Методологія наукових досліджень

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: біохімії

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Стасик О. Г.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916доцент Стасик О. Г.

Опис курсу

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Методологія наукових досліджень» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістра зі спеціальності 091 – «Біологія», яка викладається в І семестрі в обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою).

Програма дисципліни структурована на модулі, до складу яких входить один змістовий модуль «Методологія наукових досліджень» та практичний блок, який передбачає написання однієї статті, одного науково-дослідного проєкту та рецензій на статті і проєкти своїх колег.

Метою курсу «Методологія наукових досліджень» є надання студентам необхідного обсягу знань у галузі методології й організації наукових досліджень, підготовка їх до самостійного виконання наукової роботи.

Оволодіння методологією та методами дослідження сприятиме розвиткові раціонального творчого мислення, оптимальній організації наукової експериментальної роботи в умовах практичної діяльності.

Вимоги до знань та вмінь:

Студент повинен:

 • засвоїти основні принципи організації наукового дослідження;
 • знати основні види і типи наукових досліджень
 • знати основні принципи й етапи наукового дослідження;
 • знати основні вимоги до представлення наукових результатів;
 • вміти самостійно планувати і проводити наукові експерименти;

вміти здійснювати аналіз текстових файлів на предмет плагіату та самоплагіату з використанням доступних інтернет-ресурсів і програмного забезпечення.

Рекомендована література

Базова

 1. Бірта Г. О., Бургу Ю. Г. Методологія і організація наукових досліджень: навч. посіб. – К.: «Центр учбової літератури», 2014. – 142 c.
 2. Демківський А.В. Основи методології наукових досліджень: навч. посібн. / А. В. Демківський, П. І. Безус. – К.: Акад. муніцип. упр., 2012. – 276 с.
 3. Добронравова І. С., Сидоренко Л. І. Філософія та методологія науки: підручн. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008. – 223 с.
 4. Краус Н. М. Методологія та організація наукових досліджень: навч.-метод. посібн. / Н. М. Краус; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Ю. Кондратюка. – Полтав : Оріяна, 2012. – 180 с. 7.
 5. Крушельницька О. В. Методологія та організація наукових досліджень: навч. посіб. – К.: Кондор, 2009. – 206 с.
 6. Основи методології та організації наукових досліджень: навч. посіб. / за ред. А. Є. Конверського. – К.: «Центр учбової літератури», 2010. – 352 с.
 7. Основи методології та організації наукових досліджень: Навч. посіб. для студентів, курсантів, аспірантів і ад’юнтів / за ред. А. Є. Конверського. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 352 с.
 8. Палеха Ю. І., Леміш Н. О. Основи науково-дослідної роботи: навч. посіб. – К.: Ліра-К, 2013. – 336 с.
 9. Dharmapalan B. Scientific Research Methodology / B. Dharmapalan. – Alpha Science, 2012. – 250 p.
 10. Prathapan K. Research Methodology for Scientific Research. / K. Prathapan. – Dreamtech Press, 2019. – 272 p.

Допоміжна

 1. Cargill, Margaret. Writing Scientific Research Articles: Strategy and Steps. Writing Scientific Research Articles. [s.l.]: John Wiley & Sons Inc, 2013.
 2. Day, Robert A., and Barbara Gastel. How to Write and Publish a Scientific Paper. Westport, Conn: Greenwood Press, 2006.
 3. Ellison, Carol. McGraw-Hill’s Concise Guide to Writing Research Papers. New York: McGraw-Hill, 2010.
 4. Glasman-Deal, Hilary. Science research writing for non-native speakers of English. London: Imperial College Press, 2010
 5. Hengl, Tomislav, and Mike Gould. The Unofficial Guide for Authors: Or How to Produce Research Articles Worth Citing. Luxemburg: Office for Official Publications of the European Communities, 2006.
 6. Korner, Ann M. Guide to Publishing a Scientific Paper. London: Routledge, 2008.
 7. Mastellotto, Lynn. Writing for Academic Publication: A Manual for Non-Native Speakers of English. Ottawa: Centre for European Studies, Carleton University, 2015
 8. Peat, Jennifer. Scientific Writing: Easy When You Know How. London: BMJ Books, 2010.
 9. Pringle, Chris. How to get published in scientific journals. [URL: http://www.phdacademy.org/phdc2011_files/PhDC-Writing-for-publication.pdf]
 10. Rozakis, Laurie. Schaum’s Quick Guide to Writing Great Research Papers, 2nd edition. New York: McGraw-Hill, 2007

Силабус:

Завантажити силабус