Манько Володимир Васильович

Посада: завідувач кафедри фізіології людини і тварин

Науковий ступінь: доктор біологічних наук

Вчене звання: професор

Телефони (робочі): (032) 239-46-38, (032) 239-47-86

Електронна пошта: Volodymyr.Manko@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Курси

Вибрані публікації

Автор та співавтор понад 300 наукових публікацій.

 

 • Манько В.В. Системи транспортування Са2+ у секреторних клітинах екзокринних залоз : монографія / авт. передмови С. О. Костерін. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2011. – 271 с. – (Серія «Біологічні Студії»).
 • Білонога O.O., Манько Б.O., Манько В.В. Влив ацетилхоліну та холецистокініну на адаптаційну здатність мітохондрій ацинарних клітин підшлункової залози // Фізіол. журн. – 2019. – Т. 65, № 4. – С. 73–81. – DOI: https://doi.org/10.15407/fz65.04.073.

 • Бичкова С., Манько В., Клевець М., Кулачковський О. Роль мітохондрій у Cа2+-сигналізації секреторних клітин травних залоз // Вісник Львів. ун-ту. Серія біол. – 2007. – Вип. 44. – С. 3–14.
 • Бичкова С.В., Манько В.В. Ріанодиніндуковане вивільнення Са2+ у секреторних клітинах слинних залоз личинки Chironomus plumosus L. // Вісник Львів. ун-ту. Серія біол. – 2004.–  Вип. 35. –  С. 244–250.
 • Бичкова С.В., Манько В.В., Клевець М.Ю. Регуляція циклічними нуклеотидами каналів вивільнення Са2+ у секреторних клітинах слинних залоз личинки комара-дергуна // Фізіол. журн. – 2004. – Т. 50,  №3. – С. 16–23.
 • Бичкова С.В., Чорна Т.І., Манько В.В. Вплив хлорпромазину на канали вивільнення Са2+ секреторних клітин слинних залоз личинки комара-дергуна // Вісник Київ. нац. ун-ту ім. Т.Шевченка. Біологія.  – 2004. – Т. 42-43. – С. 75–76.
 • Бичкова С., Манько В., Клевець М. Вплив цАМФ на функціонування внутрішньоклітинних Са2+-транспортних систем секреторних клітин // Вісник Львів. ун-ту. Серія біологічна. – 2003. – Вип. 32. – С. 222–228.
 • Великопольська О.Ю., Манько Б.О., Манько В.В. Вміст депонованого Са2+ у секреторних клітинах за одночасної активації P2-рецепторів і ріанодинчутливих Са2+-каналів // Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія. – 2013. – № 1. – С. 20–26.
 • Великопольська О.Ю., Манько Б.О., Манько В.В. Ендоплазматично-мітохондріальна Са2+-функціональна одиниця: залежність дихання секреторних клітин від активності ріанодин- та ІФ3-чутливих Са2+-каналів // Укр. біохім. журн. – 2012. – Т. 84, № 5. – С. 76–88.
 • Великопольська О. Ю. Роль ендоплазматичної Са2+-функціональної одиниці у процесах трансдукції сигналу P2Y-рецепторів секреторних клітин слинних залоз личинки дзвінця / О. Ю. Великопольська, В. В. Манько // Біологічні студії / Studiа Biologica. – 2009. – Т. 3, № 3. – С. 39–50.
 • Великопольська О., Мерлавський В., Манько В. Зміни вмісту мембранозв’язаного Cа2+ у тканині слинних залоз за дії аденілових нуклеотидів та сураміну // Вісник Львів. ун-ту. Серія біол. – 2008. – Вип. 47. – С. 146–152.
 • Войтенко Л.П., Манько В.В., Марлинский В.В. Микроинъекция новокаина в гигантоклеточное ядро продолговатого мозга: влияние на инициацию локомоторной ритмики // Нейрофизиология. – 1990. – Т. 22, № 4. – С. 565–567.
 • Гнатчук І.Ю., Манько В.В. Зміни параметрів фізіологічного тремору кисті під час різної активності м’язів верхньої кінцівки людини // Фізіол. журн. – 2019. – Т. 65, № 4. – С. 59–65. – DOI: https://doi.org/10.15407/fz65.04.059.

