Терек Ольга Іштванівна

Посада: завідувач кафедри фізіології та екології рослин

Науковий ступінь: доктор біологічних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 2394334

Профіль у Google Scholar:

Наукові інтереси

фізіолого-біохімічні основи росту рослин, з‘ясування  біохімічних аспектів азотного метаболізму та механізмів впливу регуляторів росту рослин, вивчення впливу екологічних чинників довкілля (несприятливих температур, важких металів, нафтопродуктів) на фізіолого-біохімічні показники у рослин для виявлення специфічних маркерів стресу на дію різноманітних чинників та усунення їхнього негативного впливу.
Підготувала 13 кандидатів наук. Очолює започатковану нею наукову школу „Регуляція росту і адаптації рослин за участі фізіологічно активних речовин”.

Курси

Публікації

Terek O. I. Appearance of bulges on maize roots as affected by 6-benzylaminopurine and naphthylacetic acid / O. I. Terek, O. M. Tsvilyniuk // Biologia Plantarum. – 1996. – Vol. 38, № 1. – P. 33–37.
•    Сех О. К. Вплив АБК на інтенсивність синтезу білка в меристемах коренів кукурудзи за умов гіпотермії. / О. К. Сех, В. М. Троян, О. І. Терек // Український ботанічний журнал. – 1998. – Т. 54, № 1. – С. 91–97.
•    Терек О. І. Ріст рослин та використання регуляторів росту в сільському господарстві / О. І. Терек, Н. Д. Романюк // Сільський господар. – 1999. – № 1-2. – С. 6–7.
•    Терек О. І. Розвиток вчення про ріст рослин у Львівському національному університеті імені Івана Франка / Терек О. І. // Фізіологія рослин в Україні на межі тисячоліть : в 2-х томах. – Київ, 2001. – Т. 1. – С. 405–411.
•    Терек О. І. Вплив іонів кадмію на вміст вільних амінокислот у рослин кукурудзи / О. І. Терек, М. С. Кобилецька // Український ботанічний журнал. – 2002. – Т. 59, № 1. – С. 75–79.
•    Терек О.І. Механізми адаптації та стійкості рослин до несприятливих факторів довкілля / О.І. Терек // Журнал агробіологія та екологія.- 2004.- № 1.- С. 41-56.
•    Терек О.І. Сумісна дія високих температур та іонів свинцю на поліпептидний склад цитозольних білків меристематичних клітин коренів кукурудзи // Физиол. и биохимия культ. раст. -2004.- № 6.-С.149-155.
•    Кобилецька М. С. Вплив хлориду кадмію на вміст та активність цитокінінів у рослинах кукурудзи / М. С. Кобилецька, О. І. Терек // Физиология и биохимия культурных растений. – 2005. – Т. 37, № 6. – С. 513–518.
•    Джура Н.М., Романюк О.І., Гонсьор Я., Цвілинюк О.М., Терек О.І. Використання рослин для рекультивації ґрунтів забруднених нафтою і нафтопродуктами // Екологія і ноосферологія. – 2006. – Т.17. – № 1-2. – С. 42-52.
•    Джура Н.М., Цвілинюк О.М., Терек О.І. Вплив нафтового забруднення на вміст макро- та мікроелементів у рослинах Carex hirta L. // Укр. бот. журн. – 2007. – Т. 64, №1. – С. 122-131.
•    Dzhura N., Romanyuk O., Oshchapovsky I., Tsvilуnyuk O., Terek O., Turovsky A., Zaikov G. Using plants for recultivation of oil polluted soils // In: Handbook of Polymer Research: Monomers, Oligomers, Polymers and Composites. – New York: Nova Science Publishers, Inc. – 2007. – P. 125-129.
•    Терек О. І. 100-літній шлях розвитку кафедри фізіології рослин у Львівському університеті / О. І. Терек, С. О. Гнатуш, З. І. Мамчур // Біологічні студії. – 2007. – Т. 1, № 1. – С. 99–112.
•    Терек О. І.Фотосинтетичні пігменти рослин Carex hirta L. за умов нафтового забруднення ґрунту / О. І. Терек, Н. М. Джура, О. М. Цвілинюк, О. І. Терек // Физиология и биохимия культурных растений. – 2008. – Т. 40, № 3. – С. 238–244.
•    Dzhura N. Using plants for recultivation of oilpolluted soils / N. Dzhura, O. Romanyuk, I. Oshchapovsky, O. Tsvilуnyuk, O. Terek., A. Turovsky, G. Zaikov // Journal of Environmental Protection and Ecology. – 2008. – Vol. 9, № 1. – P. 55–59.
•    Гарайда О. Морфо-біохімічні показники проростків Zea mays L. за дії саліцилової кислоти та фітопатогену / О. Гарайда, М. Кобилецька, О. Терек // Вісник Львівського університету. Сер. біол. – 2009. – Вип. 50. – С.196–201.
•    Korovetska Н. Evaluation of crude oil contaminated soil on the proline and soluble sugars content in sedge (Carex hirta L.) plants / Н. Korovetska, О. Tsvilуnjuk, O. Terek // Studia Biologica. – 2009. – Vol. 3, № 2. – P. 115–122.
•    Буньо Л. В. Активність мікрофлори нафтозабрудненого ґрунту у ризосферній зоні рослин Сarex hirta l. / Буньо Л. В., Цвілинюк О. М., Терек О. І., Величко О. І., Микієвич І. М. // Біологічні студії. – Т.4. – № 3. – 2010. – С. 55–62.
•    Джура Н.М. Вплив рослин бобу кормового (Vicia faba var. minor) на функціонування мікробних асоціацій метаболізму азоту у забрудненому нафтою ґрунті / Н.М. Джура, О.М. Мороз, І.Б. Русин, О.Р. Кулачковський, О.М. Цвілинюк, О.І. Терек // Грунтознавство. – 2010. – Т. 11, № 3-4. – С. 105–112.
•    Гарайда О. М. Активність супероксиддисмутази та вміст пероксиду водню у проростках за дії саліцилової кислоти і фітопатогену / О. Гарайда, М.Кобилецька, О. Терек // Біологічні студії/Studia Biologica. – 2011. – Т. 5, № 1. – С. 63–70.

