Анатомія людини

Тип: Нормативний

Кафедра: фізіології людини і тварин

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332доцент Бичкова  С. В.БЛБ - 24с, БЛБ-25, БЛБ-26
332доцент Король  Т. В.БЛО - 21с, БЛБ - 21с, БЛБ - 22с, БЛБ - 23с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
332БЛБ - 22сдоцент Бичкова  С. В., доцент Король  Т. В.
БЛБ - 23сдоцент Бичкова  С. В.
БЛБ - 24сдоцент Бичкова  С. В.
БЛБ - 21сдоцент Король  Т. В.
БЛО - 21сдоцент Король  Т. В.
БЛБ-25Мерлавський В. М.
БЛБ-26Мерлавський В. М., доцент Бичкова  С. В.

Опис курсу

Мета: ознайомити студентів із будовою тіла людини, основними системами організму, з будовою органів і тканин у взаємозв’язку з їхніми функціями та розвитком; з індивідуальними, статевими та віковими особливостями організму, включаючи пренатальний розвиток органів (органогенез).

 

Завдання: сформувати у студентів системний підхід до розуміння будови організму, за рахунок всебічного висвітлення взаємозв’язку та взаємозалежності окремих частин організму.

 

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати: будову тіла людини, системи організму, будову органів і тканин, взаємозв’язок з їхніми функціями та розвитком; з індивідуальними, статевими та віковими особливостями організму, включаючи пренатальний розвиток органів (органогенез).

вміти: розрізняти площини і осі людського тіла, працювати з муляжами і атласами, знаходити основні органи тіла людини на муляжах і атласах

Програма курсу складається з трьох модулів:

Змістовий модуль І. Остеологія. Міологія.

Змістовий модуль ІІ. Неврологія.

Змістовий модуль ІІІ. Ангіологія. Спланхнологія. Естезіологія

Рекомендована література

Підручники:

  1. Свиридов О.І. Анатомія людини: Підручник / За ред.. І.І.Бобрика. – К.: Вища шк., 2001.– 399 с.:іл..
  2. Коляденко Г.І. Анатомія людини: Підручник. – 4-те вид. – К.: Либідь, 2007. – 384 с.: іл..
  3. Головацький А.С., Черкасов В.Г., Сапін М.Р. та ін. Анатомія людини  підручник у 3 томах. – Вінниця: Нова книга, 2013.
  4. Очкуренко О.М., Федотов О.В. Анатомія людини: Навч. Посібник. 2-ге вид., перероб. і допов. – К.: Вища шк., ­– 1992. – 334с.: іл..
  5. Неттер Ф. Атлас анатомії людини / Під ред. проф. Ю.Б. Чайковського / Наук. пер. з англ. к.м.н. Цегельського А.А. – Львів: Наутілус, 2004. – 592с.
  6. Свиридов А.И. Атлас анатомии человека. В 3-хт. М., 1978, 1981

Методичні вказівки:

  1. Анатомія людини: методичні вказівки для самостійної роботи студентів напрямку підготовки 6.040102 – біологія ⁄ Укл.: Бичкова С.В., Король Т.В. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – 41с.

Матеріали

Moodle: https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=84

 

Силабус: Анатомія людини - 091-Біологія

Завантажити силабус

Силабус: Анатомія людини - 014-Середня освіта

Завантажити силабус