 • Іккерт О.В., Мерлавський В.М., Царик Й.В., Манько В.В. Особливості оксигензалежних процесів у щурів зі стрептозотоциніндукованим діабетом // Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія. – 2015. – № 4. – С. 7–14.
 • Клевец М.Ю., Манько В.В., Федирко Н.В. Зависимость тока натрий-кальциевого обмена через мембрану клеток слюнной железы личинки хирономуса от рН внеклеточного раство­ра // Ней­ро­фи­зио­логия / Neurophysiology. – 1996. – Т. 28, № 4/5. – С. 193–196.
 • Клевець М.Ю., Дубицький Л.О., Гальків М.О., Манько В.В., Федірко Н.В. Na+-залежний транспорт кальцію у травних залозах // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Інститут фізіології: Проблеми регуляції фізіологічних функцій. – Вип. 2. – 1996. – С. 3–10.
 • Клевець М.Ю., Манько В.В. Модифікація потенціалозалежних кальцієвих каналів мембрани секреторних клітин у безкальцієвому середовищі // Фізіол. журн. – 1995. – Т. 41, № 3-4. – С. 29–33.
 • Клевець М.Ю., Манько В.В. Характеристика потенціалозалежного кальцієвого струму мембрани секреторних клітин // Физиол. журн. – 1992. – Т. 38, № 3. – С. 70–75.
 • Клевець М.Ю., Манько В.В., Федірко Н.В., Король Т.В., Ларіна О.А. Кальцій і плазматична мембрана секреторних клітин екзокринних залоз // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Фізіологія: Проблеми регуляції фізіологічних функцій. – 2000. – Вип. 6. – С. 9–13.
 • Король Т.В., Клевець М.Ю., Манько В.В. Вплив кофеїну на Ca2+-транспортні системи секреторних клітин слинної залози личинки Chironomus plumosus L. // Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія. – 1999. – № 4 (8). – С. 49–53.
 • Король Т., Манько В., Клевець М. Вплив блокаторів потенціалозалежних кальцієвих каналів на стимульований гіперкалієвою деполяризацією вхід Са2+ у клітини екзокринних залоз та їх секреторну відповідь // Галицький лікарський вісник. – 1998. – Т. 5, N3. – C. 46–48.
 • Король Т.В., Манько В.В., Клевець М.Ю. Дослідження активного транспорту Са2+ у секреторних клітинах слинних залоз личинки Chironomus plumosus L. // Біологія тварин. – 2000. – Т. 2, № 1. – С. 92–97.
 • Король Т.В., Манько В.В., Клевець М.Ю. Са2+-транспортувальні системи екзокринних секреторних клітин слинних залоз личинки Chironomus plumosus L. // Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Гжицького. – 2008. – Т. 10, №3(38), Ч. 2. – С.103–109.
 • Котлярова А.Б., Манько Б.О., Манько В.В. Влияние карбахолина на дыхание секреторных клеток внеглазничных слезных желез крысы // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – 2013. – № 12–3. – С. 41–43.
 • Котлярова А.Б., Манько В.В.  Вплив 2-АФБ на Са2+-помпу ендоплазматичного ретикулуму секреторних клітин сльозової залози // Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія. – 2013, № 3. – С. 38–43.
 • Котлярова А.Б., Манько В.В. ІР3-чутливі Са2+-канали ендоплазматичного ретикулума секреторних клітин зовнішньоорбітальних сльозових залоз щура // Укр. біохім. журн. – 2013. – Т. 85, № 5. – С. 27–36.
 • Котлярова А.Б., Мерлавський В.М., Дорош О.М., Манько В.В. Роль кальцієвого уніпортера мітохондрій у підтриманні кальцієвого гомеостазу секреторних клітин сльозової залози // Фізіолог. журн. – 2014. – № 5. – С. 73–81.
 • Котлярова А., Манько В. АТФ-азна активність ізольованих клітин зовнішньоорбітальної сльозової залози щура за умов in situ // Вісник Львів. ун-ту. Сер. біол. – 2012. – Вип. 60. – С. 270–282.
 • Котлярова А.Б., Манько В.В.  Са2+-транспортувальні системи секреторних клітин зовнішньоорбітальної сльозової залози щура. І. Са2+-помпи плазматичної мембрани та ендоплазматичного ретикулуму // Біологічні студії / Studia Biologica. – 2012. –T 6, № 2. – C. 99–114.
 • Котлярова А.Б., Мерзін Х.А., Король Т.В., Манько В.В. Вплив тестостерону та прогестерону на вміст Са2+ в ацинарних клітинах зовнішньо орбітальної слізної залози щурів // Медична хімія. – 2011. – № 4. – C. 39–42.
 • Крась М., Вітковська М., Манько В. Стан системи гемостазу у жінок в кінці фізіологічного перебігу вагітності, у післяпологовий період і після кесаревого розтину // Вісник Львів. ун-ту. Сер. біол. – 2011. –  Вип. 55. – С. 179–183.
 • Купиняк Н., Іккерт О., Манько В. Інгібітор транспортувальних Cа2+-АТФаз еозин Y не впливає на дихання і окисне фосфорилювання у печінці щура // Вісник Львів. ун-ту. Серія біол. – 2013. – Вип. 61. – С. 180–188.
 • Купиняк Н.І., Іккерт О.В., Манько В.В. Енергетичні процеси у печінці щура за дії ріанодину // Експеримент. та клін. фізіол. і біохім. – 2018. – Вип. 1 (81). – С. 51–61.

