Терек Ольга Іштванівна

Посада: професор кафедри фізіології та екології рослин

Науковий ступінь: доктор біологічних наук

Вчене звання: професор

Телефони (робочі): (032) 2394334, (032) 2394283

Електронна пошта: olha.terek@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: orcid.org

Профіль у Academia.edu: publons.com

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Фізіолого-біохімічні основи росту рослин, з‘ясування  біохімічних аспектів азотного метаболізму та механізмів впливу регуляторів росту рослин, вивчення впливу екологічних чинників довкілля (несприятливих температур, важких металів, нафтопродуктів) на фізіолого-біохімічні показники у рослин для виявлення специфічних маркерів стресу на дію різноманітних чинників та усунення їхнього негативного впливу.

Очолює започатковану нею наукову школу „Регуляція росту і адаптації рослин за участі фізіологічно активних речовин”.

Підготувала 18 кандидатів наук.

Курси

Публікації

Terek O. I. Appearance of bulges on maize roots as affected by 6-benzylaminopurine and naphthylacetic acid / O. I. Terek, O. M. Tsvilyniuk // Biologia Plantarum. – 1996. – Vol. 38, № 1. – P. 33–37.
•    Сех О. К. Вплив АБК на інтенсивність синтезу білка в меристемах коренів кукурудзи за умов гіпотермії. / О. К. Сех, В. М. Троян, О. І. Терек // Український ботанічний журнал. – 1998. – Т. 54, № 1. – С. 91–97.
•    Терек О. І. Ріст рослин та використання регуляторів росту в сільському господарстві / О. І. Терек, Н. Д. Романюк // Сільський господар. – 1999. – № 1-2. – С. 6–7.
•    Терек О. І. Розвиток вчення про ріст рослин у Львівському національному університеті імені Івана Франка / Терек О. І. // Фізіологія рослин в Україні на межі тисячоліть : в 2-х томах. – Київ, 2001. – Т. 1. – С. 405–411.
•    Терек О. І. Вплив іонів кадмію на вміст вільних амінокислот у рослин кукурудзи / О. І. Терек, М. С. Кобилецька // Український ботанічний журнал. – 2002. – Т. 59, № 1. – С. 75–79.
•    Терек О.І. Механізми адаптації та стійкості рослин до несприятливих факторів довкілля / О.І. Терек // Журнал агробіологія та екологія.- 2004.- № 1.- С. 41-56.
•    Терек О.І. Сумісна дія високих температур та іонів свинцю на поліпептидний склад цитозольних білків меристематичних клітин коренів кукурудзи // Физиол. и биохимия культ. раст. -2004.- № 6.-С.149-155.
•    Кобилецька М. С. Вплив хлориду кадмію на вміст та активність цитокінінів у рослинах кукурудзи / М. С. Кобилецька, О. І. Терек // Физиология и биохимия культурных растений. – 2005. – Т. 37, № 6. – С. 513–518.
•    Джура Н.М., Романюк О.І., Гонсьор Я., Цвілинюк О.М., Терек О.І. Використання рослин для рекультивації ґрунтів забруднених нафтою і нафтопродуктами // Екологія і ноосферологія. – 2006. – Т.17. – № 1-2. – С. 42-52.http://www.uenj.cv.ua/17_tom-1_2/Djura_W.pdf
•    Джура Н.М., Цвілинюк О.М., Терек О.І. Вплив нафтового забруднення на вміст макро- та мікроелементів у рослинах Carex hirta L. // Укр. бот. журн. – 2007. – Т. 64, №1. – С. 122-131.http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/3703
•    Dzhura N., Romanyuk O., Oshchapovsky I., Tsvilуnyuk O., Terek O., Turovsky A., Zaikov G. Using plants for recultivation of oil polluted soils // In: Handbook of Polymer Research: Monomers, Oligomers, Polymers and Composites. – New York: Nova Science Publishers, Inc. – 2007. – P. 125-129.
•    Терек О. І. 100-літній шлях розвитку кафедри фізіології рослин у Львівському університеті / О. І. Терек, С. О. Гнатуш, З. І. Мамчур // Біологічні студії. – 2007. – Т. 1, № 1. – С. 99–112.https://doi.org/10.30970/sbi.0101.007
•    Терек О. І.Фотосинтетичні пігменти рослин Carex hirta L. за умов нафтового забруднення ґрунту / О. І. Терек, Н. М. Джура, О. М. Цвілинюк // Физиология и биохимия культурных растений. – 2008. – Т. 40, № 3. – С. 238–244.
Dzhura N. Using plants for recultivation of oilpolluted soils / N. Dzhura, O. Romanyuk, I. Oshchapovsky, O. Tsvilуnyuk, O. Terek., A. Turovsky, G. Zaikov // Journal of Environmental Protection and Ecology. – 2008. – Vol. 9, № 1. – P. 55–59. https://docs.google.com/a/jepe-journal.info/viewer?a=v&pid=sites&srcid=amVwZS1qb3VybmFsLmluZm98amVwZS1qb3VybmFsfGd4OjdhOTIzMTM2MDMyZWQwZTI http://www.jepe-journal.info/vol-9-no-1