  Навчальні посібники з Грифом Міністерства науки і освіти України:
•    Романюк Н. Д. Фізіологія рослин : навч. посібник / Романюк Н. Д., Цвілинюк О. М., Микієвич І. М., Терек О. І. – Львів : Піраміда, 2005. – 160 с.
•    Терек О. І. Ріст рослин : навч. посібник / Терек О. І. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2007. – 248 с.
•    Терек О.І. Ріст і розвиток рослин / Терек О.І., Пацула О.І. – Львів : Видавництво Львівського університету. – 2011. – 328 с.

Монографіїі:
•    Терек О.І. Розвиток вчення про регуляцію росту рослин у Львівському національному університеті імені Івана Франка / О.І. Терек // Проблеми фітогормонології / гол. редактор академік НАНУ К.М. Ситник – Київ, 2007. – С. 347-372
•    Биорегуляция микробно-растительных систем: Монография  / Под ред. Г. А. Иутинской, С. П. Пономаренко. — К. : «НІЧЛАВА», 2010. — 472 с.
•    New plant growth regulators: basic research and technologies of application. – Monograph / еditors S.P. Ponomarenko, H.O. Iutynska, – Kyiv : Nichlava, 2010. – 211 p.

Патенти:
•    Пат. 16345 Україна, МПК А 01В 79/00, А 01В ( 2006.01), А 01 С 21/00. Спосіб очищення ґрунтів, забруднених нафтою / Джура Н. М., Терек О. І., Цвілинюк О. М. ; заявник і власник Львівський національний університет імені Івана Франка. – № U 4200511816 ; заявл. 12.12.05 ; опубл. 15.08.06, бюл. № 8.
•     Патент на корисну модель 60481 Україна, МПК (2011.01) А01В 79/02 (2006.01) В09С 1/00. Спосіб фітоочищення нафтозабруднених ґрунтів / 1Н.М. Джура, 2О.І. Романюк, 1О.М. Цвілинюк, 1О.І. Терек – №u2010 12943; Заявл. 01.11.2010; Опубл. 25.06.2011; Бюл. №12, 2011 р. Заявники: 1Львівський національний університет імені Івана Франка, 2Відділення фізико-хімії горючих копалин Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л.Литвиненка НАН України.
•    Заявка на корисну модель – Величко О.І.1, Романюк О.І.2, Джура Н.М.1, Терек О.І.1 „Спосіб очищення ґрунту від забруднення нафтою” (вересень 2011 р.). Заявники: 1Львівський національний університет імені Івана Франка, 2Відділення фізико-хімії горючих копалин Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л.Литвиненка НАН України.

Біографія

Дата народження: 3 травня 1940 року, с. Тисасірма (Угорщина), тепер — с. Дротинці Закарпатської обл.

Освіта  вища, спеціальність: Біолог. Фізіолог рослин. Викладач біології і хімії.

Середню освіту здобула у 1957 р у м. Берегово. У 1965 р закінчила з відзнакою біологічний факультет Львівського державного університету, аспірантуру кафедри фізіології рослин Львівського університету (1965 – 1968). Кандидатську дисертацію „Вплив гібереліну на ріст і азотний метаболізм рослин кукурудзи” (науковий керівник проф. Гребінський С.О.) захистила у 1969 р. Асистент (1969 – 1974), доцент (1974 – 1989) кафедри фізіології рослин Львівського університету імені Івана Франка. Докторську дисертацію “Ріст та метаболітична активність атрагуючих центрів у рослин за дії фізіологічно активних речовин” (науковий консультант проф. Кефелі В.І.) захистила у 1988 р. Наукове звання професора отримала у 1990 р., академіка АН ВШ України – у 1996 р. З 1991 р. завідувач кафедри морфології, систематики та фізіології рослин, з 1992 – кафедри фізіології рослин, а з 2000 р. – кафедри фізіології та екології рослин.
Член Президії Всеукраїнського товариства фізіологів рослин (очолює секцію викладання фізіології рослин у вищих закладах освіти України) та голова його Львівського відділення, почесний член Українського ботанічного товариства, член Українського біохімічного товариства та Федерації Європейських товариств фізіологів рослин (FESPP).
Організатор трьох міжнародних наукових конференцій «Онтогенез рослин у природному та трансформованому середовищі. Фізіолого-біохімічні та екологічні аспекти» (1998, 2004, 2007), наукових читань, присвячених 100-річчю проф. С.О. Гребінського (2005).
Заслужений професор Львівського національного університету ім. І. Франка (2003). Лауреат Нагороди Ярослава Мудрого АН ВШ України (2011). Заслужений працівник освіти України (2011). Член Західного відділення академіків АН ВШ України (1996).

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!