 • Купиняк Н.І., Іккерт О.В., Манько В.В. Роль ріанодинчутливих Cа2+-каналів у регуляції дихання мітохондрій печінки щурів // Вісник Львів. ун-ту. Cерія біол. – 2017. – Вип. 76. – С. 193205.

 • Купиняк Н.І., Охай І.Ю., Манько В.В. Мембранний потенціал мітохондрій за дії сураміну // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Біологічні науки. – 2018. – Вип. 4 (377). – С. 100–108. – DOI: https://doi.org/10.29038/2617-4723-2018-377-100-107.

 • Ларіна О.А., Манько В.В., Клевець М.Ю. Порівняння залежності вхідного та вихідного струмів Na+–Ca2+-обміну плазматичної мембрани секреторних клітин слинної залози від рH поза- та внутрішньоклітинного розчинів // Український медичний альманах. – 2001. – Т. 4, № 4. – С. 94–97.
 • Ларіна О.А., Mанько В.В., Клевець М.Ю. Вплив нітропрусиду натрію на Na+–Ca2+-обмін через мембрану секреторних клітин слинних залоз личинки Chironomus plumosus L. // Біологія тварин. – 2001. – Т. 3, № 1. – С. 92–96.
 • Манько Б.О., Манько В.В.2+-транспортувальні системи секреторних клітин екзокринних залоз // Вісник Львів. ун-ту. Серія біол. – 2008. – Вип. 48. – С. 1–32.
 • Манько Б., Волошин Д., Манько В. Дихання ізольованих ацинусів підшлункової залози щурів // Вісник Львів. ун-ту. Серія біол. – 2013.– Вип. 61. – С. 172–179.
 • Манько Б.О., Великопольська О.Ю., Клевець М.Ю., Манько В.В. Залежність між швидкістю мітохондріального дихання та вмістом депонованого Ca2+ в ацинарних панкреацитах за дії карбахоліну // Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія. – 2013. – № 3 – С. 10–14.
 • Манько Б.О., Манько В.В. Вплив Cа2+ на кінетичні параметри дихання мітохондрій in situ ацинарних панкреацитів // Укр. біохім. журн. – 2013. – Т. 85, № 4. – С. 48–60.
 • Манько Б.О., Манько В.В. Вплив аденозиндифосфату на дихання мітохондрій in situ ацинарних клітин підшлункової залози щурів // Фізіол. журн. – 2013. – Т. 59, № 5. – С. 61–70.
 • Манько В.В., Ларіна О.А., Клевець М.Ю. Залежність вхідного струму Na+–Ca2+-обміну плазматичної мембрани секреторних клітин від pH внутрішньоклітинного розчину // Біологія тварин. – 2000. – Т. 2, № 2. – С. 137–143.
 • Манько В.В., Клевець М.Ю., Федірко Н.В., Король Т.В. Вплив хлорпромазину на Са2+-транспортні системи плазматичної мембрани секреторних клітин слинної залози личинки Chironomus plumo­sus L. // Укр. біохім. журн. – 2000. – Т. 72, № 2. – С. 36–41.
 • Манько В.В., Король Т.В., Клевець М.Ю., Демків О.Т. Дослідження Сa2+-транспортних систем секреторних клітин екзокринних залоз з використанням хлортетрацикліну // Вісн. Харк. ун-ту, № 488. Біофізичний вісник. – 2000. – Вип. 6 (1). – С. 79–81.
 • Манько В.В. Вплив катіонів перехідних металів на Na+–Ca2+-обмін плазматичної мембрани клітини // Укр. биохим. журн. – 1998. – Т. 70, № 6. – С. 3–12.
 • Манько В.В., Клевець М.Ю., Федірко Н.В. Методичні підходи для виявлення трансмембранного струму натрій-кальцієвого обміну // Нейрофизиология / Neuro­phy­siology. – 1998. – Т. 30, № 4/5. – С. 275–278.
 • Манько В., Ларіна О., Клевець М. Залежність струму Na+–Ca2+-обміну плазматичної мембрани екзокринних секреторних клітин від функціонування Na+-K+-помпи // Вісник Львів. ун-ту. Серія біологічна. – 2001. – Вип. 27. – С. 218–224.
 • Манько В.В., Клевець М.Ю., Ларіна О.А., Стельмах С.В.  Слинні залози личинки Сhironomus plumosus як об’єкт для досліджень Са2+-транспортних систем секреторних клітин екзокринних залоз // Биологический вестник. – 2001. – Т. 5, № 1–2 – С. 133–136.
 • Манько В.В., Бичкова С.В., Клевець М.Ю. Ідентифікація каналів вивільнення Са2+ у секреторних клітинах слинних залоз личинки комара-дергуна // Укр. біохім. журн. – 2004. – Т. 76, № 1. – С. 65–71.
 • Манько В., Ларіна О. Роль SH-груп у функціонуванні Na+–Ca2+-обмінника секреторних клітин слинних залоз личинки Chironomus plumosu // Вісник Львів. ун‑ту. Серія біологічна. – 2002. – Вип. 31. – С. 203–211.
 • Манько В.В., Стельмах С.В. Вплив рутенію червоного на вміст Са2+ у тканині слинних залоз личинки Сhironomus plumosus // Вісник Львів. ун-ту. Серія біологічна. – 2002. – Вип. 29. – С. 171–176.
