Методика викладання основ здоров’я людини

Тип: Нормативний

Кафедра: фізіології людини і тварин

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516доцент Бичкова  С. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532 годдоцент Бичкова  С. В.

Опис курсу

Програма курсу “ Методика викладання основ здоров’я людини” складена відповідно до освітньої  програми підготовки бакалаврів освіти, учителів біології та здоров’я людини за спеціальністю 014.05 “Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)“, викладання якої здійснюється у 5 семестрі в обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою).Програма навчальної дисципліни складається з двох змістових модулів:

І. Загальні питання методики викладання основ здоров’я людини.

ІІ. Методи навчання здоров’язбережувальних компетентностей.

Після завершення цього курсу здобувач вищої освіти буде знати:

 • теоретичні засади методики навчання основ здоров’я;
 • основні характеристики здоров’язбережувальної  технології;
 • структуру навчально-виховного процесу у школі;
 • основні нормативно-правові засади предмета «Основи здоров’я» у школі;
 • основи побудови змісту навчального предмета “Основи здоров’я”;
 • способи формування в учнів валеологічних уявлень та понять;
 • сучасні активні й інтерактивні методи навчання учнів початкової школи;
 • форми організації міжособистісної взаємодії учнів у процесі навчання;
 • типи уроків з основ здоров’я, їх макроструктуру та мікроструктуру;
 • засоби наочності, які використовуються в процесі навчання основ здоров’я.

вміти:

– визначати освітні, розвивальні та виховні цілі з навчального предмета та їх місце в системі початкової освіти;

– вміти структурувати зміст навчального предмету у початковій школі;

– планувати, розробляти методику організації і проведення уроків з основ здоров’я;

– планувати, проводити та аналізувати позаурочну та позакласну роботу валеологічного спрямування;

– визначати актуальні валеологічні виклики сучасності та проблеми методики навчання основ здоров’я.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Загальні питання методики викладання валеологічних дисциплін: методичний посібник / Г. М.Тимченко, Тимченко А. М. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 64 с.
 2. Валецька Р. О. Методика навчання основ здоров’я: підручник / Р. О. Валецька. – Луцьк : ВАТ«Волинська обласна друкарня», 2010. – 236 с.
 3. Основи здорового способу життя: підручник / М.І. Кручаниця, В.В. Кручаниця, К.П. Мелега,О.А.Дуло, Н.В. Розумикова. – Ужгород: ТОВ «РІК-У», 2016. – 264 с.

Додаткова література:

1.М.І.Кручаниця, С.О.Михайлович, Н.В.Розумик / Основи оздоровчого харчування. Навчальнийпосібник для ВНЗ фізичного виховання і спорту, 2004.

 1. Петрик О.І. Зміст освіти з основ здоров’я в початковій та загальноосвітній школі / О. І. Петрик,Р.О. Валецька // Пед. пошук. – 2010. – № 1. – С. 73–75.

3.Балбенко С. Основи здоров’я та фізичної культури : метод. посіб. для вчителів / С.Балбенко. — Х. : Скорпіон, 2004. — 96 с. — (Предметний тиждень).

4. Богданова Г. Підготовка вчителів до формування в учнів життєвих навичок / Г.Богданова // Здоров’я та фізична культура. — 2007. — № 9. — С. 6-7.4. Васьков Ю. Концепція розвитку фізичного виховання в загальноосвітніх школах /Ю. Васьков // Здоров’я та фізична культура. — 2005. — № 6. — С. 1, 3-5

Силабус:

Завантажити силабус