Навчальна лабораторія спектрофотометричних методів дослідження

 • Про лабораторію
 • Співробітники
 • Методичні матеріали
 • Дослідження

Завідує – Єфіменко Н. В.

Навчальна лабораторія «Лабораторія спектрофотометричних методів дослідження у біології» на біологічному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка створена за ухвалою Вченої ради біологічного факультету (протокол №2 від 27 березня 2003 року) та реорганізована за ухвалою Вченої ради Львівського національного університету імені Івана Франка (протокол № 43/12 від 6 грудня 2017 року).

Лабораторія функціонує при кафедрі біохімії біологічного факультету. Лабораторія створена з метою забезпечення якісної підготовки студентів освітнього рівня бакалавр та магістр, аспірантів, докторантів, а також для надання кваліфікованої допомоги  особам, які виконують наукові дослідження.

Лабораторія сприяє підвищенню якості підготовки студентів через поглиблення й закріплення теоретичних знань шляхом їхнього практичного опрацювання в лабораторних умовах, формування практичних навичок і вмінь.

Лабораторія забезпечує підготовку та проведення на високому науковому, методичному і технічному рівні лабораторних, практичних, факультативних, гурткових занять згідно з чинними робочими програмами дисциплін, які викладаються на кафедрі біохімії для студентів ІІ-VIІ курсів денної та заочної форми навчання (малий та великий практикуми, спецпрактикуми), а також для школярів – учасників Малої Академії наук.

Працівники лабораторії розробляють спільно з викладачами кафедри методики проведення лабораторних та практичних занять відповідно до робочого навчального плану та робочих програм з дисциплін; забезпечують проведення (супровід) лабораторних та практичних занять відповідно до розкладу навчального процесу.

Обладнання лабораторії є частиною матеріальної бази кафедри біохімії, яке використовується для забезпечення освітнього процесу і самостійної роботи студентів, аспірантів, докторантів та співробітників кафедри біохімії згідно тематики їхніх курсових, дипломних та дисертаційних робіт.

МЕТА ПРАЦІВНИКІВ ЛАБОРАТОРІЇ

Лабораторні роботи із застосуванням сучасних методів дослідженнь в біології є запорукою підготовки конкурентних фахівців на ринку праці. Лабораторія була відзначена у доповіді ректора професора В.П. Мельника, де було наголошено про те, що лабораторії належить важлива роль у посиленні практичної підготовки студентів, покращенні методичного забезпечення практик, їхньої організації та проведення.

Головною метою працівників лабораторії є навчання студентів проведенню  коректних кваліфікованих вимірювань, одержання ними об’єктивної та достовірної інформації про фактичні значення показників об’єктів вимірювань, їхньої відповідності вимогам нормативних документів, методикам виконання вимірювань.

 

 • Лабораторія є однією із ланок навчального процесу кафедри біохімії, проводить дослідження біологічних об’єктів з використанням спектрофотометричних методів.
 • Наукові дослідження за використання спектрофотометричних методів у біології згідно науково-дослідних тем проводяться за погодженням із завідувачем кафедри біохімії та деканом біологічного факультету.

 

Лабораторія формує практичні навички: бакалаврів  та магістрів за напрямом підготовки “091-біологія”.

СТРАТЕГІЯ

навчальної лабораторії

«Лабораторія спектрофотометричних методів дослідження у біології»

на 2020–2025 р.р.

 

Місія

Навчальна лабораторія (НЛ) забезпечує практичну підготовку майбутніх фахівців відповідно до сучасних вимог за державними і міжнародними стандартами. Навчає проводити необхідні хіміко-аналітичні дослідження та серед значної кількості лабораторних методів відбирати найбільш придатні для випробувань і чітко визначати правильність отриманих результатів вимірювань.

В межах навчальної лабораторії провадиться реалізація практичного навчання у Львівському національному університеті імені івана Франка через систему наскрізної практичної підготовки, складовими якої є навчально-ознайомча, навчальна, виробнича та переддипломна практики.

 

Візія

НЛ створює умови для творчої самореалізації та наукового пошуку в галузі біологічних наук

 

Завдання лабораторії на 2020-2025:

 

 • Лабораторія задіяна у проведенні навчальної та методичної роботи з метою допомоги у підготовці висококваліфікованих фахівців за освітньо–кваліфікаційними рівнями бакалавра та магістра, а також у науково-дослідній роботі.
 • Забезпечує виконання міждисциплінарних наукових студентських робіт і виконання аспірантами експериментальної частини дисертаційних робіт.
 • Допомагає студентам у засвоєнні основних принципів роботи на спектрофотометрах для реєстрації абсорбційних електронних спектрів біологічних рідин.
 • Окремим напрямком роботи лабораторії є фізико-хімічні методи, зокрема, кінетичні методи аналізу, які базуються на визначенні залежності швидкості реакції від концентрації реагуючої речовини. Вимірювання швидкості реакції використовуються тут для встановлення концентрації досліджуваного компонента, для вивчення кінетики хімічних і ферментативних реакцій.

ПРОПОЗИЦІЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ

 

За період роботи у лабораторії Ви:

втілите ідеї на практиці;

отримаєте корисні поради, щодо правильного виконання лабораторних робіт;

пройдете невимушено виробничу практику, за допомогою спеціалістів;

станете частиною команди;

набудете досвід, який в подальшому зможете використати у роботі.

Ми допоможемо тобі застосувати теоретичні знання на практиці !!!!! 

Співробітники

завідувачЄФІМЕНКО Наталія Валентинівназавідувач
інженер 1 категорії (сумісник)ЛЮТА Мар'яна Ярославівнаінженер 1 категорії (сумісник)
інженерКАНЮКА Олена Петрівнаінженер

Методичні матеріали

ПУБЛІКАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ НАВЧАЛЬНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ

 

 1. Strugała P. Antidiabetic and Antioxidative Potential of the Blue Congo Variety of Purple Potato Extract in Streptozotocin-Induced Diabetic Rats / P. Strugała, O. Dzydzan, I. Brodyak, A. Z. Kucharska, P. Kuropka, M. Liuta, K. Kaleta-Kuratewicz, A. Przewodowska, D. Michałowska, J. Gabrielska, N. Sybirna // Molecules. – 2019. – Vol. 24 (17). doi: 10.3390/molecules24173126.

 

 1. Yefimenko N. Oxidative – nitrosative modification of hemoglobin in erythrocytes of rats on the model of alcohol intoxication / N. Yefimenko, K. Dudok, V. Burda, M. Liuta, U. Fedorovych, N. Sybirna // TEKA. Commission of Medical Sciences. An International Journal on Medical Sciences. – 2018. – Vol. 6, № 1.– Р. 73-77.

 

 1. Dudok K. Spectral studies: structural and functional modifications of oxyhemoglobin and deoxyhemoglobin during the interaction with NO under diabetes mellitus / K. Dudok, V. Burda, M. Liuta, U. Fedorovych, A. Fedorovych, N. Sybirna // TEKA. Аrchives of Commission of Medical Sciences. An International Journal on Medical Sciences – 2018. – Vol. 6, № 1. – Р. 63-66.

 

 1. Кармаш О.І. Вплив низькоінтенсивного світлового випромінювання на глікемічний профіль та фізико-хімічні характеристики еритроцитів за умов цукрового діабету у щурів / О.І. Кармаш, М. Я. Люта, Н. В. Єфіменко, А. М. Коробов, Н. О. Сибірна //Фізіологічний журнал. – 2018. – Т.64(6). – С. 68-76.

 

 1. Buko V. Antidiabetic effects and erythrocyte stabilization by red cabbage extract in streptozotocin-treated rats / V. Buko, I. Zavodnik, O. Kanuka, E. Belonovskaya, E. Naruta, O. Lukivskaya, S. Kirko, G. Budryn, D. Żyżelewicz, J. Oracze, N. Sybirna // Food and Function. – 2018. – V. 9. – Р.1850-1863.

 

 1. Єфіменко Н.В. NO-залежна регуляція морфофункціонального стану еритроцитів та дихальної функції крові / Н.В. Єфіменко, К.П. Дудок, Н.О. Сибірна // Загальна теорія здоров’я і здоров’язбереження: колективна монографія / За загальною редакцією проф. Ю. Д. Бойчука. – Харків: ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2017. – С. 146-155.

 

 1. Yefimenko N. V. Effect of L-Arginine − NO System on Prooxidant-Antioxidant Balance in Erythrocytes of Rats under Alcohol Intoxication / Yefimenko N. V., Sybirna N. O. // International Journal of Physiology and Pathophysiology. – 2017. – V. 8, Issue 3. – P. 231-240.

 

 1. Дудок К. П. Фізико-хімічні властивості лігандних форм гемоглобіну за експериментального стрептозотоцинового цукрового діабету та алкогольної інтоксикації Дудок К. П., В. А. Бурда, М. Я. Люта, А. М. Федорович, О. І. Білий, Н. В. Єфіменко, О. П. Канюка , Н.О. Сибірна // Біологічні студії / Studia Biologica. – 2017. – Т. 11, № 2. – С. 23-37.

 

 1. Дудок К. NO-залежна зміна співвідношення лігандних форм гемоглобіну у периферичній крові людей /К. Дудок, О. Канюка, А. Федорович, В. Бурда, Н. Сибірна // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. – 2016. – Вип. 73. – С. 130-136.