 • Манько В.В. Концепція Са2+-функціональних одиниць у застосуванні до секреторних клітин слинних залоз личинки Chironomus plumosus // Біологічні Студії / Studia Biologica. – 2008. – Т. 2, № 1. – С. 33–50.
 • Манько В.В. Використання рівняння Хілла для кінетичного аналізу Са2+-транспортувальних систем секреторних личинки Chironomus plumosus // Біологічні студії / Studiа Biologica. – 2007. – Т. 1, № 1. – С.5–18.
 • Манько В.В. Методологічні підходи до дослідження Na+–Ca2+-обміну в екзокринних секреторних клітинах // Укр. біохім. журн. – 2006. – Т. 78, № 1. – С. 43–62.
 • Манько В.В. Системи трансмембранного транспортування кальцію у секреторних клітинах слинних залоз личинки Chironomus plumosus Linnaeus // Механізми функціонування фізіологічних систем: Матеріали Міжнародної наукової конференції, приуроченої до 60-ліття новоствореної кафедри фізіології людини і тварин Львівського університету імені Івана Франка (8-11 листопада 2006 року, м. Львів). – Львів, 2006. – С. 95–100.
 • Манько В.В., Великопольська О. Ідентифікація пуринових рецепторів у секреторних клітинах слинних залоз личинки комара-дергуна // Вісник Львів. ун-ту. Серія біол. – 2005. –  Вип. 40. – 134–139 с.
 • Манько В.В.  Са2+-функциональная единица – новая концепция об функциональной организации клеточных Са2+-транспортных систем // Научная конференция с международным участием «Нейрогуморальные механизмы регуляции висцеральных органов и систем в норме и при патологии», посвященная 120-летию кафедры нормальной физиологии СибГМУ (ТМИ) и кафедры физиологии ТГУ, 22-23 октября 2009 г. – Томск, 2009. – С. 101–103.
 • Манько В.В. Бабський А.М. Становлення фізіології у Львівському університеті. Декалог // Міжнародна наукова конференція «Механізми функціонування фізіологічних систем», приурочена до 70-ліття біологічного факультету та 230-ліття фізіології у Львівському університеті (15–17 жовтня 2014 р., Львів). – Львів, 2014. – С. 3–14.
 • Мерлавський В. М., Манько Б. О., Іккерт О. В., Манько В. В. Енергетичні процеси ізольованих гепатоцитів за різної тривалості дії інсуліну // Біологічні Студії / Studia Biologica. – 2010. – Т. 4, № 3. – С. 15–22.
 • Мерлавський В., Іккерт О., Манько В. Вплив Са2+ на процеси дихання гепатоцитів за умов стрептозотоциніндукованого цукрового діабету // Вісн. Львів. ун-ту. Серія біол. – 2015. – Вип. 70. – С. 294–304.
 • Остапів Р.Д., Кисців О.С., Манько В.В. Вплив таурину на фізіологічні показники щурів / // Вісник Львів. ун-ту. Cерія біол. – 2015. – Вип. 69. – С. 247–255.
 • Остапів Р.Д. Манько В.В. Інтенсивність дихання мітохондрій та окисне фосфорилювання у різних тканинах щурів за перорального введення таурину // Фізіол. журн. – 2015. – Т. 61. – С. 103–112.
 • Остапів Р.Д., Манько В.В., Яремчук І.М., Остапів Д.Д. Інтенсивність дихання сперми та виживання сперміїв за додавання таурину у розрідженні еякуляти // Біологія тварин. – Т. 16. – Львів, 2014. – С. 110–116.
 • Остапів Р., Скиба Х., Манько В. Вплив тривалого перорального введення таурину на показники крові щурів // Вісник Львів. ун-ту. Cерія біол. – 2017. – Вип. 75. – С. 146–150.
 • Федірко Н.В., Манько В.В., Клевець М.Ю. Вплив парахлормеркурійбензоату та дитіотреітолу на вміст Са2+ у тканині слинних залоз та секрецію ними загального білка // Фізіол. журн. – 2001. Т. 47, № 3. – С. 35–41.
 • Чорна Т., Манько В., Клевець М. Системи транспортування Са2+ у слинних залозах личинки Drosophila melanogaster // Вісник Львів. ун-ту. Серія біол. – 2009. – Вип. 49. – С. 182–189.
 • Чорна Т.І., Хасан Г., Манько В.В. Депокерований вхід Са2+ у секреторні клітини слинних залоз личинки Drosophila melanogaster // Біологічні студії / Studiа Biologica. – 2009. – Т. 3, № 1. – С. 45–56.
 • Чорна Т.І., Манько В.В., Клевець М.Ю. Потенціалокеровані Са2+-канали у плазматичній мембрані секреторних клітин слинних залоз личинки Drosophila melanogaster // Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія. – 2007. – № 2 (37). – С. 29–34.
 • Babich L. G., Shlykov S. G., Kushnarova-Vakal A. M., Kupynyak N. I., Manko V. V., Fomin V. P., Kosterin S. O. The relationship between the ionized Ca concentration and mitochondrial funct ions // Ukr. Biochem. J. – 2018. – Vol. 90 (3). – P. 32–40. – DOI: https://doi.org/10.15407/ubj90.03.032.