•    Гарайда О. Морфо-біохімічні показники проростків Zea mays L. за дії саліцилової кислоти та фітопатогену / О. Гарайда, М. Кобилецька, О. Терек // Вісник Львівського університету. Сер. біол. – 2009. – Вип. 50. – С.196–201.http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/biology/article/view/9167/9138
•    Korovetska Н. Evaluation of crude oil contaminated soil on the proline and soluble sugars content in sedge (Carex hirta L.) plants / Н. Korovetska, О. Tsvilуnjuk, O. Terek // Studia Biologica. – 2009. – Vol. 3, № 2. – P. 115–122.https://doi.org/10.30970/sbi.0302.043
•    Буньо Л. В. Активність мікрофлори нафтозабрудненого ґрунту у ризосферній зоні рослин Сarex hirta l. / Буньо Л. В., Цвілинюк О. М., Терек О. І., Величко О. І., Микієвич І. М. // Біологічні студії. – Т.4. – № 3. – 2010. – С. 55–62.https://doi.org/10.30970/sbi.0403.109
•    Джура Н.М. Вплив рослин бобу кормового (Vicia faba var. minor) на функціонування мікробних асоціацій метаболізму азоту у забрудненому нафтою ґрунті / Н.М. Джура, О.М. Мороз, І.Б. Русин, О.Р. Кулачковський, О.М. Цвілинюк, О.І. Терек // Грунтознавство. – 2010. – Т. 11, № 3-4. – С. 105–112.https://www.researchgate.net/publication/320622632_Vpliv_roslin_bobu_kormovogo_Vicia_faba_var_minor_na_funkcionuvanna_mikrobnih_asociacij_metabolizmu_azotu_v_zabrudnenomu_naftou_grunti
•    Гарайда О. М. Активність супероксиддисмутази та вміст пероксиду водню у проростках за дії саліцилової кислоти і фітопатогену / О. Гарайда, М.Кобилецька, О. Терек // Біологічні студії/Studia Biologica. – 2011. – Т. 5, № 1. – С. 63–70. http://dx.doi.org/10.30970/sbi.0403.104