 

 1. Buko V. Pituitary tumor transforming gene as a novel regulatory factor of liver fibrosis / V. Buko, E. Belonovskaya, E. Naruta, O. Lukivskaya, O. Kanyuka, O. Zhuk, R. Kranc, R. Stoika, N. Sybirna // Life Sciences. – 2015. – V.132 (1). – P. 34-40.

 

 1. Лупак М.І. Безалкалоїдна фракція екстракту козлятника лікарського (GalegaofficinalisL.) попереджає оксидативний стрес в умовах експериментального цукрового діабету / М.І. Лупак, М.Р. Хохла, Г.Я. Гачкова, О.П. Канюка, Н.І. Климишин, Я.П. Чайка, М.І. Скибіцька, Н.О.Сибірна // Укр. біохім. журн. – 2015. – Т. 87, № 4.– С. 78-86.

 

 1. КанюкаО. П. Кількісні зміни основних компонентів еритроцитарної мембрани, що визначають архітектоніку клітин за нокауту гену pttg / О.П. Канюка, Є. З.Філяк, О. Р.Кулачковський, Ю. Л.Осип, Н. О. Сибірна // Ukr. Biochem. Journ. – 2014. – Vol. 86, № 2. – С. 41-49.

Дослідження

НАПРЯМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛАБОРАТОРІЇ

Кількість академічних годин лабораторних, індивідуальних робіт, до яких залучені працівники навчальної лабораторії

 

Лабораторні роботи

(денна форма навчання)

Лаборрні роботи

(заочна форма навчання)

Курсові роботи Дипломні роботи Виробнича практика Аспірантура
ІІ семестр 2018/2019 рр.
540 32 168 72
І семестр 2019/2020 рр.
416 8 315 13 125
Всього 956 40 168 315 85 125
Разом 1689 годин/рік

 

Працівники лабораторії створюють належні умови для підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників університету та інших закладів освіти.

Лабораторія забезпечує індивідуальні роботи викладачів, аспірантів, студентів, науково-педагогічних працівників.

Працівники лабораторії створюють учасникам освітнього процесу безпечні умови праці та навчання відповідно до чинних законодавчих та нормативних актів.

Лабораторія сприяє проведенню наукових досліджень біологічних об’єктів, за використання спектрофотометричних методів у біології згідно переліку технічних засобів науково-дослідних тем за погодженням із завідувачем кафедри біохімії, деканом біологічного факультету та завідувачем лабораторії.

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Колектив лабораторії організовує роботу студентів з метою підвищення й зміцнення знань у їхній професійній підготовці, для підтримки авторитету біологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка в Україні та за кордоном.

Лабораторія обладнана необхідним устаткуванням та приладами, які забезпечують високу точність, оперативність і достовірність аналізу. Лабораторія функціонує при кафедрі біохімії Львівського національного університету імені Івана Франка. Лабораторія створена на базі приміщення та приладів, які стоять на обліку матеріального забезпечення кафедри біохімії.

У своїй діяльності лабораторія керується Законом України “Про метрологію та метрологічну діяльність” (№1765-1V від 15 червня 2004 р.), “Правилами уповноваження та атестації у державній метрологічній системі” (затвердженими Наказом Держспоживстандарту України за № 71 від 29.03.2005 р. та в Міністерстві юстиції України за № 392/10672 від 13 квітня 2005 р.), законодавчими актами, “Положенням про вимірювальну лабораторію”, і забезпечує проведення метрологічних робіт.

 

Спектрофотометри: Specord M-40, СФ-26, СФ-46, спектрофлюориметр RF-6000;

Фотоколориметр: КФК-3;

Центрифуги: LMC-3000, ОПн-3 (2шт.), ОПн-8 (2шт),  Eppendorf, Мініцентрифугавортекс;

рН-метри: іонометри ЕВ-74 (2 шт), електроди для різних температурних діапазонів;

Ваги: ваги аналітичні (AXIS), ваги аптечні ВТ-200, ваги торсійні ВТ-500, ваги для врівноваження пробірок;

Магнітні мішалки: з підігрівом  Rotamix RM-1;

ареометри, колонки

 

З метою удосконалення і організації  навчальної роботи:

 

 • Модернізується та оновлюється технічна база лабораторії;
 • Забезпечується регулярне та ефективне підвищення кваліфікації працівників.
 • Інтенсифікується робота студентів, шляхом урізноманітнення її постановкою новітніх спектрофотометричних методів дослідження, що розвиває у студентів практичний досвід якісного  аналізу згідно стандартів європейського рівня.