 • Chorna T.I., Hasan G., Manko V.V., Klevets M.Yu. Genes expression of calcium signaling molecules in salivary glands of Drosophila melanogaster larvae // Укр. біохім. журн. – 2009. – Т. 81, № 1. – С. 78–81.
 • Fedirko N.V., Klevets M.Yu., Manko V.V. Modulation influence of p-chloromercuribenzoate on plasma membrane Na+-Ca2+ exchanger of the secretory cells of Chironomus larvae salivary gland // Advanced in experimental Medicine and Biol. – 2001. – Vol. 500: Biol. Reactive Intermediates VI. – P. 467–470.
 • Horbay R.O., Manko B.O., Manko V.V., Lootsik M.D., Stoika R.S. Respiration characteristics of mitochondria in parental and giant transformed cells of the murine Nemeth-Kellner lymphoma // Cell Biol. Int. – 2012. – Vol. 36. – P. 71–77. –  doi:10.1042/CBI20110017
 • Kotliarova A.B., Merlavsky V.M., Dorosh O.M., Manko V.V. The role of calcium uniporter in calcium homeostasis of extraorbital lacrimal gland secretory cells // Int. J. Phys. Pathophys. – 2015. – Vol. 6, Is. 3. – P. 221–230. DOI: 10.1615/IntJPhysPathophys.v6.i3.60
 • Kotliarova A.B., Manko V.V. The role of intracellular organelles in Сa2+-homeostasis in secretory cells of the lacrimal gland // Studia Biologica. – 2015. – Vol. 9. – № 2. – P. 191–206.
 • Kotliarova A., Manko V.V. Permeabilized secretory cells of rats exorbital lacrimal glands as a model for Сa2+-transport systems study // Вісник Київського національного ун-ту імені Тараса Шевченка. Серія біологія. – 2013, № 2 (64). – С. 11–15.
 • Kupynyak N.I., Ikkert O.V., Shlykov S.G., Babich L.G., Manko V.V. Mitochondrial ryanodine-sensitive Ca2+ channels of rat liver // Cell Biochem. Funct. – 2017. – Vol. 35. – P. 4249. doi: 10.1002/cbf.3243.