 • Tóth M.D.,Balázsy S., Terek, Patsula O., Halász J.L., Dinya Z., Simon L. Relationship between metal contents of soil and phyllospheric micro-organisms on Upper-Tisza area Studia Universitatis Vasile Goldis Arad, Seria Stiintele Vietii V.21, I.4, 2011, P. 893-899.
 • Tóth M.D., Balázsy S., Terek, Patsula O., Halász J.L., Simon L., Koncz J., Anton, A. Study of the chromium, cadmium, copper, zinc contents of soil and dominant plant species in the floodplain of Upper-Tisza area. Studia Universitatis Vasile Goldis Arad, Seria Stiintele Vietii V. 22, I.2, 2012, P. 265-274.
 • Буньо Л. В О.М. Цвілинюк, О.Л. Карпин, О.І. Терек. Ферментативна активність нафтозабрудненого ґрунту в кореневій зоні рослин Carex hirta L. Ґрунтознавство. – № 14. – 2013. – С. 43-51.
 • Маленька У. Вплив саліцилової кислоти на вміст вільних амінокислот і проліну в рослин пшениці та кукурудзи за умов посухи / У. Маленька, М. Кобилецька, О. Терек // Stud. 2014: 8(2); 123–132 • DOI: https://doi.org/10.30970/sbi.0802.332
 • Гащишин В.Р. О.І. Пацула, О.І. Терек Накопичення важких металів у рослинах Brassica napus L. та Helianthus annuus L. під впливом солей цинку та регулятора росту. Фізіологія рослин і генетика. – 2014. – Т. 46, № 4. – С. 343-350.  .
 • Terek О. I. Механізми адаптації рослин до нафтового забруднення. Біологічні Студії / Studia Biologica. Том 12/№3–4. С. 141–164. DOI: https://doi.org/10.30970/sbi.1203.579
 • Довгаюк-Семенюк М.В. Активність ферментів глутаматсинтазного шляху в рослинах Trifolium pratense L. за умов нафтового забруднення ґрунту / М.В. Довгаюк-Семенюк, О.І. Величко, О.І. Терек // Физиология растений и генетика. – 2018. – Т. 50. – № 1. – С. 77-82. doi: https://doi.org/10.15407/frg2018.01.077.
 • Екологічні проблеми, спричинені розробкою прикарпатського родовища полімінеральних калійних руд у м. Стебник А. Фецюх, Л. Буньо, О. Пацула, О. Терек Biol. 2018: 12(2); 157–166 • DOI: https://doi.org/10.30970/sbi.1202.537
 • Мекіч М. Біохімічні показники пулу органічного карбону в нафтозабрудненому ґрунті у процесі фіторемедіації / М. Мекіч, Л. Буньо, О. Терек // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. – 2018. – Випуск 79. – С. 95-105.http://prima.lnu.edu.ua/faculty/biologh/wis/79/3/10/10.pdf
 • Шпак Я. Вміст макроелементів і важких металів у породних відвалах і рослинах за впливу меліорантів / Шпак Я.В., Баранов В.І., Терек О.І. // Екологічні науки. – 2018. – № 4 (23). – C. 117-123. DOI: http://doi.org/10.32846/2306-9716-2018-4-23-25
 • Grain yield and micronutrient accumulation in spring wheat grown under different soil conditions /International Symposium “Sustainable Approaches for Improving Wheat Yield and Nutritional Value”  Makar O., Kavulych Ya., Kozlovskyy V., Patsula O., Bunio L., Derkach I., Batrashkina T.., Vatamaniuk O., Terek O., Romanyuk N.// Proceedings of the International Symposium, Lviv, Ukraine, June 27 th . 2018. – Lviv: Liga-Press, 2018.– P.11. (ISBN 978-617-397-207-4)
 • Kavulych Y. The Identification of Wheat Varieties with the Enhanced Ability to Grow Under Mineral Deficiency in Soils and Increased Concentration of Minerals in Grains Kavulych Y., Makar O., Patsula O., Bunio L., Batrashkina T., Kozlovskyy V., Chia, J-C., Zavodna, T.O., Vatamaniuk, O., Sorrells, M., Terek O., Romanyuk N. // Book of Abstracts 2018 Annual ASA-CSSA Meeting — November 04-07, 2018, Baltimore, USA
 • Kavulych Y. Investigation of salicylic acid-induced change on flavonoids production under cadmium toxicity in buckwheat (Fagopyrum esculentum Moench.) plants / Y. Kavulych, M. Kobyletska, O. Terek // Eureka: Life Sciences. Biochemistry, genetics and molecular biology. Estonia. – V.5. – 2019. – P. 13-18.
 • Makar O.O., Patsula O.I., Kavulych Y.Z., Batrashkina T.I., Bunio L.V., Kozlovskyy V.I., Vatamaniuk O., Terek O.I., Romanyuk N.D. Excised leaf water status as a measure of drought resistance of Ukrainian spring wheat. Studia Biologica, 2019: 13(2); 41–54 http://DOI: https://doi.org/10.30970/sbi.1302.604

  Навчальні посібники з Грифом Міністерства науки і освіти України:

 •  Романюк Н. Д. Фізіологія рослин : навч. посібник / Романюк Н. Д., Цвілинюк О. М., Микієвич І. М., Терек О. І. – Львів : Піраміда, 2005. – 160 с.
 •  Терек О. І. Ріст рослин : навч. посібник / Терек О. І. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2007. – 248 с.
 • Терек О.І. Ріст і розвиток рослин / Терек О.І., Пацула О.І. – Львів : Видавництво Львівського університету. – 2011. – 328 с.
 • Кобилецька М. Біохімія рослин // М. Кобилецька, О. Терек. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 270 с.

