Анатомія людини

Тип: Нормативний

Кафедра: фізіології людини і тварин

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332доцент Бичкова  С. В., ,
332доцент Король  Т. В., ,

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
332доцент Бичкова  С. В., доцент Король  Т. В.
доцент Бичкова  С. В.
доцент Бичкова  С. В.
доцент Король  Т. В.
доцент Мерлавський В. М.
доцент Мерлавський В. М., доцент Бичкова  С. В.

Опис курсу

Мета: ознайомити студентів із будовою тіла людини, основними системами організму, з будовою органів і тканин у взаємозв’язку з їхніми функціями та розвитком; з індивідуальними, статевими та віковими особливостями організму, включаючи пренатальний розвиток органів (органогенез).

 

Завдання: сформувати у студентів системний підхід до розуміння будови організму, за рахунок всебічного висвітлення взаємозв’язку та взаємозалежності окремих частин організму.

 

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати: будову тіла людини, системи організму, будову органів і тканин, взаємозв’язок з їхніми функціями та розвитком; з індивідуальними, статевими та віковими особливостями організму, включаючи пренатальний розвиток органів (органогенез).

вміти: розрізняти площини і осі людського тіла, працювати з муляжами і атласами, знаходити основні органи тіла людини на муляжах і атласах

Програма курсу складається з трьох модулів:

Змістовий модуль І. Остеологія. Міологія.

Змістовий модуль ІІ. Неврологія.

Змістовий модуль ІІІ. Ангіологія. Спланхнологія. Естезіологія

Рекомендована література

Підручники:

  1. Свиридов О.І. Анатомія людини: Підручник / За ред.. І.І.Бобрика. – К.: Вища шк., 2001.– 399 с.:іл..
  2. Коляденко Г.І. Анатомія людини: Підручник. – 4-те вид. – К.: Либідь, 2007. – 384 с.: іл..
  3. Головацький А.С., Черкасов В.Г., Сапін М.Р. та ін. Анатомія людини  підручник у 3 томах. – Вінниця: Нова книга, 2013.
  4. Очкуренко О.М., Федотов О.В. Анатомія людини: Навч. Посібник. 2-ге вид., перероб. і допов. – К.: Вища шк., ­– 1992. – 334с.: іл..
  5. Неттер Ф. Атлас анатомії людини / Під ред. проф. Ю.Б. Чайковського / Наук. пер. з англ. к.м.н. Цегельського А.А. – Львів: Наутілус, 2004. – 592с.
  6. Свиридов А.И. Атлас анатомии человека. В 3-хт. М., 1978, 1981

Методичні вказівки:

  1. Анатомія людини: методичні вказівки для самостійної роботи студентів напрямку підготовки 6.040102 – біологія ⁄ Укл.: Бичкова С.В., Король Т.В. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – 41с.

Матеріали

Moodle: https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=84

 

Силабус: Анатомія людини - 091-Біологія

Завантажити силабус

Силабус: Анатомія людини - 014-Середня освіта

Завантажити силабус