 • Larina O.A., Man’ko V.V., Klevets M.Yu. Effect of nitric oxide on secretion and accumulation of Ca2+ by the tissue of the salivary glands in Chironomus larvae // Нейрофизиология / Neurophysiology. – 2000. – Т. 32, № 3. – С. 185–186.

 • Manko B.O., Bilonoha O.O., Manko V.V. Adaptive respiratory response of rat pancreatic acinar cells to mitochondrial membrane depolarization // Ukr. Biochem. J. – 2019. – Vol. 91, № 3. – P. 34–45. – DOI: https://doi.org/10.15407/ubj91.03.034.

 • Manko B.O., Manko V.V. Effect of adenosine diphosphate on mitochondrial respiration of the pancreatic acinar cells in situ // Int. J. Phys. Pathophys. – 2015. – Vol. 6, Is. 1. – P. 23–34. DOI: 10.1615/IntJPhysPathophys.v6.i1.30
 • Manko B.O., Klevets M.Y., Manko V.V. An implication of novel methodology to study pancreatic acinar mitochondria under in situ conditions // Cell Biochem. Funct. – 2013. – Vol. 31. – P. 115–121. – doi:10.1002/cbf.2864.
 • Manko B.O., Manko V.V. Mechanisms of respiration intensification of pancreatic acini upon carbachol-induced Ca2+ release // Acta Physiologica. – 2013. – Vol. 208, Iss. 4. – P. 387–399. – doi: 10.1111/apha.12119.
 • Mazur H.M., Merlavsky V.M., Manko B.O., Manko V.V. Dependence of the mitochondrial adaptive capacity of hepatocytes on the oxidative substrates availability // Ukr. Biochem. J. – 2019. – Vol. 91, № 6. – P. 5–14. – DOI: https://doi.org/10.15407/ubj91.06.005

 • Merlavsky V.M., Ostapiv R.D., Ikkert O.V., Manko V.V. Kinetic parameters of rat permeabilized hepatocytes respiration upon various Са2+ concentrations in medium and prolonged influence of taurine // Studia Biologica. – 2015. – Vol. 9. – № 2. – P. 71–84.
 • Merlavsky V.M., Manko B.O., Ikkert O.V., Manko V.V. Experimental substantiation of permeabilized hepatocytes model for investigation of mitochondria in situ respiration // Ukr. Biochem. J. – 2015. – Vol. 87, No. 6. – P. 113–121. DOI: http://dx.doi.org/10.15407/ubj87.06.113
 • Ostapiv R.D., Ostapiv Chr.S., Manko V.V. Influence of longterm per oral taurine treatment on activity of liver enzymes in mature rats // Studia Biologica. – 2018. – Vol. 12 (1). – P. 25–34. – DOI: https://doi.org/10.30970/sbi.1201.548.

 • Ostapiv R.D., Manko V.V. Antioxidant defense of rat organism at long-term per oral injection of taurine // Studia Biologica. – 2015. – Vol. 9. – № 2. – P. 59–70.
 • Ostapiv R.D., Manko V.V. Effect of taurine administration on activity of superoxidedismutase in rat tissues // Animal Biology. – 2015. – Vol. 17, N 3. – P. 104–109.
 • Ostapiv R.D., Humenyuk S.L., Manko V.V. Activity and izozyme content of lactate dehydrogenase in different rat tissues at per oral taurine injection // Ukr. Biochem. J. – Vol. 87, N 4. – P. 54–62.
 • Ostapiv R.D., Manko V.V. Mitochondrial respiration and oxidative phosphorylation in rat tissues under oral taurine injection // Int. J. Phys. Pathophys. – 2017. – Vol. 8, Is. 1. – P. 33–44. DOI: 10.1615/IntJPhysPathophys.v8.i1.40.