Монографіїі:
•    Терек О.І. Розвиток вчення про регуляцію росту рослин у Львівському національному університеті імені Івана Франка / О.І. Терек // Проблеми фітогормонології / гол. редактор академік НАНУ К.М. Ситник – Київ, 2007. – С. 347-372
•    Биорегуляция микробно-растительных систем: Монография  / Под ред. Г. А. Иутинской, С. П. Пономаренко. — К. : «НІЧЛАВА», 2010. — 472 с.
•    New plant growth regulators: basic research and technologies of application. – Monograph / еditors S.P. Ponomarenko, H.O. Iutynska, – Kyiv : Nichlava, 2010. – 211 p.

Патенти:

 •  Патент на корисну модель 60481 Україна, МПК (2011.01) А01В 79/02 (2006.01) В09С 1/00. Спосіб фітоочищення нафтозабруднених ґрунтів / 1Н.М. Джура, 2О.І. Романюк, 1О.М. Цвілинюк, 1О.І. Терек – №u2010 12943; Заявл. 01.11.2010; Опубл. 25.06.2011; Бюл. №12, 2011 р. Заявники: 1Львівський національний університет імені Івана Франка, 2Відділення фізико-хімії горючих копалин Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л.Литвиненка НАН України.
 • Пат. 16345 Україна, МПК А 01В 79/00, А 01В ( 2006.01), А 01 С 21/00. Спосіб очищення грунтів, забруднених нафтою / Джура Н. М., Терек О. І., Цвілинюк О. М. ; заявник і власник Львівський національний університет імені Івана Франка. – № U 200511816 ; заявл. 12.12.05 ; опубл. 15.08.06, бюл. № 8.
 • Пат. 73287 Україна, МПК А01 В79/02 В09 С1/00. Спосіб очищення ґрунту від забруднення нафтою / Величко О.І., Романюк О.І., Джура Н.М., Терек О.І.; заявники: Львівський національний університет імені Івана Франка, Відділення фізико-хімії горючих копалин Інституту фізико органічної хімії і вуглехімії ім.. Л. Литвиненка НАН України; власник – Львівський національний університет імені Івана Франка. – № u201114214; заявл. 12.2011; опубл. 23.09.2012, Бюл. № 18.
 • Пат. 72283 Україна, МПК А01С 1/100 А01С 1/02. Спосіб пророщування насіння рослин роду Carex L. Cyperaceae Juss / Данилик І.М., Величко О.І., Терек О.І.; заявники: Львівський національний університет імені Івана Франка, Інститут екології Карпат НАН України; власник – Львівський національний університет імені Івана Франка. – № u201201806; заявл. 02.2012; опубл. 10.08.2012; Бюл. № 15.
 • Пат. 70741 МПК A01N 25/00 A01N 25/02 A01N 37/10 A01C 1/00. Спосіб підвищення стійкості сільськогосподарських рослин до дії іонів важких металів кадмію та свинцю / Бойко І. В., Кобилецька М. С., Терек О. І. заявник і власник: Львівський національний університет імені Івана Франка, № u 2011 14216; заявл. 01.12.2011;  опубл. 25.06.2012, Бюл.№ 12.

 

Наукова біографія

Дата народження: 3 травня 1940 року, с. Тисасірма (Угорщина), тепер — с. Дротинці Закарпатської обл.

Освіта  вища, спеціальність: Біолог. Фізіолог рослин. Викладач біології і хімії.

1965 р закінчила з відзнакою біологічний факультет Львівського державного університету,

1965 – 1968 рр. аспірантура кафедри фізіології рослин Львівського університету

1969 р. захистила кандидатську дисертацію „Вплив гібереліну на ріст і азотний метаболізм рослин кукурудзи” (науковий керівник проф. Гребінський С.О.)

