Технології збереження здоров’я

Тип: Нормативний

Кафедра: фізіології людини і тварин

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116доцент Бичкова  С. В.

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116БЛО - 11мдоцент Бичкова  С. В.

Опис курсу

Курс формує уявлення про здоров’я людини і розкриває поняття психічного, фізичного та соціального здоров’я людини; дає знання про методи та технології збереження здоров’я, навички піклування про здоров’я; закладає основи здорового способу життя, формує поняття важливості фізичного, соціального та психологічного здоров’я.

Метою викладання навчальної дисципліни “Технології збереження здоров’я” є отримання знань студентами про сучасні технології та погляди на збереження здоров’я організму людини за різних проявів життєдіяльності.

Основними цілями вивчення дисципліни “ Технології збереження здоров’я ” є формування у студентів уявлення про сучасні технології підтримання та збереження здоров’я

Програма навчальної дисципліни складається з двох змістових модулів:

1.Технології підтримання здорового способу життя для збереження здоров’я.  Розглядаються технології збереження фізичного, психічного  та соціального здоров’я. Вікові аспекти технологій збереження здоров’я. Репродуктивне здоров’я. Технології емоційного, інтелектуального та духовного розвитку людини та їхнє значення для збереження здоров’я.

2. Технології збереження здоров’я у повсякденному житті людини, стратегії соціальної взаємодії у суспільстві; споживчої культури, умінь приймати рішення щодо власної поведінки для збереження здоров’я; Технології, що забезпечують збереження здоров’я за різних умов праці.

 

Рекомендована література

Основна література:

1.      Психологія здоров’я // Галецька І., Сосновський Т. : Л. Вид-во ЛНУ, 2006. 337с

2.      Антонова О.Є., Поліщук Н.М. Підготовка вчителя до розвитку здоров’язбережувальної компетентності учнів: монографія. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2016. 248 с

3.      Інтегрований підхід до формування у молодших школярів здорового способу життя: здоро’язбережувальне виховання: навч. посіб. Суми: СумДПУ імені А.С.Макаренка, 2013

4.      Сливка Л. Здоров’язбережувальна педагогіка: навч.-метод. посіб. Івано-Франківськ: видавець Кушнір Г.М., 2016.200 с

5.      Тетяна Гільберг,Світлана Тарнавська, Ніна Павич Методика навчання інтегрованого курсу «Я досліджую світ», навч.- метод. посібник,К – 2019.