Біографія

1969р. – народився у смт. Новий Яричів, Львівської області

ОСВІТА

1986 – 1991 – навчався на біологічному факультеті Львівського національного університету ім. І. Франка

1976 – 1986 – навчався у Новояричівській середній школі, Львівської області

РОБОТА

2012 – обраний академіком Академії наук вищої школи України. Член Українського фізіологічного товариства і Українського біофізичного товариства.

з 2011 – завідувач кафедри фізіології людини і тварин

2011 – прочитав габілітаційну лекцію на здобуття вченого звання професора кафедри фізіології людини і тварин на тему

Системи транспортування Са2+ у секреторних клітинах екзокринних залоз. Відсторонений погляд“.

2010 – 2011 – в.о. кафедри фізіології людини і тварин

2009 – обраний за конкурсом на посаду професора кафедри фізіології людини і тварин

2009 – заступник головного редактора наукового видання “Вісник Львівського університету. Серія біологічна”

2008 – на засіданні спеціалізованої вченої ради захистив дисертацію “Системи трансмембранного транспортування кальцію у секреторних клітинах слинних залоз личинки Chironomus plumosus Linnaeus” на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук за спеціальністю 03.00.13 – фізіологія людини і тварин

2007 – 2010  – заступник декана біологічного факультету з наукової та виховної роботи

2003 – 2012  – заступник декана біологічного факультету з наукової роботи

1999 – доцент кафедри фізіології людини і тварин

1994 – 1999  – на посаді асистента кафедри фізіології людини і тварин

1991 – 1994  – на посаді інженера у НДЛ-40 “Біоенергетики та фізіологічно-активних речовин”

Проекти

Науковий керівник 4-х держбюджетних тем, гранту Президента України (2014) і низки міжнародних грантів, зокрема Міжнародного проекту у рамках Генерального договору про надання послуг з Інститутом біомедичних досліджень Новартіс (США) RD 15 «Наукові розвідки і аналіз трендів у біотехнології та розробці ліків». Термін виконання проекту:  30 квітня 2019 р. – 15 серпня 2022 р.

Під його керівництвом підготовлено і захищено 6 кандидатських дисертацій (Чорна Т.І., 2009; Великопольська О.Ю., 2013; Котлярова А.-М.Б., 2014; Остапів Р.Д., 2016; Мерлавський В.М., 2016; Купиняк Н.І., 2018).

Нагороди

 • Переможець конкурсу “Молодий науковець Університету 2003 року” у галузі природничих наук.
 • Грамота Департаменту освіти і науки Львівської облдержадміністрації (2013, 2014), Подяка Департаменту освіти і науки Львівської облдержадміністрації (2016).
 • Подяка міського голови м. Львова Андрія Садового (2017).
 • Премія обласної державної адміністрації та обласної ради для працівників наукових установ та вищих навчальних закладів (2017).
 • Подяка МОН України (2019) за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність.

Методичні матеріали

Підручники і навчальні посібники

 • Основи біоенергетики : підручник : [для студ. вищ. навч. закл.] / А. Бабський, О. Іккерт, В. Манько. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 312 с.
 • Оформлення курсових, дипломних і магістерських робіт: Методичні вказівки для студентів біологічного факультету / С.О. Волгін, С.О. Гнатуш, В.В. Манько : вид. 3-тє, вип. і доп. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2012. – 52 с.

 

Передня обкладинка

 • Фізіологія людини і тварин (фізіологія нервової, м’язової і сенсорних систем) : підручник : вид. 2-ге, доп. : [для студ. вищ. навч. закл.] / М. Ю. Клевець, В. В. Манько, М. О. Гальків, О. В. Іккерт, С. В. Бичкова. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2012. – 312 с. – (Серія «Біологічні Студії»). – [Рекомендовано МОН України як навчальний підручник з грифом № 1/11-686 від 10.02.2010].
 • Фізіологія людини і тварин (фізіологія нервової, м’язової і сенсорних систем) : підручник : [для студ. вищ. навч. закл.] / М. Ю. Клевець, В. В. Манько, М. О. Гальків, О. В. Іккерт, С. В. Бичкова. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2011. – 264 с. – (Серія «Біологічні Студії»). – [Рекомендовано МОН України як навчальний підручник з грифом № 1/11-686 від 10.02.2010].

Передня обкладинка

 

 • Фізіологія людини і тварин. Книга 2. Фізіологія вісцеральних систем : навчальний посібник / Клевець М.Ю., Манько В.В. – Львів, 2002. – 233 с.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!