1969 – 1974 рр. асистент, 1974 – 1989 рр. доцент кафедри фізіології рослин Львівського університету імені Івана Франка.

1988 р. захистила докторську дисертацію “Ріст та метаболітична активність атрагуючих центрів у рослин за дії фізіологічно активних речовин” (науковий консультант проф. Кефелі В.І.)

1990 р. отримала звання професора.

З 1991 р. завідувач кафедри морфології, систематики та фізіології рослин, з 1992 – кафедри фізіології рослин, з 2000 р. до тепер – кафедри фізіології та екології рослин.

Член Президії Всеукраїнського товариства фізіологів рослин (очолює секцію викладання фізіології рослин у вищих закладах освіти України).

Член робочої групи з розроблення стандартів вищої освіти України зі спеціальності «фізіологія рослин».

Заступник голови спеціалізованої Вченої ради Д 74.844.02, Уманський національний університет садівництва;

Член редколегії Вісника Львівського національного університету імені Івана Франка (Серія біологічна).

Член редколегії „Журналу агробіології та екології Львівського аграрного університету” (м. Дубляни).

Член редколегії журналу „Біологічні студії”.

Голова Львівського відділення Всеукраїнського товариства фізіологів рослин.

Почесний член Українського ботанічного товариства, член Українського біохімічного товариства та Федерації Європейських товариств фізіологів рослин (FESPP).

Організатор чотирьох міжнародних наукових конференцій «Онтогенез рослин у природному та трансформованому середовищі. Фізіолого-біохімічні та екологічні аспекти» (1998, 2004, 2007, 2017), наукових читань, присвячених 100-річчю проф. С.О. Гребінського (2005), наукових читань, присвячених 20-річчю відновлення роботи кафедри фізіології рослин (2012), Українсько-американського Симпозіуму “Сталі підходи до підвищення врожайності та поживної цінності пшениці” (2018).

Академік АН ВШ України (1996).Член Західного відділення академіків АН ВШ України (1996).

Проекти

2017-2021рр. Використання енергетичних рослин для фіторемедіації техноземів”, № держреєстрації 0117U000893  науковий керівник – проф. Терек О.І.

2018-2019 рр – Грант СRDF Global “Cталі підходи до підвищення врожайності та поживної цінності пшениці (Sustainable Approaches to Increase the Yield and Nutritional Value of Wheat)”, OISE 16-62755-0;  керівники проф. Терек O.І., проф. Vatamaniuk O. (Cornell University).

2016-2017 рр.- госпдоговірна тема Бф 1-16 “Вивчення ефективності використання природних полі-компонентних біорегуляторів росту рослин з біозахисним ефектом Стимпо і Регоплант при вирощуванні озимого ріпаку і соняшнику та їх адаптивних властивостей за дії іонів важких металів – цинку, міді, заліза”

2013-2014 рр. – БР-141П «Застосування рістстимулювальних бактеріальних добрив для інтенсифікації процесу фіторемедіації нафтозабрудненого ґрунту», № держреєстрації 0113U003047.

2011-2012 р.р – БР-83П “Застосування рослинних тест-систем для еколого-токсико-логічної діагностики нафтозабруднених ґрунтів у процесі їх фіторемедіації”, № держреєстрації 0111U001083.

2009-2010 р.р – БР–02П „Перспективи фіторемедіації нафтозабрудненого ґрунту”, № держреєстрації 0109U002059 .

2007-2008 р.р – БР-91П “Еколого-фізіологічні основи біотичної детоксикації нафтозабруднених ґрунтів”, № держреєстрації 0107U002034.

2007р. – спільний  українсько-угорський проект науково-технічного співробітництва № М/315-2007 „Перспективи очищення прируслової ділянки ріки Тиса від полютантів методом фіторемедіації”; № держреєстрації 0107U006695.

 

Нагороди

Заслужений професор Львівського національного університету ім. І. Франка (2003).

Лауреат Нагороди Ярослава Мудрого АН ВШ України (2011).

Заслужений працівник освіти України (2011).

Методичні матеріали

 

Навчальний практикум “Фізіологія рослин” для студентів біологічного факультету/ Романюк Н.Д., Цвілинюк О. М., Микієвич І.М. Терек О.І. //Львів: Піраміда, 2005, 160 с.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!