас О. В. Біоремедіація стічних вод за використання фототрофних несіркових бактерій Rhodopseudomonas yavorovii IMB B-7620 / О. В. Тарабас, С. О. Гнатуш, О. М. Мороз, М. М. Ковальчук // Екол. та ноосферол. – 2019. – Т. 30, № 2. − С. 63−67. doi:10.15421/031911.
 11. Moroz O. M. Reduction of sulfate, nitrate, and nitrite ions by Desulfovibrio under the influence of ferrum (III) citrate / O. M. Moroz, S. O. Hnatush, G. V. Yavorska // Біологічні студії/Studia biologica. – 2020. – Vol. 14, № 1. – P. 3–22. doi: https://doi.org/10.30970/sbi.1401.607.
 12. Moroz O. M. Reduction of sulfur and oxidized forms of nitrogen by bacteria of Desulfuromonas, isolated from Yavorivske Lake, under the influence of ferrum citrate / O. M. Moroz, S. O. Hnatush, O. D. Maslovska, G. V. Yavorska, B. M. Borsukevych // Biosyst. Divers. – 2020. − Vol. 28, № 1. – P. 53–59. doi: 10.15421/012009.
 13. Hnatush S. O. Morphological, physiological and biochemical characteristics of metal resistant isolates of bacteria obtained from different Antarctic substrates / S. O. Hnatush, T. B. Peretyatko, O. D. Maslovska, O. M. Moroz, S. Ya. Komplikevych, T. O. Kondratiuk // Ukrainian Antarctic Journal. – 2020. – Vol. 1. – P. 82−92. doi:10.33275/1727-7485.1.2020.381.
 14. Moroz O. M. Nitrites oxidation by phototrophic bacteria of Chlorobium, Thiocapsa and Lamprocystis genera under the influence of inorganic pollutants / O. M. Moroz, G. I. Zvir, S. O. Hnatush // Biosyst. Divers. – 2021. − Vol. 29, № 1. – P. 39–46. doi: 10.15421/012106.
 15. Свідоцтво про депонування штаму бактерій Rhodopseudomonas yavorovii Ya-2016 у Депозитарії Інституту мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України з наданням реєстраційного номеру ІМВ В-7620 від 1 серпня 2017 року / О. В. Тарабас, С. О. Гнатуш, О. М. Мороз, Б. О. Осташ.
 16. Свідоцтво про депонування штаму бактерій Arthrobacter 10А_3Т_20 у Депозитарії Інституту мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України з наданням реєстраційного номеру Arthrobacter sp. ІМВ В-7860 від 18 грудня 2019 року / С. О. Гнатуш, Т. Б. Перетятко, О. М. Мороз, О. Д. Масловська.
 17. Свідоцтво про депонування штаму бактерій Pseudomonas 5A_1N_20 у Депозитарії Інституту мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України з наданням реєстраційного номеру Pseudomonas sp. ІМВ В-7866 від 18 грудня 2019 року / С. О. Гнатуш, Т. Б. Перетятко, О. М. Мороз, О. Д. Масловська.
 18. Свідоцтво про депонування штаму бактерій Psychrobacter 89_1Т у Депозитарії Інституту мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України з наданням реєстраційного номеру Psychrobacter sp. ІМВ В-7865 від 18 грудня 2019 року / С. О. Гнатуш, Т. Б. Перетятко, О. М. Мороз, О. Д. Масловська.
 19. Свідоцтво про депонування штаму бактерій Paenibacillus tundrae 5A–101 у Депозитарії Інституту мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України з наданням реєстраційного номеру Paenibacillus tundrae ІМВ В-7915 від 02 грудня 2020 року / С. О. Гнатуш, Т. Б. Перетятко, О. М. Мороз, О. Д. Масловська, С. Я. Комплікевич.
 20. Свідоцтво про депонування штаму бактерій Pseudomonas yamanorum 9_102 у Депозитарії Інституту мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України з наданням реєстраційного номеру Pseudomonas yamanorum ІМВ В-7916 від 02 грудня 2020 року / С. О. Гнатуш, О. М. Мороз, Т. Б. Перетятко, О. Д. Масловська, С. Я. Комплікевич.
 21. Свідоцтво про депонування штаму бактерій Ochrobactrum rhizosphaerae K3 у Депозитарії Інституту мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України з наданням реєстраційного номеру Ochrobactrum rhizosphaerae ІМВ В-7956 від 23 липня 2021 року / С. О. Гнатуш, О. Д. Масловська, О. М. Мороз, С. Я. Комплікевич.
 22. Пат. 132187 Україна, МПК H01M 8/00; H01M 8/16; H01M 8/22. Спосіб одержання електричного струму у мікробному паливному елементі / Гнатуш С. О., Тарабас О. В., Василів О. М., Масловська О. Д., Мороз О. М. ; заявник і власник Львівський національний університет імені Івана Франка. − № u201809830 ; заявл. 02.10.2018 ; опубл. 11.02.2019, Бюл. № 3.

Біографія

Народилася 7 грудня 1966 р. в м. Рудки Самбірського району Львівської області. Біолог, викладач біології і хімії, кандидат біологічних наук (2003). Тема дисертації: “Окислювальна конверсія етанолу в ацетальдегід клітинами метилотрофних дріжджів” (03.00.20 – біотехнологія).

У 1989 році закінчила біологічний факультет Львівського університету. У 1989–1992 рр. – інженер НДЛ, 1992−2005 рр. − молодший науковий співробітник, 2005–2009 рр. – науковий співробітник, 2010–2021 рр. – старший та провідний науковий співробітник НДЧ, відповідальний виконавець науково-дослідних тем кафедри мікробіології. У 2020 році − старший науковий співробітник НДЧ, провідний фахівець міждисциплінарної навчальної лабораторії віртуальних методів у біології та асистент кафедри мікробіології. У 2021 році − провідний науковий співробітник та асистент кафедри мікробіології.

Проекти

Відповідальний виконавець НДР кафедри мікробіології:

 1. “Мікробіологічні перетворення сполук сірки у водоймах сірковидобувних регіонів та їх регулювання”.
 2. “Біогенез сірководню у техногенних водоймах сірковидобувних регіонів та механізми його регулювання з метою ремедіації довкілля”.
 3. “Роль бактерій циклу сірки у регулюванні рівня сірководню та важких металів у водних середовищах”.
 4. “Функціонування мікробоценозів антропогенно змінених територій”.
 5. “Функціонування мікробоценозів техногенно змінених територій та їхня участь у трансформації сполук важких металів і сульфуру”.
 6. “Фізіолого-біохімічні властивості антарктичних металорезистентних технологічно перспективних штамів мікроорганізмів”.
 7. “Метаболічна активність, фізіолого-біохімічна та молекулярно-генетична характеристика антарктичних металорезистентних штамів мікроорганізмів”.
 8. “Адаптації мікроорганізмів, які перетворюють сполуки сульфуру у природі, до впливу хімічних забруднень як стресових чинників”.
 9. “Моделювання та прогнозування впливу хімічних забруднень на мікроорганізми, які перетворюють сполуки сульфуру”.
 10. “Мікробіота наземних рослинних угруповань морської Антарктики”.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!